W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie - kompleksowa doraźna kontrola gospodarki finansowej

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie po zakończeniu kompleksowej doraźnej kontroli gospodarki finansowej. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 29 sierpnia 2005 r.Pani
ELŻBIETA TĄPAŁA
Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie


WK - 602/47/2005

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm. ) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie. Kontrolą objęto, przede wszystkim, zagadnienia związane z: ustaleniem w jednostce podstawowych unormowań wewnętrznych z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej; ewidencją środków trwałych i ich inwentaryzacją; prowadzeniem gospodarki transportowej; dokumentowaniem operacji kasowych oraz rzetelnością danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych. Kontrola nie wykazała w zasadzie nieprawidłowości i naruszeń prawa. Ujawnione uchybienia dotyczyły:
  1. Stwierdzono brak nadzoru ze strony kierownictwa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej nad egzekwowaniem postanowień zawartych w porozumieniu z dnia 16 stycznia 2001 zawartym z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie roku w zakresie przedkładania przez Komendę kwartalnych sprawozdań z zrealizowanych zadań dotyczących monitorowania i zapobiegania powstawania nielegalnych składowisk odpadów na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
  2. Stwierdzono jeden przypadek nie zaksięgowania w urządzeniach analitycznych prowadzonych do konta 014 – zbiory biblioteczne, przyjętych na stan jednostki zakupionych w lipcu 2004 roku książek na podstawie faktury nr 1082/2004 wystawionej w czerwcu 2004 roku, na kwotę 472,50 zł. Zakup został zaewidencjonowany syntetycznie na koncie 014 – zbiory biblioteczne, natomiast w ewidencji analitycznej (księga inwentarzowa) pod pozycją 117 w kwocie 472,50 zł w listopadzie 2004 roku.
  3. Stwierdzono przypadki naruszenia instrukcji dotyczącej przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, wprowadzonej w życie zarządzeniem Dyrektora RCEE z dnia 4 grudnia 2000 roku w zakresie, szczegółowo wskazane w protokole kontroli.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Panią Dyrektor o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi przekazuje następujące wnioski pokontrolne:
  1. Zapewnić egzekwowanie postanowień zawartych w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie zakresie przedkładania przez Komendę sprawozdań ze zrealizowanych zadań dotyczących monitorowania i zapobiegania powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów na terenie Powiatu Bełchatowskiego.
  2. Bieżąco ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na kontach syntetycznych i prowadzonych do nich kontach analitycznych.
  3. W zakresie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji przestrzegać postanowień Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, wprowadzonej w życie zarządzeniem Dyrektora RCEE z dnia 4 grudnia 2000 roku.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych proszę Panią Dyrektor o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach rachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby.
Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Starosta Bełchatowski,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie,
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisał dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.