W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

M. Koluszki - Kontrola doraźna przeprowadzona w I półroczu 2003 roku.

XML

Treść

Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi w I półroczu 2003 roku.

Łódź, dnia 3 czerwca 2003 r.

Pan
Sławomir Wochna
Burmistrz Miasta i Gminy Koluszki

WK – 0915/33/2003

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r,. Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w Mieście i Gminie Koluszki doraźną kontrolę w zakresie realizacji inwestycji i udzielania zamówień publicznych.
Przedmiotem czynności kontrolnych było, w szczególności, wykonanie robót związanych z przebudową nawierzchni ulicy Szkolnej w Żakowicach (zastąpienie nawierzchni żużlowej tymczasową nawierzchnią z płyt betonowych typu IOMB). Kontrolujący ustalili, że prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowe "BUD – DROG" z Koluszek, w okresie od dnia 15 października 2002 roku do dnia 12 grudnia 2002 roku. Odbioru prac dokonano w dniu 20 grudnia 2002 roku. Pozwolenie na budowę w zakresie opisanych robót budowlanych wydane zostało przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego w dniu 12 lutego 2003 roku (na podstawie wniosku inwestora z dnia 15 listopada 2002 roku). Pozwolenie obejmowało przebudowę ul. Szkolnej w Żakowicach, polegającą na zastąpieniu istniejącej nawierzchni żużlowej nawierzchnią z płyt żelbetowych, wielootworowych, typu IOMB. Z powyższych ustaleń wynikało, że przedmiotowe roboty budowlane wykonane zostały przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, co stanowiło naruszenie art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym unormowaniem roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Kontrolujący stwierdzili ponadto, że za wykonane roboty firma "BUD – DROG" wystawiła w dniu 24 grudnia 2002 roku fakturę VAT nr 98/2002 na kwotę 72.567,95 zł brutto. Kontrolowana jednostka zaklasyfikowała poniesiony wydatek w dziale 600 (transport i łączność) rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) § 4300 (zakup usług pozostałych), co było klasyfikacją nieprawidłową. Poniesione wydatki o charakterze majątkowym powinny zostać ujęte w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 59, poz. 688 z późn. zm. – uchylone z dniem 22 kwietnia 2003 roku).
W uchwale budżetowej na 2002 rok (uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach nr XLI/100/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku) w dziale 600 rozdziale 60016 zaplanowano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 235.000 zł. Zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych gminy i planem nakładów inwestycyjnych na 2002 rok, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, kwota ta miała być przeznaczona na budowę drogi we wsi Nowy Redzeń, modernizację ulicy Głowackiego wraz z przyległymi oraz budowę wiaty przystanku PKS we wsi Nowy Redzeń. W opracowanym, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2002 rok wskazano, w informacji dotyczącej wydatków na inwestycje w dziale 600, że dotyczyły one budowy drogi we wsi Nowy Redzeń (143.282 zł) i modernizacji ulicy Głowackiego (92 zł). Na stronie 15 sprawozdania zamieszczono dodatkowo informację, że w 2002 roku wykonano projekt budowy ulic i podkłady geodezyjne dla Żakowic (ul. Szkolna) oraz Koluszek (ul. St. Kostki i ul. Czarneckiego).
Z powyższego wynikało, że przebudowa ulicy Szkolnej w Żakowicach zrealizowana została mimo braku ujęcia przedmiotowego zadania w wykazie zadań inwestycyjnych na 2002 rok, stanowiącym część uchwały budżetowej. Z uwagi na przyjętą klasyfikację budżetową wydatki na powyższe roboty wykazano w ramach wydatków bieżących. Ponadto w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2002 rok nie ujęto informacji o wykonaniu przedmiotowych prac, poprzestając na wskazaniu faktu opracowania dokumentacji techniczno – projektowej przebudowy drogi. W omawianym zakresie sprawozdanie nie zostało zatem sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia występowaniu w przyszłości. W szczególności należy:

1. W toku wykonywania budżetu przestrzegać postanowień zawartych w uchwale budżetowej w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych. Ewentualne zmiany uchwały wprowadzone mogą być przez radę gminy, na podstawie inicjatywy organu wykonawczego (art.60 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) lub przez organ wykonawczy – działający w ramach zawartego w uchwale budżetowej upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków (art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych – tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148).
2. Zapewnić rzetelne sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
3. Przestrzegać klasyfikacji wydatków budżetowych określonej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
4. Przestrzegać art. 28 ustawy Prawo budowlane, stosownie do którego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Burmistrza o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.
Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:
- Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Koluszkach
- Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koluszkach
- aa