W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powiat Wieruszowski - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego po zakończeniu kompleksowej kontroli w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 15 grudnia 2005 rokuPan
Andrzej Szymanek
Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego


WK - 602/69/2005

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję Pana Przewodniczącego, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Wieruszowskim. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z wadliwej interpretacji przepisów prawa, niewłaściwego funkcjonowania procedur kontroli finansowej oraz z niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:W zakresie kontroli wewnętrznej

W latach 2003 – 2004 nie opracowano procedur kontroli finansowej w pełni spełniających wymogi art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zm.) w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych. Do ustalenia procedur kontroli finansowej w ww. zakresie zobowiązywał kierownika jednostki, od dnia 1 stycznia 2002 roku art. 35a ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powołanym art.35a ustawy o finansach publicznych - kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.

W zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości

Kontrolujący stwierdzili wśród faktur dokumentujących zobowiązania składające się na dzień 31 grudnia 2003 roku na saldo konta 201 - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - jedną fakturę na kwotę 445,30 zł, dotyczącą zobowiązania, które na dzień 31 grudnia 2003 roku było wymagalne. Zobowiązanie to zostało uregulowane w styczniu 2004 roku. Wskazanej kwoty zobowiązań nie ujęto w rocznym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2003 rok. Natomiast, wśród faktur dokumentujących zobowiązania składające się na dzień 31 grudnia 2004 roku na saldo konta 201, kontrolujący stwierdzili dwie faktury na łączną kwotę 7.281,70 zł, dotyczące zobowiązań, które były na dzień 31 grudnia 2004 roku miały charakter wymagalny. Zobowiązania te zostały uregulowane przez kontrolowaną jednostkę w styczniu 2005 roku. Wskazanych kwot zobowiązań nie ujęto w sprawozdaniu rocznym Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2004 rok. Zgodnie z przepisami obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 24, poz. 279 ze zm.) - przez wymagalne zobowiązania należało rozumieć wszystkie bezsporne zobowiązania, wynikające z ewidencji księgowej obciążające budżet, których termin zapłaty minął przez upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są one przedawnione ani umorzone. Odpowiedzialność za prawidłowe wykazywanie danych w sprawozdaniach budżetowych ponoszą Przewodniczący Zarządu Powiatu i Skarbnik Powiatu.

W zakresie realizacji dochodów

1. W 2003 i 2004 roku w kilku przypadkach nie dotrzymano terminów przekazania na rachunek budżetu powiatu kwot pobranych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. Stwierdzono także kilkakrotne niedotrzymanie terminów przekazania zrealizowanych przez powiat dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rachunek Urzędu Wojewódzkiego (dochody z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia, opłat melioracyjnych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa). Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. nr 100 poz. 1077 ze zm.) - jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rządowej przekazuje na subkonto rachunku podstawowego właściwej jednostki samorządu terytorialnego pobrane dochody budżetowe związane z realizacją tych zadań, w miesiącu dwukrotnie, według stanu środków na: 1) 10 dzień miesiąca - do dnia 13 danego miesiąca, 2) 20 dzień miesiąca - do dnia 23 danego miesiąca. Zgodnie natomiast z § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów - zarząd jednostki samorządu terytorialnego winien przekazać pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację, według stanu środków określonego w ust. 1, w terminach odpowiednio do 15 i 25 dnia danego miesiąca.
2. W 2004 roku stwierdzono w kilku przypadkach brak pobrania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego. Łączna kwota nie pobranych odsetek wyniosła 1.296,49 zł. Zgodnie z art. 40d ust. 1. ustawy z dnia 1 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 204, poz. 2086 ze zm.) - w przypadku nieterminowego uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego pobiera się odsetki ustawowe.
3. W wydanych w 2004 roku decyzjach administracyjnych dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczenia opłaty za to zajęcie określano termin płatności opłaty na 7 bądź 14 dni od dnia otrzymania decyzji, w przypadku zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym reklam termin określano „na dzień odbioru zezwolenia”. Powyższe niezgodne było z unormowaniami wynikającymi z art. 40 ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, stosownie do którego - termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna. Ww. przepis obowiązuje od dnia 9 grudnia 2003 roku (zmiana dokonana ustawą z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. nr 200, poz. 1953). Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.) - decyzjami ostatecznymi są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. W przypadku decyzji administracyjnych wydawanych przez ograny jednostek samorządu terytorialnego stronie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. Termin wniesienia odwołania określony został w art. 129 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
4. Kontrolujący stwierdzili przypadki zaniechania czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłaty melioracyjnej. Powyższym postępowaniem naruszono przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137 poz. 1541). Unormowania zawarte w powołanym rozporządzeniu zobowiązują wierzyciela do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji, albo wynikającym z przepisów prawa – wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
5. Nie prowadzono na bieżąco rozliczeń czynszu dzierżawnego wynikających z podpisanych umów z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Wieruszowie. Z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną zawarto umowę dzierżawy lokalu użytkowego i umowę dzierżawy budynku gospodarczego oraz podpisano umowy dotyczące modernizacji pomieszczenia pomocniczego i remontu budynku gospodarczego. Z rozliczenia sporządzonego przez Starostę Powiatu, na wniosek kontrolujących, wynikło, że PSSE posiadała na dzień 1 lipca 2005 roku zobowiązanie na rzecz Starostwa Powiatowego na kwotę 472,34 zł z tytułu zaległego czynszu. Należność została uregulowana w dniu 29 września 2005 roku.
6. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - garażu nr 3 wydzielonego na działce nr 43/10 w miejscowości Pędziwiatry - stanowiącego własność Skarbu Państwa, nastąpiła z naruszeniem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem - nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w art. 37 ust. 2 i 3 ww. ustawy, w których to przypadkach sprzedaż nieruchomości może nastąpić w drodze bezprzetargowej. W odniesieniu do sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego brak było przesłanek do zastosowania trybu bezprzetargowego. Garaż nie był pomieszczeniem przynależnym, a zgodnie z zaświadczeniem znak AB-7331/20/2003 spełniał warunki przewidziane dla lokalu samodzielnego (art.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali - tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. 80, poz. 903 ze zm.).
7. W wyniku kontroli 60 nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd stwierdzono, że dla 46 z nich w latach 2002 – 2004 i pierwszym półroczu 2005 roku nie sporządzono operatów szacunkowych i nie aktualizowano w ww. okresie opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, co stanowiło 76,7% objętych kontrolą nieruchomości. W odniesieniu do opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszonej przez Zakład Płyt Wiórowych „PROSPAN” S.A. za działki położone na terenie miasta i gminy Wieruszów stwierdzono, że stanowiła ona 44,15% dochodów z tytułu użytkowania wieczystego w 2003 roku i 45,33% w 2004 roku. Dla działek, oddanych w użytkowanie wieczyste ww. firmie, położonych w miejscowości Klatka wartość szacunkową ustalono 5 lat temu, a wartość szacunkową dla działek położonych w miejscowości Pełczyska i w mieście Wieruszów jeszcze wcześniej, przed 1997 rokiem. Z udostępnionego kontrolującym „rejestru cen” dla miasta Wieruszów i oddzielnie gminy Wieruszów wynikało, że ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa osiągały na terenie miasta i gminy Wieruszów wysokości w wielu przypadkach przekraczające wartości nieruchomości na podstawie których dokonano ustalenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wnoszonych przez Zakład Płyt Wiórowych „PROSPAN” S.A. Wobec powyższego wskazane jest dokonanie analizy potrzeby aktualizacji przedmiotowych opłat. Stosownie do zapisów zawartych w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Natomiast, zgodnie z art. 87. ust. 1 ww. ustawy - wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Ustalenie wartości nieruchomości następuje w oparciu o szacunek sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Według wyjaśnień Starosty Powiatu dokonywanie aktualizacji opłat ograniczone jest poziomem środków finansowych przekazywanych na ten cel z budżetu państwa.
8. Kontrolujący stwierdzili, że Powiat Wieruszowski w roku 2004 pobrał 25% dochodów uzyskanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tj. kwotę 71 zł.
W zakresie dochodów realizowanych w 2004 roku na rzecz budżetu państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zastosowanie powinien mieć art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966), zgodnie z którym - powiatowi należy się 5% dochodów, uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W 2004 roku z ww. tytułu zrealizowano dochody w wysokości 285 zł, należne dochody Powiatu powinny wynosić 14,25 zł.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych

1. W 2004 roku wystąpiła rozbieżność pomiędzy wysokością wynagrodzenia wypłacanego Wicestaroście Powiatu Panu Józefowi Wróblowi a wysokością wynagrodzenia, które zostało przyznane ww. przez Starostę Powiatu. Rozbieżność dotyczyła dodatku specjalnego wypłaconego w okresie od września do grudnia 2004 roku. Pismem z dnia 1 września 2004 roku Starosta Powiatu zwiększył Panu Józefowi Wróblowi dodatek specjalny o 17% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowiło kwotę 851,00 zł. Zwiększenia dokonano na okres od dnia 1 września 2004 roku do dnia 30 listopada 2004 roku, uzasadniając to zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z nadzorem nad inwestycjami w szkołach (termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wieruszowie). Po dokonanym zwiększeniu dodatek specjalny przysługujący Wicestaroście Powiatu wynosił 37% (przed dniem 1 września 2004 roku 20%) łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 1.852,20 zł. Pismem z dnia 30 listopada 2004 roku Starosta przyznał Panu Józefowi Wróblowi dodatek specjalny w wysokości 37% (1.852,20 zł) na okres od dnia 1 grudnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku. Powyższe dokumenty ustalające wysokość dodatku specjalnego przysługującego Wicestaroście Powiatu znajdowały się w teczce akt osobowych przedłożonej kontrolującym w trakcie czynności kontrolnych. Wobec powyższego w miesiącach wrzesień – grudzień 2004 roku dodatek specjalny wypłacany panu Józefowi Wróblowi winien wynosić 1.852,20 zł. Tymczasem w tym okresie Wicestaroście wypłacano dodatek specjalny w kwocie 1.001,20 zł, tj. w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Łączna kwota przysługującego, a nie wypłaconego dodatku specjalnego wyniosła 3.404,00 zł brutto (851,00 zł x 4 miesiące).
2. Ustalono, że w 2004 roku wypłacona została nagroda uznaniowa Wicestaroście Powiatu Panu Józefowi Wróblowi w kwocie 3.400 zł brutto (2.372,87 zł netto). Wypłaty dokonano na podstawie listy płac zatwierdzonej przez Starostę oraz Skarbnika Powiatu. Przyznanie i wypłacenie ww. nagrody stanowiło naruszenie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1593 ze zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 5 ww. ustawy - członkom zarządu jednostek samorządu terytorialnego nie przysługują nagrody, z wyjątkiem nagród jubileuszowych. Zawarta w art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych norma prawna, zakazująca wypłacania nagród, wprowadzona została na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o
i weszła w życie w dniu 12 września 2001 roku.
3. W wyniku kontroli ustalono, że w jednostce, w 2003 roku, nie przestrzegano obowiązujących terminów przekazywania równowartości dokonanego odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Odpis na fundusz zaplanowano w wysokości 32.000 zł. Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 maja przelano 10.000 zł., tj. 31,25% planowanego odpisu, do 30 września 2003 roku przelano 68,75% kwoty planowanego odpisu – 22.000 zł. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. nr 79, poz. 335 ze zm.) równowartość odpisu na fundusz socjalny powinna być przekazana przez pracodawcę na rachunek funduszu w sposób następujący: do dnia 31 maja danego roku co najmniej 75% wartości odpisu, a do dnia 30 września danego roku winna być przekazana cała kwota odpisu. Za terminowe przekazywanie środków na rachunek funduszu odpowiedzialność ponosi Starosta Powiatu.

W zakresie ewidencji majątku

Stwierdzono, że w latach 2003-2004 stosowano nieprawidłowe stawki umorzeniowe do samochodów osobowych ujętych w ewidencji środków trwałych. W ww. okresie stosowano stawkę umorzeniową 14%, co było sprzeczne z postanowieniami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 54 poz. 654 ze zm.). Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1752 ze zm.) - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu. Zarząd Powiatu Wieruszowskiego nie określił stawek, według których winno następować umorzenie środków trwałych, w związku z czym powinny być stosowane stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy w przypadku samochodów osobowych powinna być zastosowana stawka umorzeniowa w wysokości 20%.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Przewodniczącego o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia powstawaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Ustalić procedury kontroli finansowej spełniające wszystkie wymogi wynikające z art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych. Przyjęte mechanizmy kontrolne powinny obejmować procesy związane z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
2. Przestrzegać terminów przekazywania pobranych dochodów Skarbu Państwa na rachunek budżetu powiatu i subkonto dochodów Urzędu Wojewódzkiego określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.
3. Podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania należnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego. W przypadkach wystąpienia sytuacji nieterminowego regulowania przez zobowiązane podmioty opłat za zajęcie pasa drogowego egzekwować należne odsetki za zwłokę.
4. W decyzjach administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz ustalania opłat za zajęcie pasa termin płatności opłaty określać zgodnie z art. 40 ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
5. Terminowo podejmować czynności windykacyjne wobec podmiotów zalegających z zapłatą opłaty melioracyjnej, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. nr 110, poz. 968 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. W ramach posiadanych środków finansowych zapewnić aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
7. Przekazać na rachunek Urzędu Wojewódzkiego pozostałą należną kwotę zrealizowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
8. Należne Powiatowi dochody z tytułu pobrania opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności potrącać w wysokości 5% wpływów, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
9. Zapewnić prawidłowe wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych danych o zobowiązaniach jednostki, w tym o zobowiązaniach wymagalnych.
10. Przestrzegać art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych zakazującej wypłaty nagród członkom zarządu jednostek samorządu terytorialnego.
11. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie bezpodstawnie wypłaconej nagrody uznaniowej na rzecz Wicestarosty Powiatu. Jednocześnie, dokonać wyrównania wynagrodzenia na rzecz Wicestarosty z tytułu dodatku specjalnego za okres wrzesień - grudzień 2004 roku.
12. Przekazywać równowartość odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
13. Stosować prawidłowe stawki umorzeniowe dla środków trwałych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (ewentualnie stawki ustalone przez Zarząd Powiatu - § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych).
14. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku po gospodarce nieruchomościami w zakresie przesłanek pozwalających na odstąpienie od wymogu przetargowego zbywania nieruchomości.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Przewodniczącego o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ww. ustawy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.