W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Powrót

Gm. Dalików - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006r.

XML

Treść

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Dalików, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Dalików. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 12 czerwca 2006 r.
Pan
PAWEŁ SZYMCZAK
Wójt Gminy DalikówWK - 602/37/2006

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 55, poz.577 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Dalików. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2004 – 2005, dotyczące przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z błędnej interpretacji przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz niewystarczających procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane nieprawidłowości dotyczyły, w szczególności:W zakresie ustaleń organizacyjnych

1. Kontrolujący stwierdzili, że Gminna Biblioteka funkcjonowała na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych. W Statucie Biblioteki uchwalonym uchwałą nr 79/99 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 1999 roku wskazano, między innymi, że Biblioteka działa na podstawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Wobec powyższego wskazać należy, że aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury jest ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 13 poz. 123 ze zm.). Zawarte w tej ustawie unormowania organizacyjno - prawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną mają charakter szczególny w stosunku do innych ustawy, w tym ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zm. - uchylona ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych - Dz. U. nr 249, poz. 2104). Zgodnie z art.9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Instytucjami kultury są, w szczególności, teatry, opery, kina, muzea, domy kultury oraz biblioteki (art.2 ww. ustawy). Stosownie do przepisów powołanej ustawy – instytucja kultury, uzyskująca osobowość prawną po dokonaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Instytucja kultury może nabywać środki trwałe i pokrywać koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Przychodami tymi są m. in. dotacje z budżetu w wysokości ustalonej przez organizatora (art. 28 ustawy). Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji. Plan ten nie jest uchwalany uchwałą budżetową i nie stanowi elementu budżetu. Wskazane zasady finansowania instytucji kultury znajdują zastosowanie także do bibliotek (do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej odsyła art.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach - Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.).
2. W jednostce nie opracowano instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, do czego była ona zobowiązana na mocy art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 153, poz.1505 ze zm.). Odpowiedzialność za ustalenie ww. instrukcji ponosi Wójt Gminy.

W zakresie rachunkowości

1. Stwierdzono, że w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości nie uwzględniono programu komputerowego wykorzystywanego przy ewidencji wydatków osobowych. Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 lit "b" ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694 ze zm.) w ramach dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości należy zawrzeć, m.in., wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych. Odpowiedzialność za ustalenie ww. dokumentacji ponosi kierownik jednostki - Wójt Gminy.
2. Stwierdzono przypadki braku adnotacji na fakturach zaewidencjonowanych na koncie 201 o dacie wpływu do Urzędu Gminy, co było niezgodne z postanowieniami Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, zgodnie z którą - dowody księgowe złożone oraz te które wpłynęły drogą pocztową do sekretariatu podlegają przekazaniu do pracownika księgowości, gdzie upoważniony pracownik rejestruje dowody księgowe, nadając im numer i sprawdza ich zgodność z wcześniej złożonym zamówieniem. Kontrola wykazała także, że w dziale księgowości nie prowadzono rejestru dowodów księgowych. Wymóg rejestracji wpływu przychodzącej do Urzędu korespondencji wynika również z § 6 ust.11 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319 ze zm.).

W zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych.

