W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

M. Pabianice - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku

XML

Treść

Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku w zakresie przekształceń własnościowych, udzielania zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji.

Łódź, dnia 17 lutego 2003 roku

Pan
JAN BERNER
Prezydent Miasta Pabianic

WK – 0915/9/2003

Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz.577 z późn. zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w Mieście Pabianice doraźną kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrolą objęto zagadnienia związane z:
- wykonaniem prac remontowo – adaptacyjnych II etap, w Dworze Biskupów Krakowskich w Pabianicach,
- postępowaniem w sprawie zbycia udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno – Budowlanych spółka z o.o. w Pabianicach,
- realizacją porozumienia komunalnego w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania polegającego na oczyszczaniu ścieków dostarczanych kolektorem Pabianice – GOŚ,
- realizacją umowy dotyczącej Ośrodka Tenisowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.W odniesieniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac remontowo – adaptacyjnych w Dworze Biskupów Krakowskich II etap kontrolujący stwierdzili, że roboty wykonywane były przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „AGIS-BAU”, na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 1998 roku, nr 32/R/98. W zawartej umowie strony postanowiły, między innymi, że wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,16% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy. Zlecone umową prace nie zostały wykonane w terminie, co potwierdzał protokół w sprawie przerwania czynności odbioru końcowego z dnia 12 stycznia 2000 roku. Z protokołu wynikało, że w terminie umownym (31 grudnia 1999 roku) nie zakończono robót w piwnicach, podłogi poddasza, konserwacji i rekonstrukcji belek stropowych, instalacji c.o., wentylacji poddasza, tynków i instalacji elektrycznej (ogółem wartość prac 129.607 zł). Ostatecznie całość prac została zakończona w dniu 10 lutego 2000 roku i odebrana w dniu 28 lutego 2000 roku. W związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy Miasto wystąpiło o zapłatę kary umownej w kwocie 8.502,22 zł. Kwota ta została potrącona z faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę.

Kontrolujący ustalili, że kwota 8.502,22 zł wyliczona została jako % od wartości nieterminowo wykonanych prac. Z postanowień umowy z dnia 31 grudnia 1998 roku wynikało, że kara umowna powinna zostać wyliczona jako % od całej kwoty wynagrodzenia umownego. Tak ustalona kara umowna wynosiłaby kwotę 51.722,67 zł.

Przy powyższych ustaleniach wskazać jednakże należy, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego istnieje możliwość zmniejszenia kary umownej, między innymi, w sytuacji jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane (art.484 Kodeksu cywilnego). W omawianym stanie faktycznym wykonawca w terminie oddał prace o wartości 732.437 zł (prace niewykonane – 129.607 zł). Z uwagi na brak możliwości uzyskania – w toku czynności kontrolnych - wyjaśnień od osób występujących w imieniu Miasta przy realizacji umowy z dnia 31 grudnia 1998 roku, w szczególności, na etapie odbioru prac, RIO w Łodzi nie ma możliwości zajęcia ostatecznego stanowiska co do wysokości należnej Miastu kary umownej.

W związku ze sprzedażą – przez Miasto - udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno – Budowlanych spółka z o.o. w Pabianicach kontrolujący stwierdzili, że rokowania prowadzone przez Zarząd Miasta co do zbycia udziałów Miasta w spółce prowadzone były przed sporządzeniem analizy mającej na celu oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wskazana analiza opatrzona została datą 10 października 2001 roku. Jej wykonanie zlecono na podstawie umowy z dnia 24 września 2001 roku, zawartej z firmą „BIT” Nieruchomości – Budownictwo z Łodzi. Umowę zawarli w imieniu Miasta Pan Paweł Winiarski – Prezydent Miasta i Pan Wiesław Madejski – Wiceprezydent Miasta. Z ustaleń kontroli wynikało, że zaproszenie do składania ofert na nabycie 85% udziałów spółki ogłoszone zostało przez Zarząd Miasta w prasie lokalnej w dniu 18 września 2001 roku. Rokowania z nabywcą udziałów zakończono w dniu 1 października 2001 roku. Z powyższego wynika, że Zarząd Miasta przeprowadził i zakończył negocjacje co do zbycia udziałów przed sporządzeniem powołanej wyżej analizy wartości spółki. Wynegocjowana cena sprzedaży udziału (20 zł) odpowiadała zawartym w analizie ustaleniom w tym zakresie (15 – 20 zł). Opisane działanie Zarządu Miasta Pabianic stanowiło naruszenie art.32 ust.1 w zw. z art.68 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. nr 118, poz. 561 z późn. zm.), zgodnie z którym zaoferowanie do zbycia udziałów w spółce powinno nastąpić po dokonaniu analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki oraz oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 roku w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje (Dz. U. nr 95, poz. 578 z późn. zm.) – które to rozporządzenie na mocy art.68 ust.1 ww. ustawy miało zastosowanie także do prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych – zbycie udziałów powinno nastąpić w trybie publicznym, co wymagało ogłoszenia oferty lub zaproszenia do przetargu lub rokowań w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Kryterium tego nie spełniała prasa, w której zamieszczone zostało ogłoszenie dotyczące zbycia udziałów (zaproszenie do rokowań) w spółce PRiB („Życie Pabianic” i „Dziennik Łódzki”).

