W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

P. Skierniewicki - Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skierniewickiego po zakończeniu problemowej kontroli gospodarki finansowej w zakresie realizacji przez Powiat dochodów na rzecz budżetu Państwa. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 12 grudnia 2005 r.Pan
Marian Stasik
Przewodniczący Zarządu Powiatu Skierniewickiego


WK – 602/67/2005

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz. 577 z późn. zm.) informuję Pana Przewodniczącego, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła problemową kontrolę gospodarki finansowej w Powiecie Skierniewickim w zakresie realizacji przez Powiat dochodów na rzecz budżetu Państwa. Kontrola objęła, w szczególności zagadnienia dotyczące:- ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- realizacji dochodów z tytułu sprzedaży, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy,
- podejmowania czynności windykacyjnych w stosunku do osób i jednostek zalegających z uiszczaniem odpowiednich należności,
- odprowadzania pobranych dochodów na właściwy rachunek Urzędu Wojewódzkiego,
- sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie realizacji dochodów na rzecz Skarbu Państwa,
- pobierania przez Powiat należnych mu dochodów z tytułu realizacji zadań
z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zadania z zakresu administracji rządowej).

W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w odniesieniu do objętych kontrolą zagadnień. Ujawnione w toku kontroli naruszenia dotyczyły:
1. Braku opracowania, w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2003 - 2004, planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co było wymagane przez art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem - starostowie gospodarując zasobem nieruchomości Skarbu Państwa sporządzają, w szczególności, plany wykorzystania zasobu.
2. Stwierdzono przypadki nie egzekwowania odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania opłat z tytułu najmu.
3. W odniesieniu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu ustalono, że - w badanej próbie - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 18 przypadkach pobierane były w oparciu o wyceny nieruchomości dokonane w 1996 roku, w jednym przypadku w oparciu o szacunek z 1997 roku oraz w jednym przypadku na podstawie wyceny dokonanej w 2000 roku. Opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntami Skarbu Państwa - w badanej próbie - pobierane były w oparciu o wycenę nieruchomości dokonaną w 1994 roku (dotyczy Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie) oraz wycenę z 1997 roku (dotyczy Komendy Policji w Skierniewicach).
4. W wyniku kontroli w zakresie realizowania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego w 2003 roku stwierdzono, że jednostka potrąciła i odprowadziła na rachunek dochodów Powiatu 9,00 zł, tj. 5% od kwoty odsetek w wysokości 179,80 zł wpłaconych łącznie w 2003 roku z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwały zarząd (odpowiednio 7,00 zł i 2,00 zł). Według obowiązujących wówczas przepisów odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu ww. opłat powinny w całości być przekazane na subkonto Urzędu Wojewódzkiego. W 2004 roku jednostka potrąciła, z kolei, od pobranych odsetek z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 25% kwoty, zamiast należnych 5% (potrącono 122,70 zł, zamiast 24,54 zł.). Na rachunek bankowy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przelano kwotę 368,00 zł, tj. 75%, zamiast 466,24 zł (o 98,20 zł za mało).

Informując o powyższym proszę Pana Przewodniczącego o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie uchybień oraz zapobieżenie występowaniu ich w przyszłości. W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Zgodnie z wymogami art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami sporządzać plany wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
2. W przypadkach nieterminowego regulowania należności z tytułu dochodów za najem, zapewnić pobieranie odsetek.
3. Dokonać analizy potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości, dla których opłata została ustalona w oparciu o szacunki sporządzone w latach 1997 - 2000, biorąc, w szczególności, pod uwagę dostępne dane w zakresie cen na rynku nieruchomości.
4. Przekazać do Urzędu Wojewódzkiego należne dochody budżetu Państwa z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd. Potrącać na rzecz dochodów Powiatu 5% pobieranych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości, w oparciu o art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art.9 ust 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Przewodniczącego o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Skierniewickiego
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skierniewickiego
3. aaWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.