W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sprawozdanie z działalności Izby za 2003 rok

XML

Treść

Sprawozdanie z działalności
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
w 2003 rokuZgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o rio (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.), regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jst.
Na podstawie art. 7 ustawy o rio izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości znajduje się w Sprawozdaniu z działalności kontrolnej izby).
Izby badają uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: procedury uchwalania budżetu i jego zmian; budżetu i jego zmian; zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jst oraz udzielania pożyczek; zasad i zakresu przyznawania dotacji; podatków i opłat lokalnych; absolutorium (na podstawie art. 11 ustawy o rio); wydają opinie w sprawach wskazanych w art. 13 ustawy o rio; zaś na podstawie art. 1 ust. 4 ww ustawy, w zakresie objętym nadzorem i kontrolą - prowadzą działalność informacyjną i szkoleniową.

W 2003 roku Kolegium Izby zbadało 8637 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, wydało łącznie 1183 opinie. Izba przeprowadziła 55 kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego oraz 32 kontrole doraźne. Przeprowadzonych zostało 37 szkoleń dla przedstawicieli nadzorowanych jednostek oraz dla pracowników Izby, w których łącznie uczestniczyło około 1221 osób. 1. Działalność nadzorcza

Na podstawie przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Izba badała uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne w sprawach dotyczących:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian,
2) budżetu i jego zmian,
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji,
5) podatków i opłat lokalnych,
6) absolutorium.


W 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na 32 posiedzeniach:

1) wydało 128 rozstrzygnięć nadzorczych (w tym 10 dotyczących uchwał miast na prawach powiatu, 8 dotyczących uchwał organów powiatu i 110 dotyczących uchwał rad gmin oraz zarządzeń ):
a) w 13 uchwałach stwierdzono nieistotne naruszenie prawa,
b) 91 uchwał Kolegium uznało za nieważne (w części 28, w całości 63),
c) w 13 uchwałach stwierdzono naruszenie prawa, ale postępowanie umorzono w wyniku usunięcia uchybień,
d) w 11 uchwałach stwierdzono naruszenie prawa, ale nie nakazano usunięcia nieprawidłowości gdyż dotyczyły budżetów roku 2002,
2) 8509 uchwał przyjęło do protokołu bez uwag (w tym 267 uchwały województwa samorządowego, 327 uchwał miast na prawach powiatu, 1117 uchwał organów powiatu i 6757 uchwał rad i zarządów gmin, 41 uchwał związków międzygminnych),
3) podjęło 8 uchwał dotyczących działalności Izby,
4) podjęło 5 uchwał dotyczących zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych.

Ad. 1
a) Nieistotne naruszenie prawa stwierdzono:
- w 5 uchwałach zmieniających budżet,
- w 6 uchwałach dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek,
- w 1 uchwale dotyczącej zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- w 1 uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości.

Nieprawidłowości najczęściej występujące w uchwałach organów j.s.t. uznane przez Kolegium RIO w Łodzi jako nieistotne naruszenie prawa - polegały na:
 • naruszeniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59. poz. 688 z późn. zm.) – poprzez stosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej,
 • naruszeniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) poprzez nie wskazanie źródeł dochodów własnych, z których pokryte będzie zobowiązanie w postaci pożyczki,
 • naruszeniu art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 1998, Nr 95, poz. 602), — poprzez udział osoby nieuprawnionej w głosowaniu nad przyjęciem uchwały;
 • naruszeniu przepisu art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym - poprzez powierzenie wykonania uchwały zmieniającej budżet skarbnikowi gminy.


b) Unieważnienie w części i w całości dotyczyło:

- 2 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu (nieważność w części),
- 4 uchwał w sprawie zmiany budżetu (3 nieważność w części, 1 nieważność w całości),
- 1 uchwały w sprawie absolutorium (nieważność w całości),
- 2 uchwał w sprawie procedury uchwalania budżetu (nieważność w całości),
- 13 uchwał w sprawie zaciągania pożyczek i kredytów (11 unieważnionych w całości, 2 w części),
- 1 uchwały w sprawie udzielania poręczeń majątkowych (nieważność w całości),
- 2 uchwał w sprawie zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych (nieważność w całości),
- 63 uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych (43 uchwały unieważniono w całości, 20 w części),
- 3 uchwał w innych sprawach (2 uchwały unieważniono w całości, 1 w części).


Unieważnienie uchwał w części lub w całości nastąpiło, między innymi, z powodu:
 • naruszenia art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. nr 200, poz. 1683.) i art. 217 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483) — poprzez zmianę stawek podatku od środków transportowych w ciągu roku podatkowego,
 • naruszenia art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez przekazanie wyłącznej właściwości rady w zakresie wyznaczania osób pobierających opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia z tego tytułu Prezydentowi Miasta,
 • naruszenia art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez ustalenie dziennych stawek opłaty targowej odnoszących się do parkowania pojazdów oraz określenie przedmiotu opodatkowania zawierającego nieprawidłowo sprecyzowane zwolnienie podatkowe,
 • naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 6 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez ustalenie niższych niż minimalne (wyższych niż maksymalne) stawek podatku od środków transportu,
 • naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu,
 • naruszenia art. 18 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego (jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych gminy),
 • naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez określenie stawek podatku od środków transportu niezgodnie z ustawą,
 • naruszenia art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez wprowadzono zwolnienia o charakterze podmiotowym,
 • naruszenia art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych — poprzez wprowadzenie zwolnienia podmiotowego w podatku od posiadania psów,
 • naruszenia art. 24 ustawy z 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. 141, poz. 1177) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm) — w związku z ujęciem w uchwale zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, mających charakter pomocy publicznej,
 • naruszenia prawa tj. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) — poprzez udzielenie dotacji na finansowanie badań naukowych,
 • naruszenia art. 52 ustawy o finansach w związku z art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym – udzielenie poręczenia bankowi wynikające z zaciągnięcia kredytu przez cukrownię nie mieści się w katalogu zadań gminy,
 • naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym — poprzez upoważnienie wójta do zaciągania długoterminowego kredytu,
 • naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych — poprzez nie umieszczenie w wydatkach kwoty, która nie znajduje pokrycia w dochodach, a która ma zostać sfinansowana pożyczką,
 • naruszenia przepisu art. 53 ust. 1, art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 1 ustawy z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. nr 177, poz. 1725) oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych — poprzez nieokreślenie w wystarczającej szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 • naruszenia przepisu art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym — polegającego na braku oceny wykonania budżetu z punktu widzenia zasad określonych w art. 92 w związku z art. 129 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. Nr 15 poz. 148),
 • naruszenia przepisu art. 48 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148) polegającym na zaplanowaniu w budżecie jako jednego ze źródeł pokrycia planowanego w 2003r. deficytu kredytu krótkoterminowego preferencyjnego w wysokości 520.000 zł,
 • naruszenia przepisu art. 12 pkt 8 lit. "c" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), — poprzez zawarcie w § 16 przedmiotowej uchwały upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,
 • naruszenia przepisu art. 128 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych — poprzez dokonanie zmian w budżecie wskutek rozdysponowania części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin wprowadzonych zarządzeniem organu wykonawczego.


