W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

M. Pabianice - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2003 roku.

XML

Treść

Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w II półroczu 2003 roku.

Łódź, dnia 10 października 2003 roku

Pan
Jan Berner
Prezydent
Miasta Pabianice

WK – 0915/66/2003


Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55 poz. 577 z późn. zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę w Mieście Pabianice w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi bankowe.

Szczegółowy zakres kontroli obejmował zbadanie prawidłowości postępowania zamawiającego przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, zawartych w art.134 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15 poz. 148) bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych. Art. 134 ust.2 ustawy o finansach publicznych stanowi ponadto, że zasady wykonywania obsługi bankowej określa umowa zawarta pomiędzy wójtem (odpowiednio prezydentem, burmistrzem), a bankiem.

W wyniku kontroli ustalono, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na wykonywanie obsługi bankowej budżetu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych prowadził, w 2002 roku, Zarząd Miasta Pabianic na podstawie upoważnienia Rady Miasta Pabianic zawartego w uchwale nr LX/616/02 z dnia 19 czerwca 2002 roku, a wyboru banku dokonała Rada Miasta Pabianic na sesji w dniu 18 grudnia 2002 roku, uchwałą nr IV/32/02.Kontrolująca ustaliła, że przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie obsługi bankowej Miasta i podległych jednostek organizacyjnych naruszone zostały następujące przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:
- art. 29 ust.3 ustawy – ponieważ ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 14 sierpnia 2002 roku, zamiast od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, to jest od dnia 7 sierpnia 2002 roku,
- art.35 ust.1 pkt 2 ustawy – ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający nie zawarł opisu kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od dostawców i wykonawców,
- art.27a ust.1 pkt 1 ustawy - ponieważ nie odrzucono oferty Banku Spółdzielczego PA-CO Bank, która nie spełniała wymogów zamawiającego określonych w punktach 4 i 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zapisami zawartymi we wskazanych punktach specyfikacji, wszystkie strony oferty i załączników winny być podpisane przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Oferta nie zawierała podpisów na stronach: 2, 7, 9, 12, 13, 22 i 23,
- art. 51 ust.1 ustawy – ponieważ zawarcie umowy nastąpiło po upływie okresu związania ofertą, wynoszącego 45 dni od daty złożenia oferty, który upłynął w dniu 11 listopada 2002 roku. Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z przepisami ustawy, obowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 50 ust.2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą,
- zamawiający naruszył ponadto przepis § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (Dz. U. Nr 91 poz.817) – poprzez żądanie od oferentów przedłożenia na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej innych dokumentów, niż określa wskazane rozporządzenie. Dla potwierdzenia spełniania wymogu, że oferent dysponuje niezbędnym potencjałem ekonomicznym do wykonania zamówienia zamawiający mógł jedynie żądać złożenia bilansów oraz rachunków zysków i strat, zażądał natomiast złożenia sprawozdania, które winno obejmować: kapitał podstawowy, bilans, zysk netto, płynność finansową i wskaźniki rentowności.

Stwierdzono ponadto brak kontrasygnaty Skarbnika Miasta na umowie zawartej pomiędzy Miastem a Bankiem, o wykonywanie obsługi bankowej budżetu, co stanowiło naruszenie art. 46 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W wyniku czynności kontrolnych ustalono także, że Rada Miasta Pabianic – pomimo posiadania wiedzy o uchybieniu w ofercie Banku Spółdzielczego PA-CO Bank, które winno skutkować jej odrzuceniem – podjęła decyzję o wyborze tegoż banku do wykonywania obsługi bankowej budżetu Miasta i podległych jednostek organizacyjnych. Na powyższe wskazuje przebieg dyskusji na sesji Rady w dniu 18 grudnia 2002 roku, odnotowanej w protokole nr IV/02 z przedmiotowej sesji Rady Miasta.

Przekazując informacje o powyższych uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana o podjęcie działań w celu ich usunięcia i zapobieżenia ich powstaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. W związku z unormowaniem zawartym w art.134 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych - przy udzielaniu zamówień publicznych na usługi obsługi bankowej budżetu Miasta przestrzegać przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. RIO w Łodzi zwraca ponadto uwagę na szczególny charakter postępowania, którego przedmiotem jest bankowa obsługa budżetu gminy, wynikający z roli organu stanowiącego gminy w tym postępowaniu. Rada gminy powinna bowiem wykonywać czynności postępowania, które w świetle przepisów ustawy o zamówieniach publicznych należą do kierownika jednostki (do dokonywania określonych czynności rada gminy może upoważnić wójta gminy, burmistrza, prezydenta).
2. Zapewnić kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Prezydenta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.
Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:
1. Przewodniczący Rady Miasta Pabianic
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pabianic
3. aa