W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

P. Łaski - Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2005 roku

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Powiatu Łaskiego po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 12 września 2005 rokuPan
MIROSŁAW SZAFRAŃSKI
Przewodniczący Zarządu Powiatu Łaskiego


WK-602/50/2005

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz.557 ze zm.) informuję Pana Przewodniczącego, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Łaskim. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z wadliwej interpretacji przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz nie stosowania procedur kontroli finansowej. Wykazane nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły, w szczególności:1. Obowiązujący w Starostwie zakładowy plan kont nie spełniał wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz.1752 ze zm.), w tym w szczególności z § 11 i 12 ww. rozporządzenia, z powodu braku odrębności zakładowego planu kont dla budżetu (organu) i Starostwa jako jednostki; braku wykazu kont syntetycznych; braku opisu funkcjonowania kont w zakresie operacji, które faktycznie występują w Starostwie jako jednostce i jako organie.
2. Dokumentacja dotycząca kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu - na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz.1592 ze zm.) - prowadzona była z naruszeniem § 16-17 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. nr 160, poz.1074 ze zm.) oraz z naruszeniem jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu zamieszczonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia, w szczególności wykazu symboli IV rzędu. Podobne uchybienia stwierdzono również w zbiorach dokumentów innych komórek organizacyjnych Starostwa.
3. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera stwierdzono niedostateczną ochronę danych przechowywanych na dyskietkach oraz płytach CD. Nie zapewniono należytego ich zabezpieczenia przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zasady ochrony danych przetwarzanych w systemie informatycznym określa art.71 ust.2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na nośnikach komputerowych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.
4. Ewidencja szczegółowa (analityka) do kont rozrachunkowych nie spełniała wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, np.: ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych oraz zagranicznych według kontrahentów, natomiast w kontrolowanej jednostce na dzień 31 grudnia (okres sporządzania bilansu) – w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont rozrachunkowych nie wykazywano kwot bilansu zamknięcia strony Wn i strony Ma. Występowało tylko per saldo.
5. Druki ścisłego zarachowania stosowane w Starostwie Powiatowym w Łasku dotyczące spraw finansowych przechowywane były na jednej półce, razem z innymi dokumentami, w szafce biurowej nie zamykanej na klucz, co świadczyło o ich nienależytym zabezpieczeniu.
6. W wyniku kontroli kart wydatków stwierdzono przekroczenie planowanych kwot wydatków, w trakcie realizacji budżetu, w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300. Na dzień 30 listopada 2004 roku plan został przekroczony o kwotę 2.912 zł, a na dzień 16 grudnia 2004 roku o kwotę 6.379 zł.
7. W wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczącym działek nr nr 99/9 i 99/8 położonych we wsi Pruszków nie wskazano terminu do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, co naruszało przepisy art.35 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 261, poz.2603 ze zm.).
8. W wyniku kontroli rozliczeń kosztów podróży służbowych radnych Powiatu stwierdzono, że naliczone kwoty były niższe od należnych, np.: w przypadku polecenia wyjazdu nr 30/02/03 z dnia 17 lutego 2003 roku o kwotę 2,84 zł, a w przypadku polecenia wyjazdu nr 56 „a” z dnia 13 marca 2004 roku o kwotę 4,96 zł. Wynikało to z faktu, że do rozliczenia kosztów podróży służbowych radnych stosowano przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236 poz.1990 ze zm.), a nie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. nr 66, poz. 799 ze zm.).
9. Z postanowień zawartych w obowiązującej w Starostwie instrukcji inwentaryzacyjnej wynikało, że komisji inwentaryzacyjnej przypisano zadania i obowiązki, które powinny być wykonywane przez zespoły spisowe, np. dokonywanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych, poprzez liczenie, ważenie, dokonywanie pomiarów i obliczeń; prawidłowe i czytelne wypełnianie arkuszy spisowych; rozliczanie się z pobranych arkuszy spisowych. Natomiast zadaniem komisji inwentaryzacyjnej powinno być, w szczególności: stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia spisów z natury, powoływanie zespołów spisowych, kontrola prawidłowości przeprowadzonych spisów oraz podejmowanie decyzji w sprawie wykazanych - w wyniku spisu – różnic inwentaryzacyjnych.
10. Analizując stwierdzone w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, w grudniu 2001 roku, nadwyżki i niedobory składników majątkowych komisja inwentaryzacyjna nie zadecydowała czy stwierdzony niedobór należy uznać za zawiniony lub nie, jak również nie wskazała osób winnych stwierdzonego niedoboru.
11. Realizując dochody na rzecz Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Powiat Łaski w 2004 roku potrącał na rzecz własnych dochodów 25 % osiągniętych wpływów, zamiast należnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami - 5 % osiągniętych dochodów. W zakresie wskazanych wpływów nie ma, bowiem zastosowania art.23 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który przewiduje potrącenie 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu (nie wymienia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Kwota odpowiadająca 5% zrealizowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje Powiatowi na podstawie art. 5 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 203, poz. 1966). W wyniku powyższej nieprawidłowości do budżetu Państwa odprowadzono dochody niższe o kwotę 14.154 zł.

Przekazując informację o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli proszę Pana Przewodniczącego o podjecie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia powstawaniu w przyszłości. W tym celu Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Ustalić zakładowy plan kont dla organu oraz dla Starostwa jako jednostki, z uwzględnieniem opisu funkcjonowania poszczególnych kont, obejmujących faktycznie występujące operacje finansowe.
2. Zbiory dokumentów prowadzić zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
3. Zapewnić ochronę danych i ich zbiorów, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, dokumentów inwentaryzacyjnych, sprawozdań finansowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, w sposób określony w art. 71 i nast. ustawy o rachunkowości.
4. Ewidencję analityczną do kont rozrachunkowych prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
5. Druki ścisłego zarachowania przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed dostępem osób do tego nieuprawnionych, w wyodrębnionych partiach według ich rodzajów – zgodnie z ewidencją druków ścisłego zarachowania.
6. Dokonywać wydatków budżetowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z art.92 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zm.).
7. W podawanych do publicznej wiadomości wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zamieszczać wszystkie informacje, o których mowa w art.35 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w szczególności termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
8. Koszty podróży służbowych odbywanych przez radnych Powiatu rozliczać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
9. Rozważyć możliwość dokonania zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej w zakresie określenia obowiązków komisji inwentaryzacyjnej.
10. Przekazać na rzecz Skarbu Państwa należne mu dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostały odprowadzone w zaniżonej wysokości wskutek potrącenia na rzecz Powiatu 25% zrealizowanych wpływów z powyższego tytułu.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Przewodniczącego o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art.9 ust.4 ww. ustawy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżeń w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego
3. aaWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.