c) 13 uchwał, w których stwierdzono naruszenie prawa, ale postępowanie umorzono w wyniku usunięcia uchybień dotyczyło:

- uchwalenia budżetu - 2,
- zmian budżetu – 10,
- określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji dla jednostek organizacyjnych jst – 1.

W ww. uchwałach stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
 • naruszenia przepisu art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i § 30 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu z powodu naruszenia art. 124 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) — poprzez uchwalenie budżetu na rok 2003 zawierającego deficyt w wysokości 2.000.000 zł bez wskazania źródeł jego sfinansowania, tu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz.U. Nr 122, poz. 1333 ) poprzez uchwalenie w załączniku Nr 4 do uchwały faktycznie planu finansowego zakładu budżetowego;
 • naruszeniu przepisu art. 124 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) — poprzez uchwalenie budżetu na rok 2003 zawierającego deficyt w wysokości 2.000.000 zł bez wskazania źródeł jego sfinansowania;
 • naruszeniu przepisu . art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) — polegającym na dokonaniu zmiany w budżecie poprzez wprowadzenie do budżetu wydatków w kwocie 13.000 zł w dziale 85 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne , w § 6220 – z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej;
 • naruszeniu przepisu art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz.U. nr 15, poz. 148) — poprzez zaniechanie wskazania przeznaczenia nadwyżki budżetowej;
 • naruszeniu przepisów prawa tj. art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 2 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62, poz. 718 z późn. zmianami) — poprzez nie zamieszczenie postanowienia i ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa;
 • naruszeniu przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 128 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 Dz. U. nr 15, poz. 148) polegającym na zwiększeniu ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu i utworzeniu w dziale 750, rozdziale 75095 rezerwy celowej.


d) Spośród 11 uchwał, w których Kolegium RIO w Łodzi stwierdziło naruszenie prawa, ale nie nakazało usunięcia nieprawidłowości:
- 10 dotyczyło zmian budżetów roku 2002,
- 1 dotyczyła wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002.

Ad. 2
W skład 8509 uchwał przyjętych do protokołu bez uwag wchodzą uchwały dotyczące:
- uchwalenia budżetu – 202,
- zmian budżetu i w budżecie – 5299,
- procedury uchwalania budżetu – 39,
- układu wykonawczego budżetu j.s.t., jego szczegółowości oraz zmian – 806,
- absolutorium dla zarządu: w sprawie udzielenia – 205,
- emitowania obligacji, określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd – 5,
- zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych – 435,
- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę – 38,
- udzielania poręczeń majątkowych – 23,
- określenia zakresu i zasad przyznawania dotacji dla jednostek organizacyjnych j.s.t. – 10,
- uchwalenia planu przychodów i wydatków funduszy celowych – 7,
- podatków i opłat lokalnych – 1032,
- zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych – 51,
- pozostałych spraw – 357.


W 2003 r. Kolegium Izby w 205 uchwałach w sprawie udzielenia absolutorium nie dopatrzyło się naruszenia prawa.

W przypadku Uchwały Nr VII/63/03 Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Zgierskiego za 2002 rok, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o rio w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - orzekło o jej nieważności. Kolegium Izby, biorąc pod uwagę, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu jego strona dochodowa odpowiada w całości budżetowi uchwalonemu (100,5% planu), a strona wydatkowa została zrealizowana w 99,4%, w tym zrealizowane zostały wszystkie zadania inwestycyjne oraz plan przychodów i rozchodów w 100%, że Komisje stałe Rady zaopiniowały wykonanie budżetu pozytywnie, a przede wszystkim Komisja Rewizyjna, która zaopiniowała pozytywnie i nie wniosła żadnych uwag oraz, że radni nie wykazali naruszenia zasad wykonania budżetu wynikających z art. 92 ustawy o finansach publicznych – stwierdziło brak podstaw odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.


Zgodnie z ust. 2 art. 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – w przypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku budżetowego, izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień.
Spośród wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pozostających pod nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi budżetu, w przewidzianym ustawowo terminie, nie uchwalił jedynie Związek Gmin Regionu Łódzkiego.
Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2003r. działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o rio – ustaliło budżet Związku Gmin Regionu Łódzkiego na 2003 rok. Ustalając wielkości dochodów i wydatków budżetu Kolegium uwzględniło postanowienia wynikające ze Statutu Związku oraz Wniosek Przewodniczącego Zarządu. Budżet Związku został ustalony w szczegółowości wynikającej z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U.Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) w wielkościach zgodnych z kwotami zawartymi w projekcie budżetu Związku przedłożonym do zaopiniowania Izbie w grudniu 2002 roku.


Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o rio Izba, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia. Jeżeli w wyznaczonym przez izbę terminie właściwy organ nie usunie wskazanych nieprawidłowości kolegium izby orzeka o nieważności uchwał w całości lub w części. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby.

W 2003 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o rio wskazało, że 4 uchwały:
- uchwała nr VI/33/03 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003;
- uchwała Nr IV/26/2003 Rady Gminy w Kiełczygowie z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie budżetu gminy Kiełczygłów na rok 2003;
- Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz
- Nr 16/III/2002 Rady powiatu w Pajęcznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

podjęte zostały z naruszeniem prawa . Jednocześnie Kolegium w skazało sposób oraz termin usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W związku z faktem, że uchwały: Radu Gminy w Kiełczygłowie oraz Rady Miejskiej w Kamieńsku zostały we wskazanym przez kolegium terminie naprawione - postępowanie nadzorcze w stosunku do nich zostało umorzone.

