W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór do pracy na stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Biurze Izby

XML

Treść

Łódź, dnia 25 lutego 2022 rokuPrezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Ogrodowa 28 d, 91-065 Łódź
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi 
od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) na stanowisko 
ds. obsługi administracyjnej w Biurze Izby


Numer ewidencyjny naboru: BR 1100- 6/Ł/2022

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony 
3) Miejsce wykonywania pracy

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi,  ul. Ogrodowa 28d, 91-065 Łódź.

4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:

a) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkiem urzędu, w szczególności:
- nadzorowanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń technicznych;
- nadzór nad  utrzymaniem czystość i bezpiecznych warunków na terenie nieruchomości;
- zlecanie prac konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw;
b) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem mieniem Izby, w tym ewidencjonowanie składników majątku, zapewnienie ich sprawności technicznej, ewidencjonowanie składników majątku w systemie elektronicznym EVIDA,
c) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
d) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,
e) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Izby,
f) Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem środkami zakładowego funduszu socjalnego.
g) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Izby; w tym administracyjna obsługa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, protokołowanie posiedzeń Kolegium, obsługa biura podawczego,
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie, 
b) ukończony osiemnasty rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieskazitelny charakter,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe. 

7) Wymagania dodatkowe:
 1. a) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych,
  b) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność,  odporność na stres.

  8) Oferta kandydata musi zawierać:

  a) list motywacyjny
  b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
  e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
  f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;
  h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
  i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
  j) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.
  9) Miejsce i termin składania ofert:
  Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata,   z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) ds. obsługi administracyjnej w Biurze Izby nr  BR 1100-6/Ł/2022" należy dostarczyć na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 91-065 Łódź,  ul. Ogrodowa 28d - w terminie do dnia 11 marca 2022 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:

a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu  o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. 

Załączniki

klauzula docx, 16 kB