W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Zadzim - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zadzim, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Zadzim. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 20 listopada 2006 rokuPan
WŁODZIMEIRZ OWCZAREK
Wójt Gminy Zadzim


WK - 602/65/2006


Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Gminie Zadzim, w zakresie realizacji inwestycji, wydatków na zdania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wydatków na organizację dożynek gminnych. Ujawnione w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości wynikały, przede wszystkim, z błędnej interpretacji przepisów oraz niedostatecznych procedur kontroli finansowej i dotyczyły one, w szczególności:1. Kontrolujący ustalili, że w związku z organizacją w latach 2004 - 2006 dożynek gminnych na rzecz kontrolowanej jednostki wpłacane były przez osoby fizyczne i osoby prawne darowizny pieniężne. Kwoty darowizn przekazywane były na rachunek bieżący jednostki i z niego wydatkowane na cele określone przez darczyńcę. Wskazane środki finansowe ewidencjonowane były na koncie 240 - pozostałe rozrachunki (Wn 133 Ma 240). Darowizny te nie zwiększały dochodów gminy (konto 901), nie były także traktowane jako środki specjalne, a następnie wpływy rachunku dochodów własnych. W związku z powyższym należy wskazać, że według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2004 roku, wynikającego z art.21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U., nr 15, poz. 148 ze zm.) wpłaty na rzecz jednostki budżetowej z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej podlegały gromadzeniu na wyodrębnionym rachunku bankowym jako środki specjalne. Środki te należało przeznaczyć na cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę. Dla środków specjalnych pochodzących z ww. źródeł sporządzać należało plan finansowy na okres, w którym środki te miały być wydatkowane. Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 roku art.18a ustawy o finansach publicznych - jednostki budżetowe uzyskujące dochody, m.in., z darowizn w postaci pieniężnej mogły je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Dochody te - jako dochody własne jednostek budżetowych - przeznaczone powinny być na cele wskazane przez darczyńcę. Analogiczne rozwiązania w zakresie otrzymywanych przez jednostkę budżetową darowizn zawiera obowiązująca od dnia 1 stycznia 2006 roku ustawa z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.). Jeżeli jednostka nie podejmuje decyzji o gromadzeniu środków otrzymanych z darowizn na rachunku dochodów własnych wpływy te stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Zasady opracowywania planów finansowych dochodów własnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. nr 116, poz. 783), zasady sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych dochodów własnych określają unormowania zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115, poz. 781). .
W zakresie badanego stanu faktycznego kontrolujący stwierdzili, że darowizny wydatkowane zostały zgodnie z wolą darczyńców - na organizację dożynek gminnych, w 2004 roku - 8.325,14 zł; w 2005 roku - 13.801,33 zł; w 2006 roku - 5.982,27 zł.
2. Stwierdzono przypadki wydatkowania środków na rzecz ochotniczych straży pożarnych poza prawnie dopuszczalne granice wyznaczone przez przepisy ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 147, poz. 1229 ze zm.), co dotyczyło wypłacania na rzecz tych jednostek nagród za udział w gminnych zawodach sportowo pożarniczych. Zgodnie z art.32 ww. ustawy - gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, jak również koszty umundurowania, ubezpieczenia oraz badań okresowych członków straży. Gmina może także zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. W latach 2003 - 2005 na nagrody wydatkowano z budżetu kwotę 12.500 zł, w klasyfikacji budżetowej dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozdział 92195 - pozostała działalność; § 4300 - zakup usług pozostałych (poza kwotą 550 zł).
3. Kontrolujący stwierdzili, że w dniu 28 czerwca 2005 roku pomiędzy Gminą Zadzim a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarta została umowa dotycząca udzielenia jednostce samorządowej dotacji celowej w kwocie 90.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2001 roku. Zadanie to polegać miało na wykonaniu odbudowy drogi gminnej Zygry - Zaborów w miejscowości Zaborów, na długości 603 mb. Wniosek w powyższej sprawie złożony został przez Gminę w dniu 16 maja 2005 roku. W związku z powyższym kontrolujący ustalili, że w 2001 roku, czyli w roku wystąpienia powodzi, na usuwanie skutków której udzielona została dotacja, droga Zaborów - Zygry nie miała jeszcze statusu drogi gminnej publicznej, a w części przebiegała przez grunty stanowiące własność prywatną (na terenie wsi Zaborów). Droga ta w części posiadała nawierzchnię bitumiczną (300 mb), a w części gruntową (700 mb). W terenie droga istniała od kilkudziesięciu lat. Na mocy uchwały nr XLVII/220/02 Rady Gminy w Zadzimiu z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych droga Zaborów - Zygry uznana została za drogę gminną. W 2004 roku Gmina nabyła w drodze darowizny grunty stanowiące własność osób fizycznych położone na terenie wsi Zaborów, z przeznaczeniem na drogę. Wykonane w 2005 roku prace w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego odbudowy drogi gminnej Zaborów - Zygry obejmowały wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża; wykonanie poboczy; wykonanie warstwy odsączającej, dolnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej; odwodnienie drogi. Wskazać należy, że droga ta miała pierwotnie nawierzchnię gruntową. W związku z powyższymi ustaleniami dotyczącymi stanu faktycznego istniejącego w 2001 roku, kiedy to omawiana droga nie miała kategorii drogi gminnej, jak również w części nie stanowiła własności Gminy, RIO w Łodzi przekaże stosowną sygnalizację Wojewodzie Łódzkiemu, celem jej wykorzystania w ramach przysługujących kompetencji. Dane objęte wnioskiem Gminy Zadzim wskazujące na okoliczność, że szkody wynikłe z powodzi w 2001 roku dotyczyły drogi gminnej Zaborów - Zygry nie były bowiem w pełni rzetelne.

Informując o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku kontroli proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie i zapobieżenie występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne.
1. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w zakresie otrzymywanych przez jednostkę darowizn (patrz - szczegółowe uwagi w pierwszej części wystąpienia).
2. Wydatki na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych ponosić w granicach określonych przez art.32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Gminy
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
- aaWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.