W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

XML

Treść

Komunikat dotyczący funkcjonowania Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

Szanowni Państwo,
W związku z sytuacją sanitarno-epidemiczną, prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Komisji Orzekającej i Rzecznika do niezbędnego minimum, po wcześniejszym umówieniu.
Prosimy także o kontakt z Komisją Orzekającą i Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych drogą mailową, telefoniczną lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie  e-PUAP.
 
 1. Obsługa Komisji Orzekającej:
  mail:       kndfp@lodz.rio.gov.pl
  tel.    (42) 636-68-96 wewn.132
  fax.     (42) 636-74-24
 
 1. Obsługa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych:
  mail:    rdfp@lodz.rio.gov.pl
  tel.    (42) 636-68-96 wewn.132
  fax.     (42) 636-74-24

Wszelką korespondencję w formie papierowej prosimy kierować pocztą tradycyjną wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
 
 
 
Klauzula informacyjna
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
 
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 oraz art. 14 uprzejmie informuję co następuje:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  reprezentowana przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : iod@lodz.rio.gov.pl, Łódź 91-065, ul. Ogrodowa 28d
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
Realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień nałożonych ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (w szczególności: prowadzenia ewidencji spraw przez Rzecznika, weryfikacji danych wynikających ze złożonego do Rzecznika zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny lub informacji w sprawie naruszenia dyscypliny, wszczęcia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prowadzenia postępowania wyjaśniającego, sporządzenia oraz złożenia wniosku o ukaranie do Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, wykonywania zadań Rzecznika w postępowaniu przed Regionalną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz przed Główną Komisją Orzekającą w przypadku wniesienia odwołania przez Rzecznika), wykonania obowiązku zawiadomienia o przestępstwie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
- ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- art. 304 ust.2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U.2017.0.1904).
a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków Rzecznika również w związku z przepisami tych aktów.
4.    Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
•    Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscypliny wyznaczeni do prowadzenia sprawy,
•    Przewodniczący Komisji Orzekającej i członkowie Komisji wyznaczeni do rozpatrzenia sprawy,
•    Główna Komisja Orzekająca,
•    sądy w związku z prowadzonymi postępowaniami,
•    prokuratorzy i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w związku z prowadzonym postępowaniem,
•    organy administracji publicznej oraz inne organy wykonujące zadania publiczne, w przypadku gdy jest to uzasadnione potrzebą wykonywania nałożonych na nie zadań, określonych ustawą,
•    organy administracji skarbowej,
•    kierownik jednostki, w której jest zatrudniony obwiniony,
•    kierownik jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
•    organ sprawujący nadzór nad jednostka sektora finansów publicznych, w której obwiniony pełni funkcje kierownika,
•    wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa,
5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w § 40 - § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełnienia funkcji oskarżyciela (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.930).
7.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz do usunięcia danych z zastrzeżeniem pkt 9.
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
9.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych nie skutkuje umorzeniem lub zawieszeniem postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
10.    Administrator w związku z wykonywaniem obowiązków organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych może pozyskiwać Pani/Pana dane od kierownika jednostki, w której jest Pan/Pani zatrudniona/y  lub kierownika jednostki, w której doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, sądów, prokuratury oraz z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności i rejestrów mieszkańców.

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi      - Łukasz Szczepanik


 

Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- Roman Drozdowski
- Katarzyna Rozen
- Małgorzata Jóźwiak

Zespół do obsługi Regionalnej Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz Rzeczników Dyscypliny Finansów Publicznych:

 
- Sylwia Śpiewak tel.(42) 636-68-96 wew. 132; e-mail:

kndfp@lodz.rio.gov.pl

  (obsługa Komisji)
 Adres do korespondencji:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul. Ogrodowa 28d
91 - 065 Łódź
tel. (42) 636-68-96, fax (42) 636-74-24Podstawa prawna działania rzeczników dyscypliny finansów publicznych - ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U. poz.168), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U.nr 136, poz.1143 ze zm.).

 

Osoba sporządzająca informację: Sylwia Śpiewak
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Łukasz Szczepanik