Ogłoszenie o konkursie na kandydata na etatowego członka Kolegium

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
ogłasza konkurs
na kandydata na etatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
 1 etat miejsce pracy Sieradz

I.    Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:
1)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
2)    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;
3)    ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego       w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4)    posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
II.    Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.
III.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2)    kwestionariusz osobowy;
3)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
4)    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5)    informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI – CZŁONKOSTWO ETATOWE W SIERADZU”


pod adresem:
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI,
UL. ZAMENHOFA 10, 90-431 ŁÓDŹ
       termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku GAZETA PRAWNA w dniu 27.09.2018r.


metryczka


Wytworzył: Monika Firlit (27 września 2018)
Opublikował: Sławomir Domagała (27 września 2018, 10:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863