W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Realizacja zadań kontrolnych w 2005 roku

XML

Treść

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ŁODZI

W 2005 ROKUŁódź, marzec 2006Realizacja zadań kontrolnych

W 2005 roku Wydział Kontroli przeprowadził łącznie 62 kontrole gospodarki finansowej. Tematyka kontroli obejmowała bardzo szeroki zakres spraw związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej i udzielaniem zamówień publicznych przez podmioty objęte kontrolą. Analizie poddano procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, w szczególności: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, zaciąganie zobowiązań, zarządzanie środkami publicznymi oraz kwestie związane z gospodarowaniem majątkiem.
Zagadnienia objęte tematyką kontroli kompleksowych dotyczyły w szczególności:
- ustalenia wewnętrznych regulacji z zakresu gospodarki finansowej i kontroli finansowej,
- prowadzenia ewidencji księgowej,
- sporządzania sprawozdań finansowych,
- realizacji dochodów podatkowych (gminne jednostki samorządu terytorialnego),
- realizacji dochodów z majątku,
- udzielania dotacji z budżetu,
- wydatków na wynagrodzenia,
- stosowania procedur udzielania zamówień publicznych,
- wydatków majątkowych,
- ewidencji majątku,
- inwentaryzacji majątku,
- wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej,
- rozliczeń między jednostką samorządową a jednostki organizacyjnymi.Plan kontroli na 2005 rok ustalony został uchwałami Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr 36/134/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz nr 17/45/05 z dnia 22 lipca 2005 roku. Do planu włączono 41 kontroli kompleksowych oraz 6 kontroli problemowych w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wydział Kontroli zrealizował wszystkie zaplanowane kontrole o charakterze kompleksowym oraz pięć kontroli dotyczących zadłużenia.

Wykaz kontroli kompleksowych przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

W 2005 roku RIO w Łodzi przeprowadziła 8 tzw. kontroli koordynowanych, podjętych w oparciu o ustalenia Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. W niektórych przypadkach kontrole te wykonane zostały w ramach kontroli kompleksowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Kontrole koordynowane dotyczyły dwóch zagadnień (1) zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz (2) realizacji przez powiaty w latach 2003 - 2004 dochodów na rzecz budżetu państwa. Problematyka zadłużenia badana była w Samorządowym Województwie Łódzkim, Mieście Sieradzu oraz w Mieście Kutno - w ramach kontroli kompleksowych oraz w Powiecie Zduńskowolskim i Gminie Sokolniki – w ramach kontroli problemowych. W ramach kontroli kompleksowych przeprowadzonych w Powiecie Wieluńskim i Powiecie Wieruszowskim kontrolą objęto kwestie realizacji przez te jednostki dochodów na rzecz Skarbu Państwa. Trzecia kontrola tej tematyki przeprowadzona została w Powiecie Skierniewickim, jako kontrola problemowa.
Podstawowym celem kontroli zadłużenia było odniesienie się do zagadnień związanych z:
- przestrzeganiem ustawowo określonych wskaźników zadłużenia,
- rzetelnością i prawidłowością ewidencji zobowiązań,
- rzetelnością i prawidłowością sporządzanych w powyższym zakresie sprawozdań budżetowych,
- przestrzeganiem kompetencji przez organy jednostek samorządowych w zakresie zaciągania zobowiązań,
- terminowością spłaty zaciąganych zobowiązań.
Podstawowym celem kontroli realizacji przez powiaty dochodów na rzecz Skarbu Państwa było odniesienie się do zagadnień związanych z:
- terminową realizacją dochodów należnych Skarbowi Państwa przez powiaty,
- windykacją ww. należności,
- terminowym przekazywaniem dochodów, w zgodnej z przepisami prawa wysokości na subkonto właściwego urzędu wojewódzkiego,
- pobieraniem w odpowiednich wysokościach dochodów związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rzecz powiatu,
- ewidencją księgową dochodów z ww. tytułu i sprawozdawczością budżetową.
Materiały z przeprowadzonych kontroli koordynowanych przekazane zostały Izbom opracowującym dany temat (RIO w Krakowie - realizacja dochodów na rzecz Skarbu Państwa, RIO w Bydgoszczy - zadłużenie jst).
Na podstawie decyzji Prezesa RIO w Łodzi, przeprowadzono także 18 kontroli doraźnych. Kontrole te przeprowadzone zostały w szczególności w związku z otrzymanymi sygnalizacjami, a także wnioskami organów policji lub prokuratury.

Wykaz kontroli doraźnych i sprawdzających przedstawiono w załączniku nr 2 sprawozdania.

Najważniejsze sygnalizacje przekazane RIO w Łodzi przez radnych, mieszkańców, instytucje itp. dotyczyły następujących jednostek:
1. Miasto Pabianice – zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej i zamówień publicznych badane były w ramach kontroli kompleksowej przeprowadzonej w pierwszym półroczu 2005 roku. Radnego Rady Miejskiej w Pabianicach poinformowano o wynikach kontroli pismem WK.620/13-1/05 z 29 sierpnia 2005 roku.
2. Miasto Pabianice – sygnalizacja złożona przez radnego, dotycząca ewentualnych nieprawidłowości związanych z działaniami Prezydenta Miasta Pabianic mającymi na celu oddanie w dzierżawę miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej była przedmiotem kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w pierwszym półroczu 2005 roku.
3. Miasto Łódź - nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem targowisk. Zagadnienie uwzględnione zostanie w ramach kontroli kompleksowej w 2006 roku.
4. Miasto Zgierz – nieprawidłowości dotyczące realizacji przez Miasto zadań z zakresu pomocy społecznej oraz udzielania zamówień publicznych. Kontrolę doraźną przeprowadzono w listopadzie 2005 roku.
5. Miasto Kutno – zagadnienia wskazane przez przewodniczącego Rady Miasta Kutno oraz przez senatora i posła Rzeczypospolitej Polskiej, a dotyczące nieprawidłowości związanych z udzieleniem i realizacją zamówień publicznych były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w drugiej połowie 2005 roku.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli – udzielanie zamówień publicznych przez Ośrodek – zagadnienie zbadane zostanie w ramach kontroli kompleksowej zaplanowanej na pierwszy kwartał 2006 roku.
7. Miasto i Gmina Łask – gospodarowanie mieniem gminnym – w 2006 roku zaplanowano kontrolę sprawdzającą.
8. Miasto i Gmina Zelów – zapłata przez Gminę odsetek od nieterminowo płaconych faktur oraz kosztów postępowania sądowego na rzecz syndyka masy upadłościowej, zarządzającego majątkiem firmy „GAPAX” – kontrola kompleksowa w pierwszym półroczu 2006 roku.
9. Gmina Gomunice – nieprawidłowości dotyczące wykorzystania przez kluby sportowe dotacji otrzymanych z budżetu Gminy. Kontrolę doraźną zaplanowano na pierwsze półrocze 2006 roku.
10. Gmina Bolimów – nieprawidłowości dotyczące wykonania przyłączy wodociągowych dla Spółdzielni Rolniczo-Produkcyjnej w Łasiecznikach. Kontrolę doraźną w ww. gminie zaplanowano na pierwsze półrocze
2006 roku.
11. Powiat Radomszczański – nieprawidłowości związane z inwestycjami na drogach powiatowych, budową Szpitala Powiatowego – kontrolę kompleksową przeprowadzono w pierwszym półroczu 2005 roku.
W pierwszym półroczu 2006 roku zaplanowano kontrolę sprawdzającą.
12. Powiat Piotrkowski - nieprawidłowości przy zakupie samochodu służbowego na potrzeby Starostwa. W 2005 roku przeprowadzono kontrolę doraźną.
13. Gmina Galewice – nieprawidłowości dotyczące sprzedaży lokali użytkowych w miejscowości Osiek – zagadnienie zbadane przez inspektorów RIO w ramach kontroli kompleksowej w drugim półroczu 2005 roku.
14. Gmina Dobroń – nieprawidłowości w działaniach organów Gminy, m.in. w zakresie gospodarowania gminnym zasobem lokali mieszkalnych. Kontrolę doraźną przeprowadzono w I kwartale 2006 roku.
15. Gmina Budziszewice – nieprawidłowości w działaniach organów Gminy, m.in. w zakresie realizacji inwestycji wodociągowych, wymiaru podatków, gospodarowania majątkiem. Zagadnienia zbadane podczas kontroli kompleksowej gminy w drugiej połowie 2005 roku.
16. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty – wykorzystanie środków ZFŚS oraz realizacja planów ekonomiczno-finansowych. Kontrolę doraźną przeprowadzono w pierwszej połowie 2005 roku.
17. Miasto i Gmina Błaszki – zagadnienia dotyczące inwestycji i gospodarowania mieniem komunalnym zbadano w ramach kontroli kompleksowej gminy w 2005 roku.
18. Gmina Gidle – nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacji usług odśnieżania dróg gminnych. Zagadnienia zbadano w ramach kontroli kompleksowej przeprowadzonej w drugiej połowie 2005 roku.
19. Powiat Łowicki – nieprawidłowości przy ustalaniu i przekazywaniu dotacji z budżetu Powiatu na rzecz szkół niepublicznych. Zarzuty zbadano w ramach kontroli doraźnej, przeprowadzonej w czwartym kwartale 2005 roku.
