W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sprawozdanie z działalności Izby za 2004 rok

XML

Treść

 

Sprawozdanie z działalności

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w 2004 roku

 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o rio (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami.), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jst.

Na podstawie art. 7 ustawy o rio izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości znajduje się w Sprawozdaniu z działalności kontrolnej izby).

Izby badają uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: procedury uchwalania budżetu i jego zmian; budżetu i jego zmian; zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jst oraz udzielania pożyczek; zasad i zakresu przyznawania dotacji; podatków i opłat lokalnych; absolutorium (na podstawie art. 11 ustawy o rio); wydają opinie w sprawach wskazanych w art. 13 ustawy o rio; zaś na podstawie art. 1 ust. 4 ww ustawy, w zakresie objętym nadzorem i kontrolą - prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową.

 

W 2004 roku Kolegium Izby zbadało 9002 uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego, wydało łącznie 1350 opinii. Izba przeprowadziła 68 kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego, 24 kontrole doraźne oraz 8 kontroli problemowych. Przeprowadzonych zostało 38 szkoleń dla przedstawicieli nadzorowanych jednostek oraz dla pracowników Izby, w których łącznie uczestniczyło około 1650 osób.1.     Działalność nadzorcza


Na podstawie przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Izba badała uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne w sprawach dotyczących:

1.      procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

2.      budżetu i jego zmian,

3.      zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

4.      zasad i zakresu przyznawania dotacji,

5.      podatków i opłat lokalnych,

6.      absolutorium.

 

W 2004 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na 36 posiedzeniach:

1)      wydało 122 rozstrzygnięcia nadzorcze (w tym 1 dotyczące uchwały samorządu województwa, 3 dotyczące uchwał miast na prawach powiatu, 12 dotyczących uchwał organów powiatu i 106 dotyczących uchwał i zarządzeń organów gmin ):

a)      w 4 uchwałach stwierdzono nieistotne naruszenie prawa,

b)      89 uchwał Kolegium uznało za nieważne (25 w części, 64 w całości),

c)       w 27 uchwałach stwierdzono naruszenie prawa, ale postępowanie umorzono w wyniku usunięcia uchybień,

d)      w 2 zarządzeniach stwierdzono naruszenie prawa, ale nie nakazano usunięcia nieprawidłowości gdyż dotyczyły budżetów roku 2003,

2)      8880 uchwał przyjęło do protokołu bez uwag (w tym 287 uchwał województwa samorządowego, 324 uchwały miast na prawach powiatu, 1029 uchwał organów powiatu i 7208 uchwał rad i zarządów gmin, 32 uchwały związków międzygminnych),

3)      podjęło 16 uchwał dotyczących działalności Izby,

4)      podjęło 4 uchwały dotyczące zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych.

5)      podjęło 1 uchwałę w sprawie odwołania od opinii składu orzekającego.

 

 

Ad. 1

 

a)         Nieistotne naruszenie prawa stwierdzono:

-        w 2 uchwałach w sprawie uchwalenia budżetu.

-        w 1 uchwale dotyczacej udzielenia absolutorium,

-        w 1 uchwale w sprawie układu wykonawczego budżetu j.s.t.

 

Nieprawidłowości najczęściej występujące w uchwałach organów j.s.t. uznane przez Kolegium RIO w Łodzi jako nieistotne naruszenie prawa - polegały na:

 

· naruszeniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 68, poz. 634) – poprzez stosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej,

· naruszeniu art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - poprzez zamieszczenie w uchwale niewłaściwej formuły dotyczącej daty wejścia w życie uchwały (np. w przypadku uchwały absolutoryjnej zapisu, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, podczas gdy uchwała absolutoryjna nie jest aktem prawa miejscowego - obowiązujące przepisy nie przewidują publikacji tejże uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym).

 

b) Unieważnienie w części i w całości dotyczyło:

-          5 uchwał w sprawie zmiany budżetu (3 nieważność w części, 2 nieważność w całości),

-          3 uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium (nieważność w całości),

-          11 uchwał w sprawie zaciągania pożyczek i kredytów (10 unieważnionych w całości, 1 w części),

-          1 uchwały w sprawie udzielania poręczeń majątkowych (nieważność w całości),

-          1 uchwały w sprawie emitowania obligacji (nieważność w całości),

-          12 uchwał w sprawie zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych (10 nieważność w całości, 2 w części),

-          50 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych (31 uchwał unieważniono w całości, 19 w części),

-          6 uchwał w innych sprawach (wszystkie uchwały unieważniono w całości).

 

Unieważnienie uchwał w części lub w całości nastąpiło, między innymi, z powodu:

· naruszenia art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001r., Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148) – poprzez dokonanie zmian w budżecie z wniosku złożonego przez radnego w trakcie sesji Rady a nie z inicjatywy Prezydenta,

· naruszenia art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148) – poprzez utworzenie środka specjalnego przy urzędzie gminy ze środków pochodzących z darowizny na rzecz gimnazjum,

· naruszenia art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148) - poprzez upoważnienie wójta do udzielenia poręczenia do kwoty 1 800 tys. , z powodu której następuje przekroczenie wskaźnika 15% spłat zadłużenia,

· naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – poprzez nieudzielenie absolutorium nie z tytułu niewykonania budżetu, lecz z innych przyczyn,

· naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) – poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynności podlegające opłacie skarbowej (np. sporządzenie testamentu),

· naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. nr 9, poz. 84 z późn. zm) – poprzez zastosowanie zwolnienia o charakterze podmiotowym z podatku od nieruchomości,

· naruszenia art. 8 i 10 ust. 1 pkt 2 i 4 w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez ustalenie stawek podatku od środków transportowych niższych niż obowiązujące w przepisach,

· naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez ustalenie stawek podatku od środków transportu wyższych niż obowiązujące w przepisach,

· przyjęcia stawki podatku od środków transportowych w sprzeczności z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.),

· naruszenia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. nr 9, poz. 84) - poprzez ustalenie opłaty targowej za wjazd na targowisko bez towarów, za rezerwację miejsca na targowisku,

· naruszenie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) – poprzez nieokreślenie terminu poboru opłaty targowej i opłaty administracyjnej,

· naruszenia art. 32 Konstytucji RP, art. 5 ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. nr 9, poz. 84) – poprzez zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od podmiotu, określenie przedziałów powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w sposób uniemożliwiający precyzyjne przypisanie stawki do wielkości stanowiących górne granice tych przedziałów,

· naruszenia art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) w związku z art. 32 Konstytucji RP – poprzez zastosowanie zwolnień podmiotowych w podatku od posiadania psów,

· naruszenie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – poprzez określenie szerszego zakresu podmiotów, które mogą otrzymać dotacje niż wynika z przepisu,

· naruszenie art. 92 pkt 5 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – poprzez określenie innego trybu udzielania dotacji niż wynika z przepisu,

· naruszenie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873) – poprzez to, iż w uchwale przewidziano, że rada gminy posiada legitymację do regulacji procedury udzielania dotacji,

· naruszenia art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm. – poprzez określenie w uchwale dotyczącej trybu postępowania w zakresie udzielanie dotacji zadań określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy jednoczesnym braku zapisów zapewniających jawność postępowania,

· naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym - poprzez upoważnienie wójta do zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

· naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – poprzez to, iż uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki została przyjęta bez uprzedniego ujęcia w projekcie budżetu wydatków na inwestycje, które miały być sfinansowane pożyczką,

· naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wydatki, których sfinansowanie zaplanowano z dochodów gminy,

· naruszenia art. 49 ust. 1, art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym – poprzez zaciągnięcie pożyczki w kwocie wyższej niż zaplanowano w przychodach budżetu,

· naruszenia art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – poprzez nieokreślenie źródeł spłaty zaciąganego kredytu,

· naruszenia art. 48 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – poprzez podjęcie uchwały o emisji obligacji bez zaplanowania przychodów z tytułu obligacji w budżecie, ponadto brak uprzedniego wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie emisji obligacji,

· naruszenia art. 52 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – poprzez nieokreślenie górnej granicy odpowiedzialności poręczyciela za zaciągane kredyty, gdyby kredytobiorcy nie wywiązali się z terminowej ich spłaty.

