W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gm. Kiernozia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Kiernozia, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Kiernozia. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 30 października 2006 rokuPan
ZENON KAŹMIERCZAK
Wójt Gminy Kiernozia


WK - 602/64/2006

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 55, poz.577 ze zm.) informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Kiernozia. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2004-2005, dotyczące przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim z błędnej interpretacji przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz niewystarczających procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:W zakresie unormowań wewnętrznych

Nie opracowano instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, zgodnie z art.15a ust.2 w związku z art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 153, poz.1505 ze zm.).Odpowiedzialność za ustalenie w/w instrukcji ponosi Wójt Gminy Kiernozia.

W zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej(finansowej)

1. Kontrolująca stwierdziła, że w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pani Krystyny Durmaj - Skarbnika Gminy Kiernozia nie ustalono zastępstwa na czas jej nieobecności w pracy.
2. Skarbnik Gminy Kiernozia Pani Krystyna Durmaj nie spełniała wymogu określonego w art.35 ust.2 pkt 4 w zw. z art.35 ust.7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz.148 ze zm.) w zakresie wykształcenia, ponieważ posiadała wykształcenie średnie techniczne w zakresie specjalności handel. Zgodnie z powołanymi przepisami - główny księgowy (skarbnik gminy) powinien ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, bądź ekonomiczne studia podyplomowe, albo szkołę średnią policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość. Zgodnie z art.45 ust.2 pkt 4 w zw. z art.45 ust.7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 ze zm.) - skarbnik gminy w zakresie kwalifikacji musi spełniać jeden z następujących warunków: a) ukończyć jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości; b) ukończyć średnią, policealną lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej sześcioletnia praktykę w księgowości; c) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

W zakresie ewidencji księgowej i gospodarki kasowej

1. Kontrolująca stwierdziła, że pożyczki zaciągane przez kontrolowaną jednostkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ewidencjonowane były na koncie 224/F w korespondencji z kontem 133. Wpływ zaciągniętych pożyczek ewidencjonowany był na stronie Wn konta 133 i Ma konta 224/F, natomiast spłata na stronie Wn konta 224/F i Ma konta 133. Prawidłowo ewidencja zaciąganych pożyczek powinna być prowadzona na koncie 260 w korespondencji z kontem 133, w tym: wpływ zaciągniętych pożyczek na stronie Ma konta 260 i Wn konta 133 oraz spłata na stronie konta Wn 260 i Ma konta 133, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 153, poz.1752 ze zm.), a według stanu prawnego obowiązującego od dnia 24 sierpnia 2006 roku - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020). Za ujawnioną nieprawidłowość odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy.
2. Stwierdzono, że jednostka nie prowadziła ewidencji analitycznej do konta 201 - rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, zapewniającej możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Ewidencję do konta 201 prowadzono tylko w przypadkach mylnie przekazanych kwot tj.: nadpłat, niedopłat lub otrzymanych z banków zwrotów. Powyższe było niezgodne planem kont dla jednostki budżetowej i budżetu gminy, wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 19/2001 Wójta Gminy Kiernozia z dnia 31 grudnia 2001 roku, w którym wskazano w opisie kont, że konto 201 służy do ewidencji rozrachunków dotyczących wydatków budżetowych, a analityka prowadzona jest ręcznie z podziałem na poszczególnych kontrahentów. Konto 201 ma dwa salda: saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań. Zaniechanie prowadzenia ewidencji analitycznej do konta 201 naruszało także przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Za ujawnioną nieprawidłowość odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy.
3. Kontrolująca stwierdziła, że Urząd Gminy w Kiernozi nie posiada wydzielonego pomieszczenia na kasę. W pomieszczeniu, w którym uprzednio znajdowała się kasa, przystosowana do załatwiania interesantów, przechowywania gotówki oraz druków ścisłego zarachowania, znajdowały się kserokopiarka i niszczarka.

W zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych

1. Stwierdzono, że w sołectwie Czerniew doręczono nakazy płatnicze wszystkim podatnikom w terminie od 2 do 10 marca 2005 roku, tj. po terminie umożliwiającym zapłatę podatku w ustawowym terminie płatności, określonym w art.6a ust.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 136, poz.969 ze zm.).
2. Stwierdzono szereg przypadków nie egzekwowania przez organ podatkowy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku rolnego, w kwotach szczegółowo wyliczonych w protokole kontroli.
3. Kontrolująca stwierdziła przypadki nieterminowego składania, w latach 2004-2005, deklaracji podatkowych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych. Terminy składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne w podatku rolnym określone zostały w art.6a ust.8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, przez osoby prawne w podatku od nieruchomości w art.6 ust.9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity z 2006 roku, Dz. U. nr 121, poz.844 ze zm.) oraz przez podatników podatku od środków transportowych w art.9 ust.6 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z art.274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku, Dz. U. nr 8, poz.60 ze zm.) - organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku.
4. Wszystkie objęte kontrolą decyzje Wójta Gminy Kiernozia dotyczące umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, wydane w latach 2004-2005, nie zawierały uzasadnienia faktycznego, zgodnie z wymogiem określonym w art.210 § 1 pkt 6 w zw. z art. 210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z powołanymi przepisami - uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów którym dał wiarę oraz przyczyn dla których innym dowodom odmówił wiarygodności.
5. Stwierdzono przypadki, w których decyzje Wójta Gminy Kiernozia w sprawie zwolnień w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego wydane zostały z naruszeniem art.13d ust.3 ustawy o podatku rolnym, z uwagi na nieprawidłowe ustalenie okresu stosowania zwolnienia. W powołanych decyzjach okres stosowania zwolnienia określano od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym została zwarta umowa sprzedaży. Zgodnie z art.13d ust.3 ustawy - zwolnienie powinno być zastosowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
6. Uchwała nr 20/VI/98 Rady Gminy w Kiernozi z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej w Gminie Kiernozia nie określała terminu płatności opłaty targowej, stosownie do wymogu wynikającego z art.19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
7. Kontrolująca stwierdziła, że od podań i załączników do podań składanych przez podatników ubiegających się o umorzenie zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości pobierano opłatę skarbową, czym naruszono przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 253, poz.2532 ze zm.). Zgodnie z załącznikiem do wymienionej ustawy, zawierającym szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień - podania i załączniki do podań w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, są zwolnione z opłaty skarbowej (część 1, kolumna 4, pkt 14 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy). Pobrana opłata skarbowa, w próbie objętej kontrolą wyniosła: w 2004 roku - 30,00 zł, w 2005 roku - 40,00 zł.
8. Nie pobierano opłaty skarbowej od wniosków i załączników składanych przez podatników ubiegających się o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego, o udzielenie ulgi inwestycyjnej oraz ulgi żołnierskiej, co naruszało art.1 ustawy o opłacie skarbowej. Nie pobrana opłata w próbie objętej kontrolą wyniosła w 2004 roku - 153,50 zł i w 2005 roku - 169,50 zł.
9. Stwierdzono, w oparciu o próbę objętą kontrolą, że nie podejmowano lub podejmowano niesystematycznie czynności windykacyjne dotyczące zaległości podatkowych w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Stwierdzono, w szczególności przypadki nie wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych, jak również przypadki nieterminowego wystawiania upomnień. Ustalono także, że nie egzekwowano od dłużników kosztów upomnień - w 2004 roku w kwocie 130 zł i w 2005 roku w kwocie 220 zł. Powyższe zaniechania naruszały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz.1541 ze zm.) wydanego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 229, poz.1954 ze zm.).
Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą: Wójt Gminy działający jako organ podatkowy I instancji oraz Skarbnik Gminy.

W zakresie wydatków osobowych

Stwierdzono, że jednostka nie posiadała regulaminu premiowania dla pracowników obsługi, stosownie do wymogów wynikających z § 16 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33, poz. 264), a następnie z § 14 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223 ze zm.). Zgodnie z powołanymi unormowaniami - wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii ustala kierownik urzędu.

W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Kontrolująca stwierdziła, że do dnia 31 maja 2005 roku jednostka odprowadziła na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych środki w kwocie 85.393 zł, co stanowiło 70,13 % równowartości dokonanego odpisu. Powyższe było niezgodne z art.6 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. nr 70, poz.335 ze zm.) stosownie do którego - równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września każdego roku, z tym że do 31 maja danego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.

