W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Rokiciny - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Rokiciny po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie ewidencji i gospodarowania majątkiem gminy. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 27 grudnia 2005Pan
Jan Henryk Klepacz
Wójt Gminy Rokiciny


WK - 602/70/2005

Działając na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz.577 ze zm.) informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w zakresie ewidencji i gospodarowania majątkiem w Gminie Rokiciny. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące:
- realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym procedur zbywania nieruchomości
- realizacji dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- ewidencji majątku Gminy,
- inwentaryzacji majątku,
- sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego.Czynności kontrolne nie ujawniły istotnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej we wskazanym obszarze. Stwierdzone naruszenia dotyczyły procedur sprzedaży nieruchomości i polegały na:
- braku podania w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr nr 90/2 i 91/2, 90/6, 91/6, 90/4 i 91/4 oraz 90/3 i 91/3, położone w Kolonii Rokiciny) terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku nr 261, poz. 2603 ze zm.),
- podaniu ogłoszeń o przetargach do publicznej wiadomości przed upływem terminu określonego w art. 38 ust. 2 ww. ustawy,
- braku zamieszczenia w zawiadomieniach dotyczących miejsca i terminu zawarcia umowy sprzedaży informacji o możliwości odstąpienia od zawarcia umowy i przepadku wadium, w sytuacji, gdy nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się celem sporządzenia aktu notarialnego, co było wymagane przez art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Mając na względzie stwierdzone naruszenia proszę Pana Wójta o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia ich występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wskazywać termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy.
2. Przestrzegać art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa terminy podania ogłoszenia o przetargu do publicznej wiadomości. Zgodnie z powołanym przepisem - ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 (minimum sześć tygodni od daty wywieszenia w siedzibie urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży). W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
3. Przestrzegać art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stosownie do którego - w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży należy podać informację o możliwości odstąpienia przez Gminę od umowy i przepadku wadium w sytuacji, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie określonym we wskazanym zawiadomieniu.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art.9 ust.4 ww. ustawy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby.
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy Rokiciny,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokiciny,
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.