W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) w Dziale Księgowości

XML

Treść

Łódź, dnia 28 marca 2022 roku

Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Ogrodowa 28 d, 91-065 Łódź

ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy)
 w Dziale Księgowości


Numer ewidencyjny naboru: BR 1100- 7/Ł/2022


1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy

2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony

3) Miejsce wykonywania pracy:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi,  ul. Ogrodowa 28d, 91-065 Łódź.
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


5) Zakres zadań na stanowisku:

1)Wykonywanie wszystkich czynności związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników osobowych i bezosobowych pracowników, członków Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zleceniobiorców niebędących pracownikami Izby, świadczeniami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W szczególności:

a) sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń i świadczeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń pracowników zatrudnionych na umowach o pracę,

b) prowadzenie rozliczeń z pracownikami, ZUS i urzędami skarbowymi, w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

c) sporządzanie obowiązujących deklaracji i informacji oraz przesyłanie ich do ZUS i urzędów skarbowych,

d) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych świadczeń, jej chronologiczne kompletowanie i oznaczanie,

2) rozliczanie należytych wpłat na PFRON i sporządzanie  obowiązujących w tym zakresie deklaracji i innych dokumentów.

3) comiesięczne sporządzanie zestawienia kosztów w układzie zadaniowym dotyczących: wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz analizy z wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4) należyte przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych

5) przestrzeganie prawidłowego obiegu dowodów księgowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.


6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie,

b) ukończony osiemnasty rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieskazitelny charakter,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,

g) doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania płac, wiedza z zakresu przepisów prawa pracy,

h) znajomość ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 z późn. zm.),

i) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.),

j) znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2021.423 z późn zm.)

k) znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 z późn. zm.),

l) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz.573),

 

7) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word), znajomość programu PŁATNIK, oraz urządzeń biurowych,

b) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, odporność na stres.

8) Oferta kandydata musi zawierać:

a) list motywacyjny

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;

h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

j) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

9) Miejsce i termin składania ofert:

 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata,   z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) w Dziele Księgowości nr  BR 1100-7/Ł/2022" należy dostarczyć na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 91-065 Łódź,  ul. Ogrodowa 28d - w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).
10) Informacje dodatkowe:

a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;

b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;

c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;

e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.


Załączniki

klauzula docx, 16 kB