W zakresie wydatków inwestycyjnych.

W wyniku kontroli zamówienia publicznego dotyczącego budowy dróg gminnych na terenie Gminy Kiernozia etap II (zamówienie o wartości powyżej 60.000 euro) stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Zamawiający wysyłając specyfikację istotnych warunków zamówienia do wykonawcy firmy "FEDRO" spółka z o.o. Osieck za pośrednictwem poczty nie zachował 5-dniowego terminu określonego w art.42 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 164, poz. 1163). Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przekazanie specyfikacji za pośrednictwem faksu w dniu 22 lutego 2005 roku, a specyfikację wysłano w dniu 2 marca 2005 roku.
2. W dniu 12 maja 2005 roku została zawarta umowa nr 1/2005 pomiędzy Gminą Kiernozia a wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Budowlanych S.A. Gostynin dotycząca budowy dróg gminnych na terenie Gminy Kiernozia etap II, z wynagrodzeniem ustalonym w kwocie 855.949,17 zł netto (1.044.257,99 zł brutto). W umowie wykonawca udzielił na zrealizowane prace 36 miesięcznego okresu gwarancji. W dniu 12 czerwca 2005 roku podpisany został aneks nr 2 do ww. umowy, w którym strony dokonały zmiany warunków umowy nr 1/2005 polegającej na skróceniu terminu gwarancji dla dróg Brodne Towarzystwo i Osiny z 36 miesięcy do 24 miesięcy. Skrócenie terminu gwarancji na powyższe drogi było niezgodne z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazującym dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Informując o powyższych nieprawidłowościach proszę Pana Wójta o podjęcie działań zmierzających do ich wyeliminowania i zapobieżenia powstawaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Ustalić instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, zgodnie z art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
2. Zapewnić wykonywanie funkcji Skarbnika Gminy przez osobę spełniającą wymogi kwalifikacyjne określone w art.45 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
3. Ustalić zastępstwo na czas nieobecności w pracy Skarbnika Gminy.
4. Ewidencję zaciąganych pożyczek prowadzić na koncie 260 - zobowiązania finansowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
5. Zapewnić prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 201 w zakresie określonym w przepisach ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w postanowieniach zakładowego planu kont.
6. Podjąć czynności w celu zabezpieczenia pomieszczenia kasy.
7. Nakazy płatnicze w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego doręczać w terminie umożliwiającym podatnikom zapłatę I raty podatku w ustawowo ustalonym terminie płatności (do 15 marca każdego roku).
8. Podjąć czynności zmierzające do wyegzekwowania odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.
9. Egzekwować terminowe składanie deklaracji podatkowych przez podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W przypadku braku złożenia deklaracji podatkowej organ podatkowy może żądać od podatnika złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku - stosownie do art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
10. W decyzjach dotyczących udzielenia ulg w zapłacie podatków umieszczać uzasadnienie faktyczne rozstrzygnięcia, zgodnie z art.210 § 1 pkt 6 w zw. z art.210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
11. Przy udzielaniu zwolnień w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego przestrzegać art.13d ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z którym - zwolnienia i ulgi stosowane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik złożył wniosek.
12. Podjąć działania mające na celu określenie przez Radę Gminy Kiernozia terminu płatności opłaty targowej, zgodnie z wymogiem wynikającym z art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
13. Zaniechać pobierania opłaty skarbowej od podań i załączników składanych przez podatników w sprawach umorzenia zaległości podatkowych, natomiast pobierać opłatę skarbową od podań i załączników składanych w sprawach udzielenia zwolnień i ulg ustawowych w podatku rolnym.
14. Bieżąco i terminowo podejmować czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 229, poz. 1954 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
15. Opracować zakładowy regulamin premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, zgodnie z § 14 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
16. Odprowadzać na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń w terminach określonych w art.6 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 19994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
17. Przekazywać wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia z zachowaniem 5 dniowego terminu od dnia otrzymania wniosku, zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
18. Przestrzegać art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ograniczającego zakres możliwych zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Stosownie do art.9 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Gminy
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisał dr Ryszard Paweł Krawczyk – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.