20. Gmina Lutomiersk – sprawa dotycząca odmowy zapłaty odsetek przez Gminę z tytułu wpłaconego przez mieszkankę gminy wadium była przedmiotem postępowania wyjaśniającego podjętego przez RIO na podstawie art.88 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym.
21. Miasto Skierniewice – zagadnienia dotyczące nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach, zgłoszone przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych w Gostyninie, zostaną zbadane w ramach kontroli kompleksowej Miasta Skierniewice zaplanowanej na 2006 rok.
22. Miasto i Gmina Poddębice - w związku z sygnalizacją przekazaną przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Łodzi przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie realizacji dochodów podatkowych.
23. Gmina Rzgów - nieprawidłowości przy finansowaniu świetlicy w Starowej Górze. W pierwszym kwartale 2006 roku przeprowadzono kontrolę doraźną.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach przeprowadzono w pierwszym półroczu 2005 roku doraźną kontrolę w Powiecie Poddębickim w zakresie działań Powiatu związanych z restrukturyzacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzono, w drugim półroczu 2005 roku, doraźną kontrolę zamówień publicznych w Mieście Piotrków Trybunalski, a na wniosek Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, także w drugim półroczu 2005 roku, przeprowadzono doraźną kontrolę w Mieście Tomaszów Mazowiecki w zakresie wydatków na promocje Miasta w latach 1999 - 2001. Szereg wniosków o kontrolę określonych zagadnień, przekazanych przez organy Policji i Prokuratury, uwzględniono w ramach przeprowadzonych kontroli kompleksowych, przekazując wskazanym organom materiały kontrolne. Dotyczyło to Miasta Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Budziszewice, Powiatu Radomszczańskiego. Wnioski dotyczące Gminy Widawa, Gminy Rząśnia, Miasta Ozorków, Miasta Radomsko i Gminy Krośniewice zostaną zrealizowane w pierwszym półroczu 2006 roku.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli RIO w Łodzi skierowała w 2005 roku cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczyło to kontroli w Gminie Galewice, Mieście i Gminie Wieruszów (kontrola objęta planem na 2004 rok), Gminie Pątnów (kontrola objęta planem na 2004 rok) i Powiecie Radomszczańskim.
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazano informację o przedstawieniu nierzetelnych danych przez Wójta i Skarbnika Gminy Piątek przy ubieganiu się i rozliczeniu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury na rzecz samorządowej instytucji kultury.
Urzędowi Skarbowemu w Łodzi przesłano informację o wynikach kontroli w Gminie Lutomiersk w zakresie ustaleń dotyczących finansowania inwestycji wodociągowych.
Najwyższej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi przesłano informację o wynikach kontroli w Mieście i Gminie Poddębice dotyczącej zagadnień związanych z realizacją dochodów podatkowych.
Wojewodzie Łódzkiemu przekazano informacje dotyczące możliwości naruszenia przez radnych Gminy Wolbórz (kontrola objęta planem na 2004 rok) zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego.
Realizując ustawowe obowiązki, w oparciu o wyniki kontroli, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi przekazywał kontrolowanym jednostkom wystąpienia pokontrolne, wskazując w nich stwierdzone nieprawidłowości, ich źródła, przyczyny, rozmiary oraz osoby odpowiedzialne, a także zamieszczając wnioski pokontrolne mające na celu usunięcie ujawnionych naruszeń oraz zapobieżenie ich powstawaniu w przyszłości.
Zgodnie z przepisami ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym właściwym organom kontrolowanych jednostek przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podstawą zastrzeżenia może być zarzut naruszenia prawa, przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania z powyższego prawa skorzystały jednostek samorządowych: Gmina Galewice, Gmina Łęki Szlacheckie, Gmina Ksawerów i Powiat Radomszczański. W 2005 roku Kolegium Izby rozpoznało także zastrzeżenia wniesione przez jednostki objęte planem kontroli ustalonym na 2004 rok - Gminę Białaczów, Gminę Rzgów i Miasto Pabianice (kontrola zakończona w 2005 roku). W przypadku Gminy Galewice (1 wniosek), Gminy Łęki Szlacheckie (1 wniosek) oraz Gminy Białaczów (1 wniosek) zastrzeżenia zostały oddalone. W przypadku Miasta Pabianice (2 wnioski) zastrzeżenia uwzględniono, w przypadku pozostałych jednostek zastrzeżenia zostały częściowo uwzględnione, częściowo oddalone.

