W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

M.-Gm. Warta - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

XML

Treść

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.

Łódź, dnia 21 stycznia 2003 roku

Pan
Jan Serafiński
Burmistrz Gminy i Miasta
w Warcie

WK – 0915/4/2003

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55 poz. 577 z późn. zm.) zawiadamiam, że kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Gminie Warta wykazała następujące uchybienia i nieprawidłowości:W zakresie spraw organizacyjnych

1. Zakładowy Plan Kont, wprowadzony w życie zarządzeniem nr 4/96 Burmistrza Gminy i Miasta w Warcie z dnia 1 marca 1996 roku (zmieniony zarządzeniem nr 7/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku) nie został zaktualizowany i dostosowany do wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) - strona 5 protokołu kontroli.
2. Zarząd Gminy i Miasta nie dokonywał kontroli podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie wyznaczonym przez art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) – strona 10 protokołu kontroli.

W zakresie realizacji dochodów budżetowych

1. Kontrolujący stwierdzili przypadki nie złożenia lub złożenia po obowiązującym terminie deklaracji podatkowych przez podatników podatku rolnego i podatników podatku od nieruchomości. Obowiązek składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne wynikał odpowiednio z art. 6a ust.8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 roku - Dz. U nr 94 poz. 431 z późn. zm.) i z art. 6 ust.8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U nr 9 poz. 84 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi unormowaniami deklaracje podatkowe, zarówno w zakresie podatku rolnego, jak i podatku od nieruchomości winny być złożone do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, bądź w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego– strony 34, 35, 52 i 53 protokołu kontroli .
2. Kontrolujące ustaliły, że w ewidencji księgowej podatku rolnego od osób prawnych za 2002 rok ujęto przypis podatku według deklaracji złożonych przez podatników o numerach identyfikacyjnych 6000008 i 6000009 (Koła Łowieckie), które nie dotyczyły podatku rolnego. Podatnik o numerze 6000008 złożył deklaracje na podatek od nieruchomości - kwota podatku według deklaracji 349,00 zł. Podatnik o numerze 6000009 złożył deklaracje na podatek leśny na kwotę 4,80 zł - strona 53 protokołu kontroli.
3. Nakazy płatnicze łącznego zobowiązania pieniężnego na 2001 rok doręczono w szeregu przypadkach w terminach nie pozwalających podatnikom na zapłatę I raty podatku w ustawowym terminie płatności. Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz.926 z późn. zm.) termin płatności podatku dla podatnika wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego– strona 45 protokołu kontroli.
4. W okresie objętym kontrolą stwierdzono liczne przypadki braku pobrania lub pobrania w nieprawidłowej wysokości, przez organ podatkowy, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. W zakresie próby objętej kontrolą kontrolujący ustalili, że zaniechano dochodzenia następujących kwot:
- podatek od nieruchomości (osoby prawne ) – 1.050,06 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne)- 66,10 zł
- podatek rolny (osoby prawne) - 58,30 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 573,80 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - 33,70 zł
- podatek leśny ( osoby prawne ) 15,80 zł
- od inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego w sołectwach Jeziorsko i Warta 96,30 zł

