W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Ksawerów - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ksawerów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 10 listopada 2005 rokuPani
MARIA KOPCZEWSKA
Wójt Gminy Ksawerów


WK – 602/62/2005

Działając na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U nr 55, poz.577 ze zm.) informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Ksawerów. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z nieznajomości przepisów, ich wadliwej interpretacji, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz braku stosownych procedur kontroli finansowej. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:W zakresie funkcjonowania kontroli finansowej

1. W kontrolowanej jednostce nie opracowano procedur kontroli finansowej dotyczących procesów związanych z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, stosownie do wymogów wynikających z art. 35a ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity opublikowany z 2003 r. Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem - kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. W okresie objętym kontrolą w kontrolowanej jednostce obowiązywały uchwała Zarządu Gminy Ksawerów z dnia 10 maja 2001 roku wprowadzająca regulamin funkcjonowania kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi (obowiązywało od dnia 1 czerwca 2001 roku) oraz zarządzenie nr 113/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi (według § 4 weszło w życie z dniem podpisania z mocą wsteczną od dnia 7 kwietnia 2004 roku).
2. W wyniku kontroli stwierdzono, że kontrolowana jednostka nie przestrzegała obowiązku corocznego podejmowania kontroli okresowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Ośrodek Zdrowia" w Ksawerowie, wprowadzonego przez § 7 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. nr 94, poz.1097). Analiza protokołu kontroli przeprowadzonej w 2003 roku wykazała ponadto, że nie cały zakres przedmiotowy kontroli, wymagany powołanymi przepisami, został zrealizowany. Brak w nim było, na przykład, kontroli i oceny zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie, z uwzględnieniem:
- liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi,
- liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,
- zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami.

Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków zakresie kontroli finansowej, ponosi kierownik jednostki (Wójt Gminy) - zgodnie z unormowaniami wynikającymi z art.28a ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie ewidencji księgowej

1. Stwierdzono ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na kontach analitycznych prowadzonych do konta 240, które nie zostały wskazane i opisane w zakładowym planie kont.
2. W obowiązujących w jednostce zakładowych planach kont (zarządzenie nr 11/2002 Wójta Gminy Ksawerów, a następnie zarządzenie nr 105/2004 Wójta Gminy Ksawerów) brak było postanowień w zakresie prowadzonych kont analitycznych do konta 221 - należności z tytułu dochodów budżetowych (zasady prowadzenia kont analitycznych w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat określono w zarządzeniu nr 98/2004 Wójta Gminy w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla ewidencji podatków i opłat).
3. W obowiązujących w jednostce unormowaniach wewnętrznych (instrukcja kasowa) nie wskazano rodzaju prowadzonych raportów kasowych.

W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat

W zakresie organizacji i poboru podatków

1. Pobrane należności podatkowe były nieterminowo rozliczane przez inkasenta wsi Ksawerów Wschód w odniesieniu do IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2003 rok oraz inkasenta wsi Ksawerów Północ w odniesieniu do II, III i IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2003 rok. Podobne nieprawidłowości stwierdzono w 2004 roku.
2. W umowach zlecenia zawartych z inkasentami zawarto zapis, że "w przypadku niewłaściwego wykonania zlecenia Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zlecenia". Powyższy zapis jest bardzo niejasny i w związku z tym trudny do zastosowania - nie wiadomo na czym polega niewłaściwe wykonanie zlecenia - czy jest to np. nieterminowe dokonanie rozliczenia przez inkasenta, wątpliwości budzi także użyte określenie "10 % wartości zlecenia". Ponadto, należy podkreślić, że zasady odpowiedzialności inkasentów za pobór należności podatkowych określone zostały w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.).
3. Wypłaty wynagrodzeń dla inkasentów za 2004 rok (I i II rata) zostały dokonane nieterminowo, nawet po upływie kilku miesięcy od daty wpłaty należności podatkowych pobranych z tytułu danej raty podatku, natomiast wg § 5 wskazanych umów wypłata wynagrodzenia inkasenta miała nastąpić w terminie 14 dni po przyjęciu wykonanej pracy.

