Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Łódź, Sieradz
termin składania dokumentów: 25 września 2020  16:00
Łódź, dnia 1 września 2020 roku
Prezes 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z siedzibą przy ul. Zamenhofa 10, 90–431 Łódź

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi 
na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli 
(w zależności od posiadanego stażu pracy) w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

Numer ewidencyjny naboru: BR 1100- 8/Ł/2020

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 2 etaty – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony
3) Miejsce wykonywania pracy:  Sieradz, Łódź
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w: jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem               i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 
c) kontrola rachunkowości budżetowej oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce; 
d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków          i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie; 
b) ukończony osiemnasty rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieskazitelny charakter;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
e) wykształcenie wyższe o kierunku prawo,  administracja lub ekonomia.

7) Wymagania dodatkowe:
a) wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych; 
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
c) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych; 
d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;

8) Oferta kandydata musi zawierać:
a) list motywacyjny
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;
h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
j) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.


9) Miejsce i termin składania ofert:
 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata,   z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli (w zależności od posiadanego stażu pracy)  w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej
 nr  BR 1100-8/Ł/2020" należy składać w Biurze Podawczym Izby -  I  piętro lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 90-431 Łódź,  ul. Zamenhofa 10 - w terminie do dnia 
25 września 2020 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
 w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:
a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu  o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru. załączniki:
- wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30kB) word
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (51kB) word  
- Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (17kB) word
metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (1 września 2020)
Opublikował: Krzysztof Pijanowski (1 września 2020, 11:34:32)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (1 września 2020, 13:05:42)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 377