W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rodzaje sprawozdań badanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe

XML

Treść

Sprawozdawczość budżetowa

Obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, wynika z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)
Na podstawie delegacji zawartych w tych przepisach Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.) określił:

1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań
2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz odbiorców tych sprawozdań;
3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego zawieranych na podstawie odrębnych przepisów przez podmioty sektora finansów publicznych.

Na podstawie ww. rozporządzenia organy wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego przekazują:

1) do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu i w formie elektronicznej sprawozdania: Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb 33, Rb-34, Rb-PDP i Rb-ST;
Szczegółowe zasady sporządzania ww. sprawozdań określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 34 do rozporządzenia.
Sprawozdanie roczne Rb-ST o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostki, jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek złożyć do regionalnej izby obrachunkowej po raz pierwszy za 2006 rok nie później niż do 8 marca 2007r.


2) do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje oraz do wiadomości regionalnej izby obrachunkowej zbiorcze sprawozdania Rb-50 i Rb-27ZZ;
Szczegółowe zasady sporządzania ww. sprawozdań określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 34 do rozporządzenia.

3) do Ministerstwa Finansów - Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa - w formie dokumentu i w formie elektronicznej skonsolidowane roczne sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych,
Sprawozdanie Rb-WS w formie elektronicznej powinno być bezwzględnie sporządzone na obowiązującym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce „Budżet państwa”. Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania Rb-WS określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 35 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości, natomiast klasyfikację wydatków strukturalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

4) do Ministerstwa Finansów (Departamentu Gwarancji i Poręczeń) oraz do Głównego Urzędu Statystycznego w formie dokumentu i w formie elektronicznej kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno prywatnego (po raz pierwszy za IV kwartał 2006r.).
Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania Rb-Z-PPP określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 36 do rozporządzenia.

Sprawozdania wymienione w pkt 1 (z wyłączeniem sprawozdań Rb PDP), jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (§ 12 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej).
Sprawozdania w formie elektronicznej należy przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów (§ 27 zał. nr 34 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej). Począwszy od II kwartału 2006r. do obsługi elektronicznej sprawozdawczości budżetowej zastosowano nowy system informatyczny BeSTi@.

Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego zamieszczono w załączniku nr 38 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdawczość bilansowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. dzień bilansowy – 31 grudnia (§ 14 rozporządzenia).

Sprawozdawczość opisowa

Przepisy ustawy o finansach publicznych (art. 198) nakładają na organy wykonawcze obowiązek sporządzania i przedstawiania organom stanowiącym i regionalnej izbie obrachunkowej (w terminie do dnia 31 sierpnia) półrocznych sprawozdań finansowych nazywanych informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze (w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej).

Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego mają również obowiązek sporządzania i przedstawiania organom stanowiącym i regionalnej izbie obrachunkowej rocznych sprawozdań z wykonania budżetu w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym (art. 199 ustawy o finansach publicznych).

Sprawozdania samorządowych osób prawnych

Minister Finansów, wypełniając delegację ustawową zawartą w art. 18 ustawy o finansach publicznych, rozporządzeniem w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770) zobowiązał dodatkowo niektóre jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych dotyczących należności (Rb-N i Rb-UN), państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji (Rb-Z i Rb-UZ).
Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania (w zł) w formie dokumentu i w formie elektronicznej i przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdań zbiorczych na podstawie sprawozdań otrzymanych od:
- funduszy celowych posiadających osobowość prawną,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- instytucji kultury,
- samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego, dla których są organem założycielskim lub nadzorującym.

Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, natomiast szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań określa instrukcja sporządzania sprawozdań stanowiąca załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

Na mocy przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz.1291) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania:

1) Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów (jako organy udzielające pomocy publicznej) - kwartalnych i rocznych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
2) Ministerstwu Finansów (jako organy właściwe do poboru należności w zakresie swojej właściwości) - kwartalnych sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.

Zakres sprawozdań, okresy sprawozdawcze, terminy składania sprawozdań, wzory formularzy sprawozdań wraz z instrukcją ich sporządzania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań z zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 196, poz. 2014)