 

c) 27 uchwał, w których stwierdzono naruszenie prawa, ale postępowanie umorzono w wyniku usunięcia uchybień dotyczyło:

-         uchwalenia budżetu – 10

-         zmian budżetu – 17,

 

W ww. uchwałach stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

· uchwaleniu przez radę planów finansowych gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych, a nie ich planów przychodów i wydatków – co stanowi naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i § 6 i § 40 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333)

· zaplanowaniu środków na zadania nie mieszczące się w katalogu zadań danej jednostki (m.in. współfinansowania przez gminę zadań przypisanych powiatowi, zaplanowanie wydatku na nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) – co stanowi naruszenie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· zaplanowaniu w budżecie wydatku w dziale 926, rozdz. 92695, w § 2570 w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – co jest naruszeniem art. 111 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 2, art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),

· uchwaleniu przez radę planów finansowych środków specjalnych, a nie planów przychodów i wydatków, błędne klasyfikowanie dochodów, błędy rachunkowe, posługiwanie się w załączniku paragrafami czterocyfrowymi zamiast trzycyfrowymi, wskazanie w załączniku stanu zadłużenia niezgodnego z Rb-Z – naruszenie art. 109, art. 124 ust. 1 pkt 2, 5, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 68, poz. 634),

· zawyżeniu wydatków w uchwale o 1.000 zł, co spowodowało ustalenie nieprawidłowego deficytu - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami);

· przyjęciu w uchwale budżetowej przychodów i wydatków GFOŚiGW w kwotach niezgodnych z planem przychodów i wydatków funduszu celowego stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały – co stanowi naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ustawy o finansach publicznych;

· przyjęciu wieloletniego programu wydatków inwestycyjnych w kwocie innej niż określona w wydatkach budżetowych – co stanowi naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 4;

· nieustaleniu planu dochodów własnych z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966),

· niewłaściwym ustaleniu deficytu budżetu oraz kwoty przychodów – art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

· uchwaleniu ujemnego stanu planowanych dochodów budżetu w dziale 756, rozdz. 75601 § 0500 – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· uchwaleniu uchwały zmieniającej budżet z naruszeniem wyłącznej kompetencji burmistrza (wójta) w zakresie inicjatywy uchwałodawczej – naruszenie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

· wykazaniu tylko jednego ze źródeł pokrycia deficytu budżetu – art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· ustaleniu nieprawidłowej wysokości dochodów budżetowych i zawyżenie wydatków co spowodowało ustalenie nieprawidłowej kwoty deficytu – naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· zaniechaniu w uchwale wskazania przeznaczenia nadwyżki budżetowej – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· ujęciu w załącznikach kwot niezgodnych z wielkościami dochodów i wydatków ujętych w budżecie – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 9 i art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· wskazaniu finansowania przychodami z pożyczek zadania inwestycyjnego niezaplanowanego w budżecie – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

· rozbieżnościach pomiędzy wydatkami budżetowymi a „Wykazem zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006”, pomiędzy treścią uchwały a podsumowaniem zmian w załączniku „Zmiany w planie dochodów” oraz poprzez zakwalifikowanie do zadań zleconych wydatków ponoszonych na realizację zadań własnych – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148);

· niezgodnościach pomiędzy załącznikami wysokości wydatków inwestycyjnych (o kwotę 400 tys. zł)- naruszenie art. 110 i art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148);

· zaplanowaniu w budżecie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją kotłowni (w dziale 750 rozdz. 75023) jako wydatki bieżące § 4270 – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148);

· uchwaleniu wieloletniego programu inwestycyjnego obejmującego także 2004 rok w sprzeczności z planem nakładów inwestycyjnych na 2004 rok stanowiącym załącznik do uchwały – naruszenie art. 110 ust. 1 i art. 124 ust. 1 pkt 4 oraz art. 92 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148);

· uchwaleniu w budżecie wydatków związanych z referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji – naruszenie art. 40 ust. 1 ustawy z 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z późn. Zm.) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148)

 

d) Dwa zarządzenia, w których Kolegium RIO w Łodzi stwierdziło naruszenie prawa, ale nie nakazało usunięcia nieprawidłowości, dotyczyły zmian budżetu.

 

 

Ad. 2

W skład 8880 uchwał przyjętych do protokołu bez uwag wchodzą uchwały dotyczące:

-          uchwalenia budżetu – 195,

-          zmian budżetu i w budżecie – 5504,

-          procedury uchwalania budżetu – 26,

-          układu wykonawczego budżetu j.s.t., jego szczegółowości oraz zmian – 809,

-          absolutorium dla zarządu: w sprawie udzielenia – 198,

-          absolutorium dla zarządu: w sprawie nieudzielenia - 1,

-          emitowania obligacji, określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd – 3,

-          zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych – 503,

-          zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę – 65,

-          udzielania poręczeń majątkowych – 12,

-          określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji dla jednostek organizacyjnych j.s.t. ‑ 30,

-          uchwalenia planu przychodów i wydatków funduszy celowych – 18,

-          podatków i opłat lokalnych – 1004,

-          zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych – 113,

-         pozostałych spraw – 399.

 

 

W 2004 r. Kolegium Izby w 199 uchwałach w sprawie udzielenia absolutorium nie dopatrzyło się naruszenia prawa.

Kolegium RIO, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – orzekło nieważność trzech uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium. Przyczyną stwierdzenia nieważności przedmiotowych uchwał był fakt, iż absolutorium zostało nieudzielone nie z powodu niewykonania budżetu lecz z innych przyczyn.

 

W przypadku jednej uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Kolegium stwierdziło nieistotne naruszenia prawa.

 

 

Zgodnie z ust. 2 art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień.

Spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pozostających pod nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przewidzianym ustawowo terminie budżetu nie uchwaliły dwie jednostki: Międzywojewódzki Komunalny Związek Gmin ds. Gazyfikacji z siedzibą w Strykowie i Gmina Sadkowice.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2004r. i 29 kwietnia 2004 r. działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 4 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy o rio – ustaliło:

-          Budżet Międzywojewódzkiego Komunalnego Związku Gmin ds. Gazyfikacji z siedzibą w Strykowie na 2004 rok. Ustalając wielkości dochodów i wydatków budżetu Kolegium uwzględniło wyjaśnienia złożone przez Przedstawiciela. Budżet Związku został ustalony w szczegółowości wynikającej z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

-          Budżet Gminy Sadkowice na 2004 rok. Ustalając wielkości dochodów i wydatków budżetu Kolegium uwzględniło kwoty dochodów i wydatków związanych z obowiązkowymi zadaniami własnymi zapisane w projekcie budżety opracowanym przez Wójta Gminy. Budżet Gminy został ustalony w szczegółowości wynikającej z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) w wielkościach odnośnie zadań własnych wynikających z projektu budżetu, w zakresie zadań zleconych w wielkościach wynikających z decyzji dysponenta budżetu wg stanu na dzień 16 kwietnia 2004 r.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o rio Izba, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym przez izbę terminie właściwy organ nie usunie wskazanych nieprawidłowości kolegium izby orzeka o nieważności uchwał w całości lub w części. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby.

 

W 2004 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o rio wskazało, że 10 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu podjętych zostało z naruszeniem prawa. Jednocześnie Kolegium wskazało sposób oraz termin usunięcia wskazanych nieprawidłowości. W związku z faktem, że uchwały zostały we wskazanym przez kolegium terminie naprawione - postępowanie nadzorcze w stosunku do nich zostało umorzone.

 

 

Skargi

 

W 2004 roku dwie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zostały zaskarżone przez j.s.t. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Jedna ze skarg dotyczyła rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium podjętego w stosunku do uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

W przedmiotowej uchwale Rada Miasta Zduńska Wola wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości:

-         budynków stanowiących własność osób fizycznych, których elewacje zewnętrzne zostaną kompleksowo odnowione w latach 2004 - 2006,

-         budynków mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych, w których w latach 2004 - 2006 zostaną zmodernizowane przydomowe kotłownie poprzez przystosowanie ich do opalania gazem lub olejem opałowym lub zlikwidowane przydomowe kotłownie opalane paliwem stałym i budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci cieplnej.

Kolegium Izby stwierdziło nieważność badanej uchwały z powodu jej sprzeczności z prawem tj. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 31 ust. 2 oraz art. 217 Konstytucji RP.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę jst.;

 

           Druga skarga dotyczyła rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Izby podjętego w stosunku do uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Kolegium Izby stwierdziło nieważność paragrafu 7 uchwały zawierającego upoważnienie dla wójta gminy do udzielenia poręczenia stowarzyszeniom realizującym zadania przy udziale środków SAPARD na okres 6 miesięcy do kwoty 1.800.000 zł, co spowodowało przekroczenie 15% planowanych na rok budżetowy dochodów gminy.

Do 31 grudnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpatrzył ww. skargi.

 

W roku 2004 Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał jedno postanowienie (dotyczące skargi wniesionej w roku 2003 przez Regionalną Izbę Obrachunkową) o umorzeniu postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Przyczyną umorzenia postępowania był wniosek RIO przedstawiony w związku z podjęciem przez jst. uchwały uchylającej zaskarżoną uchwałę.

Wymieniona skarga dotyczyła sfinansowania objęcia przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów udziałów w spółce „Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo‑Technologiczny” Sp. z o.o., co narusza art. 7 w związku z art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 118 i art. 34a Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 124 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

 

 

Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a ustawy o rio do właściwości kolegium izby należy rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

 

W 2004 roku Kolegium Izby podjęło 4 uchwały dotyczące zastrzeżeń, o których mowa wyżej:

1)     Uchwałę nr 12/48/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego z dnia 01.04.2004 r., wniesionych przez Burmistrza Kamieńska –Kolegium oddaliło zastrzeżenia do wniosków:

a)     w zakresie gospodarki kasowej,

b)     w zakresie braku kontrasygnaty skarbnika na umowie,

c)      w zakresie zlecenia robót podwykonawcy,

d)     w zakresie udzielania pomocy finansowej,

e)      w zakresie realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

uwzględniło natomiast zastrzeżenia dotyczące nienaliczenia kar umownych.

2)     Uchwałę nr 20/83/2004 z dnia 16.07.2004 roku w sprawie zastrzeżeń Zarządu Powiatu Zgierskiego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 1.06.2004 r. – Kolegium oddaliło zastrzeżenia dotyczące wydatków na realizację zadań powierzonych na podstawie umowy jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dotyczące nieprawidłowego rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego.

 

3)     Uchwałę nr 21/88/2004 z dnia 27.07.2004 roku w sprawie zastrzeżeń Wójta Gminy Andrespol do wniosków pokontrolnych z dnia 14.06.2004 r. – Kolegium uwzględniło zastrzeżenia do wniosków zobowiązujących Radnych do zwrotu do budżetu diet za udział w posiedzeniach Rady i komisji Rady w miesiącu marcu i kwietniu 2004 r. w związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia do dnia 1 marca 2003 r. oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy przez rodzeństwo radnych; uwzględniło także zastrzeżenia w zakresie udzielania przez Wójta pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy oraz składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem kierownikowi RGP i inspektorowi do spraw GGUG.

 

4)     Uchwałę nr 31/109/2004 z dnia 10.11.2004 roku w sprawie zastrzeżeń Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach do zaleceń pokontrolnych z dnia 20.09.2004 r. - Kolegium uznało zasadność zastrzeżeń wniesionych przez Dom Pomocy Społecznej i odstąpiło od egzekwowania naliczania potrąceń od niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz od przekwalifikowania budynków Domu Pomocy Społecznej do grupy budynków szpitali z zakładów opieki medycznej.

Odwołanie od opinii składu orzekającego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o rio do właściwości kolegium izby należyrozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2. Zgodnie z tą właściwością Kolegium RIO w Łodzi rozpatrzyło jedno odwołanie jednostki od opinii Składu Orzekającego.

W/w odwołanie dotyczyło opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003 rok M.‑Gm. Stryków. Kolegium nie uwzględniło odwołania od uwagi Składu Orzekającego o dokonanym bez podstawy prawnej wydatku w kwocie 4 150 zł za czynności zlecone na podstawie umowy członkom Rady Gospodarczej, która zdaniem Składu Orzekającego została powołana przez burmistrza bez podstawy prawnej.

 

 

2. Działalność opiniodawcza

 

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wydawały w 2004 roku opinie:

 

 

1)      o możliwości spłaty kredytów i pożyczek:

W 2004 r. Składy Orzekające RIO w Łodzi opiniowały 97 wniosków w sprawie możliwości spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydanych zostało 81 opinii pozytywnych, 15 – pozytywnych z uwagami i  jedna negatywna.

Przyczyną wydania negatywnej opinii w sprawie możliwości spłaty planowanych do zaciągnięcia przez gminę kredytów było naruszenie art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - obciążenie dochodów budżetu roku 2004 spłatami rat kredytów wraz z odsetkami na poziomie 26,25%.

