W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Budziszewice - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Budziszewice, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 26 października 2005 r.Pan
Marian Holak
Wójt Gminy Budziszewice


WK - 602/61/2005

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz.577 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Budziszewice. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z nieznajomości przepisów, ich wadliwej interpretacji, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa jednostki oraz braku stosownych procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:W zakresie ustaleń ogólnych

1. Rada Gminy nie określiła formy organizacyjno-prawnej działania dla Szkoły Podstawowej w Rękawcu. Forma organizacyjno-prawna powinna zostać określona przez Radę Gminy na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142 poz.1591 ze zm.). Stosownie do postanowień wynikających z art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zm.) – szkoły mogą być prowadzone zarówno w formie zakładów budżetowych, jak i jednostek budżetowych.
2. Rada Miejska nie podjęła stosownej uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Z przepisów art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy o samorządzie gminnym wynikało, że tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Obowiązek wydania aktu o utworzeniu instytucji kultury wynikał także z przepisów art.11 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 13, poz.123 ze zm.).

W zakresie ewidencji księgowej

1. Stwierdzono niekompletne opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, poprzez brak sporządzenia opisu systemu sporządzania danych, stosownie do wymogu wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. "c" ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zm.).
2. Stwierdzono przypadek niebieżącego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych, środka trwałego powstałego w wyniku zakończonej inwestycji, co stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym - w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego należało ująć wszystkie operacje, które nastąpiły w tym okresie. Stosownie do art. 16d ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.) - składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
3. Stwierdzono przypadki nie sporządzania dowodu zastępczego dokumentującego pobranie gotówki czekiem z banku do kasy, czym naruszono art.20 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z powołanym przepisem podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, w tym dowody wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.
4. Stwierdzono przypadki, nie zachowania obowiązku prowadzenia zapisów o zdarzeniach w porządku systematycznym, co było wymagane przez przepisy art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości – przy dokonywaniu ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących, między innymi:
- przekazania z rachunku bankowego, na który mylnie dokonano wpłat podatku, środków na inny rachunek bankowy. Operację ujmowano: Wn 130-02 - rachunek bieżący jednostek budżetowych – wydatki, ze znakiem minus, Ma 240 - pozostałe rozrachunki, ze znakiem minus. Operację należało ująć: przekazanie opłat na właściwy rachunek bankowy - Wn 240 - pozostałe rozrachunki, Ma 130-02 - rachunek bieżący jednostek budżetowych – wydatki, oraz wprowadzić dodatkowo techniczny zapis ujemny,
- spłaty odsetek od kredytu bankowego. Operację ujmowano: Wn 400 - koszty według rodzajów, Ma 130 - rachunek bieżący jednostek budżetowych – wydatki. Operację należało ująć: Wn 750 - przychody i koszty finansowe, Ma 130 - rachunek bieżący jednostek budżetowych,
stosownie do zasad funkcjonowania kont określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1752 ze zm.).

W zakresie rozrachunków i roszczeń

Na podstawie ewidencji księgowej (księga główna) stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 203 roku konto 201 - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami wykazywało saldo zobowiązań w wysokości 997,77 zł (per saldo). Przedmiotowe konto wykazywać może dwa salda - Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań. Z ewidencji analitycznej wynikało, że na dzień 31 grudnia 2003 roku konto 201 wykazywało zobowiązania w kwocie 17.622,23 zł oraz należności w kwocie 16.624,46 zł.

W zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

1. Nie zamieszczano daty wpływu do Urzędu Gminy Budziszewice na deklaracjach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, co było wymagane przez § 6 ust.11 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319 ze zm.).
2. Stwierdzono przypadki braku wskazania w wydanych decyzjach umarzających zaległości podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych kwoty umorzonych odsetek, co powinno być także przedmiotem rozstrzygnięcia, zgodnie z art.210 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 8, poz.60 ze zm.).
3. W wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniu 5 maja 2003 roku przez pracowników Urzędu Gminy u podatnika podatku od nieruchomości (osoba fizyczna nr konta 2336) stwierdzono, że podatnik zaniżył w złożonej na 2003 rok informacji w sprawie podatku od nieruchomości powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 300 m2. Organ podatkowy nie podjął żadnych dalszych czynności w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące wznowienia postępowania. W 2004 roku w wydanej decyzji ustalającej wysokość podatku organ podatkowy przyjął do opodatkowania powierzchnię 450 m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodną z ustaleniami kontroli podatkowej), z przedstawionej kontrolującym dokumentacji nie wynikało jednakże, by przeprowadzone zostało postępowanie podatkowe, stosownie do art.21 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z powołanym przepisem - jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, powstającego w drodze doręczenia decyzji, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym.
4. W przypadku podatnika podatku od nieruchomości (nr konta 95) prowadzącego działalność gospodarczą (gastronomiczną) - w oparciu o wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy - ustalono, że podatnik rozbudował budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a dobudowana część jest przez niego wykorzystywana na prowadzenie tej działalności. Podatnik nie złożył jednakże korekty deklaracji podatkowej, organ podatkowy ze swojej strony nie podjął żadnych czynności w celu wyjaśnienia stanu faktycznego (np. poprzez kontrolę podatkową). Dodać należy, że omawiany budynek znajduje się w bezpośredniej bliskości Urzędu Gminy.
5. W zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowiącego odrębną własność lokalu nr 3, położonego w budynku przy ul. Jana Ch. Paska, na działce o powierzchni 1.309 m2 stwierdzono, że lokal wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu został sprzedany w dniu 30 kwietnia 2004 roku na rzecz osób fizycznych. Nabywcy lokalu nie złożyli deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości na 2004 rok, stosownie do wymogu określonego w art. 6 ust.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym - osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Organ podatkowy nie podjął czynności w celu wyegzekwowania przedmiotowego obowiązku, mimo, że miał stosowną wiedzę, gdyż lokal został sprzedany przez Gminę. Deklaracja podatkowa została przez podatników złożona w dniu 4 marca 2005 roku. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego wszczęte zostało przez Wójta Gminy dopiero w dniu 22 lipca 2005 roku. Podatek ustalony został za 2004 i za 2005 rok. Podatek za 2004 rok został wymierzony za okres 9 miesięcy, co było nieprawidłowe, gdyż obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 maja 2004 roku, wobec czego podatek powinien być ustalony za 8 miesięcy. W obydwu decyzjach nieprawidłowo określono także powierzchnię gruntu podlegającą opodatkowaniu. Do opodatkowania przyjęto powierzchnię wskazaną przez podatnika, odpowiadającą powierzchni lokalu, tj. 140,46 m2. Tymczasem, zgodnie z art.3 ust.5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. W analizowanym stanie faktycznym część ułamkowa wynosiła 14046/74371, powierzchnia działki 1.309 m2 , powierzchnia gruntu podlegająca opodatkowaniu wynosiła zatem 247,20 m2 (1.309 m2 x 14046/74371).
6. Kontrolujący stwierdzili, że w dniu 1 lipca 2004 roku pomiędzy Gminą a osobą fizyczną zawarta została umowa lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Jana Ch. Paska, o powierzchni 167,41 m2. Lokal wynajęty został na prowadzenie działalności gospodarczej. Mimo powstania z dniem 1 sierpnia 2004 roku obowiązku podatkowego, najemca nie złożył deklaracji podatkowej, a organ podatkowy nie podjął żadnych czynności w celu wyegzekwowania wskazanego obowiązku i ustalenia zobowiązania podatkowego.
7. Stwierdzono przypadki złożenia przez podatników podatku rolnego od osób prawnych deklaracji na 2003 i 2004 rok po ustawowo wskazanym terminie (art.6a ust.8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym - tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. nr 94, poz.431 ze zm.).
8. Stwierdzono, że organ podatkowy nieprawidłowo określał okres stosowania zwolnienia w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego (decyzje nr 3113-2/1/03 z dnia 26 maja 2003 roku, nr 3113-2/2/03 z dnia 27 października 2003 roku, nr 3113-2/3/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku). Przykładowo, decyzję nr 3113-2/1/03 z dnia 26 maja 2003 roku wydana została na wniosek podatnika z dnia 17 marca 2003 roku. W decyzji powołano się na akt notarialny nr 3145/2002 z dnia 24 czerwca 2002 roku. Podatnikowi na mocy ww. decyzji udzielono zwolnienia z podatku rolnego na okres od dnia 1 maja 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2008 roku, tj. na nieprawidłowy okres. Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Jednak, zgodnie z art. 13d ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku - zwolnienia i ulgi udzielane na wniosek podatnika, a do takich należy zwolnienie z tytułu zakupu gruntów, stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek. W związku z powyższym - w analizowanym stanie faktycznym - podatnikowi przysługiwało zwolnienie za okres od dnia 1 lipca 2002 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku, a zastosowane być powinno od dnia 1 kwietnia 2003 roku do dnia 30 czerwca 2007 roku.
9. Stwierdzono przypadek nie złożenia przez podatnika podatku od środków transportowych korekty deklaracji w związku z nabyciem środka transportowego (w dniu 1 października 2003 roku), stosownie do wymogu wynikającego z art. 9 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym - podatnicy zobowiązani są składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatnik nie uiścił również należnego Gminie podatku – w kwocie 190,70 zł - od nabytego pojazdu, za listopad i grudzień 2003 roku. Zgodnie z art. 9 ust. 4 obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. W sytuacji, jeżeli obowiązek podatkowy powstaje po dniu 1 września danego roku podatek płatny jest – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art.11 ust.2 pkt 2 ww. ustawy).
10. Stwierdzono przypadki przyjęcia do opodatkowania nieprawidłowej stawki podatku od środków transportowych:
- podatnik będący właścicielem pojazdu o numerze rejestracyjnym ETM V175 – naczepa, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 40 t, liczba osi 3, zawieszenie pneumatyczne, zastosował na 2004 rok stawkę 848,00 zł. Prawidłowa stawka wynosiła 942,32 zł.
- podatnik będący właścicielem pojazdu o nr rejestracyjnym PKV 0882– samochód ciężarowy, dopuszczalna masa całkowita 24 t, liczba osi 3, zawieszenie pneumatyczne, zastosował na 2004 rok stawkę 1.576,31 zł. Prawidłowa stawka wynosiła 1.316,00 zł.
11. Nie zamieszczano na podaniach, od których nie pobrano opłaty skarbowej adnotacji wskazujących na podstawę prawną zwolnienia, co było wymagane przez § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobów prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. nr 110, poz.1176 ze zm.).
12. Stwierdzono przypadki nie wysyłania upomnień i wystawiania tytułów wykonawczych w odniesieniu do zaległości podatkowych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, co stanowiło naruszenie przepisów art.15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 110, poz.968 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz.1541 ze zm.). Z przytoczonych przepisów wynikał obowiązek prowadzenia systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych - § 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku zwłoki w zapłacie zobowiązania podatkowego należy wystawić dłużnikowi upomnienie, stosownie do § 3 rozporządzenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego w upomnieniu terminu płatności należy wystawić tytuł wykonawczy i skierować go bez zwłoki do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

W zakresie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Ustalono, że żaden z członków sześcioosobowej komisji nie posiadał stosownego przeszkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co było wymagane przez art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 147, poz. 1231 ze zm.), które stanowił, że w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W zakresie wydatków osobowych

1. Rada Gminy w Budziszewicach uchwałą nr XI/58/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku ustaliła wynagrodzenia dla Wójta Gminy w następujący sposób wynagrodzenie zasadnicze – 3.200 zł; dodatek funkcyjny – 1.000 zł, dodatek specjalny – 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie oraz dodatek stażowy w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego. Określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264 ze zm) kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zostały zmienione z dniem 1 stycznia 2004 roku, przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 47, poz. 448) i wyniosły odpowiednio: minimalne wynagrodzenie zasadnicze 3.300 zł, minimalny dodatek funkcyjny 1.030 zł. Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że określone przez Radę Gminy i wypłacane od stycznia 2004 roku do dnia kontroli, wynagrodzenie Wójta, zostało ustalone w nieprawidłowej – zaniżonej wysokości (wynagrodzenie zasadnicze o kwotę 100 zł miesięcznie, dodatek funkcyjny o kwotę 30 zł miesięcznie oraz odpowiednio ustalane w stosunku procentowym od tych składników wynagrodzenia dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę).
2. W 2004 roku środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazywano na rachunek tego funduszu z naruszeniem terminów określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. z 1996 r., Nr 70, poz. 335).

W zakresie ewidencji majątku gminy

Dokonywano stopniowego umorzenia środków trwałych o wartości poniżej 3.500,00 zł, podczas gdy w zakładowym planie kont ustalono, że umorzeniu według stawek ustalonych zgodnie z przepisami podatkowymi podlegają środki trwałe o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (czyli 3.500 zł).

Za powstanie stwierdzonej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy.

W zakresie inwestycji

1. Stwierdzono, że inwestycja dotycząca budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zagrodowymi na gruntach gminy Budziszewice – w obrębach: Helenów, Teodorów, Mierzno II – Józefów Stary i wsi Budziszewice. Długość sieci – 5.517 mb, liczba przyłączy – 48 sztuk została wykonana w innym zakresie niż zostało to określone w umowie. W umowie nr 40 określono, iż wykonany zostanie wodociąg o długości 5,517 mb, a wykonano 5.530 mb oraz przyłącza w liczbie 48 sztuk, a wykonano 45 sztuk. Pomimo tego wykonawcy zostało zapłacone wynagrodzenie w kwocie określonej w umowie tj. 194.318,00 zł brutto. Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 zawartej umowy za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający miał zapłacić wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone według zaakceptowanego przez zamawiającego kosztorysu ofertowego oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w której opisano sposób obliczenia ceny (1/ oferent określa na podstawie kalkulacji własnej ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w przedmiarze robót; 2/oferent obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji przez ilość jednostek; 3/ oferent zsumuje wartość poszczególnych pozycji). Mając na uwadze postanowienia umowy należy stwierdzić, że ustalone przez strony w momencie zawarcia umowy wynagrodzenie powinno zostać zweryfikowane w oparciu o kosztorys powykonawczy, szczególnie w sytuacji różnic w odniesieniu do zakresu wykonanych robót, czego nie uczyniono. Za powyższe odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.
2. Stwierdzono przypadek braku przestrzegania postanowień zawartej umowy w zakresie warunków wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy. W § 9 umowy z dnia 22 października 2003 roku dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Cmentarnej strony postanowiły, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po zakończeniu robót, z tym, że dopuszczono możliwość wypłaty części wynagrodzenia przed ostatecznym terminem odbioru przedmiotu zamówienia w kwocie odpowiadającej wartości wykonanych robót, jednak nie przekraczającej 25% ceny umownej, tj. 10.698,43 zł brutto. W dniu 29 marca 2004 roku wykonawca wystawił fakturę za częściowe wykonanie robót na kwotę 11.770 zł brutto. Zapłaty wynagrodzenia dokonano w dniu 30 marca 2004 roku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że naruszono postanowienia § 9 umowy, tj. dokonano wypłaty części wynagrodzenia przed ostatecznym terminem odbioru robót w kwocie przekraczającej 25% ceny umownej (o 1.071,57 zł). Za powyższe odpowiedzialność ponosi Skarbnik Gminy i Wójt Gminy.
3. Wysokość odpłatności dla mieszkańców gminy za wykonanie przyłączy wodociągowych nastąpiło na zebraniu wiejskim (dotyczy wodociągu wybudowanego w ulicy Cmentarnej). W związku z powyższym należy wskazać, że właściciele nieruchomości, do których realizowane są przyłącza powinni ponosić te koszty w wysokościach, odpowiadających kosztom faktycznie poniesionym, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.), według którego - osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci pokrywa koszty realizacji budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. Za powstanie stwierdzonej nieprawidłowości odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
4. Ustalono, że za wykonanie przyłącza wodociągowego - w ramach budowy wodociągu w ulicy Cmentarnej - na cmentarzu parafialnym nie dokonano zapłaty, co stanowiło naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ponadto, Gmina nie zawarła umowy z właścicielem cmentarza w sprawie dostarczania wody, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym - dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. W związku z dostarczaniem wody na cmentarz, Gmina nie realizuje dochodów. Za powstanie stwierdzonej nieprawidłowości odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
5. Kontrolujący ustalili, że zamiar wykonania prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia przesłany właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej nie obejmował całego zakresu planowanych robót. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 207, poz. 2016 ze zm.) - w przekazanym zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych. Za powstanie stwierdzonej nieprawidłowości odpowiedzialny jest Wójt Gminy.

Zawiadamiając o powyższych nieprawidłowościach proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Uzupełnić obowiązującą w jednostce dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości o opis systemu przetwarzania danych, stosownie do wymogu wynikającego z art.10 ust.1 pkt 3 lit "c" ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
2. Środki trwałe uzyskane w wyniku inwestycji wprowadzać do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, zgodnie z art.16d ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Pobranie gotówki z banku na podstawie czeku dokumentować odpowiednim dowodem wewnętrznym.
4. Przestrzegać zasad funkcjonowania kont określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz postanowień zakładowego planu kont
w zakresie ewidencji księgowej operacji gospodarczych, w szczególności, co do mylnie dokonanych wpłat oraz spłaty odsetek od kredytu bankowego.
5. Zapewnić zamieszczanie daty wpływu do Urzędu na składanych przez podatników deklaracjach podatkowych, zgodnie z § 6 ust.11 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
6. Dokonać analizy możliwości wznowienia postępowania wobec podatnika podatku od nieruchomości nr konta 2336 w odniesieniu do decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego za 2003 rok, mając, w szczególności, na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli podatkowej.
7. Podjąć czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego w zakresie powierzchni budynku zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do podatnika podatku od nieruchomości nr konta 95 (prowadzącego działalność gastronomiczną - bar), w szczególności, poprzez kontrolę podatkową. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie zadeklarował zmiany co do przedmiotu opodatkowania dokonać analizy możliwości wznowienia postępowania za lata nie objęte przedawnieniem prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego (art.68 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa).
8. Podjąć czynności w celu ustalenia zobowiązania podatkowego dla najemcy lokalu użytkowego przy ul. Jana Ch. Paska, wynajętego od dnia 1 lipca 2004 roku (obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 sierpnia 2004 roku).
9. Podjąć czynności w celu wyegzekwowania należnego Gminie podatku od środków transportowych za listopad i grudzień 2003 roku od podatnika wskazanego w pierwszej części wystąpienia.
10. Prawidłowo ustalać powierzchnię opodatkowanych podatkiem od nieruchomości gruntów w odniesieniu do nabywcy lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Jana Ch. Paska. Prawidłowa powierzchnia wynosi, bowiem 247,20m2. Przestrzegać art.3 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym - jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.
11. Egzekwować od podatników obowiązek składania deklaracji podatkowych w ustawowo określonych terminach, w oparciu o art.274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
12. Zapewnić podejmowanie czynności sprawdzających wobec składanych przez podatników deklaracji podatkowych, zgodnie z art.272 ustawy Ordynacja podatkowa.
13. W razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy wzywać podatnika do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych, zgodnie z art.274a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
14. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami stosować art.274 ustawy Ordynacja podatkowa.
15. W sytuacjach opisanych w art.21 § 3 i art.21 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa wszczynać postępowanie podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz ustalenia wysokości takiego zobowiązania.
16. W uzasadnionych przypadkach podejmować kontrole podatkowe, w oparciu o art. 281 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.
17. W decyzjach dotyczących umorzenia zaległości podatkowej wskazywać także kwotę umorzonych odsetek.
18. Zwolnienie w zakresie podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego stosować od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złożył wniosek, zgodnie z art.13d ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.
19. Na podaniach (protokołach stwierdzających wniesienie podania), od których nie pobrano opłaty skarbowej zamieszczać adnotację wskazującą podstawę prawną zastosowanego zwolnienia.
20. Podejmować konsekwentne czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe nie dopuszczając do przedawnienia zobowiązań podatkowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
21. Przestrzegać obowiązku przeszkalania osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
22. Przygotować projekt uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223).
23. Środki na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazywać w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
24. Przestrzegać unormowań wewnętrznych, określonych w zakładowym planie kont, w zakresie dokonywania odpisów umorzeniowych od środków trwałych.
25. Przestrzegać postanowień umów zawieranych z wykonawcami w zakresie sposobu ustalania i wypłaty wynagrodzenia.
26. Przestrzegać art.15 ust.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w odniesieniu do ponoszenia kosztów za budowę przyłączy wodociągowych.
27. Podjąć czynności w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę z właścicielem cmentarza parafialnego.
28. Operacje gospodarcze związane z przyjęciem na stan majątku środków trwałych, powstałych w wyniku zakończonej inwestycji, ewidencjonować bieżąco w księgach rachunkowych, stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budziszewice
- aaWystąpienie pokontrolne podpisał dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.