W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Gm. Krzyżanów - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.

XML

Treść

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2002 roku.


Łódź, dnia 2 stycznia 2003 roku


Pan
Bogdan Wosiecki
Wójt Gminy Krzyżanów

WK – 0915/1/2003

Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) informuję, że kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Gminie Krzyżanów wykazała następujące nieprawidłowości:W zakresie rozrachunków i roszczeń

Na koncie 225/1 – rozrachunki z budżetami, które zgodnie z zakładowym planem kont w Urzędzie Gminy w Krzyżanowie służy do ewidencji rozliczeń podatku VAT (naliczonego i należnego) zaksięgowano w 2001 roku zobowiązanie w kwocie 2.440 zł, wynikające z noty księgowej wystawionej przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego za opracowanie strategii Gminy Krzyżanów. Zobowiązanie to powinno być zaewidencjonowane na koncie 201 – rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

W zakresie realizacji dochodów budżetowych

1. Parafie Rzymsko – Katolickie z terenu Gminy Krzyżanów uiszczały podatek rolny na podstawie nakazu płatniczego, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. Stanowiło to naruszenie zasad opodatkowania podatników będących osobami prawnymi. Parafie Rzymsko – Katolickie, jako osoby prawne, powinny były stosownie do postanowień art.6a ust.8 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. nr 94, poz.431 z późn. zm.) złożyć deklarację podatkową, w terminie do dnia 15 stycznia danego roku, we właściwym urzędzie gminy oraz wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetowy właściwej gminy, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Zobowiązanie podatkowe osób prawnych w zakresie podatku rolnego powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa łączy powstanie takiego zobowiązania, bezprzedmiotowe jest zatem wydawanie decyzji podatkowych (patrz art.21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa – Dz. U. nr 137, poz.926 z późn. zm.).
2. Stwierdzono przypadki braku podania w prasie lokalnej informacji o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy, co było wymagane przez art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

W zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Sporządzony na 2000 rok Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowie, czym naruszono art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 147, poz.1231 z późn. zm.).

W zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

W aktach dwóch świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki celowe, w wywiadach środowiskowych nie zawarto zapisów o realizacji pracy socjalnej, polegającej na podejmowaniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie próby pomocy w uzyskaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych korzystających z zasiłków celowych. Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art.10 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r., Dz. U. nr 64, poz. 414 z póżn. zm.).

W zakresie realizacji inwestycji i udzielania zamówień publicznych

W odniesieniu do udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej we wsi Ktery A, wartość przedmiotu zamówienia powyżej 30.000 EURO, stwierdzono:
- zamawiający nie wysłał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ciągu 7 dni od zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji, informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne wraz z kopią oferty najkorzystniejszej, czym naruszył § 1 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1998 roku w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej (Dz. U. nr 43, poz. 260),
- zamawiający dokonał zwrotu wadiów oferentom biorącym udział w postępowaniu bez należnych odsetek, co stanowiło naruszenie art.42 ust.3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 72, poz. 664 z późn. zm.),
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy (które zostało ustalone przez strony w wysokości 12.000 zł, z czego 30% ogólnej kwoty miało być wniesione przez wykonawcę robót w dacie zawarcia umowy, a 70% potrącone z faktur za częściowo wykonane roboty) nie było potrącane z 4 kolejnych faktur wystawionych przez wykonawcę w 2000 roku. W 2001 roku potrąceń z faktur dokonywano w wysokościach niezgodnych z postanowieniami § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia (Dz. U. nr 140, poz. 794 – obecnie nie obowiązujące),
- część zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót nie została zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego robót, co było niezgodne z § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia. Zabezpieczenie zwrócone zostało w trakcie kontroli RIO w Łodzi.

W zakresie ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji majątku

1. Środki trwałe nie posiadały trwałego ocechowania (ocechowane były za pomocą samoprzylepnych kartek, które łatwo ulegały zerwaniu). Kontrolująca stwierdziła także, że budynek Urzędu Gminy nie został oznaczony w sposób określony w zarządzeniu Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Spis z natury w kontrolowanym okresie przeprowadziła Komisja Inwentaryzacyjna, co było niezgodne z § 11 Instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 28/2000 Wójta Gminy Krzyżanów z dnia 1 grudnia 2000 roku. Zgodnie z postanowieniami Instrukcji czynności związane ze spisem z natury powinny zostać przeprowadzone przez zespoły spisowe. Jednym z zadań Komisji Inwentaryzacyjnej, określonym w Instrukcji, była kontrola pracy zespołów spisowych.

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W dniu 4 stycznia 2000 roku Zarząd Gminy w Krzyżanowie zawarł z Miejskim Zakładem Komunikacji w Kutnie porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego transportu publicznego, którego celem było wykonywanie zadań publicznych, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności Gminy Krzyżanów. Porozumienie takie zawarte być powinno z Miastem Kutno (organ założycielski dla MZK w Kutnie), zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
W 2001 roku stosowne porozumienie zawarte zostało z Miastem Kutno.

Informując o powyższych nieprawidłowościach proszę Pana Wójta o podjęcie działań w celu ich wyeliminowania oraz zapobieżenia występowaniu w przyszłości. W szczególności należy:

1. Ewidencjonować zobowiązania w stosunku do dostawców na koncie 201, zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1752).
2. Zapewnić opodatkowanie Parafii Rzymsko – Katolickich na zasadach określonych dla osób prawnych.
3. Podawać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4. Zapewnić coroczne uchwalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Radę Gminy, stosownie do wymogu wynikającego z art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Terminowo przekazywać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji informacje cenowe z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz kopię oferty najkorzystniejszej.
6. Dokonywać zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku bankowego oraz kosztów przelewu środków na rachunek oferenta, zgodnie z art. 42 ust.3 ustawy o zamówieniach publicznych.
7. Przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne (Dz. U. nr 115, poz. 1002), określających w szczególności sposób wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia.
8. Zapewnić trwałe ocechowanie środków trwałych.
9. Inwentaryzacje składników majątkowych przeprowadzać zgodnie z postanowieniami obowiązującej Instrukcji inwentaryzacyjnej.


Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.

Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:
- Pan Przewodniczący Rady Gminy w Krzyżanowie
- Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Krzyżanowie
- aa