W opiniach z uwagami składy orzekające przedstawiały głównie warunki, które jednostki samorządu terytorialnego powinny wypełnić, aby pozostać w zgodności z normą określoną w art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, tzn.:

-         osiągnięcie poziomu dochodów określonego w prognozie,

-         utrzymanie wysokości zobowiązań długoterminowych określonych w prognozie zarządu na najbliższe lata,

-         realizacja dochodów i wydatków (w tym inwestycyjnych) na poziomie przewidzianym w zestawieniu przepływów pieniężnych,

W uzasadnionych przypadkach Składy stwierdzały także, że co prawda gmina wypełnia warunki określone w/w normą, lecz poziom obciążeń budżetu wskazuje na ograniczone możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata nastąpiłaby w kolejnych latach budżetowych.

 

 

2)      w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych:

 

W 2004 roku Składy Orzekające RIO w Łodzi wydały 363 opinie w sprawie możliwości sfinansowania deficytu i prognozy kształtowania się długu publicznego, w tym 332 pozytywne, 30 pozytywnych z uwagami i 1 negatywną.

Województwo samorządowe w powyższych sprawach otrzymało dwie opinie pozytywne, miasta na prawach powiatu – cztery pozytywne i dwie pozytywne z uwagami, powiaty – 34 opinie pozytywne i 5 pozytywnych z uwagami, gminy – 288 pozytywnych, 23 pozytywnych z uwagami, a związki międzygminne otrzymały cztery opinie pozytywne i jedną negatywną.

Podstawą wydanianegatywnej opinii była prognozowana kwota zadłużenia Związku na koniec 2004 r., które wynieść miało 85,99% planowanych dochodów – naruszenie art. 114 ustawy o finansach publicznych.

 

W opiniach pozytywnych z uwagami:

· Składy orzekające zwracały uwagę na wysoki wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów, wysokie obciążenie budżetu z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz odsetek i ograniczoną możliwość dalszego zaciągania zobowiązań długoterminowych obciążających budżet roku bieżącego i lat następnych.

· Wysokie (bliskie granic określonych w ustawie o finansach publicznych) prognozowane wskaźniki zadłużenia wymagają bieżącej analizy poziomu zadłużenia, realizacji dochodów i wydatków budżetu, ponieważ mogą skutkować przekroczeniem ustawowych limitów zadłużenia i negatywną opinią o wykonaniu budżetu.

· Jeden ze składów orzekających stwierdził, że wskazany w prognozie długu stan zadłużenia na 31.12.2003r. nie jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-Z.

 

 

3)      o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2004 r. i 2005 r. wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami:

 

W 2004 r. Składy Orzekające zaopiniowały 268 projektów budżetów, w tym 1 projekt budżetu województwa samorządowego, 6 projektów miast na prawach powiatu, 35 projektów budżetów powiatów, 8 projektów budżetów związków komunalnych oraz 218 projektów przedstawionych przez gminy.

Wydano 104 opinie pozytywne, 161 – pozytywnych z uwagami i 3 negatywne.

 

Przyczyną wydania negatywnych opinii w przedmiotowej sprawie było naruszenie:

· art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz art. 12 pkt 8 lit c ustawy o samorządzie powiatowym:

-     w załączniku nr 3 zarząd nie zaplanował spłaty pożyczki długoterminowej, którą rada udzieliła Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku;

-     w projekcie zawarto zapis o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu a zgodnie z przepisami art. 12 pkt 8 lit. c ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek, a nie wyrażenie zgody na zaciągnięcie tych zobowiązań przez Zarząd.

§      art. 109 ust. 2 pkt 1; art. 124 ust. 1 pkt 2 ppkt b pkt 4 i 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - w załączniku "Program zadań inwestycyjnych na 2005 r." ujęto kwoty nakładów na zadania inwestycyjne, które nie posiadają odzwierciedlenia w zaplanowanych na 2005 r. wydatkach budżetowych.

 

W opiniach z uwagami stwierdzono m. in.:

· Stosowanieniewłaściwej klasyfikacji budżetowej (m.in. przez nieuwzględnienie nowych przepisów obowiązujących w tym zakresie), stosowanie niepełnej nazwy działu lub rozdziału klasyfikacji budżetowej.

· Brak wyodrębnienia źródła dochodów własnych gminy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U. nr 203, poz. 1966)

· Niekompletność informacji o stanie mienia komunalnego (nie spełnia wymogów określonych w art. 120 ustawy o finansach publicznych);

· Brak zaplanowania przychodów i wydatków środka specjalnego obejmującego wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40a w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r. nr 200, poz. 1958);

· W planie wydatków bieżących zaplanowano dotacje dla zakładu budżetowego – skład orzekający przypomniał, że wraz z uchwaleniem dotacji przedmiotowych powinny być także uchwalone przez radę stawki dotacji przedmiotowych, co wynika z art. 117 ustawy o finansach publicznych.

· Ustalonorezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – niezgodność z art. 116 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, ze rezerwa ogólna jest uchwalana na wydatki zaplanowane w budżecie.

· Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości przekraczającej 1% zaplanowanych na 2005 rok wydatków.

· Określono wysokość rezerwy celowej, a nie określono celu na jaki będzie przeznaczona.

· Brak upoważnienia dla wójta (zarządu) do zaciągania długu i do spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego – naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

· Nieprecyzyjne sformułowanie upoważnienia dla burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków – naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

· Rozbieżność kwot między załącznikiem a samym projektem.

· Niezgodność zapisów między załącznikami.

· W treści projektu uchwały budżetowej brak zapisu określającego wysokość uchwalonego deficytu.

· Błędne określenie kwoty deficytu budżetowego.

· Niewskazanie źródeł pokrycia deficytu – art. 124 ust. 1 pkt 3 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

· W dochodach budżetu gminy zaplanowano środki unijne – środki takie mogą być ujęte w dochodach budżetu na podstawie faktycznego przekazania środków, ewentualnie na podstawie promesy, w przeciwnym wypadku gmina musi zaplanować na realizacje zadań środki własne.

· W projekcie budżetu zamieszczono plan finansowy a nie plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego – art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

· W jednym załączniku ujęto łącznie zarówno wydatki na zadania inwestycyjne jak i nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne – powinien być osobno uchwalony załącznik obejmujący planowane wydatki inwestycyjne (zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. 6 ustawy o finansach publicznych) i osobno załącznik obejmujący limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (zgodnie z art. 110 ustawy o finansach publicznych).

· W wydatkach budżetu w dziale – Oświata i wychowanie nie wyodrębniono wydatków nadokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

· Załącznik do projektu „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” sporządzony niezgodnie z art. 110 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ponieważ zawiera wysokości wydatków w latach 2003-2005, a winien zawierać wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

· Załącznik ”Plan nakładów na inwestycje wieloletnie” nie spełnia przepisów art. 110 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – nie określono wydatków w roku budżetowym 2004.

· Błędy rachunkowe.

· Prognoza długu nie wyczerpuje informacji, które powinna zawierać, m.in. nie zawiera wszystkich tytułów dłużnych wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

· Nie zaplanowano dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – niezgodność z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).

· Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty targowej.

· Nie wyodrębniono wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

· Nie zaplanowano dochodów z podatku od posiadania psów – naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966).

· Zaplanowanie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu w przychodach FOŚiGW – powinny zostać zaliczone do dochodów budżetu.