W odniesieniu do uchwały budżetowej Rady Gminy w Będkowie - Kolegium RIO w Łodzi, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o rio w związku z nie usunięciem w wyznaczonym terminie nieprawidłowości wskazanej przez Kolegium Izby w uchwale Nr 10/30/2003 z dnia 3 kwietnia 2003r. polegającej na zaplanowaniu w budżecie jako jednego ze źródeł pokrycia planowanego w 2003r. deficytu kredytu krótkoterminowego preferencyjnego w wysokości 520.000 zł. – stwierdziło nieważność postanowień zawartych w § 6 oraz § 4 pkt 1 uchwały budżetowej w zakresie wskazania jako źródła pokrycia planowanego deficytu kredytu, o którym mowa wyżej oraz ustaliło nową treść tych §§ - wskazując jako źródło pokrycia deficytu kredyt długoterminowy.
W uzasadnieniu uchwały Kolegium wskazało, że zgodnie z przepisem art. 48 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu lub finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy, przy czym kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie niedoboru podlegają spłacie w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte. Kredyty krótkoterminowe mogą być więc zaciągane przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z przejściowym niedoborem środków finansowych w ciągu roku i muszą być spłacone w tym samym roku z dochodów uzyskanych przez jednostkę. Uchwalając deficyt budżetu Rada Gminy wskazała, że w bieżącym roku budżetowym planowane wydatki Gminy nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu – z tego też względu zaplanowany kredyt krótkoterminowy nie mógł stanowić planowanego źródła pokrycia deficytu.
W odniesieniu do Uchwały Rady Powiatu w Pajęcznie w sprawie uchwalenia budżetu, Kolegium RIO w Łodzi, działając na podstawie art. 11 ust, 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o rio stwierdziło nieważność § dotyczącego upoważnienia dla zarządu do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.W 2003 roku jedna uchwała Kolegium RIO w Łodzi została zaskarżona przez j.s.t. do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga dotyczyła nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Kolegium stwierdziło sprzeczność z art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym polegającą na braku oceny wykonania budżetu z punktu widzenia zasad określonych w art. 92 w związku z art. 129 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148).
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Kolegium podnosząc, że Kolegium podejmując orzeczenie nadzorcze posłużyło się kryterium ocennym, wkraczając tym samym w sferę chronionej przez prawo samodzielności rady powiatu. Kolegium uznało bowiem, że niewykonanie budżetu – w stopniu uznanym za znikomy – obliguje radę do udzielenia absolutorium. W ten sposób, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, organ nadzoru zastąpił radę w wykonywaniu przypisanych jej zadań, działając w granicach własnego uznania, a nie w oparciu o kryterium legalności.

W 2003 roku jedna uchwała jst. została zaskarżona do NSA przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Do 31 grudnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny nie rozpatrzył tej skargi.
Wymieniona skarga dotyczyła sfinansowania objęcia przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów udziałów w spółce „Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny” Sp. z o.o., co narusza art. 7 w związku z art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 118 i art. 34a Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 124 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

Ponadto w 2003 roku Naczelny Sąd Administracyjny:

Wydał wyrok dotyczący dwóch skarg złożonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w roku 2002, w którym stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał j.s.t.
Obie ww. skargi dotyczyły wprowadzenia do budżetu powiatu wydatku na zakup udziałów w Spółce z o.o. „Inwest Bond”, co narusza normę art. 6 i art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).
• Wydał jedno postanowienie (dotyczące skargi wniesionej przez powiat w 2002 roku na orzeczenie Kolegium RIO w Łodzi) o umorzeniu postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, ponieważ strona skarżąca cofnęła skargę.
Skarga ta dotyczyła wprowadzenia do budżetu powiatu wydatku na zakup udziałów w Spółce z o.o. „Inwest Bond”, co narusza normę art. 6 i art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).


Zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a ustawy o rio do właściwości kolegium izby należy rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

W 2003 roku Kolegium Izby podjęło 5 uchwał dotyczących zastrzeżeń, o których mowa wyżej.

- Uchwałę nr 28/91/03 z dnia 24.11.2003r. w sprawie zastrzeżeń Miejskiego Klubu Sportowego "Bzura" z siedzibą w Ozorkowie do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 października 2003r. – Kolegium oddaliło zastrzeżenia do wniosków: zobowiązujących MKS "Bzura" do zwrotu do budżetu Miasta Ozorkowa części dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową (...) oraz zastrzeżenia w zakresie podmiotu zobowiązanego do zwrotu dotacji - uwzględniło natomiast zastrzeżenia w zakresie zwrotu do budżetu miasta kwot dotacji z tytułu zgłoszenia uczestnika do gry;

- Uchwałę nr 28/90/2003 z dnia 24.11.2003 roku w sprawie zastrzeżeń złożonych przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "TRATWA" w Wieluniu – Kolegium oddaliło zastrzeżenia dotyczące naruszenia art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez niewłaściwe dokumentowanie ponoszonych wydatków natomiast uwzględniło zastrzeżenia dot. m.in. naruszenia art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych poprzez niewłaściwe określenie przedmiotu zamówienia (...).

- Uchwałę nr 15/47/2003 z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie zastrzeżeń złożonych przez Prezydenta Miasta Skierniewice – Kolegium oddaliło większość zastrzeżeń dotyczących głównie realizacji inwestycji i udzielania zamówień publicznych, dochodów z majątku oraz wydatków osobowych.

- Uchwałę nr 10/31/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie zastrzeżeń Dyrektora Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych - Kolegium oddaliło zdecydowaną większość zastrzeżeń dotyczących głównie zamówień publicznych.

- Uchwałę Nr 2/8/2003 z dnia 10 stycznia 2003 roku dotyczącą zastrzeżeń Wiceprezydenta Miasta Łodzi – Kolegium oddaliło wszystkie zastrzeżenia w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz większość zastrzeżeń dotyczących modernizacji ulicy Majewskiego (...).


2. Działalność opiniodawcza

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wydawały w 2003 roku opinie:

1) o możliwości spłaty kredytów i pożyczek:

W 2003 r. Składy Orzekające RIO w Łodzi opiniowały 91 wniosków w sprawie możliwości spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydanych zostało 85 opinii pozytywnych, 6 zaś – pozytywnych z uwagami.
Uwagi składu orzekającego polegały głównie na przedstawieniu warunków, które jednostka powinna wypełnić, aby pozostać w zgodności z normą określoną w art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, tzn.:
- osiągnięcie poziomu dochodów określonego w prognozie,
- utrzymanie wysokości zobowiązań długoterminowych określonych w prognozie zarządu w najbliższych latach,
- planowanie nakładów na inwestycje w wysokościach uwzględniających realizację wydatków bieżących i regulowanie zobowiązań długoterminowych.
Skład Orzekający stwierdził także, że gmina wypełnia warunki określone w/w normą lecz poziom obciążeń budżetu wskazuje na ograniczone możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata nastąpiłaby w przyszłym roku budżetowym (2004).

2) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych:

W 2003 roku Składy Orzekające RIO w Łodzi wydały 346 opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu i prognozy kształtowania się długu publicznego, w tym 321 pozytywnych, 22 pozytywne z uwagami i 3 negatywne.
Województwo samorządowe w powyższych sprawach otrzymało dwie opinie pozytywne, miasta na prawach powiatu – pięć pozytywnych i jedną pozytywną z uwagami, powiaty – 35 opinii pozytywnych i 3 pozytywne z uwagami, gminy – 276 pozytywnych, 18 pozytywnych z uwagami oraz 2 negatywne, a związki międzygminne otrzymały trzy opinie pozytywne i jedną negatywną.

Podstawą wydania negatywnych opinii było:
 • naruszenie art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - nie wskazano źródeł pokrycia deficytu,
 • naruszenie art. 114 ustawy o finansach publicznych - prognozowana kwota zadłużenia Związku na koniec 2003 r wyniesie 107,55% planowanych dochodów;
 • prognoza długu pozostaje w wewnętrznej sprzeczności z przyjętym budżetem, planowane kwoty spłat pożyczek i kredytów w latach 2004-2014 pozostają bez związku zarówno z budżetem 2003 r. jak stanem zadłużenia na 31.12.2002 r.


3) o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2003 r. i 2004 r. wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami:

W 2003 r. Składy Orzekające zaopiniowały 122 projekty budżetów, w tym 1 projekt budżetu województwa samorządowego, 10 projektów budżetów powiatów, 5 projektów budżetów związków komunalnych oraz 106 projektów przedstawionych przez gminy.
Wydano 35 opinii pozytywnych, 86 – pozytywnych z uwagami i 1 negatywną.

Przyczyną wydania negatywnej opinii w tej sprawie było naruszenie:
- art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 115 poz. 1014 z późn. zm./ - rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu - gmina go przekroczyła;
- art. 7 i 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - w projekcie budżetu po stronie wydatków przewidziano w rozdziale 75023 - urzędy gmin - kwotę do dyspozycji wójta - co nie ma żadnego uzasadnienia prawnego.

W opiniach z uwagami stwierdzono m. in, że.:
 • zaplanowano ujemny stan środków obrotowych w zakładzie budżetowym;
 • ustalono rezerwę celową i nazwano zadania na które wyodrębniono te środki – w art. 116 ust. 2 ustawy o finansach publicznych postanowiono, że rezerwy celowe są tworzone na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu;
 • w wydatkach nie zaplanowano odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
 • stosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej;
 • wskazanie nadwyżki budżetowej jako źródła spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych – ustalenie wielkości nadwyżki budżetowej możliwe jest po zakończeniu roku budżetowego;
 • niekompletna informacja o stanie mienia komunalnego (nie spełnia wymogów określonych w art. 120 ustawy o finansach publicznych);
 • nie wyodrębniono wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
 • w projekcie budżetu zamieszczono plan finansowy a nie plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego – art. 124 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
 • w planie dochodów nie uchwalono wpływów z tytułu podatku od posiadania psów;
 • nie uchwalono planu przychodów i rozchodów środka specjalnego obejmującego środki za zajęcie pasa drogowego;
 • w wydatkach budżetu gminy nie przewidziano środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 • brak zapisu odnośnie ustalenia dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa;
 • błędy rachunkowe;
 • brak załącznika "Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki";
 • wydatki zaplanowane w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport dotyczące klubów sportowych winny być zaplanowane w formie dotacji udzielanej na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych;
 • nie zaplanowano źródła dochodów własnych gminy z tytułu 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej – co jest niezgodne z postanowieniami art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966);
 • w dochodach nie zaplanowano wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) w rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 • wydatki z budżetu gminy w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi nie mają uzasadnienia wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • niezgodność między załącznikami;
 • zaplanowanie przez gminę wydatków związanych z drogami i wskazanie, że przeznacza się na ten cel wyłącznie środki własne (bez zawartego porozumienia z powiatem);


4) o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze za I półrocze 2003 r.:

W 2003 r. wydano 207 opinii o wykonaniu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2003 r. (90 opinii pozytywnych, 116 pozytywnych z uwagami i 1 negatywną):
- Województwo Łódzkie otrzymało opinię pozytywną z uwagami,
- wśród 21 informacji powiatów o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003r., 10 otrzymało opinię pozytywną, 11 - pozytywną z uwagami,
- miasta na prawach powiatu otrzymały 3 opinie pozytywne z uwagami,
- gminy otrzymały 74 opinie pozytywne, 99 opinii pozytywnych z uwagami oraz 1 opinię negatywną,
- składy orzekające wydały 8 opinii dotyczących informacji związków międzygminnych o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. - sześć było pozytywnych i dwie pozytywne z uwagami.

Przyczyną wydania negatywnej opinii w tej sprawie było naruszenie:
 • art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - w rb-Z wystąpiły zobowiązania wymagalne wśród nich w stosunku do ZUS a wg przepisów wypłacanie wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych;
 • art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - w budżecie zaplanowano kwotę 64.981 zł w § 4580 Pozostałe odsetki, z czego wydatkowano 56.870 zł w myśl przepisów dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.


W opiniach pozytywnych z uwagami składy orzekające stwierdziły m. in.:
 • w jednostkach organizacyjnych nie został odprowadzony w terminach i wysokościach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obligatoryjny odpis na ten fundusz;
 • niskie wykonanie wydatków GFOŚiGW;
 • przekroczono planowane wydatki;
 • dokonanie wydatków bez planu – naruszenie zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu, określone w art. 92 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;
 • w dochodach budżetowych ujęto wpływy za zajęcie pasa drogowego – stosownie do postanowienia art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego stanowią przychód środka specjalnego zarządu drogi;
 • błędy w klasyfikacji budżetowej;
 • informacja opisowa jest mało szczegółowa, nie pokazuje grup wydatków, odnosi się co najwyżej do rozdziałów w sytuacji gdy budżet uchwalony został w pełnej szczegółowości;
 • niezgodność sprawozdań statystycznych z informacją opisową;
 • brak zgodności kwot podanych w sprawozdaniu z budżetem wynikającym z podjętych uchwał;
 • w sprawozdaniu opisowym brak danych dotyczących GFOŚiGW;
 • w sprawozdaniu Rb 32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych, wykazano po stronie planu kwoty darowizn, które nie odzwierciedlają faktycznych wpływów- zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o finansach publicznych plan finansowy dla środków specjalnych gromadzonych z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej sporządza się na okres, w którym środki te będą wydatkowane;
 • brak spójności pomiędzy danymi wykazanymi w różnych sprawozdaniach statystycznych.


