W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

DPS Bełchatów - Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w 2004 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej, udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 10 grudnia 2004r.Pani
Sylwia Witkowska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bełchatowie


WK - 602/84/2004

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) informuję, że kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie wykazała następujące nieprawidłowości:1. W okresie objętym kontrolą, tj. w roku 2003, w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie obowiązywał Regulamin kontroli funkcjonalnej wprowadzony w życie zarządzeniem Nr 8 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2001 roku. Regulamin powyższy przewidywał jedynie kontrolę wydatków ponoszonych przez jednostkę. W czasie trwania kontroli Zarządzeniem Nr 28/2004 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie z dnia 10 listopada 2004 roku wprowadzony został Regulamin kontroli finansowej określający zasady kontroli w zakresie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Odpowiedzialność za ustalenie procedur wewnętrznej kontroli finansowej ponosi kierownik jednostki sektora finansów publicznych (Dyrektor DPS).
2. W dniu 30 lipca 2002 roku pomiędzy Zarządem Miasta Bełchatowa a Zarządem Powiatu w Bełchatowie zawarte zostało porozumienie, którego przedmiotem było ustalenie zasad wspólnego korzystania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej z pomieszczenia, zaplecza i urządzeń kuchni oraz stołówki znajdującej się DPS w Bełchatowie. Zgodnie z porozumieniem – MOPS mógł przygotowywać ok. 80 obiadów dziennie dla swoich podopiecznych przez 6 dni w tygodniu oraz w szczególnych sytuacjach mógł przygotować ok. 15 śniadań i kolacji. Porozumienie powyższe nawiązywało do wcześniej zawartego porozumienia pomiędzy stronami z dnia 10 września 2001 roku, w którym Miasto Bełchatów zobowiązało się pokryć 50% kosztów modernizacji stołówki w zamian za korzystanie z niej przez MOPS. W porozumieniu z dnia 30 lipca 2002 roku strony szczegółowo określiły zasady zakupu i rozliczenia artykułów spożywczych na potrzeby żywienia podopiecznych MOPS-u. Określono, że zakupu, magazynowania i rozliczenia produktów niezbędnych do sporządzania posiłków dokonywać będzie DPS, który po zakończeniu miesiąca rozliczy koszty wydanych posiłków dla podopiecznych MOPS po cenach wsadu do kotła. Na tej podstawie MOPS miał dokonać refundacji wydatków poniesionych na rzecz jego podopiecznych. Refundacji po zakończeniu miesiąca podlegać miały także koszty zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków oraz środków czystości na potrzeby kuchni. Kontrolująca ustaliła, że uzyskane przez DPS w Bełchatowie zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane były na konto wydatków i tym samym zmniejszały wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. W 2003 roku konto wydatków związanych z refundacją kosztów dokonanych przez MOPS pomniejszone zostało o kwotę 79.925,39 zł. Wskazać należy, że opisany sposób postępowania mógłby znaleźć zastosowanie, ale w przypadku państwowej jednostki budżetowej. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. nr 122, poz. 1333) - uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami. Analogiczne unormowanie nie zostało wprowadzone w stosunku do samorządowych jednostek budżetowych. Oznacza to, że zastosowanie znajduje tutaj art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Od dnia 1 stycznia 2004 roku wszystkie wpływy z tytułu zwrotu wydatków roku bieżącego ujmowane były w kontrolowanej jednostce dochody budżetowe i odprowadzane do budżetu Powiatu. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych w zakresie pobierania dochodów ponosi kierownik jednostki budżetowej (Dyrektor DPS).
3. W poleceniach wyjazdu służbowego nr nr 4, 5, 34 nie wskazano miejsca rozpoczęcia podróży, naruszając tym samym § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990).
4. Nieterminowo odprowadzono do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za sierpień 2003 roku (w dniu 24 września 2003 roku), naruszając tym samym art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
5. Kontrolująca stwierdziła, że w 2003 roku nie został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bełchatowie, co było wymagane przez art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r., Dz. U. nr 64, poz. 414 z późn. zm.), zgodnie z którym średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w powiatowym domu pomocy społecznej ustala starosta na wniosek dyrektora domu pomocy społecznej i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. W 2004 roku Dyrektor Domu Pomoc Społecznej Pani Sylwia Witkowska skierowała wniosek do Starosty Bełchatowskiego o umieszczenie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym informacji o miesięcznym koszcie utrzymania mieszkańca w DPS w Bełchatowie (zgodnie z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - Dz. U. nr 64, poz. 593). Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Bełchatowie w 2004 roku stanowił kwotę 1.713,44 zł. Koszt ten został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 105, poz. 947 z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Zawiadamiając o powyższych nieprawidłowościach proszę Panią Dyrektor o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości. W tym celu Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne.

1. Zapewnić przestrzeganie ustalonych procedur kontroli wewnętrznej.
2. Przestrzegać art.18 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3. Przestrzegać § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w zakresie określania przez pracodawcę miejsca rozpoczęcia podróży służbowej.
4. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzać do Urzędu Skarbowego w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Panią Dyrektor o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.
Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Otrzymują

Pan Jacek Zatorski - Starosta Bełchatowski
aaWystąpienie pokontrolne podpisała Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dr Jadwiga Chwiałkowska. Projekt wystąpienia sprawdził Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.