· Brak pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w planie przychodów i wydatków FOŚiGW.

· W projekcie budżetu zamieszczono plan finansowy FZGiK, a fundusz taki nie jest funduszem samorządowym tylko częścią Funduszu Krajowego i nie powinien być ujęty w uchwale budżetowej.

· Zaplanowanie diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady.

· Upoważnienie wójta do lokowania wolnych środków na rachunku bankowym gminy – art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).

Poza tym w związku z wysokimi wskaźnikami zadłużenia wynikającymi z załączonej do projektu prognozy kwoty długu składy orzekające wskazywały jednostkom na ograniczone możliwości dalszego zaciągania zobowiązań długoterminowych.

 

 

4)      o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.:

 

W 2004 r. wydano 207 opinii o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2004 r. (126 opinii pozytywnych, 79 pozytywnych z uwagami i 2 negatywne):

-           Województwo Łódzkie otrzymało opinię pozytywną z uwagami,

-           wśród 21 informacji powiatów o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r., 10 otrzymało opinię pozytywną, 11 - pozytywną z uwagami,

-           miasta na prawach powiatu otrzymały 1 opinię pozytywną i 2 opinie pozytywne z uwagami,

-           gminy otrzymały 110 opinii pozytywnych, 62 opinie pozytywne z uwagami oraz 2 opinie negatywne,

-           składy orzekające wydały 8 opinii dotyczących informacji związków międzygminnych o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. - pięć pozytywnych i trzy pozytywne z uwagami.

 

Przyczyną wydania negatywnych opinii w tej sprawie były następujące nieprawidłowości:

· Zaangażowanie na pokrycie deficytu środków finansowych nie zaplanowanych w uchwale budżetowej - winny one zostać wykazane w sprawozdaniu Rb – NDS po stronie wykonania bez planu bądź w wysokości wyższej od zaplanowanej.

· Wystąpienie zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług (zobowiązania, których termin płatności minął przed upływem okresu sprawozdawczego i nie są one przedawnione ani umorzone) w łącznej wysokości 1.256.997zł, w tym na zadaniach inwestycyjnych w łącznej kwocie 313.810zł.

Przy powyższym Skład Orzekający przypomniał, że dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodujących uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie skutkować może odpowiedzialnością osób dysponujących środkami publicznymi z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (por.: art. 138 ust.1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych).

· Przekroczenie planowanych wydatków oraz zaciągnięcie zobowiązań przekraczających planowane wydatki.

· W sprawozdaniu statystycznym Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazano stan zaangażowania środków budżetowych wyższy od planowanego Zgodnie z przepisami rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w kolumnie „zaangażowanie” wykazuje się, wg stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, wynikające z ewidencji księgowej zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego z tytułu wykonanych wydatków i podjętych zobowiązań.

· W sprawozdaniu Rb- N o stanie należności gminy wykazano należności wymagalne tj. wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone (rozdz. 7 § 19 ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej) w wysokości 4.499.896zł. Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu Rb- 27S o wykonaniu dochodów budżetowych stwierdzono, że największa pozycja należności wymagalnych w kwocie 3.606.905 zł dotyczy działu 756 obejmującego podatki i opłaty lokalne. Pozostałe należności wymagalne wystąpiły z tytułu niepodatkowych należności Miasta, w tym między innymi z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - § 0470 – w kwocie 85.484zł oraz przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - § 0750 – w kwocie 378.747zł.

· Przedłożone sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu - w zakresie środków specjalnych oraz funduszy celowych - nie wypełnia dyspozycji Rady zawartej uchwały budżetowej. Zgodnie z uchwałą budżetową sprawozdanie to winno obejmować także zestawienia przychodów i wydatków środków specjalnych i funduszy celowych. Ponadto w sprawozdaniu opisowym ujęte zostały sprawozdania z działalności stowarzyszeń i klubów sportowych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta. Skład Orzekający zwraca uwagę na konieczność powiązania informacji z działalności tych podmiotów z zadaniami jakie zostały powierzone im do realizacji przez Miasto zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym.

· Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 408 281 zł.

· Wystąpiły odsetki od zaległych składek wobec ZUS co zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

· Zobowiązania wymagalne i odsetki od zaległych składek wobec ZUS występowały w poprzednich okresach sprawozdawczych.

 

W opiniach pozytywnych z uwagami składy orzekające stwierdziły m. in.:

· powstanie zobowiązań wymagalnych,

· błędy w klasyfikacji budżetowej,

· wydatki na pozostałe odsetki,

· w wydatkach budżetu nie wyodrębniono wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

· przekroczenie planowanych wydatków, zaciągniecie zobowiązań przekraczających planowane wydatki,

· w jednostkach organizacyjnych nie został odprowadzony w terminach i wysokościach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obligatoryjny odpis na ten fundusz,

· niezgodność planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z danymi od dysponenta,

· niskie wykonanie planu wydatków,

· niezgodność sprawozdań statystycznych z informacją opisową,

· stan zaangażowania środków budżetowych w kwocie wyższej od planowanych wydatków,

· brak spójności pomiędzy danymi wykazanymi w różnych sprawozdaniach statystycznych, rozbieżności miedzy załącznikami,

· nieprawidłowe wykazanie stanu środków obrotowych netto na koniec okresu w sprawozdaniu Rb-30.

Poza tym składy orzekające najczęściej zwracały uwagę na to, że:

-          fakt występowania zobowiązań wymagalnych winien stanowić podstawę dokonania analizy prawidłowości wykonania wydatków w zakładach budżetowych w celu ustalenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

-          fakt wystąpienia wydatków w pozostałych odsetkach winien stanowić podstawę do dokonania przez zarząd analizy prawidłowości wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych j.s.t. w celu ustalenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z tytułu dopuszczenia do zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodujących uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie – art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,

5)      o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2003 r.:

Składy Orzekające Izby zaopiniowały w 2004 r. 207 sprawozdań z wykonania budżetów za 2003 r. (w tym 3 miast na prawach powiatów, 21 sprawozdań powiatów, 1 sprawozdanie województwa i 8 sprawozdań związków międzygminnych, 174 sprawozdania gmin).121 z nich otrzymało opinię pozytywną, 85 pozytywną z uwagami, 1 sprawozdanie zaopiniowano negatywnie.