Zastrzeżenia wniesione do wniosków pokontrolnychJednostki wnoszące zastrzeżenia

Liczba kwestionowanych wniosków pokontrolnych

Zastrzeżenia oddalone

Zastrzeżenia uwzględnione

Zastrzeżenia częściowo oddalone - częściowo uwzględnione

Województwa

0

0

0

0

Powiaty

11

7

3

1

Gminy

16

9

6

1

Inne jednostki

0

0

0

0

RAZEM

27

16

9

2Według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania Izba skierowała w odniesieniu do kontroli przeprowadzonych w 2005 roku 12 zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych .

Rodzaje stwierdzonych nieprawidłowości

Stwierdzone – w wyniku przeprowadzonych kontroli – nieprawidłowości, tutejszy Wydział rejestrował według następujących kategorii tematycznych:
 • sprawy organizacyjne i unormowania wewnętrzne,
 • księgowość i sprawozdawczość budżetowa,
 • gospodarka pieniężna i rozrachunki,
 • wykonanie budżetu,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień,
 • rozliczenia finansowe jednostek samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi.


Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło przy realizacji dochodów i przychodów (285) oraz w zakresie spraw związanych z księgowością i sprawozdawczością budżetową (łącznie 163). W zakresie wydatków i rozchodów stwierdzono 161 naruszeń prawa. W odniesieniu do udzielania zamówień publicznych wykazano 145 nieprawidłowości. Wiele zastrzeżeń – 115 – kontrolujący wnieśli do unormowań wewnętrznych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto stwierdzono 91 naruszeń prawa w zakresie gospodarki pieniężnej i rozrachunków oraz 81 przypadków nieprawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym.
Podczas czynności kontrolnych dotyczących realizacji dochodów i przychodów, w 29 jednostkach odnotowano nie egzekwowanie terminowego składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne, zaś w 26 – nie przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej przy przyznawaniu umorzeń, odroczeń i rat. Brak działań w zakresie windykacji podatków stwierdzono w 23 jednostkach. Natomiast 22 kontrolowane jednostki nie naliczały lub nieprawidłowo naliczały odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz dochodów niepodatkowych – oraz w 18 – nie weryfikowano deklaracji podatkowych czy wykazów nieruchomości.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w dalszym ciągu niepokojącym zjawiskiem są nieprawidłowości stwierdzone w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej. Najwięcej uchybień dotyczy wykazywania w sprawozdaniach finansowych danych niezgodnych z ewidencją (nieprawidłowości tego typu stwierdzono w 18 kontrolowanych jednostkach) oraz księgowania operacji gospodarczych niezgodnie z zasadami rachunkowości lub zakładowym planem kont (19 jednostek). Ponadto stwierdzono 6 przypadków nie sporządzania sprawozdań. W szesnastu jednostkach księgowano dowody nie spełniające wymogów art.21 ustawy o rachunkowości (np. brak dekretacji dowodów księgowych, niewłaściwe oznaczanie dowodów, niepełny opis operacji gospodarczych). W 12 jednostkach nie prowadzono wszystkich wymaganych ksiąg rachunkowych (kont analitycznych, zestawień obrotów i sald, itp.) lub prowadzono je nierzetelnie.
Wskazać należy, że w ramach kontroli tematyki wydatków i rozchodów budżetowych, badaniu poddano cały szereg różnorodnych zagadnień, obejmujących między innymi kwestie: prawidłowego stosowania klasyfikacji wydatków, dokonywania wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz przestrzegania unormowań określających zasady przyznawania i rozliczania dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano przy naliczaniu i przekazywaniu środków ZFŚS, albowiem w 23 jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych stwierdzono nieprawidłowe naliczanie i nieterminowe przekazywanie środków na ww. fundusz. Niezgodne z obowiązującymi przepisami ustalanie wynagrodzeń dla pracowników odnotowano w 19 jednostkach, natomiast nieprawidłowe rozliczanie kosztów podróży służbowych stwierdzono w 15 gminach. Przekroczenia planu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dopuściło się 13 jednostek. Natomiast w 6 kontrolowanych jst naruszone zostały zasady udzielania dotacji z budżetu.
Podczas kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych stwierdzono, że 15 jednostek niewłaściwie ustaliło treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 13 kontrolowanych jednostek nie odrzuciło nieprawidłowych ofert, zaś w 12 jst – nie przestrzegano określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zasad wykluczenia oferentów z postępowania.

