W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

M. i Gm. Żychlin - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w 2004 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Miastu i Gminie Żychlin po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej, udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 18 marca 2004 r.Pan
ZDZISŁAW MACIEJ WENCEL
Burmistrz Miasta i Gminy
Żychlin


WK.0915/19/2004

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) informuję Pana Burmistrza, że kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Gminie Żychlin wykazała następujące nieprawidłowości:W zakresie wewnętrznej kontroli finansowej

W latach 2001 - 2002 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie podejmował kontroli wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie (zakład budżetowy) w zakresie przestrzegania ustalonych procedur kontroli finansowej, co było wymagane przez art.127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

W zakresie zaciągania kredytów i pożyczek

Zarząd Gminy i Miasta Żychlin nie podjął uchwały wskazującej dwóch członków Zarządu upoważnionych do podpisania umowy pożyczki, zawartej w dniu 7 października 2002 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 571/2002/Wn5/OW-OK/P). Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych winni dokonać dwaj członkowie zarządu jednostki samorządu terytorialnego, wskazani w uchwale przez zarząd. Powyższy stan prawny obowiązywał do dnia 27 października 2002 roku. Z dniem 27 października 2002 roku, do art. 133 ustawy o finansach publicznych dodany został – na mocy art. 83 pkt 2 lit. „b” ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. nr 113, poz. 884) - ust. 1a, zgodnie z którym ww. czynności prawnych w gminie dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

W zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości

1. W bilansie za 2002 rok nie wykazano zobowiązań wobec dostawców i wykonawców w wysokości 1.486.760,69 zł. Ogólna kwota zobowiązań zaewidencjonowana na koncie 201, na dzień 31 grudnia 2002 roku, wynosiła 1.707.870,28 zł. W bilansie za 2002 rok wykazano zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w kwocie 221.109,59 zł. Zaniechano wykazania w bilansie
- zobowiązań wymagalnych wobec firmy "Enertec-Projekt", w kwocie 22.487 zł, z tytułu nadzoru autorskiego i inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej w Żychlinie,
- zobowiązań niewymagalnych wobec Firmy Budowlanej "Janiak" w kwocie 1.464.273,69 zł.
2. W sprawozdaniu RB-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2002 rok nie wykazano zobowiązań wymagalnych wobec dostawców i wykonawców w kwocie 26.728 zł. Zobowiązania te dotyczyły firmy "Enertec-Projekt".
Według stanu na dzień 30 listopada 2003 roku kontrolowana jednostka posiadała zobowiązania wymagalne wobec firmy "Enertec-Projekt" w kwocie 8.042,16 zł. Zobowiązania wobec Firmy Budowlanej "Janiak", na dzień 30 listopada 2003 roku, wynosiły 850.922,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 281.574,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 roku - 751.283,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 591.518,61 zł.

W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

1. Stwierdzono przypadki nieterminowego składania deklaracji podatkowych w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości przez osoby prawne. Termin składania deklaracji określony został odpowiednio w art.6 ust.8 (od dnia 1 stycznia 2003 roku – art.6 ust.9) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz w art. 6a ust.8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U nr 94, poz. 431 z późn. zm.).
2. Stwierdzono przypadki wydania decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, mimo braku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do okoliczności wymienionych we wniosku o umorzenie podatku. Organ podatkowy, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Ponadto, stosownie do wymogu wynikającego z art.187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy obowiązany jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
3. Stwierdzono przypadki zaniechania wystawienia tytułów wykonawczych w odniesieniu do zaległości podatkowych w zakresie podatku rolnego (osoby fizyczne), podatku od środków transportowych (osoby fizyczne), jak również przypadki nieterminowego podejmowania czynności windykacyjnych co do zaległości w wymienionych podatkach. Stanowiło to naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. nr 50, poz. 510 – obowiązujące do dnia 3 sierpnia 2001 roku), przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. nr 74, poz. 790 - obowiązujące do dnia 29 listopada 2001 roku) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541). Ww. akty prawne nakładały na wierzyciela obowiązek systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w decyzji albo wynikającym z przepisów prawa, wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel zobowiązany był do wystawienia tytułu wykonawczego.
4. Stwierdzono przypadki załatwiania spraw podatkowych z naruszeniem terminu określonego w art.139 ustawy Ordynacja podatkowa.

W zakresie dochodów z mienia komunalnego

Przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Narutowicza w Zychlinie, zaniechano podania do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w prasie lokalnej, informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, co było wymagane przez art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 46, poz. 543).

W zakresie wydatków osobowych

1. Stwierdzono, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu (jednostki budżetowej) w 2002 roku było wyższe w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2001 roku (w dziale 750 rozdziale 75023 i 75095 § 4010). Oznaczało to naruszenie ustawy z dnia 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 154, poz.1799), która w art. 3 ust.1 stanowiła, że w 2002 roku wielkość wynagrodzeń nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń z 2001 roku w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych w tym m.in., w samorządowych jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela (art. 3 ust.1 pkt 2). Wydatki te dotyczyły, m.in, wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie dotyczących realizacji programów związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
2. W 2002 roku zatrudniono dwie osoby na stanowiskach inspektorów, mimo nie spełniania przez nie wymagań kwalifikacyjnych dla wskazanego stanowiska, określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 61, poz.707 z późn. zm. - obecnie nie obowiązujące). W trakcie trwania kontroli RIO w Łodzi Burmistrz Gminy jednemu z pracowników zmienił warunki pracy i płacy, stosownie do posiadanych przez pracownika kwalifikacji.
3. Kontrolujący stwierdzili, że w grudniu 2001 roku wypłacone zostały na rzecz Burmistrza Gminy i Miasta Pana Zdzisława Machtałowicza (pismo Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta nr Or.1120-17/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku) i Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Pana Romana Ostasza (pismo Burmistrza nr Or.1120/19/2001 z dnia 19 grudnia 2001 roku) nagrody uznaniowe w wysokości po 2.5000 zł. Przyznanie i wypłacenie ww. nagród nastąpiło z naruszeniem art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 20 ust. 5 ww. ustawy, członkom zarządu jednostek samorządu terytorialnego nie przysługiwały nagrody, z wyjątkiem nagród jubileuszowych. Zawarta w art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych norma prawna, zakazująca wypłacania członkom zarządów nagród, wprowadzona została na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 89, poz. 971) i weszła w życie w dniu 12 września 2001 roku.
4. Stwierdzono przypadki nieprawidłowego wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdu służbowego dla radnych, szczegółowo opisane na stronie 160 protokołu kontroli.

W zakresie wydatków inwestycyjnych i przestrzegania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych

W odniesieniu do udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania o cenę, na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Żychlinie, stwierdzono:

1. W treści dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem wskazano, że osoby po stronie zamawiającego oświadczyły, że nie podlegają wyłączeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie wskazano jednocześnie nazwisk tych osób. Brak było także pisemnych oświadczeń tych osób, co było wymagane przez art.20 ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 72, poz. 664 z późn. zm. - uchylona z dniem 2 marca 2004 roku).
2. Umowa w sprawie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zawarta została w dniu 2 maja 2002 roku. Firma "Enertec-Projekt" wystawiła w 2002 roku cztery faktury z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego na ogólna kwotę 27.684,53 zł. Do faktur nie załączono kserokopii protokołów odbioru robót z rozliczeniem odebranych robót przez inspektora nadzoru, co było niezgodne z postanowieniami zawartej umowy.
3. Kontrolujący stwierdzili, że wystawione przez "Enertec-Projekt" faktury nie były realizowane terminowo, mimo powyższego wykonawca nie dochodził zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

W odniesieniu do udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Żychlinie, stwierdzono:

1. W dniu 27 marca 2002 roku zawarta została umowa nr 1/2002 z Firmą Budowlaną "Janiak" dotycząca budowy sali sportowej, z wynagrodzeniem ustalonym w wysokości 2.251.339,78 zł netto. Płatność za wystawiane faktury przewidziano w terminie 14 miesięcy. W imieniu Gminy i Miasta Żychlin umowę podpisali Burmistrz Pan Zdzisław Machtałowicz i Zastępca Burmistrza Roman Ostasz. Umowę kontrasygnował Skarbnik Gminy i Miasta Pani Emilia Rajewska. Kontrasygnata Skarbnik zawierała adnotację o treści "do kwoty zabezpieczonej w budżecie 2002 roku". W planie finansowym na 2002 rok Rada Gminy i Miasta zaplanowała wydatki w wysokości 861.000 zł. Kontrolujący ustalili, że Rada Gminy i Miasta w uchwale budżetowej nie określiła limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej (możliwość taka wynikała z art. 110 ust.1 ustawy o finansach publicznych). Rada Gminy i Miasta nie podjęła także uchwały w trybie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zawierającej delegację dla Zarządu do podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez organ stanowiący. Wobec powyższego zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd nastąpiło z przekroczeniem zakresu upoważnienia w tym zakresie. Naruszenie to miało skutkowało brakiem środków na zapłatę za wykonane roboty budowlane w 2003 roku i powstaniem znacznej kwoty zobowiązań wymagalnych wobec wykonawcy robót (patrz ustalenia powyżej). Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet wypełniało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określone w art.138 ust.1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych.
2. W związku z wykonaniem projektu technicznego sali, przez firmę "Enertec-Projekt" bez dołożenia należytej staranności, w toku realizacji zadania inwestycyjnego wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, na łączną kwotę 209.224,68 zł netto oraz przedłużenia terminu wykonania prac. Roboty dodatkowe wprowadzono na podstawie aneksu nr 1 z dnia 23 września 2002 roku i aneksu nr 4 z dnia 3 stycznia 2003 roku. W 2002 roku Firma Budowlana "Janiak" wystawiła 13 faktur na kwotę 2.494.439,35 zł brutto, a w 2003 roku jedną fakturę na kwotę 138.364,61 zł brutto. Razem 14 faktur na kwotę - 2.632.803,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2002 roku saldo zobowiązań niewymagalnych wobec Firmy Budowlanej "Janiak" wynosiło kwotę 1.660.342,71 zł. Na dzień 30 listopada 2003 roku saldo zobowiązań wynosiło 850.922,33 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 281.574,81 zł. Kontrolujący ustali, że w budżecie na 2003 rok zaplanowane wydatki na przedmiotową inwestycję wynosiły 966.663 zł, co nie pozwalało na zapłatę zobowiązań wynikających z podpisanej umowy.
3. Kontrolujący stwierdzili ponadto, że Firma Budowlana "Janiak" wystawiła w dniu 29 września 2003 roku fakturę VAT nr 218/2003 na kwotę 90.765,28 zł z tytułu robót budowlanych wykonanych na obiekcie sali gimnastycznej, które nie były objęte harmonogramem rzeczowym prac według umowy z dnia 27 marca 2002 roku. Faktura ta została zwrócona przez kontrolowaną jednostkę, ze wskazaniem na brak podstaw do jej zapłaty. Kontrolującym przedstawiono oświadczenia przedstawicieli Firmy Budowlanej "Janiak", z których wynikało, że faktura dotyczyła robót wykonanych na podstawie ustnego zlecenia Zastępcy Burmistrza Pana Romana Ostasza. Ponadto ustalono, że przedmiotowe pracy wymienione były we wniosku złożonym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenia zgody na zastosowanie co do nich trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówił wyrażenia zgody na zastosowanie wymienionego trybu. W konsekwencji należy wskazać, że omawiane prace wykonane zostały bez oparcia w obowiązującej strony umowie, z pominięciem procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
4. W treści umowy nr 1/2002 z dnia 27 marca 2002 roku zawartej z Firmą Budowlaną "Janiak" ustalono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego i formę wniesienia - gwarancję ubezpieczeniową. W dniu 22 marca 2002 roku Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji "POLONIA" S.A. wystawił polisę ubezpieczeniową na kwotę 112.567 zł, ważną w okresie od 25 marca 2002 roku do 30 listopada 2002 roku. W związku z przedłużeniem terminu wykonania umowy Zakład Ubezpieczeń i Reasekuracji "POLONIA" S.A. wystawił nową polisę, ważną w okresie 31 grudnia 2002 roku - 16 marca 2003 roku. Z powyższego wynikało, że od dnia 1 grudnia 2002 roku do dnia 30 grudnia 2002 roku brak było wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W zakresie ewidencji składników majątkowych

Kontrolujący stwierdzili, że przedłożony protokół OT przyjęcia na stan środków trwałych Urzędu Gminy i Miasta, sporządzony w dniu 27 września 2002 roku, dotyczył urządzeń do segregacji odpadów komunalnych o wartości 49.113,07 zł, zakupionych w 1999 roku ze środków dotacji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kutnie. W 1999 roku zaniechano wprowadzenia tych urządzeń na stan środków trwałych, co naruszało art.20 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zgodnie z którym do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należało wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

W zakresie rozliczeń budżetu z jednostkami organizacyjnymi

1. W 2001 roku Gmina i Miasto Żychlin udzieliło dwóch dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na remont autobusu i 9.874 zł z przeznaczeniem na remont „Ostrówka”. Przekazane środki sklasyfikowano w § 2610, przewidzianym dla dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. Wskazany sposób wykorzystania dotacji uzasadniał wniosek, że dotacje te powinny mieć charakter dotacji inwestycyjnych (celowych). Dotacja inwestycyjna powinna zostać sklasyfikowana w § 6210, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 59, poz. 688 z późn. zm. - uchylone na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów - Dz. U. nr 68, poz. 634). Dotacja przedmiotowa stanowi pewien rodzaj dopłaty, kalkulowanej na podstawie ustalonych stawek jednostkowych, do pewnego rodzaju usług czy wyrobów.
2. W wyniku kontroli ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej nie zwrócił niewykorzystanej kwoty dotacji inwestycyjnej w kwocie 4.306 zł, otrzymanej w 2001 roku na wykonanie przyłączy wodociągowych, co naruszało § 29 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. nr 122, poz. 1333), zgodnie z którym dotacje celowe, udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu. Odpowiedzialność za niewykonanie wskazanego obowiązku ponosi Dyrektor Zakładu Pan Mirosław Falkowski.
3. Kontrolujący stwierdzili, że w latach 2001 - 2002 przekazane zostały Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacje przedmiotowe (m.in. na dofinansowanie przewozów pasażerskich). Ustalono także, że Rada Gminy i Miasta nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych, według których powinny być skalkulowane dotacje o charakterze przedmiotowym, zgodnie z art.117 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Przekazanie dotacji mimo braku ustalenia wskazanych stawek wypełniało znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określone w art.138 ust.1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, polegające na naruszeniu zasad udzielania dotacji z budżetu.

W zakresie udzielania dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Kontrolujący stwierdzili przypadki ponoszenia wydatków bezpośrednio z budżetu Gminy i Miasta na pokrycie kosztów uczestnictwa stowarzyszeń kultury fizycznej w rozgrywkach sportowych, organizowanych przez związki sportowe, (np. koszty ubezpieczenia zawodników, wpisowe, ekwiwalent sędziowski). Podkreślić należy, że jednostka samorządu terytorialnego – stosownie do art.111 ust.2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych - ponosić może z budżetu, w szczególności, wydatki na realizację zadań własnych. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 81, poz. 889 z późn. zm.) nie przypisała jednostkom samorządu terytorialnego zadań polegających na uczestnictwie w zawodach sportowych, organizowanych przez powołane do tego związki sportowe. Przykładowo, zgodnie z art.52 ust.2 ww. ustawy, obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie lub związku sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem. Ponoszenie przedmiotowych wydatków z budżetu gminy pozbawione było podstaw prawnych. Wskazać należy, że ewentualne finansowanie klubów sportowych w omawianym zakresie możliwe jest obecnie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Informując o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli proszę o podjęcie działań w celu ich usunięcia i zapobieżenia występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Podejmować kontrole wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żychlinie w zakresie wyznaczonym przez art.127 ustawy o finansach publicznych.
2. W sprawozdaniach RB-Z i RB-28S wykazywać kwoty obciążających jednostkę zobowiązań wymagalnych, w oparciu o prawidłowo prowadzoną w tym zakresie ewidencję księgową, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 24, poz. 279 z późn. zm.).
3. W bilansie rocznym wykazywać wszystkie zobowiązania wobec dostawców i wykonawców, wymagalne i niewymagalne, w oparciu o prawidłowo prowadzoną ewidencję księgową, zapewniająca wykazanie danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Zakupione środki trwałe wprowadzać do ewidencji księgowej, na stan środków trwałych, w okresie, w którym zostały nabyte, zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o rachunkowości.
5. Egzekwować terminowe składanie deklaracji podatkowych przez osoby prawne.
6. Decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatku, wydawać po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy, do czego zobowiązują organ podatkowy art.122 i art.187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania należy ustalić istnienie (lub nie) ustawowo określonych przesłanek warunkujących podjęcie danego rozstrzygnięcia (np. w odniesieniu do umorzenia zaległości podatkowej przesłanki stanowią ważny interes podatnika lub interes publiczny).
7. Bieżąco i terminowo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 110, poz. 968) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Przestrzegać terminów załatwiania spraw podatkowych, określonych w art.139 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.
9. Podawać do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w prasie lokalnej, informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w siedzibie Urzędu, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
10. Przestrzegać przepisów rozporządzenia z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264) w zakresie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.
11. W zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków stosować przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
12. Koszty podróży służbowych radnych rozliczać na podstawie prawidłowo wypełnionych poleceń wyjazdu służbowego.
13. Zaniechać wypłat nagród uznaniowych dla Burmistrza Gminy.
14. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie zwrotu do budżetu kwot bezpodstawnie wypłaconych w grudniu 2001 roku nagród uznaniowych dla Burmistrza Gminy i Miasta i Zastępcy Burmistrza.
15. Przestrzegać przepisów ustawy o finansach publicznych określających zasady udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rzecz zakładów budżetowych. Przekazywać dotacje przedmiotowe tylko w przypadku, gdy ich wysokość została skalkulowana w oparciu o stawki jednostkowe, określone przez organ stanowiący – na podstawie art.117 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
16. Przestrzegać § 29 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. nr 122, poz. 1333), zgodnie z którym dotacje celowe, udzielone z budżetu zakładowi budżetowemu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu.
17. Zobowiązania dotyczące realizowanych inwestycji wieloletnich w wysokości przekraczającej kwoty wydatków zaplanowane na dany rok budżetowy, zaciągać w oparciu o stosowne uchwały organu stanowiącego, podjęte na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit "e" ustawy o samorządzie gminnym lub na podstawie art.110 ustawy o finansach publicznych (limity wydatków ustalone w wieloletnim programie inwestycyjnym). Zaciągnięte zobowiązania realizować w ustalonych w umowie terminach, celem niedopuszczenia do powstawania zobowiązań wymagalnych.
18. Zapewnić składanie pisemnych oświadczeń przez osoby dokonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego co do okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania, stosownie do wymogu wynikającego z art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
19. Zapewnić należyty nadzór ze strony merytorycznie właściwych pracowników nad wykonywaniem zleconych robót budowlanych. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez wykonawcę prac nie objętych zawartą umową, na podstawie ustnych dyspozycji przedstawicieli inwestora.
20. Zaniechać pokrywania bezpośrednio z budżetu kosztów związanych z udziałem stowarzyszeń sportowych w rozgrywkach organizowanych przez uprawnione związki sportowe (np. ubezpieczenie, wpisowe itd.). Wspieranie statutowej działalności tych podmiotów może odbywać się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 5 ust.4 pkt 2 ustawy.

Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żychlinie
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie
3. aaWystąpienie pokontrolne podpisane zostało przez Prezesa RIO w Łodzi dr Ryszarda Pawła Krawczyka.