W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

XML

Treść


Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określone zostały w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o  ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016.352)
 
Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego (każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej)  będącej w posiadaniu  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Prawo do ponownego wykorzystywania, zgodnie z art. 6 ustawy, podlega ograniczeniu:
- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
- w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw,
- w zakresie informacji sektora publicznego: których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem; powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie; do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…)  przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane.

Tekst ustawy dostępny jest tutaj »

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 
 
ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy składać
- w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: lodz@rio.gov.pl
- listownie na adres:    
Regionalna Izba Obrachunkowa  w Łodzi
ul. Zamenhofa 20
90-431 Łódź
 
- lub za pośrednictwem platformy E-PUAP – adres skrytki: /RIOLODZ/SkrytkaESP

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1.      nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2.      została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3.      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4.      została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU

Wniosek winien  spełniać wymogi formalne określone w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i  zawierać w szczególności następujące informacje:
nazwę podmiotu zobowiązanego;informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.
 
NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW FORMALNYCH WNIOSKU


W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Po rozpatrzeniu wniosku Regionalna Izba Obrachunkowa  w Łodzi:
-   przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
-   informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
-   składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
-   odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 
W przypadku otrzymania sprzeciwu Regionalna Izba Obrachunkowa  w Łodzi w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Regionalna Izba Obrachunkowa  w Łodzi  w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy
 
Regionalna Izba Obrachunkowa  w Łodzi może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2. ( art. 10 ust. 2 ustawy Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności).
 
 
WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
1.      Obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
2.      W przypadku, gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości – należy zamieścić ja w tekście w formie cytatu, z przypisem o źródle pochodzenia.
3.      Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
TERMINY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w określonym wyżej  terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Można nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.
 
 

Załączniki