W zakresie wymiaru podatku od nieruchomości

1. Jeden z podatników, tj. "Stone Fashion" sp. z o.o. zadeklarował obok budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej także budynki pozostałe o powierzchni 1.575,86 m2. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zm.) budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Zatem, fakt zadeklarowania przez podatnika będącego przedsiębiorcą budynków pozostałych wymaga wyjaśnienia przez organ podatkowy.
2. W odniesieniu do podatnika "Gastro Serwis" sp. z o.o. organ podatkowy postanowieniem z 20 lipca 2004 roku, wydanym na podstawie art. 165 w zw. z art. 21 § 2 pkt 1 (brak takiego przepisu w ustawie) i art. 186 § 2 (przepis uchylony z dniem 1 stycznia 2003 roku) ustawy Ordynacja podatkowa, wszczął postępowanie podatkowe w celu ustalenia wysokości podatku od nieruchomości (prawidłowo - w odniesieniu do osoby prawnej można wszcząć postępowanie w celu określenia wysokości zobowiązania podatkowego - patrz art. 21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowej). W rezultacie firma "Gastro Serwis" złożyła deklarację w zakresie podatku od nieruchomości za miesiące czerwiec - grudzień 2004 roku. Wykazała w niej 55.494 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 174.026 m2 gruntów pozostałych. Jak wynikało z zawiadomienia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach z dnia 27 października 2003 roku - na łączną powierzchnię 27,1614 ha składały się, w szczególności, grunty orne R - 8,5534 ha, rowy - 0,0727 ha, użytki rolne zabudowane B-R - 5,828 ha, drogi - 0,4933, Lz położone na V klasie gruntu - 1,8668 ha, Lz położone na IV klasie gruntu - 1,0596 ha. Stosownie do definicji legalnej zawartej w art.1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy rozumieć grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi oraz gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba, że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Natomiast, zgodnie z art.2 ust. 2 ww. ustawy - opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. We wskazanym stanie faktycznym wyjaśnienia wymaga, zatem kwestia czy w kategorii gruntów pozostałych zadeklarowanych przez podatnika znajdują się użytki rolne nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim razie powinny one zostać opodatkowane podatkiem rolnym. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w art.1 ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty powinny zostać opodatkowane stawką podatku od nieruchomości przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości pasy drogowe wraz z drogami - zgodnie z art.2 ust.3 pkt 4 ww. ustawy). Ustalenie stanu faktycznego mogłoby nastąpić przykładowo poprzez przeprowadzenie kontroli podatkowej.
3. Podatnik - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - w złożonych deklaracjach wykazywał budynki mieszkalne o pow. 172 m2, natomiast nie wykazywał gruntów pozostałych (tylko grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Natomiast, z art.1a ust.1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że grunty związane z budynkami mieszkalnymi (w szczególności, grunty pod takimi budynkami), będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, nie podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką podatkową, a stawką przewidzianą dla gruntów pozostałych. Podkreślić należy, że okoliczność, iż część pomieszczeń w budynku mieszkalnym zajęta jest na prowadzenie działalności gospodarczej nie pozbawia takiego budynku charakteru mieszkalnego.
4. Na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 31 stycznia 2000 roku wynajęto na rzecz Banku Spółdzielczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego "Pa-Co-Bank" w Pabianicach lokal o powierzchni 30 m2, na parterze w budynku przy ul. Kościuszki 3c. Na mocy aneksu z dnia 31 grudnia 2002 roku wprowadzono do umowy zapis zobowiązujący wynajmującego do ponoszenia należności z tytułu podatków i opłat lokalnych z tytułu wynajmowanego lokalu. Wobec wskazanej treści aneksu należy wskazać, że obowiązek podatkowy, w tym w zakresie podatku od nieruchomości, ustalany jest w drodze ustawy, i nie podlega modyfikacji poprzez postanowienia umowne. W drodze umowy nie można przenieść obowiązku podatkowego na inny podmiot. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku - podatnikami podatku od nieruchomości są, między innymi, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego za niedopuszczalne należałoby także uznać zobowiązanie się do uiszczania podatku (przejęcia jego ekonomicznego ciężaru) za inny podmiot, w tym wypadku będący przedsiębiorcą. Od dnia 1 kwietnia 2005 roku Bank wynajmuje od Gminy lokal o powierzchni 26,70 m2.
Ustalono, że w latach 2003-2005 nie były składane deklaracje na podatek od nieruchomości przez wymienionego podatnika. Złożono je dopiero w dniu 10 czerwca 2005 roku, wykazując powierzchnię 26,70 m2. Do końca kontroli nie dokonano również wpłaty podatku.
5. Stwierdzono brak złożenia deklaracji podatkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie, Komendę Wojewódzką Policji, Ochotniczą Straż Pożarna w Ksawerowie, Parafię Rzymskokatolicką w Ksawerowie (w odniesieniu do Parafii wydawano decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości - jak dla osób fizycznych).
W trakcie kontroli RIO w Łodzi, w czerwcu 2005 roku, zostały złożone deklaracje podatkowe przez następujących podatników: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie, Szkołę Podstawową w Woli Zaradzyńskiej, Gminne Przedszkole w Widzewie, Szkołę Podstawową w Ksawerowie, Gimnazjum w Ksawerowie, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi. Komenda Wojewódzka Policji złożyła w czerwcu 2005 roku wniosek o umorzenie zapłaty zaległego podatku od nieruchomości za lata 2003-2005. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych wniosek nie został rozpatrzony.
6. W deklaracjach za lata 2003-2005 SP ZOZ znalazła się adnotacja "wszystkie wymienione w części B1 zwolnione na podstawie aneksu do umowy użyczenia nr 2 z dnia 02.01.2002 r." Według aneksu nr 2 do umowy użyczenia "użyczający zobowiązuje się do ponoszenia należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikających z oddania w używanie nieruchomości". Podobne zapisy znajdują się w umowie z OSP - w odniesieniu do powyższego patrz uwagi powyżej.
7. Stwierdzono, że nie został zadeklarowany do opodatkowania lokal użytkowy będący w posiadaniu Gminnej Jednostki Wod.-Kan (znajdujący się w budynku Urzędu Gminy), nie zostały również opodatkowane, ani zwolnione od podatku, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oddane przez Gminę w "zarząd" gminnej jednostce wod.-kan. W oparciu o przedłożone dokumenty kontrolujący nie mogli rozstrzygnąć czy gminna jednostka wod.-kan. jest posiadaczem zależnym czy też dzierżycielem mienia gminnego, a w szczególności budowli - sieci wodno-kanalizacyjnych (wymienione budowle oddano w zarząd). Okoliczność, że budowle zostały wyksięgowywane z urządzeń ewidencyjnych Gminy i ujęte zostały w ewidencji jednostki budżetowej wskazuje na możliwość, że tzw. zarząd to w istocie posiadanie zależne. Kwestia - kto jest objęty obowiązkiem podatkowym w powyższym zakresie wymaga wyjaśnienia przez organ podatkowy.
8. Podatnik - "Wielodar" sp. z o.o. w 2003 roku nie zapłacił odsetek od podatku, a organ podatkowy - wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa nie zaliczał dokonanych wpłat proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostawała kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. Kontrolujący stwierdzili niewłaściwą interpretację unormowań zawartych w art.... [1] i art.55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez przyjęcie, że art.62 § 1 ww. ustawy pozwala zaliczać dokonywane przez podatników wpłaty na dowolnie przez niego wskazane raty (w tym zaległe) w ramach jednego zobowiązania podatkowego. Tymczasem, przepis ten znajduje zastosowanie w przypadku, jeżeli podatnik jest zobowiązany z tytułu różnych podatków. Wówczas podatnik ma prawo wskazać na poczet, którego zobowiązania dokonuje wpłaty. Jeżeli tego nie uczyni dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Jeżeli wpłata dotyczy zaległości podatkowej zastosowanie znajduje reguła wyrażona w art.55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. W przypadku, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności. Nie jest, zatem dopuszczalne zaliczenie dokonanej przez podatnika wpłaty wyłącznie na należność główną (bez odsetek), czy też na poczet należności bieżącej, jeżeli w zakresie danego podatku istnieje zaległość podatkowa. Organ podatkowy, przykładowo, dokonaną wpłatę zaliczył w przypadku jednego z podatników na poczet części drugiej i części trzeciej raty podatku za 2001 rok (postanowienie z dnia 30 grudnia 2004 roku, sygn. 3103/6/2004).
9. W stosunku do podatnika osoby prawnej o nr 1938 - Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Floriana wydawano decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości, stosując, zatem zasady wymiaru podatku właściwe dla osób fizycznych. W przypadku osób prawnych zobowiązanie w zakresie podatku od nieruchomości powstaje z mocy prawa, bez konieczności wydania i doręczenia decyzji podatkowej.
10. Stwierdzono przypadki doręczania decyzji wymiarowych w terminie uniemożliwiającym podatnikom (osobom fizycznym) uiszczenie pierwszej raty podatku do dnia 15 marca danego roku, czyli w ustawowym terminie jej płatności.
11. W odniesieniu do podatnika nr 4236 decyzje podatkowe były doręczane tylko jednemu z dwóch współwłaścicieli. Wobec powyższego należy wskazać, że zgodnie z art.3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego powinna być doręczona każdemu ze współwłaścicieli, brak doręczenia jednemu ze współwłaścicieli powoduje, że zobowiązanie podatkowe nie może być od niego dochodzone.
12. W decyzjach podatkowych dotyczących podatnika nr 3738 (osoba fizyczna) wykazywano użytki rolne, budynek mieszkalny, budynki pozostałe oraz budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, natomiast nie opodatkowano gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, co wymaga wyjaśnienia (w szczególności w odniesieniu do gruntów pod budynkami związanymi z taką działalnością).
13. W przypadku podatnika nr 3105 organ podatkowy wystawił decyzję o zmianie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2004 rok, co wiązało się z wyłączeniem z produkcji rolnej użytków rolnych o pow. 1.731 m2. W związku z powyższym za II połowę 2004 roku opodatkowano budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty pozostałe (od II półrocza 2004 roku podatnik nie ma użytków rolnych). Wątpliwości budzi kwestia opodatkowania części gruntów jako gruntów pozostałych - w kontekście definicji gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zawartej w 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (patrz uwagi powyżej).
14. Na podstawie umowy nr 14/99 z dnia 1 lutego 1999 roku Gmina Ksawerów wynajęła lokal użytkowy, który najemca (spółka cywilna) miał używać do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Według § 4 umowy podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanego lokalu ponosi wynajmujący. Przedmiotowa część nieruchomości nie była w latach 2003-2005 opodatkowana (obowiązek podatkowy w przypadku wynajmowania części nieruchomości powstawał od dnia 1 stycznia 2003 roku). Organ podatkowy nie wystawiał w tym okresie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego. W toku kontroli złożone zostały przez najemcę deklaracje podatkowe za lata 2003-2005, w których poinformowano o zwolnieniu z podatku na podstawie umowy najmu lokalu.

