W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

M. Poddębice - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Burmistrza Miasta Poddębice po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 14 grudnia 2005 r.Pan
ROMAN BACHERA
Burmistrz Miasta Poddębice


WK - 620/68/2005

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję pana Burmistrza, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w Mieście i Gminie Poddębice. Kontrolą objęto, w szczególności, zagadnienia związane z udzielaniem ulg w zapłacie podatków i podejmowaniem czynności mających na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. W wyniku kontroli decyzji dotyczących udzielania ulg w zapłacie podatku od nieruchomości (np. umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminu płatności podatku) stwierdzono, że wydawane one były po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, którego rezultaty miały odzwierciedlenie w uzasadnieniach faktycznych decyzji (z wyjątkiem decyzji nr Fin 3110-I/5/04 z dnia 22 stycznia 2004 roku i decyzji nr Fin 3110-I/5/04 z dnia 1 października 2004 roku). W oparciu o analizę sporządzanych uzasadnień należy zauważyć jednakże, że - zgodnie z wymogiem wynikającym z art.210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) - w sposób wyraźny powinno się w nich wskazywać jakie dowody (elementy stanu faktycznego) uznano za przesądzające o przyjęciu zaistnienia przesłanek uzasadniających podjęcie określonego rozstrzygnięcia (co zastąpiono np. sformułowaniem "po przeanalizowaniu Pani sytuacji finansowej wynikającej z dostarczonego materiału dowodowego postanowiono umorzyć zaległości podatkowe").
Nie stwierdzono uchybień w zakresie udzielania ulg zapłacie podatku od środków transportowych.
Kontrolujący ustalili także, że organ podatkowy, mimo nie złożenia przez objętego kontrolą podatnika podatku od środków transportowych deklaracji podatkowych na 2003 i 2004 rok, nie wszczął postępowania podatkowego mającego na celu określenie wysokości zobowiązania podatkowego, na podstawie art.21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z powołanym przepisem - jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo, że wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.
Nie złożenie przez podatnika deklaracji podatkowych oraz brak wydania przez organ podatkowy ww. decyzji uniemożliwiało podjęcie czynności mających na celu wyegzekwowanie zaległego podatku, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 127 poz. 1541 ze zm.). Unormowania zawarte w powołanym rozporządzeniu zobowiązują organ podatkowy do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji albo wynikającym z przepisów prawa – organ podatkowy winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu organ podatkowy winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Kontrolujący stwierdzili ponadto, że pomimo braku złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej oraz braku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego na kontach poszczególnych pojazdów należących do ww. podatnika dokonywano przypisu, co naruszało zasady ustalone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 50 poz. 511 ze zm.), a w szczególności w § 13 rozporządzenia, dotyczącym zasad funkcjonowania konta 221, w którym to przepisie wskazano, m.in., że na stronie wn konta 221 ujmuje się przypisy podatku. Jako „przypis” należy rozumieć zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta podatnika na podstawie deklaracji podatkowej, decyzji administracyjnej albo dowodów wpłat, np. odsetki za zwłokę.

Przekazując informacje o powyższym proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań w celu usunięcia uchybień oraz zapobieżenia ich występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi przekazuje następujące wnioski pokontrolne:

1. Egzekwować obowiązek składania deklaracji podatkowych przez podatników podatku od środków transportowych, w oparciu o art.274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
2. W sytuacji braku złożenia deklaracji podatkowej przez podatników podatku od środków transportowych podejmować czynności w celu wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (art.21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. Przypisu podatków na kontach podatników dokonywać zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych proszę Pana Burmistrza o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Poddębicach
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.