W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Dobroń - Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Gminy Dobroń po zakończeniu kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 10 sierpnia 2005 rokuPan
GRZEGORZ CZECHOWSKI
Wójt Gminy Dobroń


WK - 602/46/2005

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz.577 z późn. zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w dniach 21 czerwca – 6 lipca 2005 roku w Gminie Dobroń kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych, przesłanych pismem Prezesa RIO nr WK.0915/30/04 z dnia 11 maja 2004 roku.

Wnioski pokontrolne dotyczyły, w szczególności:
- przeprowadzania kontroli w oparciu o art.127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w stosunku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- uzupełnienia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy o wykaz kont ksiąg pomocniczych oraz o określenie zasad powiązania kont księgi głównej z kontami ksiąg pomocniczych,
- egzekwowania składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne,
- terminowego podejmowania czynności windykacyjnych wobec podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych,
- pobierania opłaty skarbowej od podań i załączników dotyczących udzielenia ustawowo określonych ulg i zwolnień w podatku rolnym,
- przestrzegania przepisów określających procedury sprzedaży nieruchomości,
- przestrzegania przepisów określających zasady i tryb udzielania zamówień publicznych.

Czynności kontrolne potwierdziły wykonanie zaleceń pokontrolnych, zgodnie z informacją przesłaną do tutejszej Izby przez Wójta Gminy (pismo o numerze: 0911/1-2/2004 z dnia 8 czerwca 2004 roku).
W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, przypadki składania deklaracji podatkowych po wyznaczonych przepisami terminach. RIO w Łodzi wskazuje, że w sytuacji braku złożenia deklaracji podatkowej podstawę działania organu podatkowego stanowi art.274a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. nr 8, poz. 60), zgodnie z którym - organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. Kontrolujący stwierdził także przypadki braku egzekwowania odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności podatkowych. Brak wpłaty podatku w terminie skutkuje koniecznością zapłaty odsetek przez podatnika. W przypadku, jeżeli podatnik nie wpłaci odsetek we własnym zakresie (art.55 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), organ podatkowy powinien podjąć czynności w celu ich wyegzekwowania.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że - stosownie do art.9 ust.4 cyt. ustawy - do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobroniu
- aa

Wystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.