W zakresie udzielonych ulg w zapłacie podatku od nieruchomości (np. umorzenie zaległości, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności)

1. Stwierdzono przypadki naruszenia art. 210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym - uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać, w szczególności, wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności (np. decyzje nr: FN II/3107/05/03 z dnia 6 czerwca 2003 roku, 3107/7/03 z dnia 4 lipca 2003 roku, 3107/20/03 z dnia 8 grudnia 2003 roku, Fn II 3107/19/03 z dnia 21 listopada 2003 roku, Fn II 3107/8/04 z dnia 26 kwietnia 2004 roku, 3107/30/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku, Fn. II 3107/36/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Na podstawie decyzji nr Fn II 3107/17/04 z dnia 4 października 2004 roku umorzono odsetki od zapłaconego po terminie podatku od nieruchomości. Jak wynikało z podania podatnika, odsetki dotyczyły zaległości podatkowych za lata 1994-1999. Z uzasadnienia decyzji wynikało także, że osoba, na którą została ona wystawiona była "potencjalnym" spadkobiercą po zmarłym podatniku, lecz postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy, z uwagi na nieustalenie spadkobierców, nie została wydana (art.100 ustawy Ordynacja podatkowa). W związku z powyższym, obecnego posiadacza samoistnego nieruchomości nie obciążały zaległości podatkowe ciążące na zmarłym właścicielu nieruchomości.
3. Na podstawie decyzji nr Fn. II 3107/36/04 z dnia 31 grudnia 2004 roku odroczono termin płatności II, III i IV raty podatku od nieruchomości za 2004 rok w kwocie 5.820,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 293, 20 zł. Do wniosku podatnika o odroczenie nie załączono żadnych dokumentów potwierdzających stan faktyczny w nim przedstawiony. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w związku z krótkim okresem odroczenia (2 miesiące) organ podatkowy odstąpił od kompletowania dodatkowych informacji o sytuacji materialnej podatnika. W przypadku decyzji nr 3107/30/04 z dnia 21 grudnia 2004 roku rozkładającej na raty zaległość w podatku od nieruchomości za okres 2001-2004 w kwocie 32.654,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 8.925,20 zł, do wniosku podatnika również nie załączono żadnych dokumentów potwierdzających stan faktyczny w nim przestawiony, a organ podatkowy nie podjął czynności w celu zgromadzenia stosownego materiału dowodowego. Wskazać należy, że zgodnie z art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa - w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, stosownie natomiast do art.187 § 1 ww. ustawy - organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

W zakresie wymiaru podatku rolnego

1. Organ podatkowy decyzje ustalające wysokość podatku na 2003 rok i w wielu przypadkach na 2004 rok doręczał podatnikom po upływie terminu płatności I raty podatków ujętych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.
2. Organ podatkowy pomimo otrzymania zawiadomienia z dnia 22 czerwca 2004 roku z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o zmianie w ewidencji gruntów polegającej na wyłączeniu 747 m2 (należących do podatnika nr 2230) z kategorii użytków rolnych oznaczonych symbolem B-R i sklasyfikowania ich jako gruntów oznaczonych symbolem B, wszczęcia postępowania w sprawie zmiany wysokości podatku oraz złożenia przez podatnika skorygowanej informacji w sprawie podatku od nieruchomości (w której wykazał grunty pozostałe o powierzchni 747 m2), nie zmienił w tym zakresie decyzji wymiarowej. Zmiana na mocy decyzji nr 2203/04 z dnia 15 października 2004 roku o zmianie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2004 rok dotyczyła jedynie podatku od nieruchomości w odniesieniu do budynków (zgodnie ze złożoną informacją). Ponadto, powierzchnia gruntów wykazana w decyzji w odniesieniu do poszczególnych klas użytków rolnych różniła się od danych wynikających z ewidencji gruntów. Natomiast według art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 100, poz. 1086 ze zm.) - podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.
3. W odniesieniu do podatników nr nr 2180, 2169 i 2171 stwierdzono niezgodności między danymi dotyczącymi podstawy opodatkowania przyjętymi do ustalenia podatku a danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków.
4. Stwierdzono przypadki składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Ksawerowie) z naruszeniem ustawowego terminu, określonego w art.6a ust.8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. nr 94, poz. 431 ze zm.).
5. Podatnik - Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - nie przeliczał powierzchni użytków rolnych na ha przeliczeniowe, wyliczając podatek rolny wg wyższych stawek od ha fizycznych. Powyższe nieprawidłowe działanie nie zostało skorygowane przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających.
6. Podatnik - Agencja Nieruchomości Rolnych sporządzała deklaracje podatkowe w sposób następujący: wykazywała klasy użytków rolnych w dwóch kolumnach - podlegające i nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe. Jak wynika z informacji uzyskanych przez Zdzisławę Kusy - inspektora, powierzchnie wykazane w rubryce "nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe" dotyczą gruntów wydzierżawionych przez Agencję. Pismem z dnia 30 czerwca 2005 roku Wójt Gminy Ksawerów zawiadomiła podatnika, że deklaracje podatkowe zostały wypełnione niezgodnie z ustalonymi wymogami oraz wezwała do przesłania aktualnych umów dzierżawy gruntów.

W zakresie wymiaru podatku od środków transportowych

1. Podatnik w deklaracjach za lata 2003 - 2004 dotyczących przyczep o nr rejestracyjnych: LZY 8194, LZY 8195, LZY 8198 wykazał same przyczepy, nie zawarł natomiast informacji o pojeździe silnikowym, pomimo to w stosunku do tych przyczep w 2003 roku zastosowano stawkę niższą tj. dla przyczep, których pojazd silnikowy spełniał normy czystości, a w 2004 stawkę wyższą, tj. dla przyczep, których pojazd silnikowy nie spełniał norm czystości. Pismem z dnia 21 lipca 2005 roku organ podatkowy zawiadomił podatnika na podstawie art. 274 §1 Ordynacji podatkowej o tym, że złożona w dniu 28 listopada 2003 roku deklaracja na podatek od środków transportowych została wypełniona błędnie i niezgodnie z ustawowymi wymaganiami (błędnie naliczono stawki podatku). Kontrolującym nie przedłożono dokumentów w oparciu, o które organ podatkowy przesądził, która deklaracja jest prawidłowa. W odpowiedzi na wezwanie podatnik przedłożył skorygowaną deklarację podatkową na 2003 rok, w której naliczył podatek według stawek wyższych - w odniesieniu do trzech przyczep.
2. Stwierdzono przypadki sporządzenia uzasadnienia decyzji, na podstawie, których przyznano ulgę w zapłacie podatku, z naruszeniem wymogów określonych w art.210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa. W przypadku decyzji z dnia 19 lipca 2004 roku sygn. Fn 3109/13/2004 w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę stwierdzono, że organ podatkowy nie przeprowadził postępowania podatkowego spełniającego wymogi wynikające z art.122 i art.187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
3. Organ podatkowy wpłaty na zaległości podatkowe rozksięgowywał (zaliczał) na zaległości podatkowe i odsetki, nie zaliczając dokonanych wpłat na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności. Tym samym w sposób nieprawidłowy stosował art. 55 § 2 w zw. z art.62 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (patrz ustalenia powyżej dotyczące podatku od nieruchomości).
4. Organ podatkowy decyzją nr Fn 3109/11/2004 rozłożył na raty zaległość podatkową z tytułu II raty podatku za 2003 rok i I raty za 2004 rok w kwocie 87.867,50 zł. Podatnik spłacił raty ustalone w decyzji, z tym, że w przypadku raty płatnej w styczniu 2005 roku z uchybieniem terminu - powinno być w dniu 15 stycznia, było 20 stycznia (jednodniowe opóźnienia stwierdzono także w przypadku rat płatnych we wrześniu i w listopadzie). Stosownie do art. 259 § 1 ustawy Ordynacja podatkowej - w razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie m.in. decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności. Dlatego organ podatkowy w opisanym przypadku powinien egzekwować odsetki za zwłokę. Zgodnie, bowiem z art.49 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa - jeżeli w terminie określonym w decyzji o rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej podatnik nie dokonał zapłaty którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej ratą staje się pierwotny termin płatności (wynikający z decyzji lub przepisu prawa).

W zakresie opłaty targowej

Rada Gminy Ksawerów nie podjęła uchwały, w której określiłaby zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, zgodnie z art.19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast, kontrolujący wielokrotnie stwierdzali dokonywanie sprzedaży podlegającej opłacie targowej pod sklepem "Chłopka" przy ulicy Nowotki w Ksawerowie.

W zakresie sprawozdawczości podatkowej

W toku kontroli RIO w Łodzi dokonano korekty sprawozdań rocznych Rb27 S i Rb-PDP za lata 2003-2004 z uwagi na nieprawidłowe wykazanie kwot skutków finansowych udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień podatkowych (przykładowo, w 2004 roku w sprawozdaniach nie wykazano w ogóle kwot ulg w zakresie podatku od środków transportowych).

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych ponosi Wójt Gminy działający jako organ podatkowy (art.13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa) oraz pracownicy Urzędu Gminy szczegółowo wskazani w protokole kontroli.

W zakresie dochodów z majątku

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości

W wyniku kontroli sprzedaży, w trybie przetargowym, nieruchomości, położonej przy ul. Wschodniej i Orzechowej oznaczonej numerami działek 503/3, 503/4, 503/5, 503/7 i 503/8 o łącznej powierzchni 4304 m2 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ksawerowie, przy ul. Kościuszki 7, oznaczonej numerem działki 359/80 o powierzchni 743 m2 stwierdzono naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zm.):
- art. 35 ust.2 pkt 12 ustawy, zobowiązującego do podania w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- art. 38 ust.2 ustawy, według którego ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy dotyczących osób, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (co najmniej 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu),
- art. 41 ust.1 ustawy, zgodnie z którym organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, najpóżniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W jednym przypadku dotyczącym działki nr 503/8 wyznaczony termin był krótszy niż wskazane 7 dni.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Łączna wysokość opłat rocznych od działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wynosiła 16.746,50 zł, natomiast według przedłożonych wyciągów bankowych Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w latach 2003-2004 płaciła rocznie kwotę 10.956 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składały się (zgodnie z opisem na wyciągu bankowym z 2004 roku) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działek położonych przy ul. Handlowej w kwocie 4.404 zł, przy ul. Szkolnej w wysokości 852 zł i przy ul. Cegielnianej w kwocie 5.700 zł. Na wyciągu z 2003 roku podano takie same kwoty cząstkowe jak w 2004 roku, z tym, że zamiast nazw ulic wskazano numery aktów notarialnych.
Według potwierdzeń sald zaległości Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z tytułu użytkowania wieczystego wynosiły:
- na dzień 31 grudnia 2003 roku - 6.638 zł - na wyżej wymienioną kwotę składały się zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2000 rok w kwocie 4.220 zł oraz zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 1a, oznaczonego numerami działek 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/6, 1530/7, 1530/8, 1530/9 za lata 2001-2003,
- na dzień 31 grudnia 2004 roku - 7.444 zł - na wyżej wymienioną kwotę składały się zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2000 rok w kwocie 4.220 zł oraz zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 1a, oznaczonego numerami działek 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/6, 1530/7, 1530/8, 1530/9 za lata 2001-2004. [2]


Wykreślono [3]

Dodatkowo należy wskazać, że kwoty zaległości z 2000 roku w wysokości 4.220 zł oraz z 2001 roku w wysokości 806 zł (dot. opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Ksawerowie przy ul. Szkolnej 1a, oznaczonego numerami działek 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/6, 1530/7, 1530/8, 1530/9) uległy już przedawnieniu.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości

W stosunku do najemców nieruchomości nie zostały wydane decyzje podatkowe, ustalające wymiar podatku od nieruchomości lub podatku rolnego. Dopiero w toku kontroli RIO w Łodzi, w dniu 8 lipca 2005 roku organ podatkowy wydał stosowne decyzje w stosunku do najemców - stron poddanych kontroli umów.

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego

1. Żaden wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie został złożony co najmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, co było wymagane przez § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz.33 z późn. zm. - obecnie nie obowiązujące). [4]
2. W przypadku 4 zezwoleń z 2003 roku i 6 z 2004 roku zarządca drogi przed udzieleniem zezwolenia nie wydał opinii w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego, określającej warunki i terminy zajęcia pasa (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych).
3. Decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego zawierały informacje wymagane przepisami § 5 ust. 2 wskazanego rozporządzenia Rady Ministrów, za wyjątkiem określenia warunków usuwania wad technicznych robót wykonanych w pasie drogowym.
4. Skreślono [5].

W zakresie wydatków (dotacji) na realizację zadań powierzonych - na podstawie umów – jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Skreślono ustalenia [6]

W zakresie wydatków osobowych

1. W przypadku jednego pracownika stwierdzono, że składnik jego wynagrodzenia stanowił dodatek za pracę przy komputerze, podczas gdy na podstawie § 1 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 49 poz.307) w załączniku nr 4 do obowiązującego wówczas rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 1993 r., Dz. U. nr 111, poz. 493 ze zm.) zawierającego wykaz prac wykonywanych w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia skreślono punkt zaliczający do pracy w warunkach szkodliwych pracę przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych. Stosownie do postanowień zawartych w § 2 cytowanego rozporządzenia - pracownikom otrzymującym wskazany dodatek kwota tego dodatku od 1 maja 1998 roku została włączona ex lege do wynagrodzenia zasadniczego.
2. Stwierdzono, że na podstawie uchwały nr XVIII/177/2004 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2004 roku przyznany został Wójtowi Gminy dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, z wyrównaniem od dnia 1.01.2003 r. Natomiast stosownie do § 7 ust.1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 61, poz.707 ze zm.) - dodatek specjalny przysługiwał wójtowi gminy obligatoryjnie od dnia 27 października 2002 roku (faktycznie od złożenia ślubowania i objęcia stanowiska).
3. W § 2 uchwały nr II/5/2002 Rady Gminy Ksawerów z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, sołtysów i członków spoza rady zapisano, że wysokość diety dla członków spoza rady za udział w posiedzeniach komisji wynosi 100 zł, podczas gdy art. 25 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym stanowiący, że na zasadach ustalonych przez radę gminy diety oraz zwrot kosztów podróży przysługuje członkom komisji spoza rady gminy został skreślony przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 45, poz. 497), która weszła w życie z dniem 30 maja 2001 roku. Do końca kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, art. 25 ust. 5 miał zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym. Kontrolujący stwierdzili, że w omawianym zakresie uchwała nie była stosowana.

W zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

1. Na podstawie umowy nr SR/51/2003/Z Gmina Ksawerów reprezentowana przez Wójta Gminy dokonała zakupu oleju opałowego na kwotę nie przekraczającą 15.000 zł brutto. Natomiast wykonawca przedłożył 3 faktury na łączną kwotę 15.140,07 zł, co oznaczało że przekroczona została wartość umowna zobowiązania.
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej dostawy oleju opałowego na 2004 rok zamawiający nie zawarł informacji dotyczącej terminu związania ofertą, co było wymagane przez art. 36 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.). Analogiczną nieprawidłowość stwierdzono w przypadku specyfikacji na wybór banku do udzielenia kredytu Gminie Ksawerów w 2004 roku.
3. W ogłoszeniach dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i ul. Giełdowej w Ksawerowie zamieszczonych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w prasie ogólnopolskiej nie podano daty przekazania treści ogłoszenia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czym naruszono obowiązek wynikający z art. 40 ust.6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i ul. Giełdowej w Ksawerowie, zatwierdzonej przez Wójta Gminy, zamawiający nie zawarł opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, stosownie do wymogu wynikającego z art.36 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wskazał w specyfikacji dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie formułując jednocześnie tych warunków. W takiej sytuacji złożenie dokumentu oznaczało spełnienie warunku. Ponadto, zamawiający nie żądał wskazania w złożonych przez wykonawców ofertach części zamówienia, której wykonanie wykonawcy zamierzali powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W specyfikacji zawarto także zapis o minimalnym kryterium kwalifikacyjnym stanowiącym, że wartość złożonej oferty nie może być niższa niż wartość materiałów określona w kosztorysie inwestorskim, co nie znajdowało uzasadnienia prawnego. W przypadku zaistnienia podobnej sytuacji zamawiający powinien podjąć czynności, o których mowa w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmierzające do wyjaśnienia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, nie miał natomiast prawa ustanawiać wskazanego warunku udziału w postępowaniu i przyznawać sobie prawa dyskwalifikacji oferty w oparciu o wartości wynikające z kosztorysu inwestorskiego bez uzyskania stosownych wyjaśnień od wykonawcy.
5. W ofercie nr 4 złożonej w postępowaniu dotyczącym budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i ul. Giełdowej w Ksawerowie nie podano informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat. Natomiast zamawiający wskazał w specyfikacji, że w celu potwierdzenia warunków formalnych należało przedłożyć m.in.: informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat. Ponadto do ofert nr 2, 4 oraz 5 załączono wykaz podwykonawców, natomiast nie zawarto wykazu osób i podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia.
6. W umowie nr TK.54/04/Z zawartej w dniu 29 grudnia 2004 roku przez Wójta Gminy z wybranym wykonawcą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i ul. Giełdowej w Ksawerowie (firma "BUD-INŻ" ze Zgierza) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalono jako 2% wartości zamówienia w kwocie 44.990,36 zł. Zabezpieczenie miało zostać wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy pod rygorem bezskuteczności zawarcia umowy, z czego 70% miało zostać zwrócone wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia, a pozostałe 30% miało zostać zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. Wysokość zabezpieczenia ustalona została jako 2% od wartości netto ustalonej w umowie, natomiast zgodnie
z art. 150 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w tym przypadku 2% od ceny całkowitej wynosiło 48.139,68 zł, co oznacza, że zamawiający ustalił i pobrał zabezpieczenie w wysokości mniejszej niż był do tego zobligowany. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej w dniu 7 stycznia 2005 roku. Wysokość zabezpieczenia wskazana w gwarancji ubezpieczeniowej wynosiła 44.990,36 zł, gwarancja miała obowiązywać od dnia 7 stycznia 2005 roku do dnia 3 października 2005 roku (tj. w terminie realizacji zamówienia), po upływie terminu obowiązywania gwarancji dokument stanowiący gwarancję powinien zostać zwrócony gwarantowi. Złożona gwarancja nie obejmowała okresu rękojmi. Ze złożonych kontrolującym wyjaśnień wynikało, że po wykonaniu zamówienia wykonawca miał złożyć stosowne zabezpieczenie na okres rękojmi (co nie wynikało jednak z umowy).
7. Wartość szacunkowa zamówienia dotyczącego budowy sieci wod.-kan. w ul. Wschodniej i ul. Złotej w Ksawerowie, w stosunku do którego postępowanie wszczęte zostało w dniu 28 września 2004 roku, została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego, który został opracowany (zaktualizowany) na dzień 20 czerwca 2003 roku, natomiast zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ustalenia wartości zamówienia dokonuje się, w przypadku robót budowlanych, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W zaproszeniach do negocjacji w sprawie wyboru wykonawcy sieci wod.-kan. w ul. Wschodniej i ul. Złotej w Ksawerowie nie wskazano podstawy prawnej zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ustawy Prawo zamówień publicznych), co było wymagane na podstawie art. 63 ust.2 pkt 6 ww. ustawy. Ponadto, zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu dokonywania oceny spełniania tych warunków, do czego był zobligowany na podstawie art. 63 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W specyfikacji dotyczącej budowy sieci wod.-kan. w ul. Wschodniej i ul. Złotej w Ksawerowie zamawiający nie zawarł opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, zgodnie z wymogiem określonym w art. 36 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W specyfikacji nie żądano wskazania w złożonych przez wykonawców ofertach części zamówienia, której wykonanie zamierzali oni powierzyć podwykonawcom, który to wymóg dotyczący treści specyfikacji wynikał z art. 36 ust.3 ww. ustawy. Ponadto, w specyfikacji zamawiający zawarł zapis mówiący o minimalnym kryterium kwalifikacyjnym stanowiącym, że wartość złożonej oferty nie może być niższa niż wartość materiałów określona w kosztorysie inwestorskim (patrz uwagi powyżej).
10. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia dotyczącym budowy sieci wod.-kan. w ul. Wschodniej i ul. Złotej w Ksawerowie zamawiający zaprosił wykonawców do złożenia ofert wstępnych, a następnie ofert ostatecznych. Natomiast, postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia charakteryzuje się tym, że zamawiający zaprasza wykonawców do negocjacji (art. 63 ust.1 ustawy) w trakcie, których negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego, po czym zaprasza ich do składania ofert (art. 61 ustawy). Powyższe oznacza, że ustawodawca nie przewidział możliwości składania w tym trybie ofert wstępnych i ostatecznych. W pierwszej fazie postępowania wykonawcy negocjują warunki umowy, a nie składają oferty wstępne. W tym przypadku zaproszeni wykonawcy złożyli oferty wstępne, które zawierały wszystkie elementy oferty ostatecznej, także cenę, a następnie składali oferty ostateczne. Ponadto, zamawiający żądał przedłożenia do negocjacji oferty wstępnej, którą mógł odrzucić w przypadku nie spełnienia określonych wymogów, podczas gdy z art. 61 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że zamawiający do składania ofert zaprasza wszystkich wykonawców, z którymi negocjował, a dokonanie oceny i ewentualne odrzucenie ofert następuje dopiero na etapie złożenia tych ofert, a nie na etapie negocjacji.
11. W § 9 ust.1 umowy nr TK.50/04/Z zawartej przez Wójta Gminy z wybranym wykonawcą ustalono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2% wartości zamówienia tj. 32.989,62 zł, a nie ceny oferty, zgodnie z art. 150 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. W odniesieniu do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Ksawerów do kolektora nr III Miasta Pabianic stwierdzono:
- zamawiający określił przedmiot zamówienia z naruszeniem art.17 ust.2 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 119, poz. 773 ze zm.) zakładając wykonanie kolektora z rur konkretnego producenta, które zostały oznaczone za pomocą symboli katalogowych tej firmy. Zgodnie z art.17 ust.3 ww. ustawy, nawet w sytuacji prawnie dopuszczalnego opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zamawiający powinien dopuścić składanie ofert równoważnych,
- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający żądał przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie formułując jednakże tych warunków, co było wymagane przez art.35 ust.1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
- na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 5 listopada 1999 roku komisja przetargowa odrzuciła ofertę firmy "ENERGOINŻ" S.A z Bełchatowa (cena 3.522.225,14 zł netto) z uwagi na okoliczność, że przewidywała ona wykonanie kanalizacji z innych rur niż PEHD/PP (przewidziano rury PEHD WEHOLITY SPIRO). Wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane "Hydrobudowa 9" z Poznania (cena 4.985.067 zł netto). Ostateczne odniesienie się do wskazanej decyzji wymagałoby weryfikacji okoliczności, czy oferta firmy "ENERGOINŻ" nie gwarantowała wykonania zamówienia z zachowaniem wymaganych przez zamawiającego standardów, przy zachowaniu określonych w specyfikacji przekrojów rur (w szczególności maksymalna przepustowość kanału).

W zakresie ewidencji księgowej majątku gminy i inwentaryzacji

1. Odnośnie ewidencji środków trwałych - konta 011, 013 stwierdzono:
- w zakładowym planie kont (zarządzenie nr 105/2004 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 grudnia 2004 roku) zapisano, że za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe kompletne i zdatne do długotrwałego użytkowania, których cena zakupu lub koszt wytworzenia przekracza wartość określoną w § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a okres użytkowania przekracza rok. Ponadto, środki trwałe podlegają procesowi systematycznego umarzania (z wyłączeniem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w tym rozporządzeniu. Wskazać należy, że powołane rozporządzenie straciło moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2001 roku. Zgodnie z § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752 ze zm.) - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, albo stawek określonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
- zestawy komputerowe - niezależnie od ich wartości (także te o wartości poniżej 3.500 zł) ewidencjonowane były na koncie 011, niezgodnie z zarządzeniem nr 50/2003 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie instrukcji obiegu dokumentów w zakresie rachunkowości dla Urzędu Gminy Ksawerów, które w rozdziale VI wskazuje, że do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i wartości powyżej 3.500 zł, które są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Ponadto, do środków trwałych zalicza się na przykład, będące odrębną własnością lokale lub ulepszenia w obcych obiektach, a do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o żywotności przekraczającej 1 rok, a których cena zakupu jest niższa od 3.500 zł. Wartość zakupu tych środków winna zostać w całości umorzona w momencie przekazania ich do użytkowania,
- zmniejszenia na koncie 011 były, m.in., rezultatem przekazania Gminnej Jednostce Wod.-Kan. Ksawerów sieci wod.-kan. na łączną kwotę 908.573 zł oraz sieci wod.-kan. w ul. Zachodniej na łączną kwotę 1.298.376 zł.
Sieci wod.-kan przekazywane były w zarząd na okres 3 lat na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Ksawerów, powołujących w swojej podstawie normę kompetencyjną z art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. W zarządzeniach nie wskazano natomiast przepisów prawa materialnego, na podstawie których następowało przekazanie. Nie można było stwierdzić jaki jest charakter władania rzeczą oddaną "w zarząd" (jaka jest treść tego prawa). Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidują instytucję trwałego zarządu nieruchomościami (instytucja charakterystyczna dla samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), jednak samo pojęcie "zarządu" nie zostało w powołanej ustawie zdefiniowane. Według statutu Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów (załącznik do uchwały nr XLIII/284/2002 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 kwietnia 2002 roku), mienie jednostki jest majątkiem Gminy Ksawerów. Statut nie zawiera innych postanowień regulujących stosunki między Gminą a jednostką w odniesieniu do mienia będącego w dyspozycji Jednostki.
3. W latach objętych kontrolą do umorzenia środków trwałych - budowli inżynierii lądowej i wodnej (budowle wodno-kanalizacyjne) przyjęta była stawka- 2,5 %, natomiast zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm.) - powinna być stosowana stawka - 4,5%.
4. Na arkuszach spisu z natury nr 12/2004, 13/2004 ujęto, w szczególności sieci wod.-kan., które wg adnotacji na arkuszu spisano z natury. Natomiast zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną i możliwościami technicznymi, inwentaryzacja trudno dostępnych oglądowi środków trwałych przeprowadzana jest w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów. Jednostka kontrolowana nie posiadała dowodu przeprowadzenia inwentaryzacji akcji posiadanych przez jednostkę, ani w drodze weryfikacji dokumentów, ani w drodze spisu z natury (protokół kontroli kasy, w której są przechowywane nie zawiera o tym wzmianki).