Poza tym składy orzekające najczęściej zwracały uwagę na to, że:
 • fakt wystąpienia zobowiązań wymagalnych wskazuje na konieczność dokonania analizy harmonogramu realizacji dochodów i wydatków opracowanego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art. 29 ustawy o finansach publicznych,
 • fakt występowania w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu E 4 w rubryce 8 zobowiązań wymagalnych winien stanowić podstawę dokonania analizy prawidłowości wykonania wydatków w zakładach budżetowych w celu ustalenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
 • fakt wystąpienia wydatków w pozostałych odsetkach winien stanowić podstawę do dokonania przez zarząd analizy prawidłowości wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych j.s.t. w celu ustalenia ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych z tytułu dopuszczenia do zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodujących uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie – art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych.


5) o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2002 r.:
Składy Orzekające Izby zaopiniowały w 2003 r. 207 sprawozdań z wykonania budżetów za 2002 r. (w tym 3 miast na prawach powiatów, 21 sprawozdań powiatów, 1 sprawozdanie województwa i 8 sprawozdań związków międzygminnych, 174 sprawozdania gmin). 128 z nich otrzymało opinię pozytywną, 77 pozytywną z uwagami, 2 sprawozdania zaopiniowano negatywnie.

Przyczyną wydania negatywnych opinii w tej sprawie było naruszenie:
 • art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 112 w związku z art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych - organ wykonawczy przekroczył własne uprawnienia ograniczone przez ustawodawcę do wykonania budżetu poprzez zwiększenie deficytu budżetu ponad kwotę planowaną, bez dokonania stosownych zmian w budżecie przez Radę Gminy;
 • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "e" ustawy o samorządzie gminnym - zaciąganie zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów w wysokości przekraczającej kwoty określone w budżecie bez stosownej uchwały Rady Gminy;
 • art. 29 ust. 6 oraz art. 132 ustawy o finansach publicznych - zaciągnięcie zobowiązań nie znajdujących pokrycia w planowanych wydatkach;
 • rozdz. 7 § 19 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej - w sprawozdaniu Rb-27S o dochodach budżetu wykazano należności wymagalne - największa pozycja należności wymagalnych dotyczy podatków i opłat lokalnych. Nadto stwierdzono brak korelacji pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności, bowiem wykazane kwoty należności wymagalnych nie są ze sobą zgodne;
 • ozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2002 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej - nie dokonano rozliczenia w sprawozdaniu Rb 50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań zleconych ustawą Ordynacja wyborcza z zakresu wyborów do rady gminy i wójta gminy.


Zobowiązany przepisami art. 21 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Prezes Izby poinformował Wojewodę i Ministra Finansów o negatywnych opiniach wydanych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2002 roku.

W opiniach pozytywnych z uwagami składy orzekające stwierdziły m. in.:
 • błędy w klasyfikacji budżetowej,
 • przekroczenie planowanych wydatków,
 • dokonanie wydatków bez planu,
 • niepełne wykonanie planowanych dochodów,
 • wystąpienie na koniec okresu sprawozdawczego ujemnego stanu środków obrotowych w zakładach budżetowych,
 • niskie wykonanie wydatków GFOŚiGW przy uzyskaniu przychodów ponad planowane wielkości,
 • brak zgodności kwot podanych w sprawozdaniu z budżetem wynikającym z podjętych uchwał,
 • sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo przedstawione zostało w sposób mało czytelny z uwagi na fakt, iż nie zostało wyodrębnione,
 • niskie wykonanie wydatków majątkowych,
 • wydatki z budżetu gminy w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi nie mają uzasadnienia wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • błędy rachunkowe,
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykazano wydatki na badanie próbek ziemi - te zadania nie mieszczą się w zakresie działania gminy określonym w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • zaciągnięcie zobowiązań powyżej kwot planowanych wydatków.


6) o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium:

Komisje rewizyjne jst przedłożyły do zaopiniowania Składom Orzekającym RIO w Łodzi 207 wniosków w sprawie absolutorium.
- W 206 przypadkach komisje występowały z wnioskiem o udzielenie absolutorium – składy orzekające izby wydały tu odpowiednio:
200 opinii pozytywnych
5 opinii pozytywnych/z uwagami oraz
1 opinię negatywną
- W jednym przypadku komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium zarządowi – w tym przypadku skład orzekający wydał opinię negatywną.
Przyczyną wydania negatywnej opinii do wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium (...) było to, iż:
- postawiono wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi gminy - czyli organowi nieistniejącemu,
- poddany pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium nie został przegłosowany (za 0, przeciw 6 głosów), więc uznano, że jest to równoznaczne z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium.

Łącznie, w odniesieniu do 207 wniosków dotyczących absolutorium składy orzekające RIO w Łodzi wydały: 200 opinii pozytywnych, 5 pozytywnych z uwagami i 2 opinie negatywne.

Poza wyżej wymienionymi opiniami, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wydano trzy pozytywne opinie o możliwości wykupu obligacji komunalnych (jedną dla gminy miejskiej, dwie dla powiatu).

Zgodnie z art. 20 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwał składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby. W 2003 roku nie wniesiono odwołania od uchwały składu orzekającego.


Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w 2003 roku wydały łącznie 1183 opinie, w tym: 862 pozytywne, 312 pozytywnych z uwagami, 9 negatywnych.


3. Działalność szkoleniowa i informacyjna.

Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych określająca zadania regionalnych izb obrachunkowych - zobowiązała izby do prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Działalność ta prowadzona jest głównie w formie:
1. szkoleń,
2. wydawania biuletynów informacyjnych Izby,
3. innych publikacji,
4. bezpośrednich oraz telefonicznych konsultacji,
5. strony internetowej.

Ad. 1.

