W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Dmosin - kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dmosin, po zakończeniu sprawdzającej kontroli wykonania wniosków pokontrolnych w Gminie Dmosin. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 7 grudnia 2006 rokuPani
DANUTA SUPERA
Wójt Gminy DmosinWK.602/69/2006


Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz.577 z późn. zm) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w dniach 28 września – 02 listopada 2006 roku w Gminie Dmosin kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych, przesłanych pismem Prezesa RIO nr WK-602/51/2005 z dnia 19 września 2005 roku.

Wnioski pokontrolne dotyczyły, w szczególności:- sporządzenia korekty sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-PDP za 2003 rok i przekazania ich do RIO;
- egzekwowania terminowego składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne na formularzach zgodnych z wzorami ustalonymi przez Radę Gminy ;
- przestrzegania postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz.1319 z późn. zm.) w zakresie rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy, w tym należności podatkowych;
- egzekwowania odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych;
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.), przy wydawaniu decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej;
- bieżącego i terminowego podejmowania czynności zmierzających do wyegzekwowania zaległości podatkowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz.1954 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz.1541 z późn. zm.);
- działań mających na celu wyegzekwowanie należnych Gminie czynszów najmu oraz opłat za wodę, nie popuszczając do przedawnienia roszczeń;
- przestrzegania postanowień wynikających z art.6 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz.335 z późn. zm.) – w zakresie terminów przekazywania środków na rachunek funduszu;
- realizacji faktur wystawionych z tytułu wykonania robót budowlanych, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartych umów z wykonawcami;
- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych;
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rozpowszechniania kultury (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz.873 z późn. zm.).

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że wnioski pokontrolne realizowane były przez jednostkę zgodnie z informacją przekazaną Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, pismem (bez numeru) z dnia 19.10.2005 roku.
W trakcie kontroli sprawdzającej stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Do dnia rozpoczęcia kontroli nie opracowano i nie wprowadzono w życie instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub niejawnych źródeł, zgodnie z art.15a ust.2 w związku z art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 153, poz.1505 z późn. zm.). Odpowiedzialność za ustalenie ww. instrukcji ponosi Wójt Gminy Dmosin.
2. Decyzja nr 2/2006 Wójta Gminy Dmosin z dnia 30 września 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, wydana została z naruszeniem art.13 d ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz.431 z późn.zm.). Na mocy powyższej decyzji - w okresie od dnia 1 września 2006 do 31 sierpnia 2011 roku - zwolniono podatnika z podatku rolnego od gruntów o powierzchni 1,56 ha. Natomiast w okresie od 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012 roku – zastosowano ulgę w wysokości 75% oraz w okresie od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 roku – 50%. W wyniku kontroli stwierdzono, że podatnik złożył wniosek 11 września 2006 roku, a zwolnienia udzielono począwszy od dnia 1 września 2006 roku. Stosownie do przywołanego wyżej przepisu, zwolnienie od obowiązku opłat podatku z tytułu zakupionych gruntów przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynął wniosek podatnika. Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Skarbnik Gminy.
3. Podatnikom podatków rolnego i od nieruchomości wystawiono jeden tytuł wykonawczy na I i II ratę podatku, zamiast na każdą ratę oddzielnie. W jednym przypadku dotyczącym podatku od nieruchomości – nie wystawiono tytułów wykonawczych, pomimo nieskuteczności upomnień wysłanych po upływie terminu płatności I i II raty. W podatku od środków transportowych wysłano upomnienie w dniu 29 marca 2006 roku (dot. I raty), a tytuł wykonawczy wystawiono dopiero 9 maja 2006 roku. Działaniem powyższym naruszono przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odpowiedzialności za powyższe nieprawidłowości ponosi Skarbnik Gminy oraz pracownik merytoryczny.
4. Stwierdzono, że Urząd Gminy w Dmosinie nie dokonał protokolarnego przekazania wykonawcy materiałów na wykonanie sceny dla potrzeb Gminy oraz podłogi na potrzeby świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Nagawkach. Ponadto Urząd nie dokonał protokolarnego rozliczenia wykonawcy z powierzonych materiałów. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Wójt Gminy Dmosin.
5. Kontrolująca stwierdziła przypadki niewykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych przez kadrę kierowniczą. Wójt Gminy Danuta Supera nie wykorzystała 22 dni urlopu przysługującego w 2004 roku i 26 dni – za 2005 rok. W przypadku Sekretarza Gminy Ewy Roźniata zaległości wynoszą 39 dni urlopu, a w Skarbnik Gminy Teresa Grzelak nie wykorzystała 21 dni urlopu za 2005 rok. Stosownie do postanowień wynikających z art.163 § 3 i art.168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. zm.), urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 Kp. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Panią Wójt o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia powstawaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:
1. Ustalić instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, zgodnie z art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
2. Udzielając zwolnień w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art.13d ust.3 ustawy o podatku rolnym.
3. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych bezzwłocznie wystawiać tytuły wykonawcze.
4. Materiały - niezbędne wykonawcom do wykonania zleconego zadania - przekazywać protokolarnie, jak również nakładać na wykonawców obowiązek końcowego rozliczenia się z nich.
5. Przestrzegać zasady wykorzystywania przez pracowników Urzędu Gminy urlopów wypoczynkowych zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Kodeks pracy, nie dopuszczając do powstawania zaległości urlopowych.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy w Dmosinie
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dmosinie
- aaWystąpienie pokontrolne podpisał dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.