Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

od referenta do specjalisty ( w zależności od posiadanego stażu pracy)w Wydziale Kontroli Gospodarki Finanoswej

miejsce pracy: Łódź
termin składania dokumentów: 21 lutego 2020  16:00
 
     Łódź, dnia 10 lutego 2020 roku
 
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Zamenhofa 10, 90–431 Łódź


ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
na stanowisko od referenta do specjalisty (w zależności od posiadanego stażu pracy)
w Wydziale Kontroli Gospodarki FinansowejNumer ewidencyjny naboru: BR 1100- 5 /Ł/2020

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony
3) Miejsce wykonywania pracy:  Łódź
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:
a) przygotowanie dokumentów WKGF do archiwizacji;
b) archiwizacja dokumentów WKGF;
c) prowadzenie rejestrów dokumentów WKGF w wersji papierowej i elektronicznej;
d) przygotowywanie wysyłki dokumentów WKGF;
e) bieżący nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z pracą WKGF;
f) przygotowywanie dokumentacji przekazywanej innym uprawnionym organom i instytucjom (Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Prokuratura, Policja itp.);
g) przygotowywanie niektórych dokumentów związanych z procesem kontrolnym (upoważnienia,  zawiadomienia o kontroli);
h) obsługa programu dedykowanego do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie pracy WKGF;
i) inne czynności związane z obsługą administracyjno – kancelaryjną WKGF.
 
6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie;
b) ukończony osiemnasty rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieskazitelny charakter;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
e) wykształcenie wyższe.

7) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych;
c) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 

8) Oferta kandydata musi zawierać:
a) list motywacyjny
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe, ukończone szkolenia, kursy;
h) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
i) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
j) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.
 
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata,   z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od referenta do specjalisty (w zależności od posiadanego stażu pracy)  w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej nr  BR 1100-5/Ł/2020" należy składać w Biurze Podawczym Izby -  I  piętro lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, 90-431 Łódź,  ul. Zamenhofa 10 - w terminie do dnia  21 lutego 2020 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:
a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu  o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
 
 
 
załączniki:
- wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (30kB) word
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (51kB) word
- Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (17kB) word

Wytworzył: Monika Firlit (10 lutego 2020)
Opublikował: Martyna Kmita (10 lutego 2020, 10:58:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij