W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Gm. Ozorków - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Ozorków, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Ozorków. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, 14 kwietnia 2006 rokuPan
WŁADYSŁAW SOBOLEWSKI
Wójt Gminy Ozorków


WK - 602/27/2006


Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Ozorków. Kontrolą objęto zagadnienia związane z: udzielaniem ulg w zapłacie podatków lokalnych; realizacją inwestycji i udzielaniem zamówień publicznych; dokonywaniem wydatków związanych z obsługą organów Gminy; wydatkowaniem środków na wynagrodzenia pracowników. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały - przede wszystkim - z nieznajomości przepisów, ich wadliwej interpretacji, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz braku stosownych procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:W zakresie realizacji dochodów budżetowych

1. Stwierdzono, że grunty i budynki będące w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Leśmierz oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Modlna, Czerchów i Solca Wielka zostały zadeklarowane do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg stawek odpowiednich dla gruntów i budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kontrolujący ustalili, że ww. podmioty nie prowadziły działalności gospodarczej innej niż statutowa. W świetle art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 13, poz. 123 ze zm.) działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów. Także działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie mieści się w definicji działalności gospodarczej zawartej w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807), która określa działalność gospodarczą jako prowadzoną w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także jako działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Grunty i budynki znajdujące w się w posiadaniu ww. instytucji powinny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zm.) zostać opodatkowane wg stawek odpowiednich dla gruntów i budynków pozostałych.
2. W wyniku kontroli stwierdzono, że na przedstawionych kontrolującym wykazach podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2003 – 2005, wywieszonych w Urzędzie Gminy na podstawie art.16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zm.) nie ujęto następujących decyzji:
- decyzja nr 3110/4/1/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 2.335,41 zł, wydana na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach,
- decyzja nr 3110/4/1/2004 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku do nieruchomości w kwocie 8.193,50 zł, wydana na rzecz Biura Turystyczno - Handlowego "Pinia",
- decyzja nr 3110/4/2/2004 z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku do nieruchomości w kwocie 6.567,05 zł, wydana na rzecz Biura Turystyczno - Handlowego "Pinia",
- decyzja nr 3110/1/50/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 1.510,30 zł, wydana na rzecz Henryka Sakowskiego "Sako-Expo",
- decyzja nr 3110/1/52/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 3.000 zł, wydana na rzecz Biura Turystyczno - Handlowego "Pinia".
Jak wskazano obowiązek wywieszania wykazów wynikał z art. 16a ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z którym - wójt zobowiązany był sporządzać wykazy podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 złotych. W wykazie należało podać imię i nazwisko (nazwę) podatnika, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia. Wójt podawał wykazy do wiadomości publicznej poprzez ich wywieszenie w siedzibie urzędu gminy.
3. Ustalono, że organ podatkowy wydał decyzję nr 3254/2/3/2003 z dnia 4 września 2003 roku dotyczącą zaniechania poboru podatku za wrzesień 2003 roku w kwocie 50.000 zł. Wskazać należy, że przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie przewidywały, w czasie wydania przedmiotowej decyzji, instytucji zaniechania poboru podatku Możliwość zastosowania zaniechania poboru podatku przez gminny organ podatkowy istniała według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2000 roku. Art. 22 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, który do dnia 31 grudnia 2000 roku zezwalał na zaniechanie poboru podatku przez organ podatkowy na wniosek podatnika został zmieniony przez art. 5 pkt 1 lit. "c" ustawy z dnia 8 grudnia 2000 roku zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2000 r., nr 122 poz. 1315). Ww. decyzja wydana została, zatem bez podstawy prawnej.
4. Stwierdzono przypadki wydawania decyzji w sprawie udzielania ulg w zapłacie podatku bez przeprowadzenia postępowania podatkowego w sposób wymagany przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art.122 ww. ustawy - organ podatkowy zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Stosownie natomiast do art.187 § 1 ustawy - organ podatkowy zobowiązany jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Przeprowadzone postępowanie dowodowe ma na celu ustalenie czy istnieją ustawowo określone przesłanki podjęcia określonego rozstrzygnięcia. W konsekwencji, w części wydanych decyzji brak było uzasadnienia faktycznego, wymaganego przez art.210 § 1 pkt 6 ustawy Ordynacja podatkowa. Uzasadnienie to powinno zawierać w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności (art.210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). W szeregu objętych kontrolą decyzjach brak było także uzasadnienia prawnego.
5. W wyniku kontroli ustalono, że organ podatkowy wydał decyzje o numerach 3254/2/2/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku i 3255/23/2003 z dnia 16 stycznia 2004 roku, w których znajdowały się błędy w sformułowaniach rozstrzygnięć decyzji. Ponadto, stwierdzono, że w decyzjach o numerach 3110/1/8/2005 z dnia 22 marca 2005 roku, 3114/14/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 roku organ podatkowy nie wskazał okresu jakiego dotyczyła umorzona zaległość podatkowa.
6. Ustalono również, że organ podatkowy wydał decyzje dotyczące udzielenia ulg w zapłacie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o numerach: FN/3114/4/2003, FN/3114/2/2004, FN/3114/8/2004, FN/3114/14/2005, 3114/40/2005, 3114/32/2003, 3114/53/2003, 3114/24/2004, 3114/64/2005, FN/3114/23/2005, 3110/1/12/2005, 3110/4/1/2004, 3110/4/2/2004, 3110/1/52/2005, w których jako jedną z przyczyn udzielenia ulgi, a w niektórych przypadkach jedyną, wskazywał nieodpłatne wykonanie pewnych usług na rzecz Gminy lub gminnej społeczności. Wskazać jednakże należy, że usługi te nie były w wielu przypadkach precyzyjnie określone (czas, zakres usług, ewentualnie ich szacunkowa wartość). Nie podważając prawa organu podatkowego do oceny istnienia w danej sytuacji ustawowo określonych przesłanek udzielania ulg w zapłacie podatku (ważny interes podatnika, interes publiczny) zauważyć trzeba, że stwierdzona przez kontrolujących praktyka wiązania wykonywania świadczeń na rzecz Gminy z udzielaniem ulg w zapłacie podatku musi być przez organ podatkowy poddana wnikliwej analizie. Praktyka ta, bowiem przypomina mechanizm refundowania ponoszonych przez podatników kosztów usług, które w tym momencie trudno już nazwać nieodpłatnymi. Dokładnie obrazuje to przypadek umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych na kwotę 4.039,55 zł na mocy decyzji nr FN /3114/23/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 roku. Podatnik zwrócił się podaniem z dnia 14 marca 2005 roku o "refundację podatku drogowego w zamian za prace remontowe na świetlicy w Parzycach". W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskazał, że "organ podatkowy /.../ postanowił umorzyć I ratę 2005 r. podatku od środków transportowych ze względu na dokonanie remontu świetlicy wiejskiej na rzecz Gminy Ozorków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej". Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie znają mechanizmu pozwalającego na opisaną refundację. Zwrócić jednakże należy uwagę organu podatkowego na unormowania zawarte w art. 64 i art. 65 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi - zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego z tytułu z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez niego w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, pod warunkiem, że potrącenie dokonywane jest przez tego podatnika i z tej wierzytelności.
7. Stwierdzono, że organ podatkowy wydał decyzję nr 3255/23/2003 z dnia 16 stycznia 2004 roku i decyzję nr 3254/20/2004 z dnia 24 maja 2004 roku niezgodnie z wnioskiem złożonym przez podatnika, co stanowiło naruszenie art. 67 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym zaległości podatkowe mogą być umorzone przez organ podatkowy na wniosek podatnika (i oczywiście w granicach tego wniosku).
8. Stwierdzono przypadek umorzenia zaległości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na wniosek dzierżawcy nieruchomości, a nie właściciela, czyli podatnika w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi Wójt Gminy działający jako organ podatkowy I instancji.

W zakresie realizacji wydatków budżetowych

1. Kontrolujący stwierdzili kilka przypadków wydatkowania środków budżetowych na cele nie związane z wykonywaniem zadań publicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zm.). W 2004 roku wydatkowano kwotę 2.134,00 zł na imprezę rekreacyjną w Oporowie z udziałem radnych, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy, a w 2005 roku kwotę 1.920,00 zł za konsumpcję na spotkaniu radnych z sołtysami. Stwierdzono ponadto, że w latach 2003 – 2005 (lata objęte kontrolą) finansowano w każdym roku wycieczkę dla sołtysów i członków ich rodzin. W 2003 roku do Ciechocinka (kwota - 1.221,30 zł); w 2004 roku do Łowicza, Nieborowa i Arkadii (kwota 2.047,00 zł), a w 2005 roku do Kielc i okolic (kwota 2.972,91 zł). Wydatki akceptowane były do wypłaty przez Sekretarza Gminy, Wójta Gminy (w jednym przypadku) oraz weryfikowane przez Skarbnika Gminy.
Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - wydatki jednostek samorządu terytorialnego powinny być przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności na: 1/ zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, 2/ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, 3/ zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, 4/ zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 5/ pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Opisane wydatki wykraczały poza zakres wyznaczony powołanym unormowaniem.
2. Stwierdzono, że w 2003 roku wypłacono Wójtowi Gminy Panu Władysławowi Sobolewskiemu nagrody uznaniowe w łącznej wysokości 15.684,50 zł brutto (netto 9.633,56 zł). Wypłaty ww. nagród dokonano na podstawie:
- uchwały nr VI/36/03 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie nagrody Wójta Gminy w Ozorkowie. Ww. uchwałą Rada Gminy przyznała Wójtowi nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 zł,
- uchwały nr XIV/117/03 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie nagrody Wójta Gminy w Ozorkowie. Powyższą uchwałą Rada Gminy przyznała Wójtowi nagrodę pieniężną w wysokości 9.000 zł.
Ponadto w dniu 12 grudnia 2001 roku dokonano wypłaty nagrody uznaniowej na rzecz Wójta Gminy w kwocie 3.500,00 zł brutto (2.048,55 zł netto). Jako podstawę wypłaty ww. nagrody przedłożono kontrolującym pismo Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2001 roku (Org.1111/23/2001) przyznające Wójtowi Gminy nagrodę pieniężną w wysokości 3.500,00 zł „za 2001 rok za prowadzenie różnorodnych inwestycji na terenie Gminy, za prawidłowe wykonanie prac”.
Wypłatę nagród zatwierdziła Sekretarz Gminy. Listy płac weryfikowane były przez Skarbnika Gminy.
Wypłata na rzecz Wójta Gminy nagród uznaniowych nastąpiła z naruszeniem art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142 poz. 1593 ze zm.). Zgodnie ww. przepisem - członkom zarządu jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom) nie przysługują nagrody, z wyjątkiem nagród jubileuszowych. Zawarta w art. 20 ust.5 ustawy o pracownikach samorządowych norma prawna, zakazująca wypłacania członkom zarządów jednostek samorządu terytorialnego nagród uznaniowych wprowadzona została na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 89, poz. 971) i weszła w życie w dniu 12 września 2001 roku.
Art. 20 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych - w brzmieniu obowiązującym przed ww. zmianą - zezwalał na wypłacanie członkom zarządu jednostek samorządu terytorialnego nagród rocznych i uznaniowych, których łączna wysokość nie mogła przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagród.