Ogółem w 2003 roku w trakcie 37 spotkań przeszkolonych zostało 1.221 osób: radnych, członków komisji rewizyjnych, skarbników oraz innych pracowników jednostek objętych nadzorem RIO w Łodzi.
Podobnie jak w latach poprzednich największym zainteresowaniem cieszyła się problematyka zamówień publicznych. Szkolenia z tego zakresu (18) stanowiły blisko 50% szkoleń przeprowadzonych w roku 2003, zaś ich uczestnicy (719 osób) stanowili odpowiednio 58,8% osób przeszkolonych w roku ubiegłym.
Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych oraz uwagi zgłaszane przez przedstawicieli nadzorowanych przez Izbę jednostek samorządu terytorialnego podnoszących, że szkolenia przeprowadzane w dużych grupach nie są wystarczająco efektywne, gdyż ograniczają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami szkolenia a także możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości - Izba Łódzka przyjęła zasadę prowadzenia działalności szkoleniowej dla mniejszych grup uczestników. Szkolenia te prowadzone są na wniosek zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego i obejmują zaproponowaną przez nią tematykę.
Biorąc pod uwagę powyższe ponad połowa spotkań (20) odbyła się z inicjatywy zainteresowanych bezpośrednio jednostek samorządu terytorialnego, zaś ich uczestnicy (469 osób) stanowili blisko 40% osób przeszkolonych ogółem. 7 szkoleń przeprowadzonych na wniosek jst dotyczyło zamówień publicznych.
W ostatnim kwartale 2003 roku sporym zainteresowaniem ze strony nadzorowanych jednostek cieszyła się problematyka udzielania dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W trakcie czterech spotkań (wszystkie odbyły się na wniosek zainteresowanych podmiotów) wzięło udział blisko 150 osób.

Można przyjąć, że zarówno liczba szkoleń jak i osób przeszkolonych w ich trakcie w roku 2003 pozostawała na poziomie zbliżonym do roku 2002 ( w roku 2003: 37 szkoleń/1.221 osób; w roku 2002: 39 szkoleń/1.241 osób).

Wszystkie szkolenia (poza szkoleniem z dnia 14 lutego, które dotyczyło zamówień pubicznych)
odbywały się w ramach środka specjalnego działającego przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Łodzi.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą szkoleń przeprowadzonych w roku 2003r.- W grudniu 2002r. z prośbą o przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Urzędu Gminy, zwróciła się Wójt Gminy Ręczno. Szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania organów samorządu gminnego, finansów publicznych, kompetencji i obowiązków radnych w kontekście obowiązującego prawa odbyło się w dniu 8 stycznia 2003r w siedzibie Urzędu Gminy. Wzięło w nim udział 17 osób.

- W styczniu 2003r. z prośbą o przeprowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy szkolenia w zakresie spraw związanych z finansami publicznymi będącymi w kompetencji organów gmin zwrócił się do Izby Burmistrz Miasta Pajeczna. Szkolenie odbyło się w dniu 30 stycznia, wzięło w nim udział 15 osób.

- Również w styczniu 2003r. z inicjatywą przeprowadzenia szkolenia przez Izbę , tym razem, w zakresie zamówień publicznych wystąpił Marszałek Województwa Łódzkiego. Szkolenie odbyło się w dniu 17 stycznia, wzięło w nim udział 25 pracowników Urzędu.

- W związku ze zgłaszanymi przez nadzorowane jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami dotyczącymi problematyki sprawozdawczości budżetowej za 2002 rok Izba, w styczniu 2003r., wystąpiła z propozycją przeszkolenia skarbników nadzorowanych jst w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2002. Szkolenia odbyły się odpowiednio w dniach :

 • 17 lutego w Piotrkowie Trybunalskim
 • 18 i 21 lutego w siedzibie Izby w Łodzi
 • 19 lutego w Skierniewicach
 • 20 lutego w siedzibie Zespołu Zamiejscowego Izby w Sieradzu


W szkoleniach wzięło udział łącznie 203 przedstawicieli, głównie skarbników, nadzorowanych jst oraz 16 inspektorów WIAS

- W styczniu 2003r. z prośba o przeprowadzenie szkolenia dla radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się Przewodniczący Rady Miejskiej. Szkolenie dotyczące uprawnień kontrolnych Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 27 lutego w siedzibie Urzędu Miasta. Wzięło w nim udział 22 osoby.

- W miesiącu lutym 2003r. Izba zorganizowała , pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa RIO w Łodzi szkolenie dla radnych samorządowych – dotyczące problematyki stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Szkolenie to odbyło się, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Łodzi w siedzibie Urzędu Miasta, w dniu 14 lutego . Wzięło w nim udział 264 osoby. (jedyne szkolenie, które odbyło się poza środkiem specjalnym działającym przy izbie - bezpłatne dla uczestników).

- 13 lutego 2003r. w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska odbyło się, z inicjatywy Wójta Gminy, szkolenie dotyczące problematyki finansów publicznych. W szkoleniu wzięło udział 20 osób (radnych i pracowników Urzędu).

- W miesiącu lutym, w odpowiedzi na zgłaszane przez nadzorowane przez Izbę jednostki samorządu terytorialnego, zorganizowane zostały warsztaty dotyczące problematyki zamówień publicznych. W trakcie zajęć uwzględniono m.in. zagadnienia dotyczące sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyboru trybu udzielenia zamówienia, wykluczenia oferenta, odrzucenia oferty czy też pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Warsztaty odbyły się odpowiednio w dniach:
 • 24 i 25 lutego w siedzibie Izby w Łodzi
 • 26 lutego w siedzibie Izby w Sieradzu
 • 27 lutego w Skierniewicach oraz
 • 28 lutego w Piotrkowie Trybunalskim.


Łącznie w warsztatach wzięło udział około 185 osób.

- 24 lutego 2003r. w siedzibie Urzędu Gminy Źarnów, odbyło się, z inicjatywy Wójta Gminy, szkolenie dotyczące problematyki praw i obowiązków radnego, kompetencji organów gminy oraz szeroko rozumianych finansów publicznych. W szkoleniu wzięło udział 25 osób;

- W dniu 6 marca w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny odbyło się szkolenie dotyczące problematyki zamówień publicznych. W szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy Burmistrza Miasta wzięło udział 20 osób.

- Szkolenie dotyczące tej samej tematyki odbyło się również w dniu 12 marca 2003r. w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów.. W szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy Wójta Gminy wzięło udział 20 osób.

