W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Powiat Poddębicki - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi w 2004 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi Powiatowi Poddębickiemu po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych, udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 31 maja 2004 rokuPan
Ryszard Rytter
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Poddębickiego


WK - 0915/36/2004

Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) zawiadamiam, że kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Powiecie Poddębickim wykazała następujące uchybienia i nieprawidłowości:1. Kontrolowana jednostka nie opracowała procedur wewnętrznej kontroli finansowej spełniających wymogi wynikające z artr.35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2002 roku weszły w życie zmiany do ustawy o finansach publicznych (na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej – Dz. U. nr 102, poz. 1116), rozszerzające zakres zagadnień objętych wewnętrzną kontrolą finansową. Stosownie do art.35a ust.1 ww. ustawy, kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Procedury kontroli powinny zapewniać wstępną ocenę celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Wskazane procedury w formie pisemnej – na podstawie art.35a ust.3 ustawy o finansach publicznych - określa kierownik jednostki sektora finansów publicznych, uwzględniając standardy ustalone przez Ministra Finansów na podstawie art. 35o ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Komunikat nr 1 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia "Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" - Dz. Urz. Min. Fin. nr 3, poz. 13).
2. Organ wykonawczy kontrolowanej jednostki samorządu terytorialnego nie podejmował kontroli wobec podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie wyznaczonym przez art. 127 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powołanym przepisem organ wykonawczy jednostki samorządowej kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur wewnętrznej kontroli finansowej.
3. Wydając zezwolenie nr 24/5443/34/03 na zajęcie pasa drogowego naruszono § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych (Dz. U nr 6 poz. 33), określający treść zezwolenia. W zezwoleniu ustalono opłatę za zajęcie 549 m2 (według wyliczenia 183 mb x 3 m) pasa drogowego, według stawki 0,40 zł za 1 dzień, podczas gdy faktyczne zajęcie pasa drogowego trwało w okresie od dnia 6 października do dnia 8 października 2003 roku, tj. 3 dni. Z wyjaśnienia złożonego przez Naczelnika Wydziału Dróg wynikało, że przyjęta powierzchnia zajęcia pasa drogowego dotyczyła łącznej powierzchni zajętej przez okres 3 dni (61 mb każdego dnia), co dawało wyliczenie zgodne z wydanym zezwoleniem. W zezwoleniu, zatem, nieprawidłowo wskazano dzienną powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz liczbę dni zajęcia pasa, co naruszało zasady określone w wyżej przywołanym przepisie.
4. Kontrolujący ustalili, że w grudniu 2003 roku wypłacona została nagroda uznaniowa dla członka Zarządu Powiatu Pani Teresy Świderskiej – Możdżan, w kwocie 500 zł, naruszało art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.). Wskazany przepis stanowił, że członkom zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie przysługują nagrody, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej. Zmianę do ustawy o pracownikach samorządowych o wymienionej wyżej treści, wprowadzono w życie na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U nr 89 poz. 971).
5. W poleceniach wyjazdu służbowego nie wpisywano miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej (wpisywana była tylko nazwa miejscowości, do której pracownik jest oddelegowany), co naruszało § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz. 1990).
6. W zakresie kontroli prawidłowości wypłat diet radnym stwierdzono, że nie potrącono diet z tytułu nieobecności na posiedzeniach organów Powiatu - w dniu 16 grudnia 2002 roku członkowi Zarządu Powiatu oraz w dniu 18 grudnia 2002 roku radnej Powiatu, uznając nieobecność za usprawiedliwioną. Kontrolujący stwierdzili, że obowiązująca we wskazanym czasie uchwała nr VI/39/99 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie wysokości diet dla radnych, nie przewidywała uznania nieobecności za usprawiedliwioną. Dopiero uchwała nr IV/21/02 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 30 grudnia 2002 roku (obowiązująca od dnia 30 grudnia 2002 roku) dopuszczała możliwość nie potrącenia diet w wyniku usprawiedliwienia nieobecności przez Przewodniczącego Rady Powiatu Poddębickiego.
7. W zakresie naliczania stawek umorzeniowych dla środków trwałych stwierdzono naliczenie stawek umorzeniowych za 2002 rok w grupie 8 podgrupie 80 r. 803/2 – wyposażenie techniczne, niezgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 54, poz.654 z późm. zm.) W wyniku błędnie zastosowanych stawek zaniżono wartość naliczonego umorzenia środków trwałych o kwotę 811,63 zł. Nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli RIO w Łodzi.


Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Starostę o podjęcie działań w celu ich usunięcia i zapobiegnięcia powstawaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:


1. Ustalić procedury wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie wymaganym przez art.35a ustawy o finansach publicznych, przy czym w procedurach tych uwzględnić standardy określone przez Ministra Finansów, które ogłoszono w formie Komunikatu nr 1 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”.
2. Zapewnić podejmowanie kontroli wobec podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, w zakresie wyznaczonym w art. 127 ustawy o finansach publicznych.
3. Podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania zwrotu do budżetu Powiatu bezpodstawnie wypłaconej na rzecz Wicestarosty Pani Teresy Świderskiej – Możdżan nagrody uznaniowej.
4. W poleceniach wyjazdu służbowego dla pracowników Starostwa wskazywać miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
5. Wypłat diet dla radnych dokonywać zgodnie z zasadami ustalonymi w stosownej uchwale Rady Powiatu.
6. W zakresie dokonywania odpisów umorzeniowych stosować stawki umorzeniowe określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, proszę Pana Przewodniczącego o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.
Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poddębickiego
aa

Wystąpienie pokontrolne podpisała Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dr Jadwiga Chwiałkowska. Projekt wystąpienia sprawdził Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.