3. W przypadku Kierownika Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Ozorkowie oraz w przypadku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich stwierdzono brak wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w obowiązujących przepisach dla tych stanowisk. Zgodnie z dokumentami znajdującymi się w teczkach zawierających akta osobowe pracowników wskazani kierownicy posiadali wykształcenie średnie. Kierownik Referatu Finansowego zatrudniony został przez Wójta Gminy w dniu 1 maja 2004 roku, natomiast Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zatrudniony został w dniu 1 lutego 2003 roku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 61, poz. 707 ze zm. - obowiązujące do dnia 26 lutego 2003 roku) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 33 poz. 264 ze zm. - obowiązujące do dnia 7 sierpnia 2005 roku) - na stanowisku kierownika referatu (jednostki równorzędnej) w gminach obowiązywał wymóg posiadania wyższego wykształcenia oraz czteroletniego stażu pracy.
Identycznie kwestie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisku kierownika referatu w jednostkach samorządu terytorialnego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223). Ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2005 roku.
4. Kontrolujący ustalili, że w okresie od dnia 1 maja 2000 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku Wójt Gminy, ustalając składniki wynagrodzenia za pracę dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, jako podstawę prawną przywoływał regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 kwietnia 2000 roku. Tymczasem, począwszy od dnia 1 sierpnia 2000 roku, podstawę prawną do ustalania wynagrodzenia kierownika ośrodka pomocy społecznej stanowiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 61, poz. 708 ze zm.). Obecnie (od dnia 7 sierpnia 2005 roku) kwestie te normuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 ze zm.). Kontrolujący ustalili, że określone w regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie i przyznane przez Wójta Gminy na jego podstawie kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego nie przekroczyły w okresie od dnia 1 sierpnia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku maksymalnych kwot określonych w wyżej przywołanym rozporządzeniu Rady Ministrów. W przypadku aneksu do umowy o pracę z dnia 24 stycznia 2005 roku jako podstawę prawną przywołano już rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
5. Stwierdzono, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie wypłacano premię jako stały składnik wynagrodzenia miesięcznego za pracę, co było wynikiem przyznania jej w stałej wysokości w umowie o pracę, zgodnie z postanowieniami zakładowego regulaminu premiowania pracowników OPS. Powyższe nadawało temu elementowi wynagrodzenia charakter roszczeniowy, co nie było zgodne z postanowieniami § 12 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym - w jednostkach organizacyjnych mógł być tworzony fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, a wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określać winien zakładowy regulamin premiowania. Zapisy regulaminu premiowania pracowników OPS w Ozorkowie nie regulowały warunków przyznawania premii, a jedynie przypadki, w których premia określona w umowie o pracę mogła zostać odebrana pracownikowi. W wyniku realizacji postanowień ww. regulaminu premie były przyznane w umowach o pracę i wypłacane wszystkim pracownikom Ośrodka, w tym kierownikowi. Tym samym, pracownicy mieli prawo do premii określonej w umowie o pracę niezależnie od poziomu środków na wynagrodzenia jakie posiadała jednostka i przysługiwało im roszczenie o jej wypłatę w stosunku do pracodawcy w przypadku nie otrzymania premii. Zarządzeniem nr 2/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadził nowy regulamin premiowania, zgodnie z treścią którego „Pracownikom należycie wykonującym swe obowiązki może być przyznana premia. Premia będzie naliczana i wypłacana na podstawie wniosku sporządzonego przez Kierownika OPS. Wysokość premii określa Kierownik we wniosku”. Kontrolujący stwierdzili, że od dnia 1 stycznia 2005 roku, tj. od dnia wejścia w życie przywołanego wyżej regulaminu, premie nie były wypłacane pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym także kierownikowi) jako stałe składniki wynagrodzenia.
6. Kontrolujący ustalili, że kilku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Ozorkowie zatrudnionych było jednocześnie w innych jednostkach organizacyjnych Gminy Ozorków. Na podstawie wyjaśnień złożonych kontrolującym przez kierowników tych jednostek ustalono, że w przypadku pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Ozorkowie na stanowisku podinspektora ds. obsługi kasowej i jednocześnie na stanowisku kasjera w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Ozorkowie w wymiarze 1 etatu, a także na stanowisku kasjera w Gminnej Bibliotece Publicznej w Leśmierzu w wymiarze 1/8 etatu oraz w przypadku pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Ozorkowie na stanowisku informatyka Urzędu i jednocześnie na stanowisku informatyka w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Ozorkowie w wymiarze 1 etatu, czynności wykonywane przez te osoby w ramach umów o pracę zawartych z kierownikami ww. jednostek organizacyjnych (innych niż Urząd Gminy) kolidowały w pewnym zakresie z obowiązkami pełnionymi w ramach zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w Urzędzie Gminy w Ozorkowie ze względu na fakt, że częściowo wykonywane były w czasie godzin pracy tego Urzędu.

W zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

1. Kontrolujący stwierdzili, że do umów zawartych z przewoźnikami na dowóz dzieci do szkół (umowa nr 4/03/2004 z dnia 31 marca 2004 roku i umowa nr 5/03/2004 z dnia 31 marca 2004 roku zawarte z właścicielem firmy Transport Osobowo-Towarowy Jan Nyczaj, Aleksandria na dowóz dzieci do m. Modlna i do Solcy Wielkiej w okresie do dnia 31 grudnia 2004 roku oraz umowa nr 6/03/2004 z dnia 31 marca 2004 rok zawarta z PPKS w Łęczycy na dowóz dzieci do m. Leśmierz) podpisano po dwa aneksy, na podstawie których przedłużono czas świadczenia usług przewozowych do dnia 25 czerwca 2005 roku. Wynagrodzenie wypłacone firmie Transport Osobowo – Towarowy Nyczaj w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 25 czerwca 2005 roku wynosiło kwotę 82.386,05 zł, a firmie PPKS w Łęczycy kwotę 36.473,00 zł. Należy wskazać, że świadczenie usług przewozowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 25 czerwca 2005 roku było nowym zamówieniem i winno być udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.). Zamawiający udzielił w omawianym przypadku (zawierając aneksy) zamówienia z pominięciem przepisów wskazanej ustawy, co stanowiło naruszenie art.7 ust.3 ww. ustawy, zgodnie z którym - zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Analogiczną sytuację w przypadku firmy Transport Osobowo-Towarowy Jan Nyczaj stwierdzono w odniesieniu do 2004 roku, kiedy to aneksami z dnia 30 grudnia 2003 roku do dwóch umów z dnia 29 sierpnia 2003 roku przedłużono okres ich obowiązywania na kolejne trzy miesiące (do dnia 31 marca 2004 roku), a kwota wypłaconego wynagrodzenia wynosiła 37.035,45 zł.
2. Kontrolujący ustalili, że zamawiający udzielając w 2005 roku zamówienia publicznego na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako kryterium oceny ofert „termin wykonania zamówienia” o znaczeniu 30% - nie określając przy tym pułapu terminu wykonania, za który przyzna maksymalną ilość punktów (np. max 30 punktów za termin wykonania 90 dni i krócej). Brak określenia takiego pułapu stwarzał ryzyko wyboru oferenta, który zaoferowałby bardzo krótki termin realizacji zamówienia (nie zawsze rzetelnie oszacowany), a jednocześnie znacznie droższego. W konsekwencji, faktycznie wybrany został wykonawca robót oferujący krótszy termin wykonania (50 dni) i wyższą cenę. Umowa z wybranym wykonawcą - firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „TECH – BUD” Stanisław Tomczak ze Zgierza - podpisana została w dniu 12 września 2005 roku (umowa nr RU.12/05). Jako termin realizacji zamówienia wskazano dzień 31 października 2005 roku. Aneksem nr 1 podpisanym w dniu 2 listopada 2005 roku zmieniono termin wykonania prac z 50 dni na 89 dni, to jest do dnia 10 grudnia 2005 roku. Podstawę dla powyższej zmiany stanowił komisyjny protokół spisany w dniu 28 października 2005 roku – zaakceptowany przez Wójta Gminy, z którego wynikało, że zmiany terminu dokonano z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, co spowodowane było nieprzewidzianymi zmianami (zgłoszenie się w dniu 13 października nowej osoby wnioskującej o ujęcie jej w ramach inwestycji oraz licznie wnoszone zmiany przez przyszłych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków, co do ich lokalizacji na nieruchomości). W ocenie kontrolujących zamawiający wprowadzając zmiany do umowy (zmiana terminu wykonania) naruszył art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazujący dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest nieważna (art.144 ust. 2 ustawy).
Podane w protokole z dnia 2 listopada 2005 roku powody przesunięcia terminu wykonania zamówienia trudno uznać za okoliczności, których nie można było przewidzieć. W przypadku pierwszego wskazanego powodu zmiany terminu - zgłoszenia się nowej osoby z wnioskiem o wybudowanie oczyszczalni należy zauważyć, że wniosek wpłynął w dniu 13 października 2005 roku, ale zamawiający nie musiał go zaakceptować, z uwagi na zbliżający się okres zakończenia inwestycji (31 października 2005 roku). Pozostałe okoliczności również nie mogły być powodem przesunięcia terminu realizacji całego zamówienia aż o 39 dni (do 89 dni), ponieważ roboty realizowane były w oparciu o projekty indywidualne, tak więc w pozostałych przypadkach roboty winny być realizowane bez zakłóceń i zbędnej zwłoki.
Okazane kontrolującym dokumenty wskazywały, że wykonawca nie oszacował prawidłowo terminu wykonania zamówienia (pozostali uczestnicy postępowania podali terminy realizacji - 90 dni i 95 dni). Wskazać należy, że wybrany wykonawca, mimo że był droższy od drugiej w kolejności oferty o 62.389,80 zł, wygrał przetarg ze względu na kryterium termin wykonania zamówienia. Gdyby wykonawca podał realny termin wykonania robót, czyli około 90 dni, jego oferta nie zostałaby wybrana.
Powyższe wnioski znajdują uzasadnienie w poniżej przedstawionych okolicznościach.
- inwestycja realizowana była na podstawie indywidualnych projektów, opracowanych dla poszczególnych nieruchomości. W większości przypadków były to oczyszczalnie biologiczne o przepustowości od 0,6 – 1,5 m3/dobę, a w 3 przypadkach osadniki gnilne. Tę samą przepustowość przewidziano dla liczby osób w rodzinie od 4 do 8. Wykonanie projektów technicznych poprzedzone było sporządzeniem przez geologa ekspertyz geotechnicznych na zlecenie wykonawcy robót. Jak wynikało z zapisu w ekspertyzach wiercenie otworów u właścicieli nieruchomości rozpoczęto jeszcze przed podpisaniem umowy z wykonawcą robót. Najwcześniejsze nosiły datę 26 sierpnia 2005 roku, a późniejsze 7 września 2005 roku (wykonano przed podpisaniem umowy z wykonawcą),
- wszystkie projekty indywidualne nosiły datę opracowania „październik 2005 roku”,
- zgłoszenia budowy obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę (oddzielnie dla każdej oczyszczalni ścieków), podpisane przez Wójta Gminy, przekazano do Starostwa Powiatowego w Zgierzu dopiero w dniu 2 listopada 2005 roku. W zgłoszeniach budowy Wójt Gminy zawarł informację, że zamierza przystąpić do robót budowlanych w dniu 2 grudnia 2005 roku,
- Wójt Gminy pismem nr Ri1/GK.7633/1/05 z dnia 14 listopada 2005 roku upoważnił projektanta Włodzisława Marciszewskiego – Zakład Projektowania „KOMA” z Łodzi do załatwienia wszelkich formalności związanych z uzgodnieniami projektu technicznego, niezbędnymi do realizacji zamówienia. W indywidualnych dokumentacjach projektowych znajdowały się opinie o uzgodnieniu dokumentacji z Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego noszące daty od 15 do 18 listopada 2005 roku.
