W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna KNDFP

XML

Treść

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
 
dotycząca administrowania danymi osobowymi przetwarzanymi przez Regionalną Komisję Orzekającą
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Ogrodowa 28D, 91 - 065 Łódź, reprezentowana przez Prezesa RIO.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@lodz.rio.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1, w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celach związanych
  z realizacją ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art.42 ust.1
  i art.46 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.289 z późn.zm.) – w postępowaniu toczącym się przed Regionalną Komisją Orzekającą.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art.15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art.5 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 • sprostowania danych na podstawie art.16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO; żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 ust.1 RODO nie wstrzymuje, ani nie ogranicza wykonywania przez organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.20 RODO,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art.21 RODO,

ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.