Zbycia udziałów spółki dokonano na podstawie uchwały nr XLVIII/511/01 Rady Miasta Pabianic z dnia 19 października 2001 roku. Na mocy uchwały Rada upoważniła Zarząd Miasta do zbycia 8.500 udziałów w spółce PRIB, w cenie nie niższej niż 20 zł.

Kontrolujący stwierdzili także, że zlecenie wykonania analizy i oszacowania wartości spółki – na podstawie umowy z dnia 24 września 2001 roku – nastąpiło z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Kontrolujący ustalili także, że na posiedzeniach Zarządu Miasta w dniach 1, 2 i 3 października 2001 roku omawiane były zagadnienia związane ze zleceniem analizy, co wskazywałoby na okoliczność, że faktycznie zlecenie wykonania opracowania nastąpiło później niż wynikało to z samej umowy (24 września 2001 roku).

Wykonanie analizy sfinansowano w 100% ze środków budżetu Miasta, pomimo tego, że zgodnie z decyzją Zarządu Miasta z dnia 6 października 2000 roku 50% kosztów analizy miało pokryć Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych.

W zakończeniu stwierdzić należy, ze działania Zarządu Miasta związane ze sprzedażą udziałów w PRiB naruszały określone przepisami zasady i formy postępowania przy prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Wątpliwości budzi także tryb zlecenia opracowania analizy, szybkość jej wykonania oraz zgodność jej wyników w zakresie ew. ceny udziału z rezultatami zakończonych negocjacji w sprawie nabycia udziałów. Ewentualne ustosunkowanie się co do treści analizy wymagałoby jednakże oceny biegłego w tym zakresie.

W odniesieniu do realizacji umowy dotyczącej Centrum Tenisowego Polskiego Związku Tenisowego stwierdzono, że MOSiR zaniechał opracowywania rocznych planów programowo – finansowych, wymaganych przez § 8 ust.1 umowy z dnia 25 stycznia 1999 roku, zawartej między Miastem Pabianice a Polskim Związkiem Tenisowym. MOSiR zaniechał także podjęcia działań mających na celu uzyskanie ze strony Polskiego Związku Tenisowego pokrycia 50% strat poniesionych w związku z funkcjonowaniem Centrum, stosownie do § 8 ust.3 ww. umowy.


Informując o powyższych uchybieniach proszę Pana Prezydenta o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie i zapobieżenie występowaniu w przyszłości. W związku z powyższym RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:


1. W związku ze sprzedażą składników majątku gminnego podejmować wszelkie niezbędne działania – zgodnie z obowiązującymi w danym zakresie przepisami – mające na celu ustalenie wartości zbywanego majątku.
2. Zbycia składników majątku gminnego (w tym akcji i udziałów) dokonywać z zachowaniem określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące procedur.
3. Przy zlecaniu usług przestrzegać procedur określonych przez przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
4. Zapewnić przestrzeganie postanowień umowy z dnia 25 stycznia 1999 roku dotyczącej działania Centrum Tenisowego co do sporządzania rocznych planów programowo – finansowych.
5. Podjąć działania mające na celu wyegzekwowanie od Polskiego Związku Tenisowego sfinansowania 50% strat powstałych w wyniku funkcjonowania Centrum Tenisowego, stosownie do postanowień zawartej umowy.


Stosownie do art.9 ust.3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:
1. Pan Przewodniczący
Rady Miasta Pabianic
2. Pan Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Pabianic
3. aa