3. Kontrolujący ustalili, że umowa z dnia 31 grudnia 2001 roku dotycząca ochrony budynku Urzędu Gminy oraz umowy z dnia 29 grudnia 2001 roku dotyczące ochrony budynków Szkół Podstawowych w Solcy Wielkiej, Leśmierzu i Modlnej zawarte zostały na czas nieokreślony, co naruszało art. 73 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 72, poz. 664 ze zm.), zgodnie z którym - umowy winny być zawierane na czas oznaczony, a zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymagało zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przekazując informacje o powyższych nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli proszę Pana Wójta o podjęcie działań w celu ich usunięcia i zapobieżenia powstawaniu w przyszłości. W tym celu RIO w Łodzi przekazuje następujące wnioski pokontrolne:
1. Zapewnić dokonywanie czynności sprawdzających w stosunku do składanych przez podatników deklaracji podatkowych, w oparciu o art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Weryfikując deklaracje podatkowe składane przez instytucje kultury i ochotnicze straże pożarne uwzględnić uwagi zawarte w pierwszej części wystąpienia pokontrolnego. Dokonać stosownych korekt w ewidencji podatkowej w odniesieniu do wskazanych kategorii podatników (przypisy).
2. Zapewnić by udzielanie ulg w zapłacie podatku poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania podatkowego w toku, którego wyjaśnione zostaną wszystkie istotne dla sprawy okoliczności (zob. art.122 i art.187 ustawy Ordynacja podatkowa). Postępowanie to służy - przede wszystkim - ustaleniu - czy istnieją ustawowo określone przesłanki warunkujące udzielenie ulgi w zapłacie podatku. Analizując przedmiotowe przesłanki uwzględnić należy uwagi zawarte w pierwszej części wystąpienia dotyczące powiązania udzielanych ulg ze świadczonymi przez podatników na rzecz Gminy usługami.
3. W decyzjach, na mocy których udzielono ulg w zapłacie podatku zamieszczać uzasadnienie prawne i faktyczne rozstrzygnięcia, zgodnie z art.210 § 1 pkt 6 w zw. z art.210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
4. Nie stosować instytucji zaniechania poboru podatku, nie przewidzianej w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Rozstrzygnięcia decyzji formułować z należytą starannością.
6. Podawać do publicznej wiadomości wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, jak również wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 pkt 2 lit "e" i lit "f" ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104).
7. Zapewnić by wydatki z budżetu były ponoszone wyłącznie na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do unormowania wynikającego z art.167 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
8. Podjąć czynności w celu wyegzekwowania, na zasadach ustalonych w przepisach działu V ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r., Dz. U. nr 21, poz. 94 ze zm.), od osób odpowiedzialnych za dokonanie z budżetu wydatków nie związanych z realizacją zadań publicznych naprawienia poniesionej przez Gminę szkody (w szczególności - osoby zatwierdzające wypłaty i kontrolujące ich merytoryczną prawidłowość).
9. Podjąć czynności mające na celu wyegzekwowanie zwrotu do budżetu Gminy wypłaconych na rzecz Wójta Gminy, z naruszeniem art.20 ust.5 ustawy z dnia 22 marca 1900 roku o pracownikach samorządowych, nagród uznaniowych.
10. Zapewnić by pracownicy Urzędu Gminy w czasie pracy, za który pobierają wynagrodzenie nie świadczyli pracy na rzecz innych pracodawców. Ewentualne wyjście pracownika z zakładu pracy w innych celach niż służbowe powinno być odnotowane w odpowiedniej ewidencji, a czas nieobecności odpracowany.
11. Zapewnić uzupełnienie kwalifikacji przez osoby zajmujące stanowiska kierowników referatu.
12. Przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich w zakresie kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska.
13. W zakresie udzielania zamówień publicznych przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
14. Wypowiedzieć umowy dotyczące ochrony budynku Urzędu Gminy i budynków szkół. Udzielając zamówienia publicznego w powyższym zakresie zawrzeć umowę na czas określony, zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podając powyższe do wiadomości, zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę Pana Wójta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy Ozorków
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ozorków
- aaWystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.