W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Goszczanów - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Goszczanów, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Goszczanów. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 6 września 2006 rokuPan
LECH TELEGA
Wójt Gminy Goszczanów


WK - 602/57/2006

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Goszczanów. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2004 – 2005, dotyczące przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z błędnej interpretacji przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz niewystarczających procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:1. Kontrolujący stwierdzili, że Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goszczanowie, utworzone jako instytucje kultury, działały na zasadach właściwych dla jednostki budżetowej. W związku z powyższym należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 13, poz. 123 ze zm.) - jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury. Zagadnienia związane z prowadzeniem przez instytucje kultury gospodarki finansowej normuje, w szczególności, art. 28 ust. 2 i 3 ww. ustawy, stosownie do których to przepisów - przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala organizator (m.in. gmina).
2. W kilku przypadkach brak było pokwitowania doręczenia decyzji wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie, co było wymagane przez art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.).
3. Stwierdzono przypadek wydania decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, na podstawie materiału dowodowego, który poprzez swoją niespójność winien budzić wątpliwości i być przedmiotem dalszych ustaleń. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) - w toku postępowania organy podatkowe powinny podejmować wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Stosownie natomiast do art.187 § 1 ww. ustawy - organ podatkowy zobowiązany był do zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego. Zebrany materiał dowodowy powinien pozwolić na ustalenie czy istnieją przesłanki pozwalające na podjęcie określonego rozstrzygnięcia (np. umorzenie zaległości podatkowej). W wydanej decyzji brak było uzasadnienia faktycznego odpowiadającego wymogom określonym w art.210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym to przepisem – uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera, w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę oraz przyczyn dla których innym dowodom odmówił wiarygodności. Odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi działający jako organ podatkowy I instancji Wójt Gminy.
4. W wielu przypadkach podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych z opóźnieniem, czym naruszono przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz. 1541 ze zm.). Unormowania zawarte w powołanym rozporządzeniu zobowiązywały wierzyciela do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji, albo wynikającym z przepisów prawa – wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Odpowiedzialność za powyższe uchybienia ponosi Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy.
5. Nie prowadzono windykacji zaległych czynszów i opłat za wynajem lokali, w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.). Odpowiedzialność za powyższe uchybienia ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.
6. W umowie na wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chlewie, podpisanej w dniu 14 czerwca 2004 roku z wybranym w drodze przetargu oferentem – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo- Usługowym „PROJNAD” sp. z o.o. w Sieradzu ustalono okres gwarancji na 36 miesięcy, co było niezgodne z treścią złożonej oferty, w której przewidziano 5-letni okres gwarancji.
7. Stwierdzono brak zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję jakości w wysokości 30% zabezpieczenia należytego umowy, co naruszało § 9 ust. 6 pkt "b" umowy z dnia 14 czerwca 2004 roku zawartej przez Gminę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PROJNAD” z Sieradza na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chlewo. W trakcie kontroli RIO w Łodzi Gmina otrzymała gwarancję należytego usunięcia wad lub usterek wystawioną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., z siedzibą w Sopocie ważną od dnia 29 maja 2006 roku do dnia 14 stycznia 2008 roku.
8. Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynikało, że prace związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chlewie nie zakończyły się w terminie umownym, czyli do dnia 30 listopada 2004 roku i trwały jeszcze w grudniu 2004 roku. Do faktury nr 139/2004/V z dnia 10 grudnia 2004 roku wystawionej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „PROJNAD” sp. z o.o. w Sieradzu dołączono protokoły odbioru wykonanych robót – roboty budowlane w okresie od dnia 12 października do dnia 10 grudnia 2004 roku na kwotę 189.057,63 zł, roboty elektryczne w okresie od dnia 12 października do dnia 10 grudnia 2004 roku na kwotę 31.091,49 zł; roboty sanitarne w okresie od dnia 12 października do dnia 10 grudnia 2004 roku na kwotę 25.730,84 zł. Do faktury nr 4/2005/V z dnia 21 stycznia 2005 roku załączone zostały protokoły wykonanych robót - roboty budowlane w okresie od dnia 11 grudnia do dnia 30 grudnia 2004 roku (protokół sporządzony w dniu 17 stycznia 2005 roku na kwotę 148.198.18 zł); roboty elektryczne w okresie od dnia 11 grudnia do dnia 30 grudnia 2004 roku (protokół sporządzony w dniu 17 stycznia 2005 roku na kwotę 12.436,60 zł); roboty sanitarne w okresie od dnia 11 grudnia do dnia 30 grudnia 2004 roku (protokół sporządzony w dniu 17 stycznia 2005 roku na kwotę 13.305,56 zł). Tymczasem datę 30 listopada 2004 roku jako datę zakończenia robót ujęto w dzienniku budowy i w protokole odbioru końcowego robót sali gimnastycznej przy SP w Chlewie, dokonanym komisyjnie w dniu 30 grudnia 2004 roku. Wskazuje to na nierzetelne sporządzenie przedmiotowego protokołu oraz na nierzetelny zapis w dzienniku budowy.
9. W ramach kontroli wydatków inwestycyjnych kontrolujący sprawdzili przestrzeganie procedur wewnętrznej kontroli finansowej w odniesieniu do tych wydatków. Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości – opisane szczegółowo w protokole kontroli - w tym, w szczególności uchybienia związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chlewie (faktury wystawiono na Urząd Gminy w Goszczanowie, wydatki ponoszono w Szkole Podstawowej w Chlewie, zatwierdzano do wypłaty w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli) wskazują, że ustalone procedury kontroli nie były wystarczające i działały wadliwie. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Wójt Gminy i Skarbnik Gminy.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Wójta o podjęcie działań w celu ich usunięcia oraz zapobieżenia powstawaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:
1. Zapewnić prowadzenie gospodarki finansowej przez gminne instytucje kultury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę wydawać po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy. W wyniku przeprowadzonego postępowania należy ustalić istnienie (lub nie) ustawowo określonych przesłanek warunkujących podjęcie danego rozstrzygnięcia (w odniesieniu do umorzenia zaległości podatkowej przesłanki stanowią ważny interes podatnika lub interes publiczny, z zastrzeżeniem odrębnych reguł udzielania ulg dla przedsiębiorców - art.67a, art.67b ustawy).
3. W decyzjach dotyczących udzielenia ulg w zapłacie podatku zamieszczać uzasadnienie faktyczne decyzji, zgodnie z art.210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie to powinno odpowiadać wymogom określonym w art.210 § 4 ww. ustawy.
4. Bieżąco i terminowo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 229, poz. 1954 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Podejmować czynności w celu wyegzekwowania należności z tytułu najmu składników majątkowych.
6. Wydawane w sprawach świadczeń z pomocy społecznej decyzje doręczać stronom za pokwitowaniem zgodnie z art. 39 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
7. Zapewnić rzetelne sporządzenie dokumentów związanych z realizowanymi prze Gminę zadaniami inwestycyjnymi.
8. Zapewnić przestrzeganie ustalonych w jednostce procedur wewnętrznej kontroli finansowej.

Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy w Goszczanowie
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Goszczanowie
- aaWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.