Ogłoszenie o konkursie na kandydata na etatowego członka Kolegium - Piotrków Trybunalski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
ogłasza konkurs
na kandydata na etatowego członka kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
1 etat miejsce pracy w Piotrkowie Trybunalskim

I.    Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium Izby powinni spełniać następujące kryteria:
1)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego       w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4)    posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II.    Kandydaci przystępujący do konkursu na  członka kolegium Izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2)    kwestionariusz osobowy;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4)    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5)    informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.
IV.       Zgłoszenia oferty kandydata dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI- CZŁONKOSTWO ETATOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

pod adresem:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI,
UL. ZAMENHOFA 10, 90-431 ŁÓDŹ
       termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
     

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 08.01.2019r.

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (8 stycznia 2019)
Opublikował: Sławomir Domagała (9 stycznia 2019, 08:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1300