W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

P. Piotrkowski - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Powiatu Piotrkowskiego po zakończeniu doraźnej kontroli w zakresie gospodarki finansowej. Udostępnione na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 7 września 2005 rokuPan
Stanisław Cubała
Przewodniczący Zarządu Powiatu Piotrkowskiego


WK-602/49/2005

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Powiecie Piotrkowskim w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego w 2004 roku.
W wyniku kontroli ustalono, że zamówienia publicznego udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO (21.004,25 EURO). W odniesieniu do ustalenia wartości zamówienia, treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stwierdzono nieprawidłowości. W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz w specyfikacji. Oferta uznana została przez zamawiającego za najkorzystniejszą. Umowa pomiędzy Powiatem a firmą TRAX Sp. z o.o. z Łodzi zawarta została w dniu 21 kwietnia 2004 roku. Przedmiotem umowy był zakup samochodu osobowego marki Opel Vectra, za cenę 66.885 zł brutto. Zapłaty za samochód dokonano w dniu 4 maja 2004 roku, na podstawie faktury VAT nr FSP/Z/T/17/04 z dnia 26 kwietnia 2004 roku. W zakresie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu na udzielenie ww. zamówienia stwierdzono, że budżet na 2004 rok uchwalony został w szczegółowości dział, rozdział oraz paragraf (uchwała nr XIII/83/04 Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia 5 marca 2004 roku). Wydatki majątkowe Powiatu, sklasyfikowane w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, określono w załączniku do uchwały budżetowej. W załączniku tym do poszczególnych kwot odniesiono zakres rzeczowy wydatków, np. w dziale 600 - transport i łączność, rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, jako przeznaczenie zaplanowanych wydatków wskazano: zakup remontera, zakup samochodu skrzyniowego, zakup świdra do otworów, a w dziale 750 - administracja publiczna, rozdziale 75020 starostwa powiatowe, jako przeznaczenie zaplanowanych wydatków wskazano: zakup sprzętu komputerowego.
Zmiany do omawianego załącznika do uchwały budżetowej wprowadzone zostały uchwałą nr XIV/91/04 Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Piotrkowskiego na 2004 rok. Na mocy powołanej uchwały w zakresie przeznaczenia wydatków zaplanowanych w dziale 750 rozdziale 75020 do zakupu sprzętu komputerowego dodano zakup samochodu.
Mając na względzie powyższe ustalenia należy podkreślić, że obowiązujące przepisy nie obligują organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do uchwalania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej dochodów i wydatków, jak również do określania zakresu rzeczowego wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Jeżeli organ stanowiący uchwali jednak budżet w takim kształcie, to organ wykonawczy będzie nim związany. Przekonanie o tym fakcie po stronie Zarządu Powiatu Piotrkowskiego potwierdza dokonana w dniu 28 kwietnia 2004 roku, na wniosek Zarządu Powiatu, zmiana załącznika określającego nakłady inwestycyjne planowane do realizacji w 2004 roku (patrz ustalenia powyżej). Oznacza to jednocześnie, że rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawierając w dniu 21 kwietnia 2004 roku umowę zakupu samochodu Zarząd Powiatu przekroczył zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań wyznaczony ówczesną treścią uchwały budżetowej. W momencie zapłaty natomiast, wydatek był już przewidziany w budżecie.
Informując o powyższym, RIO w Łodzi wnioskuje o przestrzeganie art.60 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zm.), zgodnie z którym - zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Przewodniczącego o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art.9 ust.4 ww. ustawy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Powiatu Piotrkowskiego,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piotrkowskiego,
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.