- W lutym 2003 r. Wójt Giny Rząśnia wystąpił do Izby z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dotyczącego kompetencji i obowiązków radnego, kompetencji Komisji Rewizyjnej, postępowania organów gminy i RIO w sprawie absolutorium dla Wójta oraz uchwalanie budżetu gminy w świetle zabezpieczenia środków finansowych. W szkoleniu przeznaczonym dla radnych gminy wzięło udział 15 osób.

- 3 kwietnia 2003r. w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyło się szkolenie dla członków komisji rewizyjnej. Tematyka spotkania obejmowała sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania komisji rewizyjnej w gminie i powiecie. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta, wzięło w nim udział 10 osób.

- W miesiącu kwietniu 2003r.,wychodząc naprzeciw zgłaszanemu przez nadzorowane jst zapotrzebowaniu, Izba zorganizowała warsztaty dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Tematem warsztatów były najczęściej popełnianie nieprawidłowości w udzielanych zamówieniach publicznych na przykładzie doświadczeń WKGF. Warsztaty odbyły się odpowiednio w dniach:

 • 9 i 10 kwietnia w siedzibie Izby w Łodzi
 • 11 kwietnia w siedzibie Izby w Sieradzu
 • 14 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim oraz
 • 15 kwietnia w Skierniewicach.


W warsztatach wzięło udział łącznie 100 osób.


- W dniu 2 kwietnia 2003r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie odbyło się szkolenie poświęcone problematyce zadań rady, praw i obowiązków radnego, oświadczeń majątkowych oraz pracy komisji rewizyjnej. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Burmistrza Miasta, wzięło w nim udział 20 osób.

- 7 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie, z inicjatywy Wójta Gminy, odbyło się szkolenie dotyczące problematyki stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. W szkoleniu wzięło w nim udział 20 osób, głównie radnych gminy.

- W kwietniu 2003r. Marszałek Województwa Łódzkiego wystąpił z prośbą o przeprowadzenie szkolenia dot. problematyki ustawy o zamówieniach publicznych. Szkolenie odbyło się dnia 4 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, wzięło w nim udział 30 osób.

- W dniu 18 września w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska odbyło się szkolenie w zakresie „Uchwała budżetowa – procedura i treść budżetu Gminy”. W szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy wzięło udział 20 osób.

- 27 października 2003r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Starosty Powiatu, wzięło w nim udział 25 osób.

- 12 listopada 2003r. w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, dotyczące problematyki udzielania dotacji na rzecz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz sposobu dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta, wzięło w nim udział 40 osób.

- W dniu 14 listopada 2003r. w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice odbyło się szkolenia dla radnych gminy poświęcone problematyce kompetencji rady gminy w świetle ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy, wzięło w nim udział 15 osób.

- W dniu 8 grudnia 2003r. w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbyło się szkolenie poświęcone problematyce stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie odbyło się iż inicjatywy Prezydenta Miasta , wzięło w nim udział 35 osób.

- W dniu 11 grudnia 2003r. w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyło się szkolenie poświęcone problematyce dotowania stowarzyszeń kultury fizycznej oraz stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta, wzięło w nim udział 45 osób (pracowników Urzędu, członków zarządów klubów sportowych i innych stowarzyszeń działających na terenie miasta).

- Szkolenie dotyczące problematyki stosowania przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbyło się również w dniu 16 grudnia 2003r. w siedzibie Urzędu Miasta Radomsko. W szkoleniu, które odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta, wzięło w udział 35 osób.


Ad. 2.
W roku 2003 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wydała 2 biuletyny informacyjne:
1. Nr 1 - 2 w nakładzie 250 egz.;
2. Nr 3 – 4 w nakładzie 250 egz.

Wydawane przez Izbę biuletyny spełniają funkcję instruktażowo – szkoleniową oraz informacyjną. Obok artykułów problemowych zawierają informacje dotyczące zmian w ustawach, interpretacje Urzędów i Ministerstw dotyczące problemów nurtujących gminy, informacje i analizy dotyczące przebiegu realizacji budżetów gmin jak również opracowania dotyczące działalności nadzorczej i kontrolnej izby. W Biuletynach dokonywano również przedruku z Informatora Zamówień Publicznych.
Autorami publikacji zamieszczanych w obu numerach byli członkowie Kolegium oraz pracownicy Izby.
Biuletyny wydawane przez RIO w Łodzi kierowane są przede wszystkim do przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego podlegających nadzorowi Izby. Część nakładu przekazywana była do pozostałych regionalnych izb obrachunkowych, delegatury NIK w Łodzi, Urzędu Kontroli Skarbowej, Naczelnego Sądu Administracyjnego – placówki zamiejscowej w Łodzi. Pozostała część wykorzystywana jest przez pracowników Izby.
Biuletyn wydawany jest w ramach środka specjalnego utworzonego przy RIO w Łodzi.


Ad 3.
Działalność informacyjna i szkoleniowa prowadzona jest także w formie publikacji w Finansach Komunalnych – dwumiesięczniku Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W roku 2003 w Finansach Komunalnych ukazały się następujące publikacje autorstwa pracowników RIO w Łodzi:
- Dyscyplina finansów publicznych w świetle obowiązujących przepisów – pojęcia i zasady ogólne – Małgorzata Jóźwiak; Iwona Kopczyńska (nr 1/2003 EKSTRA)
- Udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w świetle wyników kontroli RIOw Łodzi – Piotr Walczak (Nr 1/2003)
- Problemy z nadwyżką budżetową – Małgorzata Biela (Nr 3/2003)


Ad 4.
Należy podkreślić, iż poza wymienionymi wyżej formami prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej, w roku 2003 - podobnie jak w latach poprzednich, została utrzymana – a nawet uległa zwiększeniu – praktyka zarówno bezpośrednich spotkań jak i konsultacji telefonicznych Prezesów Izby, członków poszczególnych składów orzekających oraz inspektorów z przedstawicielami nadzorowanych jednostek, mająca na celu udzielanie porad, wyjaśnień oraz instruktażu co do prawidłowości prowadzonej przez jednostki gospodarki finansowej.


Ad.5
Działalność informacyjna i szkoleniowa prowadzona jest również poprzez stronę internetową izby (www.lodz.rio.gov.pl) oraz Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.lodz.rio.gov.pl)
Na stronach tych znajdują się m.in.:
• Opinie prawne i stanowiska Kolegium RIO w Łodzi
• Biuletyny Informacyjne Izby wydane wcześniej w formie publikacji
• Opinie składów orzekających Izby dotyczące projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
• Wnioski pokontrolne
• Analizy i opracowania dotyczące działalności nadzorczej, opiniodawczej oraz kontrolnej Izby
• Przegląd wydawnictw - notki prasowe o artykułach dotyczących samorządu terytorialnego
• Stanowiska Ministerstwa Finansów i UOKiK
• Ważne informacje dla jednostek samorządu terytorialnego


4. Działalność Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest jednym z organów izby. Przewodniczącym komisji jest zastępca prezesa izby; zastępców przewodniczącego komisji oraz jej członków powołuje prezes izby.

