Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2019

wybrany kandydat: Anna Lach, Głuchów 
uzasadnienie wyboru: Wyłoniona do zatrudnienia


Wytworzył: Monika Firlit (12 czerwca 2019)
Wprowadził: Martyna Kmita (2 lipca 2019, 09:28:55)stanowisko:

od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach
termin składania dokumentów: 11 kwietnia 2019  16:00
Łódź, dnia 28 marca 2019 roku
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Zamenhofa 10, 90–431 Łódź

ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy)
 w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej

Numer ewidencyjny naboru: BR 1100- 1/Ł/2019
1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę
 
3) Miejsce wykonywania pracy:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:
Zadania realizowane na stanowisku ds. analiz nadzorczych i opiniodawczych obejmują  czynności polegające
na analizie oraz wstępnej kontroli:
1)uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podlegających nadzorowi izby tj.:
a)budżetu i jego zmian,
b)zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,
c)wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
2)       wniosków, informacji, sprawozdań i projektów uchwał w sprawach, w których izba wydaje opinie tj.:
a)możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
b)przedkładanych projektów uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
c)przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
d)przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdań z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
e)przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych.

Stanowisko ds. analiz nadzorczych i opiniodawczych wykonuje również kontrolę pod względem rachunkowym
i formalnym:
a)sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
b) sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności
w zakresie należności i zobowiązań, w tym państwowego długu publicznego oraz udzielonych poręczeń  
i gwarancji,
c) bilansów z wykonania budżetu,
d) bilansów skonsolidowanych,
e) wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

Inne zadania realizowane przez stanowisko d/s analiz nadzorczych i opiniodawczych:
a)doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce
finansowej  (w zakresie objętym kompetencjami Stanowiska),
b)   współpraca z właściwym członkiem Kolegium przy opracowywaniu projektów budżetu
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w przypadku nie uchwalenia przez właściwy organ jst w ustawowym terminie
budżetu.
 

6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończony osiemnasty rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieskazitelny charakter,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
e) wykształcenie ekonomiczne, minimum średnie.

7) Wymagania dodatkowe:
a) wiedza z zakresu finansów publicznych,
b) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych,
c) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność,  odporność na stres.
d) doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości.

8) Oferta kandydata musi zawierać:

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
c) w przypadku stażu pracy kserokopia dokumentów potwierdzających staż;
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie      z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia, kursy oraz posiadane referencje i opinie;
h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
j) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.
 
9) Miejsce i termin składania ofert:

 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata oraz z dopiskiem: " Nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi       na stanowisko od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy) w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej BR 1100-1/Ł/2019 należy składać w Biurze Podawczym Izby -  I  piętro lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 90-431 Łódź,  ul. Zamenhofa 10 - w terminie  do dnia: 11 kwietnia  2019 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:
a) dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa
w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
 
 
załączniki:
 
- wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (31kB) word
- Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (17kB) word
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (34kB) word
 

Wytworzył: Monika Firlit (28 marca 2019)
Opublikował: Martyna Kmita (29 marca 2019, 09:36:37)

Ostatnia zmiana: Martyna Kmita (2 lipca 2019, 09:28:55)
Zmieniono: Zmiana układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij