Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: nie wpłynęła żadna oferta


Wytworzył: Monika Firlit (5 sierpnia 2019)
Wprowadził: Sławomir Domagała (5 sierpnia 2019, 09:10:49)stanowisko:

od referenta do informatyka ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
termin składania dokumentów: 29 lipca 2019  16:00

                                                                                       Łódź, dnia 16 lipca 2019 roku
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Zamenhofa 10, 90–431 Łódź

ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
od referenta do informatyka ( w zależności od posiadanego stażu pracy) na stanowisku ds. informatycznych w Biurze Izby

Numer ewidencyjny naboru: BR 1100- 6 /Ł/2019

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 osoba w wymiarze od ½ etatu do 1 etatu
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony
3) Miejsce wykonywania pracy:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zamenhofa 10, 90-431 Łódź

4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
 - administrowanie i obsługa oprogramowania dedykowanego dla RIO - obsługa sprawozdawczości, kancelarii
   elektronicznej, EOD,
- administrowanie rozproszonymi sieciami komputerowymi,
- administrowanie i obsługa serwisów internetowych,
- obsługa ePuap, praca w środowisku domenowym,
- zarządzanie infrastrukturą informatyczną.
 
 
6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

a) obywatelstwo polskie,
b) ukończony osiemnasty rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieskazitelny charakter,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
e) wykształcenie informatyczne
f) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
g) doświadczenie w pracy z pakietem MS Office (Word, Excel, Outlook),
h) wiedza o konfiguracji technologii związanych z Internetem (przeglądarki www, programy pocztowe, ftp, inne
    serwisy),
i)  sprawne konfigurowanie i obsługa systemów Windows, znajomość zagadnień sieciowych,
j) umiejętność konserwacji i wykonywania prostych czynności serwisowych sprzętu komputerowego,


7) Wymagania dodatkowe:
a) mile widziana znajomość obsługi baz danych, szczególnie MS SQL,
b) język angielski w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
c) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność,  odporność na stres.

8) Oferta kandydata musi zawierać:
a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie      z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
d) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;
g) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
h) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
i) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.
 
 
9) Miejsce i termin składania ofert:

 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu
kandydata,   z  dopiskiem:  „Nabór na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy)  na stanowisku ds. informatycznych w Biurze Izby
nr  BR 1100-6/Ł/2019"
należy składać w Biurze Podawczym Izby -  I  piętro lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 90-431 Łódź,  ul. Zamenhofa 10 - w terminie do dnia 29 lipca 2019 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:
a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu  o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
 
 
 
załączniki:
- wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (29kB) word
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (34kB) word
- Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (16 lipca 2019)
Opublikował: Martyna Kmita (16 lipca 2019, 09:55:19)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (5 sierpnia 2019, 09:10:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359