W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PUP w Radomsku - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie wydatków związanych ze stażami osób bezrobotnych odbywanymi w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 29 sierpnia 2006 r.Pani
ZOFIA ORZEŁ
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku


WK-602/56/2006

Działając na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U nr 55, poz.577 ze zm.) informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku w zakresie wydatków związanych ze stażami osób bezrobotnych odbywanymi w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:1. Stwierdzono, że objęte kontrolą wnioski nr ON.I.1115/113/05 z dnia 14 września 2005 roku, nr ON.I.1115/138/05 z dnia 8 listopada 2005 roku i nr ON.I.1115/16/06 z dnia 14 lutego 2006 roku, złożone przez Starostę Radomszczańskiego, nie zawierały: nr telefonu pracodawcy, faksu, numeru NIP i REGON, imienia i nazwiska, stanowiska oraz wykształcenia opiekuna bezrobotnych objętych wnioskami, stosownie do wymogu wynikającego z § 3 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz. U. nr 185, poz.1912).
2. Ustalono, że programy stażu będące załącznikami do wniosku nr ON.I.1115/113/05 nie obejmowały stażystów oznaczonych numerami 8-11 oraz 25 (łącznie 5 osób) wskazanych w przedmiotowym wniosku. Ponadto, programy stażu będące załącznikami do wniosku nr ON.I.1115/113/05 z dnia 14 września 2005 roku, wniosku nr ON.I.1115/138/05 z dnia 8 listopada 2005 roku i wniosku nr ON.I.1115/16/06 z 14 lutego 2006 roku nie określały: rodzaju uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposobu potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności, a także opiekuna osoby objętej programem przygotowania zawodowego i stażu, zgodnie z wymogami określonymi w art.53 ust.4 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz.1001 ze zm.).
3. Na podstawie analizy kart rejestracyjnych bezrobotnych stwierdzono, że w przypadku stażystów nr 1, 5, 17 i 21 objętych wnioskiem ON.I.111/113/05 z dnia 14 września 2005 roku, zakres zadań ujętych w programie stażu (załącznik nr 1 i 2 do wniosku) realizowanych w Wydziale Edukacji oraz w Wydziale Organizacji i Nadzoru nie odpowiadał posiadanym przez stażystów kwalifikacjom (technik technologii żywności o specjalności przetwórstwo mięsa, kucharz małej gastronomii, technik ogrodnik, czy technik żywienia gospodarstwa domowego).
4. W przypadku pisma Starostwa Powiatowego z dnia 6 stycznia 2006 roku, sygn. ON.I.1115/12/06 zawierających prośbę o przedłużenie trwającego stażu nie dołączono do niego programu stażu, a w przypadku pism z dnia 6 grudnia 2005 roku znak ON.I.1115/153/05, z dnia 7 marca 2006 roku, sygn. ON.I.1115/25/06 oraz z dnia 11 maja 2006 roku, sygn. ON.I.1115/41/06 kierowanych w tej samej sprawie stwierdzono, że dołączone programy nie zawierały informacji wymaganych przez art.53 ust.4 pkt 3-5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach ranku pracy.
5. Ustalono, że opinie dotyczące odbytego stażu nie zawierały wszystkich informacji wymaganych przez art.53 ust.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ww. ustawy - nadzór nad odbywaniem stażu lub przygotowania zawodowego bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, o którym mowa w ust.4, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu oraz zadaniach realizowanych przez bezrobotnego, kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie przygotowania zawodowego, a starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego.
6. W przypadku trzech stażystów o numerach 2, 4 i 6 objętych wnioskiem ON.I.1115/138/05 z dnia 8 listopada 2005 roku opinie zostały sporządzone przez Dyrektora Uczniowskiego Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Radomsko” w dniu 14 lutego 2006 roku i potwierdzały fakt odbywania stażu w UMLKS „Radomsko” w okresie od dnia 14 listopada 2005 roku do dnia 13 lutego 2006 roku. Pod opiniami znajdowały się odręczne informacje sporządzone przez Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru, że stażysta oddelegowany został do odbycia stażu do UMLKS w Radomsku w okresie od dnia 14 listopada 2005 roku do dnia 13 lutego 2006 roku. Karty stażu zostały wypełnione przez bezrobotnych, natomiast rodzaj odbywanych zajęć w nich wskazany nie był zgodny z programem stażu stanowiącym załącznik nr 3 do złożonego wniosku o zorganizowanie stażu. Wniosek dotyczył, bowiem odbywania stażu w Wydziale Organizacji i Nadzoru. Złożone przez bezrobotnych dokumenty nie spełniały wymogów określonych w art.53 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Mając wiedzę o tym, że staż odbywał się niezgodnie z ustalonym programem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy skierowała pismo do Starostwa Powiatowego w Radomsku, w którym wskazała, że przyjęła do wiadomości wyjaśnienia dotyczące odbywania stażu, karty stażu i opinie dla stażystów podpisane przez Dyrektora UNLKS. Jednakże ze względu na fakt, że stażyści zostali skierowani do odbycia stażu w Starostwie Powiatowym w Radomsku Dyrektor PUP zwróciła się z prośbą o dostarczenie kart stażu i opinii o odbyciu stażu w Starostwie Powiatowym w Radomsku, podpisanych przez pracownika Starostwa (pismo z dnia 14 marca 2006 roku, sygn. IRP-4-5820/BPA/2006). W związku z powyższym należy podkreślić, że zamiast podjąć czynności mające na celu pełne wyjaśnienie sprawy Dyrektor PUP prosiła de facto o przekazanie jej dokumentów, które miały potwierdzać stan faktyczny, który - co jednoznacznie wynikało z posiadanych dokumentów - nie zaistniał. Odpowiedzialność za zaniechanie podjęcia działań kontrolnych w powyższym zakresie ponosi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
7. Oddelegowanie stażystów [1] poza Starostwo Powiatowe w Radomsku spowodowało, że nie zrealizowali oni programów stażu, którymi byli objęci – nie byli oni obecni w miejscu pracy wskazanym w skierowaniu wydanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Powyższe oznaczało, że środki Funduszu Pracy na stypendia dla oddelegowanych stażystów zostały wydatkowane niezgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. nr 219, poz. 2222), zgodnie z którym - stypendium za okres stażu jest przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia szkolenia, stażu w miejscu pracy do dnia jego zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa w stażu w miejscu pracy.

Zawiadamiając o powyższych nieprawidłowościach proszę Panią Dyrektor o podjęcie działań mających na celu ich usunięcie oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Zapewnić rzetelną kontrolę w zakresie składanych wniosków dotyczących stażu, w szczególności, co do zgodności ich treści z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
2. Zapewnić rzetelną kontrolę w zakresie otrzymywanej dokumentacji związanej z odbywanymi stażami (opinie, sprawozdania).
3. Kierując bezrobotnych wskazanych we wniosku na staż brać pod uwagę poziom ich wykształcenia i minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu zgodnie z programem stażu.
4. Zapewnić kontrolę w zakresie faktycznej realizacji przygotowanych dla stażystów programów stażu u danego pracodawcy.
5. Nie wypłacać stypendium za dni nieobecności na stażu w miejscu pracy, zgodnie z § 3 ust.1a rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku szkoleniowego i dodatku aktywizacyjnego.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art.9 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Panią Dyrektor o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:
- Starosta Powiatu Radomszczańskiego
- aaWystąpienie pokontrolne podpisał dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.PRZYPISY

[1] Szczegółowe ustalenia w powyższym zakresie zawarte zostały w protokole doraźnej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez RIO w Łodzi w Starostwie Radomszczańskim w dniach 8 maja - 14 czerwca 2006 roku