Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla interesantów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI


Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10, 90-431 Łódź, reprezentowana przez Prezesa RIO w Łodzi (ADO).
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych jest Pani Beata Wojas – dane kontaktowe:
  • za pomocą poczty elektronicznej: iod@lodz.rio.gov.pl
  • za pomocą poczty tradycyjnej:
   Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
   ul. Zamenhofa 10, 90-431 Łódź.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561) i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz z prawa wewnętrznego ADO – Instrukcji archiwalnej RIO w Łodzi.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 6. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jednocześnie informuje się, że dostępne są także Klauzule informacyjne innych organów działających przy RIO w Łodzi:
 1. Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi »
 2. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi »

metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (24 maja 2018)
Opublikował: Sławomir Domagała (24 maja 2018, 12:47:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (10 maja 2019, 09:01:29)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2251