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Panią Wójt o podjęcie działań w celu ich usunięcia i zapobieżenia powstawania w przyszłości. W związku z powyższym RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Opracować procedury wewnętrznej kontroli finansowej w zakresie wymaganym przez art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
2. Zapewnić dokonywanie kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w terminach i zakresie wskazanych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.
3. Uzupełnić zakładowy plan kont o wskazania kont analitycznych prowadzonych do kont 221 i 240.
4. Sprawozdania budżetowe Rb-27S - z wykonania planu dochodów budżetowych oraz RB-PDP - z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, w zakresie wykazywania skutków finansowych udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień sporządzać zgodnie z postanowieniami Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 32 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 170, poz. 1426).
5. Egzekwować obowiązek terminowego składania deklaracji podatkowych przez podatników - osoby prawne.
6. Dokonywać czynności sprawdzających, mających na celu stwierdzenie formalnej poprawności składanych deklaracji podatkowych oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami – w oparciu o art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. W razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych (art.274a § 2 ww. ustawy).
7. Przestrzegać art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązującego organ podatkowy - jeżeli wpłata dokonana przez podatnika nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - do proporcjonalnego zaliczania dokonanej wpłaty na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę [7].
8. W uzasadnionych przypadkach podejmować kontrole podatkowe - na podstawie art.281 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.
9. Podjąć czynności w celu wyjaśnienia prawidłowości opodatkowania gruntów i budynków podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do podatników wskazanych w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego.
10. Podjąć czynności w celu wyegzekwowania należnego Gminie podatku od nieruchomości od podatników osób prawnych - najemców części nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz podjąć czynności w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (wydanie decyzji) w stosunku do najemców części nieruchomości będących osobami fizycznymi.
11. Zapewnić doręczanie decyzji podatkowych w terminach umożliwiających podatnikowi zapłatę podatku w ustawowo określonym terminie płatności podatku (lub jego raty).
12. Decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej, wydawać po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy, do czego zobowiązują organ podatkowy art.122 i art.187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego należy ustalić istnienie (lub nie) ustawowo określonych przesłanek warunkujących podjęcie danego rozstrzygnięcia (np. w odniesieniu do umorzenia zaległości podatkowej przesłanki stanowią ważny interes podatnika lub interes publiczny). W uzasadnieniu faktycznym decyzji w sprawie udzielenia ulgi w zapłacie podatku wskazywać fakty, które organ podatkowy uznał za udowodnione, dowody, którym dał wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności, zgodnie z art.210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa. [8]
13. Przestrzegać art.6 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym - jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
14. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania w podatku rolnym uwzględniać dane ewidencji gruntów i budynków, stosownie do art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. W przypadku niezgodności między danymi z ewidencji gruntów, a danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika informacji wzywać podatnika w trybie art. 274a § 2 do korekty złożonej informacji (w razie jej braku organ podatkowy powinien wszcząć postępowanie podatkowe - art.21 ustawy Ordynacja podatkowa).
15. Podjąć czynności mające na celu ustalenie wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty targowej.
16. Podjąć czynności w celu ustalenia podmiotu, na którym ciąży obowiązek w zakresie podatku od nieruchomości w odniesieniu do sieci wodno - kanalizacyjnej. [9]
17. Przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym przestrzegać:
- art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zobowiązującego do podania w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży terminu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- art. 38 ust. 2 ww. ustawy, określającego terminy podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu,
- art. 41 ust.1 ww. ustawy, zgodnie z którym organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
18. Przy wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego przestrzegać procedury poprzedzającej wydanie decyzji, określonej przez przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).
19. Przy udzielaniu zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
- art.36 ustawy, określającego treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- art.150 ust.1 i 2 ustawy, dotyczących wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- art.61 i nast. ustawy, określających sposób prowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
20. Dokonać zmian w zakładowym planie kont w zakresie w jakim odsyła on, co do postanowień dotyczących środków trwałych, do nieobowiązujących przepisów.
21. Stosować roczne stawki amortyzacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych lub stawki ustalone przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
22. Inwentaryzację trudno dostępnych oglądowi środków trwałych przeprowadzać w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości aktywów i pasywów, zgodnie z art.26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zm.).
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Panią Wójt o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.


Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy w Ksawerowie
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ksawerowie
3. aa.Wystąpienie pokontrolne podpisał dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.PRZYPISY

[1] Do tej części protokołu wystąpienia pokontrolnego Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uwzględniło zastrzeżenia wniesione do wniosków pokontrolnych.
[2] Do tego punktu wystąpienia Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oddaliło je.
[3] Do tej części protokołu wystąpienia pokontrolnego Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uwzględniło zastrzeżenia wniesione do wniosków pokontrolnych.
[4] Do tego punktu wystąpienia Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oddaliło je.
[5] Do tej części protokołu wystąpienia pokontrolnego Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uwzględniło zastrzeżenia wniesione do wniosków pokontrolnych.
[6] Do tej części protokołu wystąpienia pokontrolnego Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uwzględniło zastrzeżenia wniesione do wniosków pokontrolnych.
[7] Do tego punktu wystąpienia Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oddaliło je.
[8] Do tego punktu wystąpienia Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oddaliło je.
[9] Do tego punktu wystąpienia Gmina Ksawerów złożyła zastrzeżenia. Na mocy uchwały nr 34/76/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oddaliło je.