1. Stwierdzono liczne przypadki wydawania decyzji dotyczących udzielenia ulg w zapłacie podatku mimo braku dostatecznego wyjaśnienia okoliczności sprawy w toku postępowania podatkowego (np. wyłącznie na podstawie wniosku podatnika), zgodnie z wymogami określonymi przez art. 122 i art.187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.). Zgodnie z art.122 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy powinien podjąć wszelkie działania niezbędne dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Ponadto, stosownie do wymogu wynikającego z art.187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy obowiązany jest zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy (np. decyzja nr 1/04 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie odroczenia terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 rok w wysokości 2.847,40 zł; decyzja nr 4/04 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie odroczenia terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 rok w wysokości 121,90 zł; decyzja nr 18/04 z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 332,70 zł; decyzja nr 1/2004 z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych za 2003 rok w kwocie 500 zł).
2. Stwierdzono przypadki, w których w decyzjach o umorzeniu zaległości podatkowych organ podatkowy nie podawał okresu, którego dotyczyła zaległość objęta decyzją (np. decyzja nr 15/04 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 660,00 zł; decyzja nr 18/04 z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 332,70 zł, decyzja nr 5/05 z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie rozłożenia na 6 rat terminu płatności zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 342,00 zł).
3. Stwierdzono liczne przypadki braku uzasadnienia faktycznego w decyzjach, na mocy których przyznane zostały ulgi w zapłacie podatku (np. decyzja nr 20/04 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej w kwocie 753,10 zł, decyzja nr 33/05 z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok w kwocie 119,80 zł, decyzja nr 28/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie umorzenia III i IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok w kwocie 420,40 zł, decyzja nr 1/2004 z dnia 24.03.2004 roku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od środków transportowych za 2003 rok w kwocie 500 zł.). Zgodnie z art.210 § 1 pkt 6 w zw. z art. 210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa - uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności. Organ podatkowy w uzasadnieniu decyzji podawał, że z uwagi na uwzględnienie w całości żądania strony – na podstawie art. 210 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa - odstąpił od szczegółowego uzasadnienia decyzji. W związku z powyższym należy zauważyć, że w zdaniu drugim ww. przepisu ustawodawca zaznaczył, iż możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji nie dotyczy decyzji wydanej na skutek odwołania, bądź na podstawie, której przyznano ulgę w zapłacie podatku.
4. Rada Gminy w Dalikowie uchwałą nr 55/03 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej i sposobu poboru określiła stawki i zasady poboru opłaty targowej. Ustalono dzienną opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Jednakże w powyższej uchwale nie określono terminu zapłaty opłaty targowej, zgodnie z wymogami wynikającymi z art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 9, poz. 84 ze zm.).
5. Organ podatkowy pomimo bezskutecznego upływu terminu zapłaty zaległości określonego w upomnieniach, w kilku przypadkach wystawiał tytuły wykonawcze niesystematycznie i nieterminowo (podatnicy o numerach kont 60100, 50007, 160025, 18017). Powyższe naruszało regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 137, poz.1541 ze zm.), zgodnie z którymi - wierzyciela zobowiązany jest do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązania pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie została zapłacona w terminie określonym w decyzji, albo wynikającym z przepisów prawa – wierzyciel winien wysłać do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel winien niezwłocznie wystawić tytuł wykonawczy i przesłać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Odpowiedzialność za powyższe naruszenia ponosi działający jako organ podatkowy I instancji Wójt Gminy.

W zakresie dochodów z majątku

Zarządzeniem nr 3/04 Wójta Gminy Dalików z dnia 1 marca 2004 roku podany został do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dalików oraz na tablicy sołectw Gminy Dalików oraz ogłoszenie na stronie internetowej, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działki o numerach 161, 162, 163, 168, 169. Natomiast informacji o jego wywieszeniu w ww. sposób nie podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, zgodnie z wymogiem określonym w art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zm.).

W zakresie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego

W wyniku kontroli dwóch decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego (decyzja nr 5548-8/04 z dnia 4 maja 2004 roku i decyzja 5548-9/04 z dnia 2 czerwca 2004 roku) stwierdzono:
1. Nie zachowywano 3-miesięcznego okresu przy złożeniu wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, wskazanego w § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz.33 ze zm.).
2. Zajmujący pas drogowy nie składał projektu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, co naruszało § 4 ust.1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów.
3. Zajmujący pas drogowy nie zawiadamiał Urzędu Gminy o zakończeniu prac celem dokonania odbioru robót i spisania protokołu odbioru, zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

W zakresie wydatków osobowych

1. Na poleceniach wyjazdu służbowego nr nr: 2/05, 81/05, 97/05 nie określono godziny rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, co uniemożliwiło kontrolującym sprawdzenie prawidłowości rozliczenia kosztów wyjazdu służbowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 ze zm.).
2. Polecenie wyjazdu służbowego nr 41/05 wystawione w dniu 1 marca 2005 roku zostało rozliczone dopiero w dniu 31 marca 2005 roku. Zgodnie z § 7 pkt 2 Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Dalikowie - polecenie wyjazdu służbowego powinno być rozliczone w ciągu 14 dni od zakończenia podróży służbowej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami pn. Wodociąg Północny etap II w miejscowościach: Brudnów, Psary, Domaniew, Tobolice, Krasnołany, Aleksandrówka, Stanisławów, Marysin, Antoniew, Julianów - 2005 rok.