 

Przyczyną wydania negatywnej opinii w tej sprawie było naruszenie:

· art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez pokrycie niedoboru występującego na koniec roku z subwencji oświatowej otrzymanej na miesiąc styczeń 2004 r;

· art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez wystąpienie zobowiązań wymagalnych na koniec 2003 roku wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

· art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez to, iż w trakcie realizacji budżetu gmina zapłaciła odsetki, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

W opiniach pozytywnych z uwagami składy orzekające stwierdziły m. in.:

· powstanie zobowiązań wymagalnych,

· niezgodność sprawozdań statystycznych z informacją opisową,

· błędy w klasyfikacji budżetowej,

· wydatki na pozostałe odsetki,

· wystąpienie na koniec okresu sprawozdawczego ujemnego stanu środków obrotowych w zakładach budżetowych,

· przekroczenie planowanych wydatków,

· przekroczenie planowanych wydatków środka specjalnego,

· przekroczenie planu przychodów i wydatków z powodu nieurealnienia planu przychodów i wydatków środka specjalnego,

· przekroczenie planowanych wydatków w zakładzie budżetowym,

· przekroczenie planowanych wydatków funduszu celowego,

· dokonanie wydatków bez planu,

· brak w informacji opisowej omówienia przyczyn niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych,

· wydatki na badanie gleb – na zadania nie będące zadaniami gminy,

· nie przedstawiono realizacji planu przychodów i wydatków GFOŚ,

· w sprawozdaniu o wydatkach budżetowych wykazano inne kwoty niż w uchwałach budżetowych,

· zaciągniecie zobowiązań przekraczających planowane wydatki,

· niezgodność planu subwencji rekompensującej ujętej w sprawozdaniu z wykazem MF,

· przekroczenie planowanych rozchodów,

· suma wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań wyższa od planowanych wydatków,

· niezgodność danych w sprawozdaniu z załącznikiem,

· brak spójności pomiędzy danymi wykazanymi w różnych sprawozdaniach statystycznych,

· nie przedstawiono realizacji planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego,

· realizacja wydatków budżetu na zadania, które powinny być finansowane dotacjami z budżetu,

· wpływy z tytułu czynszu za lokale zaliczone do przychodów zakładu budżetowego, a jako dochody z majątku powinny być ujęte w dochodach budżetu,

· wykonanie przez gminę remontu drogi powiatowej bez zawarcia porozumienia z powiatem,

· w Rb-28S nie ujęto w kolumnie zaangażowanie wydatków niewygasających.

Poza tym składy orzekające najczęściej zwracały uwagę na to, że:

-          fakt występowania zobowiązań wymagalnych winien stanowić podstawę dokonania analizy prawidłowości wykonania wydatków w celu ustalenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

-          fakt wystąpienia wydatków w pozostałych odsetkach winien stanowić podstawę do dokonania przez zarząd analizy prawidłowości wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych j.s.t. w celu ustalenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z tytułu dopuszczenia do zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodujących uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie – art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych,

 

 

6)      o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium:

 

Komisje rewizyjne jst przedłożyły do zaopiniowania Składom Orzekającym RIO w Łodzi 207 wniosków w sprawie absolutorium. Łącznie, w odniesieniu do 207 wniosków dotyczących absolutorium składy orzekające RIO w Łodzi wydały: 202 opinie pozytywne, 1 pozytywną z uwagami i 4 opinie negatywne.

W 202 przypadkach komisje występowały z wnioskiem o udzielenie absolutorium – składy orzekające izby wydały tu odpowiednio: 201 opinii pozytywnych, 1 opinię pozytywną z uwagami.

W pięciu przypadkach komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium zarządowi – składy orzekające wydały: 1 opinię pozytywną i 4 opinie negatywne.

 

Przyczyną wydania negatywnych opinii do wniosku komisji rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium było:

· Pomimo wystąpienia niepokojących zjawisk w zakresie realizacji wydatkowej strony budżetu (opisane we wniosku okoliczności) nie stanowią one podstawy do formułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium.

· Pomimo wystąpienia okoliczności, które wpłynęły na niższe niż planowany zakres wydatków to jednak nie mogą one stanowić podstawy, że budżet został wykonany nieprawidłowo (skład orzekający uwzględnił wyjaśnienia urzędników).

· Wniosek o nieudzielenie absolutorium nie został faktycznie poprzedzony oceną wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna nie dokonała merytorycznego uzasadnienia przegłosowanego stanowiska.

· Skład Orzekający nie widzi podstaw do negatywnej oceny wykonania budżetu, ponieważ zarzuty komisji rewizyjnej odnoszące się do wykonania wydatków nie znajdują potwierdzenia w dokumentach posiadanych przez RIO.

 

W 2004 roku Skład Orzekający RIO w Łodzi wydał jedną opinię do uchwały rady miasta w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i nieudzielenia wójtowi absolutorium. Skład uchwalił, że uchwała rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu podjęta została w następstwie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu po zapoznaniu się z przyczynami warunkującymi powstanie różnic między budżetem uchwalonym a wykonanym.

 

 

Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2004 roku wydały łącznie 1350 opinii, w tym: 966 pozytywnych, 371 pozytywnych z uwagami, 12 negatywnych.

 

 

3. Działalność informacyjna i szkoleniowa w roku 2004

 

Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych określająca zadania regionalnych izb obrachunkowych – zobowiązała izby do prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Działalność ta prowadzona jest głównie w formie szkoleń.

 

Ogółem w roku 2004 w trakcie 38 spotkań przeszkolonych zostało około 1650 osób: radnych, członków komisji rewizyjnych, skarbników oraz innych pracowników jednostek objętych nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Podobnie jak w latach poprzednich największym zainteresowaniem cieszyła się problematyka zamówień publicznych. Szkolenia z tego zakresu (17) stanowiły blisko 50% szkoleń przeprowadzonych w roku 2004, zaś ich uczestnicy (682 osoby) stanowili ponad 40% osób przeszkolonych w roku ubiegłym.

Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych oraz uwagi zgłaszane przez przedstawicieli nadzorowanych przez Izbę jednostek samorządu terytorialnego podnoszących, że szkolenia przeprowadzane w dużych grupach nie są wystarczająco efektywne, gdyż ograniczają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami szkolenia a także możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości – Izba Łódzka kontynuowała przyjętą w poprzednich latach zasadę prowadzenia działalności szkoleniowej dla mniejszych grup uczestników. Szkolenia te były prowadzone na wniosek zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego i obejmowały zaproponowaną przez nią tematykę.

Biorąc pod uwagę powyższe 40% (15) szkoleń odbyło się z inicjatywy zainteresowanych bezpośrednio jednostek, zaś ich uczestnicy (350 osób) stanowili 22% osób przeszkolonych ogółem w oku 2004. 11 szkoleń przeprowadzonych na wniosek dotyczyło problematyki zamówień publicznych.

W 2004 roku sporym zainteresowaniem ze strony nadzorowanych jednostek cieszyła się również problematyka udzielania dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie 8 spotkań poświęconych tej tematyce przeszkolonych zostało 320 osób.

 

Liczba osób przeszkolonych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o około 30% (w roku 2004 było to około 1650 osób, w roku 2003 – 1200) przy takiej samej, w zasadzie, liczbie szkoleń (w 2004 roku – 38, w 2003 roku – 37 szkoleń).

Szczegółowa informacja dotycząca szkoleń przeprowadzonych w roku 2004:

-         W grudniu 2003 roku z prośbą o przeprowadzenie szkolenia w zakresie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zamówieniach publicznych zwrócił się, z upoważnienia Wójta, sekretarz Gminy Wielgomłyny. Z uwagi na duży zakres materiału szkolenie odbyło się w dniach 20 i 27 stycznia. Łącznie wzięło w nich udział 40 osób.

-         W związku ze zgłaszanymi przez przedstawicieli nadzorowanych jednostek wątpliwościami dotyczącymi problematyki sprawozdawczości budżetowej, w styczniu 2004 roku Izba wystąpiła z propozycją przeszkolenia skarbników w zakresie sprawozdawczości za rok 2003. Szkolenia odbyły się odpowiednio w dniach:

      9 lutego w Piotrkowie Trybunalskim;

      10 i 12 lutego w Łodzi;

      11 lutego w Skierniewicach oraz

      13 lutego w Sieradzu.

