W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

XML

Treść

Łódź, dnia 31 maja  2022 roku

Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 28d, 91-065 Łódź

ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy)
 w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi


Numer ewidencyjny naboru: BR 1100- 13/Ł/2022
1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 2 etaty – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: : umowa o pracę 

3) Miejsce wykonywania pracy:  Łódź, Piotrków Trybunalski
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


5) Zakres zadań na stanowisku:

Zadania obejmują  czynności polegające na analizie oraz wstępnej kontroli:

 1. a) uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podlegających nadzorowi izby tj.:

- budżetu i jego zmian,

- zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

- wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,

 1. b) wniosków, informacji, sprawozdań i projektów uchwał w sprawach, w których izba wydaje opinie tj.:

- możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,

- przedkładanych projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

- przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

- przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdań z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

- przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

Na stanowisku wykonywana jest również kontrola pod względem rachunkowym i formalnym:

 1. a) sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
 2. b) sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności
  w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego oraz udzielonych poręczeń
  i gwarancji,
 3. c) bilansów z wykonania budżetu,
 4. d) bilansów skonsolidowanych,
 5. e) wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

Inne realizowane zadania:

 1. a) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce

finansowej  (w zakresie objętym kompetencjami Stanowiska),

 1. b) współpraca z właściwym członkiem Kolegium przy opracowywaniu projektów budżetu

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych
w przypadku nie uchwalenia przez właściwy organ j.s.t. w ustawowym terminie budżetu.

 1. c) obsługa posiedzeń Kolegium Izby.6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,

 1. b) ukończony osiemnasty rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) nieskazitelny charakter,
 2. d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 3. e) wykształcenie ekonomiczne, minimum średnie. Preferowane kierunki : ekonomia, zarządzanie, finanse
  i rachunkowość, prawo, administracja.


7) Wymagania dodatkowe:

 1. a) wiedza z zakresu finansów publicznych,
  b) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych,
 2. c) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, odporność na stres.
  d) doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości.


8) Oferta kandydata musi zawierać:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 1. b) list motywacyjny
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 2. d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
 3. e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
 4. f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;
 6. h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
  i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
 7. j) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

9) Miejsce i termin składania ofert:

 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata oraz z dopiskiem: " Nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi       na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej BR 1100-13/Ł/2022 " należy dostarczyć na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 91-065 Łódź,  ul. Ogrodowa 28d - w terminie do dnia
15 czerwca 2022  roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi).


10) Informacje dodatkowe:

 1. a) dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa
  w pkt 9 - nie będą rozpatrywane;
 2. b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 3. c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
  d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
 4. e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.

Załączniki