W roku 2003 do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi zostały złożone wnioski o ukaranie 192 osób.
W stosunku do 190 osób Komisja wydała postanowienie o wszczęciu postępowania.
Ogółem w roku 2003 roku, na 139 rozprawach i posiedzeniach, Komisja załatwiła sprawy dotyczące 203 obwinionych. Z tego:
 • w 3 przypadkach wydała rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania;
 • w 199 przypadkach wydała orzeczenia w kwestii winy i kary, w tym:
  • 61 orzeczeń o uniewinnieniu i
  • 138 orzeczeń o uznaniu winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 24 osób otrzymało karę upomnienia, 7 karę nagany. W stosunku do 107 osób Komisja postanowiła odstąpić od wymierzenia kary,


Na koniec 2003 roku pozostały do rozpatrzenia sprawy dotyczące 22 obwinionych ( w tym co do 10 osób postępowanie zostało zawieszone).

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą działalności Komisji opracowaną na podstawie Sprawozdania o sposobie załatwienia wniosków o ukaranie wniesionych do Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

I.

Sprawy oczekujące na rozstrzygnięcie (wszczęte) wg stanu na początek roku sprawozdawczego

Liczba

Obwinionych

32

Złożone wnioski o ukaranie:

liczba

obwinionych

192

liczba ta dotyczy obwinionych co do których wnioski o ukaranie wpłynęły do Komisji w 2003r. bez względu na to czy wszczęto w stosunku do nich postępowanie czy też nie.

- postanowienia o wszczęciu postępowania

liczba

obwinionych

190

liczba ta obejmuje: 186 osób, w stosunku do których wnioski o ukaranie wpłynęły w 2003r. i wydano postanowienie o wszczęciu postępowania oraz 4 osoby, w stosunku do których wnioski o ukaranie wpłynęły w 2002r., zaś postanowienie o wszczęciu postępowania wydano w 2003r.

- postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania:

liczba

obwinionych

0

- wnioski o ukaranie zwrócone do uzupełnienia

liczba

obwinionych

0

Sprawy w toku (oczekujące na rozstrzygnięcie na koniec roku:

liczba

obwinionych

22

- w tym postanowienia o zawieszeniu

postępowania:

liczba

obwinionych

10II.

Sprawy rozstrzygnięte (załatwione) w ciągu roku:

liczba

obwinionych

203

liczba ta obejmuje 200 osób,w stos. do których wnioski o ukaranie wpłynęły pod koniec 2002r. i w 2003r. i sprawy zostały zakończone w 2003r. oraz 3 osoby, w stosunku do których orzeczenia zapadły w 2002r., wskutek odwołań obwinionych Główna Komisja Orzekająca uchyliła ww. sprawy do ponownego rozpoznania i nowe orzeczenia zapadły w 2003r.

- w tym:

rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania

liczba obwinionych

3

- z tego:

postanowienia o umorzeniu postępowania wskutek przedawnienia orzekania

liczba obwinionych

0Wydane orzeczenia w kwestii winy i kary:

liczba

obwinionych

199

liczba ta wynika z faktu, że w stosunku do 1 osoby wpłynęły 2 wnioski o ukaranie, które zostały połączone w jedną sprawę i zapadło jedno orzeczenia obejmujące zarzuty z obu wniosków o ukaranie.

Orzeczenia o uniewinnieniu:

liczba

uniewinnionych

61

Orzeczenia o uznaniu winnym naruszenia dyscypliny finansów publicznych – ogółem:

liczba

winnych

138

- z tego: - ukarano – ogółem:

liczba

ukaranych

31

- w tym: - karą upomnienia:

liczba

ukaranych

24

- karą nagany:

liczba

ukaranych

7

- karą pieniężną:

liczba

ukaranych

0

- karą przewidzianą w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy*:

liczba ukaranych

0

- odstąpiono od wymierzenia kary:

liczba winnych

107III.

Z ogólnej liczby osób uznanych winnymi

(wykazanych w części II – wiersz 13) przypada na winnych czynów z art.138 ust.1 ustawy*:

pkt 1

liczba winnych

3

pkt 2

liczba winnych

26

pkt 3

liczba winnych

0

pkt 4

liczba winnych

3

pkt 5

liczba winnych

0

pkt 6

liczba winnych

1

pkt 7

liczba winnych

15

pkt 8

liczba winnych

10

pkt 9

liczba winnych

12

pkt 10

liczba winnych

8

pkt 11

liczba winnych

6

pkt 12

liczba winnych

62

pkt 13

liczba winnych

10

pkt 14

liczba winnych

27

pkt 15

liczba winnych

0

pkt 16

liczba winnych

0

pkt 17

liczba winnych

0

Z ogólnej liczby osób uznanych winnymi

(wykazanych w wierszu 13) przypada winnych

czynów z art.138 ust.2 ustawy*:

liczba winnych

0

Łączna kwota odsetek za opóźnienie w zapłacie

Przypisanych winnym naruszenia art.138 ust.1 pkt 11

Ustawy* (wykazanych w wierszu 30):

suma w zł

447.054,52IV.

Łączna wysokość wymierzonych kar pieniężnych:

suma w zł

0

Średnia wysokość wymierzonej kary pieniężnej:

średnia kara w zł

0

Łączna kwota wyegzekwowanych kar pieniężnych:

suma w zł

0

Łączna wysokość orzeczonych kosztów postępowania

Należnych Skarbowi Państwa:

suma w zł

24.812,73

Łączna kwota wyegzekwowanych kosztów

Postępowania należnych Skarbowi Państwa:

suma w zł

23.469,425. Działalność Komisji ds. Kontrasygnaty.

Na podstawie art. 13 pkt 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do zadań izby należy rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi przepisami. Rozpatrywanie powiadomień należy do właściwości komisji powołanej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o rio przez prezesa izby spośród członków komisji.

W roku 2003 nie odnotowano przypadku powiadomienia przez Skarbnika j.s.t. o odmowie kontrasygnaty czynności prawnej mogącej spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.