W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedmiot działania i kompetencje

XML

Treść

Organizację i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34.). Na czele  Regionalnej Izby Obrachunkowej stoi prezes, którego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
Do ustawowych obowiązków prezesa należy m.in.:
 • reprezentowanie izby na zewnątrz,
 • kierowanie sprawami niezastrzeżonymi dla organów izby,
 • kierowanie obradami kolegium,
 • wyznaczanie składów orzekających.
Szczegółowy zakres kompetencji prezesa określa art.17 ustawy.

 W każdej izbie działają określone ustawą organy kolegialne:

Kolegium izby - składające się z przewodniczącego, którym jest prezes izby oraz członków
stanowiących reprezentację zarówno strony rządowej jak i samorządowej.
Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków kolegium izby. Kompetencje kolegium określone zostały w art. 18 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W izbach działają, zgodnie z art. 19 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, składy orzekające, złożone z 3 członków kolegium. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii w sprawach:
 • możliwości spłaty pożyczki lub kredytu przez j.s.t.
 • projektów budżetów j.s.t., wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego
 • informacji zarządów j.s.t. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 • sprawozdań zarządów j.s.t. z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
 • wniosków komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
W izbach działają również komisje rozpatrujące sprawy powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu) j.s.t. o przypadkach odmowy kontrasygnaty zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonanie jej na pisemne polecenie zwierzchnika. Komisję powołuje prezes izby w składzie 3-5 osób spośród członków kolegium. W izbach funkcjonują:
 • wydział kontroli gospodarki finansowej,
 • wydział informacji, analiz i szkoleń,
 • biuro izby, zapewniające obsługę administracyjną.
Zadaniem wydziału kontroli gospodarki finansowej jest przeprowadzanie kontroli w:
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • związkach komunalnych
 • innych komunalnych osobach prawnych Kontrole są następującego rodzaju:
 • kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
 • problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,
 • doraźne, podejmowane w razie potrzeby
 • sprawdzające - na zarządzenie prezesa.
Tryb postępowania kontrolnego określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania. Wydział informacji analiz i szkoleń:
 • przygotowuje ramowy plan pracy,
 • opracowuje sprawozdanie z wykonania ramowego planu pracy,
 • przygotowuje informacje przedkładane przez prezesa izby Prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,
 • organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie przepisów prawa finansowego,
 • prowadzi doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej,
 • przekazuje informacje o zmianach w przepisach prawnych, mających wpływ na prowadzenie prawidłowej polityki finansowej w j.s.t.,
 • upowszechnia informacje wynikające ze sprawowania kontrolnej funkcji przez izbę.
 W strukturze izby działają zespoły zamiejscowe, które realizują zadania kontrolne, szkoleniowe i doradcze izby pod kierownictwem członka kolegium wyznaczonego przez prezesa izby.

W 1997 r. została ustawowo utworzona wspólna reprezentacja izb - Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych.  Pracami Krajowej Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród jej składu.