1. Kontrolujący stwierdzili, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający w dziale IX – informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, żądał przedłożenia dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W przypadku realizacji przedmiotowego zamówienia uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie wykonywania sieci wodociągowych oraz uprawnienia budowlane w specjalności wodno – melioracyjnej lub budownictwa wodnego. Kontrolujący ustalili, że w załączonym do specyfikacji kosztorysie “ślepym” od pozycji 47 do pozycji 56 przewidziano także wykonanie prac drogowych, dla których zamawiający nie żądał potwierdzenia posiadania stosownych uprawnień.
2. Stwierdzono, że zamawiający żądał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dział IX – informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu) przedłożenia sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu. W szeregu ze złożonych ofert, m.in. w ofercie uznanej za najkorzystniejszą, brak było sprawozdań finansowych zawierających wszystkie określone przepisami elementy. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w czasie udzielania zamówienia brak złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkował - co do zasady - wykluczeniem wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.). Wobec przedstawionych ustaleń należy także zwrócić uwagę na obowiązującą od dnia 25 maja 2006 roku nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych [1], a w szczególności art.26 ust.3 ustawy, zgodnie z którym - zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Analogiczne uchybienia związane z brakiem przedłożenia przez wykonawców pełnych sprawozdań finansowych (w tym przez wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą) stwierdzono w przypadku udzielenia w 2005 roku zamówienia publicznego na wykonanie remontu i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dalikowie.


Informując o powyższym proszę Pana Wójta o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości. W związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi kieruje następujące wnioski pokontrolne:

1. Zapewnić finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Przychody i wydatki (koszty) instytucji kultury nie są objęte uchwałą budżetową gminy. Uchwała budżetowa ustala natomiast wysokość rocznej dotacji z budżetu na rzecz instytucji kultury (dotacja o charakterze podmiotowym).
2. Wprowadzić instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, na podstawie art.15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
3. Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości uwzględniając w niej program komputerowy wykorzystywany do ewidencji wydatków osobowych.
4. Zapewnić rejestrowanie faktur (rachunków) wpływających do Urzędu Gminy, zgodnie z § 6 ust.11 Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
5. Decyzje w sprawie udzielenia ulg w zapłacie podatku (umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej, odroczenia terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej) wydawać po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy, do czego zobowiązują organ podatkowy przepisy art.122 i art.187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. W wyniku przeprowadzonego postępowania należy ustalić istnienie (lub nie) ustawowo określonych przesłanek warunkujących podjęcie danego rozstrzygnięcia.
6. W decyzjach dotyczących udzielania ulg w zapłacie podatku zamieszczać uzasadnienie faktyczne zawierające, w szczególności wskazanie faktów, które organ podatkowy uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności zgodnie z art. 210 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
7. Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały ustalającej terminy płatności opłaty targowej, zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
8. Terminowo wystawiać i przesyłać do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Dokonując sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Dalików podawać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej informację o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
10. Wydając zezwolenia na zajęcie pasa drogowego stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481).
11. Polecenia wyjazdów służbowych wypełniać i rozliczać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zapewnić rozliczanie poleceń wyjazdu służbowego w terminie 14 dni od zakończenia podróży słuzbowej, zgodnie z § 7 pkt 2 Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Dalikowie.
12. Udzielając zamówień publicznych przestrzegać przeopisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Stosownie do art.9 ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.9 ust.4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej, ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:
- Przewodniczący Rady Gminy
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
- aa.Wystąpienie pokontrolne podpisała dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.PRZYPISY

[1] ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. nr 79, poz. 551.