W szkoleniach wzięło udział 201 przedstawicieli (głównie skarbników) nadzorowanych jst oraz 15 pracowników Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń.

-          W lutym 2004 roku z prośba o przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie wystąpił Zastępca Burmistrza Miasta. W szkoleniu, dotyczącym problematyki przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzięło udział około 20 pracowników Urzędu. Szkolenie odbyło się w dniu 8 marca.

-         W lutym 2004 roku Izba wychodząc naprzeciw zgłaszanemu przez jednostki samorządu terytorialnego zainteresowaniu zorganizowała szkolenie na temat: uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnej oraz procedury absolutoryjnej. Szkolenia odbyły się odpowiednio w dniach;

      15 marca w Piotrkowie Trybunalskim;

      16 marca w Sieradzu;

      18 i 19 marca w łodzi oraz

      22 marca w Skierniewicach.

Łącznie wzięło w nich udział 172 osoby.

-         w marcu 2004 roku Izba zorganizowała szkolenie dla skarbników dotyczące sprawozdawczości finansowej za I kwartał 2004 roku. Szkolenia odbyły się odpowiednio w dniach:

      2 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim;

      30 marca w Sieradzu;

      29 marca i 1 kwietnia w Łodzi oraz

      31 marca w Skierniewicach

Łącznie wzięło w nich udział 173 osoby, w tym 14 inspektorów Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń

-         w kwietniu 2004 roku RIO w Łodzi zorganizowała pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezesa Rio szkolenie dla radnych samorządowych dotyczącym ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szkolenie to odbyło się dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Łodzi w siedzibie Urzędu. Szkolenie odbyło się w dniu 8 kwietnia, wzięło w nim udział 188 osób.

-         W marcu 2004 roku z wnioskiem o przeprowadzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy zwrócił się do izby Starosta Łęczycki. Szkolenie dotyczące problematyki zamówień publicznych odbyło się w dniu 5 kwietnia. Wzięło w nim udział około 25 osób (dyrektorów i księgowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników zajmujących się przeprowadzaniem procedur przetargowych w tych jednostkach).

-         21 kwietnia 2004 roku, na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się szkolenie dotyczące problematyki ustawy o zamówieniach publicznych. W szkoleniu wzięło udział około 30 pracowników Urzędu.

-         W dniach 27 i 29 kwietnia odbyły się szkolenia z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola. Inicjatorem szkolenia był Sekretarz Miasta. W obu szkoleniach wzięło udział łącznie 50 osób.

-         Z inicjatywą przeprowadzenia szkoleń z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych zwrócili się do Izby również: Wójtowie Gmin: Rzgów, Lutomiersk i Nieborów oraz Prezydent Miasta Radomska. Szkolenia odbyły się odpowiednio: 15 maja w Urzędzie Gminy Rzgów, wzięło w nim udział 15 osób, 19 maja w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk (wzięło w nim udział 20 osób), 17 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomsku (wzięło w nim udział 20 osób) 18 maja w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (wzięło w nim udział 15 osób).

-         We wrześniu 2004 roku, odpowiadając na zgłaszane przez przedstawicieli nadzorowanych jst, RIO w Łodzi zaproponowała przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmującego tematykę: Prawa zamówień publicznych (w tym: podstawowe definicje, przedmiot zamówienia, dokumentację postępowań, wybór ofert, środki ochrony prawnej); ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym: podstawowe definicje, zawartość programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizację otwartego konkursu ofert) oraz problematykę budżetu na rok 2005 (w tym: poziom zadłużenia jst, problematyka absorbcji środków strukturalnych UE przez budżety jst ).

 Z uwagi na zakres materiału szkolenia były dwudniowe i odbyły się odpowiednio:

      6 i 7 października w Sieradzu;

      13 i 14 października w Piotrkowie Trybunalskim;

      19 i 20 października oraz 25 i 26 października w Łodzi;

      27 i 28 października w Skierniewicach;

Łącznie wzięło w nich udział 484 osoby.

-          W październiku 2004 roku z prośbą o przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi szkolenia dotyczącego przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwrócił się Sekretarz Miasta Łodzi. Szkolenie odbyło się w dniu 7 września, wzięło w nim udział 30 osób.

-         W październiku 2004 roku z inicjatywą przeprowadzenia szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych (szkół medycznych, bibliotek pedagogicznych, kolegiów nauczycielskich i ośrodków doskonalenia nauczycieli) na temat zmian w ustawie o zamówieniach publicznych wystąpił Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie odbyło się w dniu 15 listopada, wzięło w nim udział około 30 osób.

-         W listopadzie 2004 roku z wnioskiem o przeprowadzenie szkolenia nt. udzielania dotacji oraz współudziału gminy z organizacjami pozarządowymi w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwrócił się Zastępca Wójta Gminy Zgierz. Szkolenie odbyło się w dniu 30 listopada, wzięło w nim udział 25 pracowników Urzędu Gminy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

-         W październiku 2004 roku z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dot. problematyki zamówień publicznych zwrócił się Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Szkolenie odbyło się w dniu 3 grudnia 2004 roku, wzięło w nim udział 30 osób.

-         Ponadto w listopadzie 2004 roku odbyły się dwa szkolenia/spotkania dotyczące problematyki budżetów roku 2005. Oba spotkania odbyły się w Łodzi, wzięło w nich udział około 45 osób.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, została utrzymana praktyka zarówno bezpośrednich spotkań jak i konsultacji telefonicznych Prezesów Izby, członków poszczególnych składów orzekających oraz inspektorów z przedstawicielami nadzorowanych jednostek, mająca na celu udzielanie porad, wyjaśnień oraz instruktażu w zakresie prowadzonej przez izbę działalności nadzorczej i opiniodawczej, kontrolowanych sprawozdań oraz kontroli przeprowadzanych w nadzorowanych przez izbę jednostkach samorządu terytorialnego.

Działalność informacyjna prowadzona była także poprzez udzielanie pisemnych interpretacji, wyjaśnień i odpowiedzi na pytania kierowane do izby przez jst. Zapytania dotyczyły, między innymi, problematyki stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Działalność informacyjna i szkoleniowa prowadzona jest również poprzez stronę internetową izby (www.lodz.rio.gov.pl) oraz Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.lodz.rio.gov.pl).

 

Na stronach tych znajdują się m.in.:

      opinie prawne i stanowiska Kolegium RIO w Łodzi,

      Biuletyny Informacyjne Izby wydane w latach poprzednich w formie publikacji,

      opinie składów orzekających izby dotyczące projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

      wnioski pokontrolne,

      analizy i opracowania dotyczące działalności nadzorczej, opiniodawczej oraz kontrolnej izby,

      przegląd wydawnictw – notki prasowe o artykułach dotyczących samorządu terytorialnego,

      stanowiska Ministerstwa Finansów i UOKIK,

      inne informacje ważne dla prawidłowości działania jednostek samorządu terytorialnego.