W zakresie spraw organizacyjnych i unormowań wewnętrznych kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego stwierdzono w 26 jst przypadki wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej. W dalszym ciągu najwięcej nieprawidłowości (w 25 jst) związanych jest z niewłaściwym, a nawet brakiem (12 jst) opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości (art.10 ustawy), w tym zakładowego planu kont, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera itp. W 19 jst wystąpiły przypadki nie dostosowania regulacji wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa.

W gospodarce mieniem komunalnym, inspektorzy kontroli stwierdzili w 25 jednostkach samorządu terytorialnego naruszenie przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości, m.in. trybu przeprowadzenia przetargu. Inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych nie przeprowadziło (bądź przeprowadziło ją niewłaściwie) – 11 jst i w tylu samo jednostkach kontrola wykazała niewłaściwe naliczanie umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
Najmniej nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli realizacji zadań zleconych i realizowanych w ramach zawartych porozumień (w 5 jednostkach). Tylko w jednej jednostkach stwierdzono wykorzystanie dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z działalności
Wydziału Kontroli Gospodarki FinansowejWykaz kontroli kompleksowych
przeprowadzonych przez WKGF w 2005 roku


 1. Gmina Bedlno
 2. Gmina Budziszewice
 3. Gmina Daszyna
 4. Gmina Dmosin
 5. Gmina Galewice
 6. Gmina Gidle
 7. Gmina Gorzkowice
 8. Gmina Kleszczów
 9. Gmina Ksawerów
 10. Gmina Kutno
 11. Gmina Lutomiersk
 12. Gmina Łęczyca
 13. Gmina Łęki Szlacheckie
 14. Gmina Maków
 15. Gmina Nowa Brzeźnica
 16. Gmina Nowosolna
 17. Gmina Łyszkowice
 18. Gmina Pęczniew
 19. Gmina Piątek
 20. Gmina Regnów
 21. Gmina Sławno
 22. Gmina Witonia
 23. Gmina Wola Krzysztoporska
 24. Gmina Zadzim
 25. Gmina Złoczew
 26. Miasto Kutno
 27. Miasto Sieradz
 28. Miasto i Gmina Błaszki
 29. Miasto i Gmina Koluszki
 30. Miasto i Gmina Szadek
 31. Powiat Brzeziński
 32. Powiat Kutnowski
 33. Powiat Łaski
 34. Powiat Łęczycki
 35. Powiat Opoczyński
 36. Powiat Pajęczański
 37. Powiat Radomszczański
 38. Powiat Tomaszowski
 39. Powiat Wieluński
 40. Powiat Wieruszowski
 41. Samorządowe Województwo Łódzkie   Załącznik nr 2
   do sprawozdania z działalności
   Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej
   Wykaz kontroli doraźnych i sprawdzających
   przeprowadzonych przez WKGF w 2005 roku


   1.

   Administracja Nieruchomościami „Nowe Miasto” Łódź-Śródmieście

   kontrola udzielania zamówień publicznych

   2.

   Gmina Budziszewice

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

   3.

   Gmina Dobroń (sprawdzająca)

   kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych

   4.

   Gmina Drużbice (sprawdzająca)

   kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych

   5.

   Miasto i Gmina Kamieńsk

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonania budżetu za 2004 rok

   6.

   Powiat Łowicki

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie udzielania z budżetu dotacji na rzecz szkół niepublicznych

   7.

   Powiat Piotrkowski

   kontrola udzielania zamówień publicznych

   8.

   Miasto i Gmina Poddębice

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

   9.

   Powiat Poddębicki

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie działań organów Powiatu związanych z restrukturyzacją i oddłużeniem SP ZOZ w Poddębicach

   10.

   Miasto Piotrków Trybunalski

   kontrola udzielania zamówień publicznych

   11.

   Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie gospodarowania mieniem

   12.

   Gmina Rokiciny

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie ewidencji oraz gospodarowania majątkiem

   13.

   Miasto Tomaszów Mazowiecki

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie wydatków na promocję jednostki samorządu terytorialnego

   14.

   Miasto Tomaszów Mazowiecki

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

   15.

   Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kutnie

   kontrola udzielania zamówień publicznych

   16.

   Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty

   kontrola gospodarki finansowej ZOZ

   17.

   Miasto Zgierz

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej, udzielania zamówień publicznych oraz realizacji dochodów podatkowych

   18.

   Gmina Zgierz

   kontrola gospodarki finansowej w zakresie ewidencji i gospodarowania majątkiem oraz kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych