W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Gm. Siemkowice - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w 2004 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Gminie Siemkowice po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej, udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 9 grudnia 2004 r.Pan
Włodzimierz Korbaczyński
Wójt
Gminy Siemkowice


WK - 602/83/2004

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Siemkowice. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z nieznajomości przepisów, ich wadliwej interpretacji, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz braku stosownych procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:1. W unormowaniach wprowadzających procedury kontroli wewnętrznej (instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych) nie wskazano osób odpowiedzialnych za dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i związanych z nimi dokumentów zarówno pod względem merytorycznym jak i rachunkowym. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - w jednostkach należących do sektora finansów publicznych procedury kontroli finansowej winien ustalić w formie pisemnej kierownik jednostki (w urzędzie gminy - wójt gminy).
2. Z przedłożonych do kontroli dokumentów dotyczących kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie wynikało czy kontrola objęła wymagany przez art.127 ustawy o finansach publicznych zakres zagadnień. Zgodnie z powołanym przepisem - organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt gminy) kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Kontrola ta powinna zostać przeprowadzona w oparciu o minimalną próbę 5% wydatków. Kontrolę w GOPS przeprowadziła Pani Elżbieta Karpińska - Skarbnik Gminy.
3. Kontrolująca stwierdziła, że jednostka w kilku przypadkach nie podjęła czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległych zobowiązań podatkowych, a w szeregu przypadkach podejmowała te czynności z opóźnieniem, czym naruszała przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137 poz. 1541 - stan prawny obowiązujący od dnia 30 listopada 2001 roku). Unormowania zawarte w powołanym rozporządzeniu zobowiązywały wierzyciela do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji, albo wynikającym z przepisów prawa – wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Odpowiedzialność za terminowe podejmowanie czynności windykacyjnych ponosi Wójt Gminy, działający jako organ podatkowy jednostki samorządu terytorialnego.
4. Kontrolująca ustaliła, że Wójt Gminy podejmował decyzje o umorzeniu lub przesunięciu terminu płatności czynszu dzierżawnego, bez stosownego upoważnienia Rady Gminy w tym zakresie. Rada Gminy w Siemkowicach nie skorzystała z delegacji zawartej w art. 34a ustawy o finansach publicznych i nie ustaliła szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, ze wskazaniem organów do tego upoważnionych.
5. Stwierdzono, że w kilku wypadkach osoby fizyczne wydzierżawiające lokale użytkowe i mieszkalne nie przestrzegały umownego terminu płatności czynszu dzierżawnego. Od nieterminowych wpłat kontrolowana jednostka nie egzekwowała ustawowych odsetek za zwłokę.
6. W zakresie wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kontrolująca stwierdziła przypadek wydatkowania środków na zakup wyposażenia i ogrodzenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Siemkowicach. Przyjęty uchwałami Rady Gminy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w katalogu działań nie przewidywał wydatkowania środków przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym i na jego ogrodzenie. Zgodnie z art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) - opłaty uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (za korzystanie z tych zezwoleń) powinny być przeznaczone na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. W umowach zawartych z gminnym komendantem ochrony przeciwpożarowej oraz z kierowcami samochodów pożarniczych i motopompy nie dodatków za wieloletnią pracę, stosownie do wymogów wynikających z art.21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach, marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264 z późn. zm.). W umowach nie określono także kategorii zaszeregowania zasadniczego.
8. Do kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu Katarzynopole – Zmyślona, ujętych na koncie 080, zaliczono wydatek związany z wykonaniem mapy do celów projektowych dla wodociągu we wsi Delfina, w kwocie 9.899,64 zł. Wydatek ten związany był z rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego wodociąg Delfina i jako taki nie powinien obciążać kosztów zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu Katarzynopole – Zmyślona.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Wójta o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia występowania w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. W opracowaniach obejmujących procedury wewnętrznej kontroli finansowej uwzględnić kwestie związane z przypisaniem określonych obowiązków w tym zakresie (np. kontrola merytoryczna, formalno - rachunkowa operacji gospodarczych) poszczególnym stanowiskom pracy.
2. Przy podejmowaniu kontroli wobec podległych jednostek organizacyjnych, w zakresie wyznaczonym w art. 127 ustawy o finansach publicznych, przestrzegać wymogów dotyczących minimalnej próby, którą należy uwzględnić w ramach kontroli.
3. Bieżąco i terminowo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych - w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 110, poz. 968 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Decyzje w sprawach umorzeń lub innych ulg w stosunku do należności do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa podejmować na zasadach określonych przez Radę Gminy w uchwale podjętej na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych.
5. Egzekwować należne Gminie odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego.
6. Środki uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (za korzystanie z tych zezwoleń) wydatkować na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Ustalić pracownikom zatrudnionym w związku z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej kategorie zaszeregowania oraz należne im dodatki za wieloletnią pracę.
8. Dokonać korekty kosztów zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu Katarzynopole – Zmyślona.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby
Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy w Siemkowicach
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Siemkowicach
- aaWystąpienie pokontrolne podpisała Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dr Jadwiga Chwiałkowska. Projekt wystąpienia sprawdził Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.