 

W celu umożliwienia pewnej i szybkiej komunikacji pomiędzy regionalnymi izbami obrachunkowymi a jednostkami samorządu terytorialnego drogą internetową w 2004 roku izby rozpoczęły wdrażanie projektu uruchomienia serwera pocztowego dla wszystkich jst w Polsce. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wystąpiła do wszystkich nadzorowanych jednostek z prośbą o wyznaczenie w każdej jednostce osoby (lub osób) odpowiedzialnych za obsługę wyżej wymienionego konta. Spora część jednostek wyznaczyła już osoby uprawnione do jego obsługi. Tym samym działalność informacyjna izby może być, i częściowo już jest, prowadzona za pośrednictwem poczty internetowej.

 

 

 

4. Działalność Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej Łodzi

 

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest jednym z organów izby. Przewodniczącym komisji jest zastępca prezesa izby, zastępców przewodniczącego komisji oraz jej członków powołuje prezes izby.

 

W roku 2004 do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi zostały złożone wnioski o ukaranie 223 osób.

W stosunku do 229 osób Komisja wydała postanowienie o wszczęciu postępowania.

Ogółem w roku 2004 roku, na 167 rozprawach i posiedzeniach, Komisja załatwiła sprawy dotyczące 220 obwinionych. Z tego:

-         w 9 przypadkach wydała rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania,

-         w 211 przypadkach wydała orzeczenia w kwestii winy i kary, w tym:

      69 orzeczeń o uniewinnieniu

      142 orzeczenia o uznaniu winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych (34 osoby otrzymały karę upomnienia, 3 karę nagany, w stosunku do 105 osób Komisja postanowiła odstąpić od wymierzenia kary).

Na koniec 2004 roku pozostały do rozpatrzenia sprawy dotyczące 32 obwinionych (w tym co do 7 osób postępowanie zostało zawieszone).

 

 

 

Sprawozdanie o sposobie załatwienia wniosków o ukaranie wniesionych w roku 2004 do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

 

I.

Sprawy oczekujące na rozstrzygnięcie (wszczęte)

wg stanu na początek roku sprawozdawczego

Liczba

obwinionych

01

22

Złożone wnioski o ukaranie:

liczba

obwinionych

02

223

- postanowienia o wszczęciu postępowania

liczba

obwinionych

03

229

- postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania:

liczba

obwinionych

04

0

- wnioski o ukaranie zwrócone do uzupełnienia

Wykazana liczba 14 dotyczy obwinionych, co do których wnioski o ukaranie zostały w 2004r. zwrócone rzecznikowi do uzupełnienia. Wnioski te po uzupełnieniu wróciły do Komisji (również w 2004r.) i w stosunku do tych 14 osób wydano postanowienia o wszczęciu postępowania i osoby te zostały ujęte w poz.03 – 229. Na dzień 31 grudnia 2004r. nie było w Komisji żadnych wniosków o ukaranie zwróconych do uzupełnienia.

liczba

obwinionych

05

14

Sprawy w toku (oczekujące na rozstrzygnięcie)

na koniec roku:

liczba

obwinionych

06

32

-         w tym postanowienia o zawieszeniu

 postępowania:

liczba

obwinionych

07

7

 

II.

Sprawy rozstrzygnięte (załatwione) w ciągu roku:

liczba

obwinionych

08

220

-         w tym:

 - rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania:

liczba obwinionych

09

9

 - z tego:

 - postanowienia o umorzeniu

 postępowania wskutek przedawnienia orzekania:

liczba obwinionych

10

4

Wydane orzeczenia w kwestii winy i kary:

liczba

obwinionych

11

211

Orzeczenia o uniewinnieniu:

liczba

uniewinnionych

12

69

Orzeczenia o uznaniu winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych – ogółem:

liczba

winnych

13

142

- z tego: - ukarano – ogółem:

liczba

ukaranych

14

37

 - w tym: - karą upomnienia:

liczba

ukaranych

15

34

 - karą nagany:

liczba

ukaranych

16

3

 - karą pieniężną:

liczba

ukaranych

17

0

 - karą przewidzianą w art.147 ust.1 pkt 4

 ustawy*:

liczba ukaranych

18

0

 - odstąpiono od wymierzenia kary:

liczba winnych

19

105

 

III.

Z ogólnej liczby osób uznanych winnymi

(wykazanych w części II – wiersz 13) przypada na

winnych czynów z art.138 ust.1 ustawy*:

pkt 1

liczba winnych

20

6

pkt 2

liczba winnych

21

27

pkt 3

liczba winnych

22

1

pkt 4

liczba winnych

23

2

pkt 5

liczba winnych

24

0

pkt 6

liczba winnych

25

0

pkt 7

liczba winnych

26

17

pkt 8

liczba winnych

27

4

pkt 9

liczba winnych

28

25

pkt 10

liczba winnych

29

2

pkt 11

liczba winnych

30

4

pkt 12

liczba winnych

31

79

pkt 13

liczba winnych

32

9

pkt 14

liczba winnych

33

13

pkt 15

liczba winnych

34

1

pkt 16

liczba winnych

35

0

pkt 17

liczba winnych

36

0

Z ogólnej liczby osób uznanych winnymi

(wykazanych w wierszu 13) przypada winnych

czynów z art.138 ust.2 ustawy*:

liczba winnych

37

1

Łączna kwota odsetek za opóźnienie w zapłacie

Przypisanych winnym naruszenia art.138 ust.1pkt 11

Ustawy* (wykazanych w wierszu 30):

suma w zł

38

44.510,20

 

IV.

Łączna wysokość wymierzonych kar pieniężnych:

 

suma w zł

39

0

Średnia wysokość wymierzonej kary pieniężnej:

średnia kara w zł

40

0

Łączna kwota wyegzekwowanych kar pieniężnych:

 

suma w zł

41

0

Łączna wysokość orzeczonych kosztów postępowania

Należnych Skarbowi Państwa:

suma w zł

42

26.266,89

Łączna kwota wyegzekwowanych kosztów

Postępowania należnych Skarbowi Państwa:

suma w zł

43

22.646,02

 

V.

Liczba odbytych przez składy orzekające Komisji

rozpraw i posiedzeń:

łączna liczba

44

167

 

 

 

 

5. Działalność Komisji ds. Kontrasygnaty.

 

Na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do zadań izby należy rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W lipcu 2004 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wpłynęło (do wiadomości) pismo Skarbnika Miasta Łęczycy adresowane do Burmistrza Miasta, w którym pani Skarbnik informowała, że odmawia kontrasygnaty na fakturach i czekach związanych z festiwalem filmowym – z uwagi na to, iż nie był on objęty planem rzeczowym przy projektowaniu budżetu.

Komisja ds. kontrasygnaty stwierdziła, że Skarbnik Miasta Łęczycy wypełnił dyspozycję zawartą w art. 35 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, tzn. odmówił podpisania dokumentu i zawiadomił o tym fakcie kierownika jednostki.

W przekazanym Izbie materiale brak było informacji o tym, czy kierownik jednostki wydał skarbnikowi pisemne polecenie realizacji operacji.

Tym samym w przedmiotowej sprawie nie wchodziła w grę właściwość komisji.