Razem 1.894,06 zł
5. Kontrolujący stwierdzili w dwóch przypadkach zaniechanie pobrania od podatników kosztów upomnienia. Dotyczyło to podatnika o numerze identyfikacyjnym 140158 - nie pobrano kosztów upomnienia w kwocie 8,00 zł (upomnienie z dnia 11 lipca 2001 roku, odebrane przez podatnika dnia 23 lipca 2001 roku) oraz podatnika o numerze identyfikacyjnym 140078 – nie pobrano kosztów upomnienia w kwocie 8,00 zł (upomnienie z dnia 5 grudnia 2001 roku, odebrane przez podatnika 5 grudnia 2001 roku).
Zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 110, poz. 968) koszty upomnienia obciążały zobowiązanego i pobierane były na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstał z chwilą doręczenia upomnienia – stosownie do § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. nr 81, poz.354 z późn. zm. – obowiązywało do dnia 29 listopada 2001 roku). Obecnie unormowanie w tym zakresie zawarte jest w art.15 ust.2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - strona 39 protokołu kontroli.
6. Nie wyegzekwowano złożenia wykazów od nieruchomości przez wszystkich podatników podatku od nieruchomości (osoby fizyczne). Zgodnie z art.6 ust.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby fizyczne zobowiązane były złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian w tym zakresie w terminie 14 dni – strona 38 protokołu kontroli.
7. W jednym przypadku udzielenia tzw. ulgi żołnierskiej w zakresie podatku rolnego stwierdzono przyznanie tej ulgi na nieprawidłowo ustalony okres (decyzja Fn.3127/14/01). Stosownie do art. 13a ust.3 ustawy o podatku rolnym ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby. Podatnikowi na podstawie wskazanej decyzji udzielono ulgi w podatku rolnym za okres 8 miesięcy 2001 roku, na kwotę 116,20 zł. Według przedłożonej dokumentacji (wniosek o ulgę, zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej przez syna) podatnikowi przysługiwała ulga przez okres 6 miesięcy. Dokonano podatnikowi odpisu podatku w kwocie wyższej, niż należna o 29,10 zł. - strony 58 i 59 protokołu kontroli.
8. Stwierdzono dwa przypadki udzielenia ulgi w zakresie podatku rolnego, z tytułu nabycia przez podatnika gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego - na nieprawidłowo ustalony okres (decyzja Fn.3129/47/01 i decyzja Fn.3129/17/02). Stosownie do art. 12 ustawy o podatku rolnym okres zwolnienia wynosi 5 lat i winien być liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży – strony 55 i 56 protokołu kontroli.
9. Stwierdzono jeden przypadek udzielenia ulgi w podatku rolnym z tytułu wydatków inwestycyjnych (decyzja Fn.3128/2/02), w sytuacji braku udokumentowania rachunkami poniesionych nakładów na kwotę 3.741,84 zł (podatnik przedłożył paragony i pismo od sprzedawcy potwierdzające zakup materiałów). Obowiązek udokumentowania rachunkami poniesionych nakładów na inwestycje wynikał z art. 13 ust.2 ustawy o podatku rolnym. Organ podatkowy - z naruszeniem wskazanego przepisu, to jest bez prawidłowego udokumentowania poniesionych przez podatnika nakładów, przyznał podatnikowi ulgę inwestycyjną w kwocie 935,46 zł (3.741,84 zł x 25%) - strony 57 i 58 protokołu kontroli.
10. Kontrolujący stwierdzili w 2001 roku jeden przypadek pobrania od podatnika (nr 5) - właściciela m.in.: ciągnika siodłowego IWEKO i samochodu specjalnego marki SKANIA - podatku od środków transportowych według nieprawidłowych stawek. Zastosowano dla pierwszego z wymienionych pojazdów stawkę 1.203,00 zł, zamiast stawki w wysokości 1.537,00 zł, dla drugiego pojazdu stawkę 1.537,00 zł, zamiast 1.988,30 zł Skutkiem powyższej nieprawidłowości była zapłata przez podatnika podatku za 2001 rok w kwocie niższej, niż należna o 785,30 zł – strona 63 protokołu kontroli.
11. Kontrolujący stwierdzili przypadek nie objęcia podatkiem od środków transportowych dwóch środków transportowych należących do podatnika o numerze identyfikacyjnym 8, a mianowicie:
- za lata 1999 - 2001 przyczepy marki SANOK o ładowności 10 ton, data nabycia 23 luty 1999 rok (należny podatek według stawek ustalonych przez Radę Gminy i Miasta: za 10 miesięcy 1999 roku - 161,70 zł, za 2000 rok - 207,00 zł, za 2001 rok - 300,00 zł),
- za lata 2000 - 2001 samochodu ciężarowego marki STAR 29, o ładowności 5 ton, data nabycia 8 grudnia 1999 roku (należny podatek według stawek ustalonych przez Radę Gminy i Miasta: za 2000 rok - 622,00 zł, za 2001 rok - 687,00 zł).
Łączna kwota podatku do zapłacenia przez podatnika wynosi 1.977,70 zł - strony 63 i 64 protokołu kontroli.
12. Stwierdzono w szeregu przypadkach nieterminowe podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległości podatkowych, co stanowiło naruszenie przepisów zawartych: w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. nr 50, poz. 510 - stan prawny do dnia 3 sierpnia 2001 roku ); w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. nr 74 poz. 790 - stan prawny od dnia 4 sierpnia do dnia 29 listopada 2001 roku); oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137 poz. 1541 - stan prawny obowiązujący od dnia 30 listopada 2001 roku). Unormowania zawarte w powołanych rozporządzeniach zobowiązywały wierzyciela do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji, albo wynikającym z przepisów prawa – wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego – strony 73 – 85 protokołu kontroli.
13. Kontrolujący stwierdzili jeden przypadek nieprawidłowego obliczenia i pobrania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2002 roku. Ww. nieprawidłowość dotyczyła osoby, która na podstawie zezwoleń nr I-84/B-51/00, I-84/A-52/00 i I-84/C-30/00 z dnia 12 stycznia 2000 roku prowadziła sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym w Warcie. W oświadczeniu złożonym dnia 8 stycznia 2002 roku właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych podał, że w 2001 roku wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych w prowadzonej przez niego placówce wynosiła 297.000 zł, co według kursu kupna EURO na dzień 31 grudnia 2001 roku (3,5219 zł) stanowiło równowartość 84.329 EURO. Opłata za korzystanie z zezwolenia przy przekroczeniu wartości sprzedaży powyżej 60.000 EURO powinna być podwyższona o 300%. Prawidłowo ustalona opłata winna stanowić kwotę 12.496,80 zł (125 EURO + 125 EURO + 500 EURO = 750 EURO x kurs kupna EURO z dnia 12 stycznia 2000 roku – 4,1656 zł = 3.124,20 zł x 4 = 12.496,80 zł) Pobrano opłatę w wysokości 7.356,72 zł, to jest za mało o kwotę 5.140,08 zł- strona 112 protokołu kontroli.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych

1. Stwierdzono zastosowanie nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej w przypadku wypłaty wynagrodzeń dla konserwatorów OSP w ramach zawartych umów zlecenia. Wypłaty zaklasyfikowano w § 4010, co jest zasadne przy klasyfikacji wynagrodzeń osobowych w ramach stosunku pracy. W przypadku umów cywilno-prawnych jakimi są umowy zlecenia winna być zastosowana klasyfikacja budżetowa § 4300 – zakup usług pozostałych - strona 121 protokołu kontroli.

2. Na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że nie przestrzegano w pełni postanowień zawartych w uchwale Rady Gminy i Miasta nr 122/99 z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a mianowicie nie podawano do publicznej wiadomości wykazu zadań przewidzianych do zlecenia podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych strona 125 protokołu kontroli.
3. Kontrolujący stwierdzili, że do kosztów inwestycji pod nazwą sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Włyń, Kamionacz, Nobela zaliczono wydatki dotyczące zakończonego zadania inwestycyjnego pod nazwą Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Włyń - strona 149 protokołu kontroli.

W zakresie inwentaryzacji majątku

Kontrolujący ustalili, że przy inwentaryzacji składników majątkowych jako członka zespołu spisowego, w polach spisowych na arkuszach nr nr 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65, 66 i 261, ujęto również panią Barbarę Kaźmierczak pełniącą funkcję Przewodniczącej Komisji Inwentaryzacyjnej, do obowiązków której stosownie do zapisów zarządzenia nr 9/97 Burmistrza Gminy i Miasta należała kontrola prawidłowości przebiegu spisu z natury - strona 154 protokołu kontroli.


Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań w celu ich usunięcia. W związku z powyższym RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Dokonać zmian w Zakładowym Planie Kont - zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
2. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.
3. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie brakujących wykazów nieruchomości od podatników podatku od nieruchomości.
4. Dokonać korekty w urządzeniach księgowych, w związku z błędnym ujęciem podatku od nieruchomości i podatku leśnego w ewidencji podatku rolnego, w odniesieniu do podatników wymienionych w pierwszej części wystąpienia.
5. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie należnego Gminie podatku od środków transportowych w kwocie 785,30 zł od podatnika, który do opodatkowania 2 pojazdów w 2001 roku zastosował niższe, niż określone przez Radę Gminy i Miasta stawki podatku.
6. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie należnego Gminie podatku od środków transportowych od podatnika, którego pojazdy w latach 1999 -2001 nie zostały objęte podatkiem od środków transportowych.
7. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie należnej kwoty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od właściciela punktu sprzedaży wymienionego w pierwszej części wystąpienia.
8. Dokonać weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Włyń, Kamionacz, Nobela, zaewidencjonowanych na koncie 080 i wyksięgować wydatki nie związane z tym zadaniem inwestycyjnym.

W celu zapobieżenia w przyszłości występowaniu nieprawidłowości należy przestrzegać obowiązujących zasad gospodarki finansowej, a w szczególności:

1. Od wpłat należności podatkowych dokonywanych po terminie płatności egzekwować należne odsetki za zwłokę.
2. Bieżąco i terminowo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych – w szczególności, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Egzekwować od podatników - osób prawnych terminowe składanie deklaracji podatkowych.
4. Nakazy płatnicze dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego doręczać w terminie umożliwiającym podatnikom zapłatę I raty podatku w ustawowym terminie płatności.
5. Pobierać koszty upomnienia w przypadkach, w których przysługują one organowi podatkowemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Przestrzegać przepisów ustawy o podatku rolnym przy udzielaniu ulg w zakresie tego podatku.
7. Klasyfikację budżetową wydatków stosować zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U nr 59 poz. 688 z późn. zm.).
8. Przestrzegać postanowień uchwały Rady Gminy i Miasta w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a w szczególności postanowień w zakresie podawania do publicznej wiadomości wykazu zadań przewidzianych do zlecenia wskazanym podmiotom.
9. Skład osobowy zespołów spisowych ustalać zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta dotyczącym inwentaryzacji majątku.
10. Zapewnić podejmowanie kontroli wobec jednostek nadzorowanych i podległych w zakresie przestrzegania przez te jednostki opracowanych procedur kontroli finansowej, zgodnie z art. 127 ustawy o finansach publicznych.


Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Burmistrza o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Warcie
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Warcie
- aa