Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

wybrany kandydat: Monika Żaczek-Ruda, Łódź 
uzasadnienie wyboru: W wyniku naboru wybrano kandydata - Monika Żaczek-Ruda


Wytworzył: Monika Firlit (5 sierpnia 2019)
Wprowadził: Sławomir Domagała (5 sierpnia 2019, 09:13:55)stanowisko:

od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli ( w zależności od posiadanego stażu pracy)

miejsce pracy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach
termin składania dokumentów: 10 czerwca 2019  16:00
     Łódź, dnia 27 maja 2019 roku
 
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z siedzibą przy ul. Zamenhofa 10, 90–431 Łódź


ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli
(w zależności od posiadanego stażu pracy) w Wydziale Kontroli Gospodarki FinansowejNumer ewidencyjny naboru: BR 1100- 4/Ł/2019

1) Liczba miejsc pracy i wymiar czasu pracy: 2 etaty – w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę
3) Miejsce wykonywania pracy:
Łódź – 1 etat
Skierniewice - 1 etat
4) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych       w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

5) Zakres zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w: jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach gmin oraz stowarzyszeniach gmin i powiatów, związkach powiatów, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną na podstawie kryterium zgodności z prawem               i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań administracji rządowej wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, także według kryterium celowości, rzetelności i gospodarności;
b) przeprowadzanie kontroli w innych podmiotach w zakresie wykorzystania dotacji uzyskanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
c) kontrola rachunkowości budżetowej oraz prawidłowości sporządzania obowiązujących sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym i prowadzoną ewidencją w kontrolowanej jednostce;
d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w zakresie wymiaru, poboru i rachunkowości podatków          i opłat oraz sprawozdawczości w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.


6) Wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie;
b) ukończony osiemnasty rok życia , pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieskazitelny charakter;
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
e) wykształcenie wyższe o kierunku prawo,  administracja lub ekonomia.

7) Wymagania dodatkowe:

a) wiedza z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych;
b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
c) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word) oraz urządzeń biurowych;
d) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 

8) Oferta kandydata musi zawierać:
a) list motywacyjny
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
d) w przypadku stażu pracy kserokopia dokumentów potwierdzających staż;
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie      z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego ;
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej i korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia, kursy oraz posiadane referencje i opinie;
i) Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
j) Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
k) spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie.
 
 
9) Miejsce i termin składania ofert:
 Dokumenty w zamkniętej  kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu  kandydata,   z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od młodszego inspektora kontroli do starszego inspektora kontroli (w zależności od posiadanego stażu pracy)  w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej nr  BR 1100-4/Ł/2019" należy składać
w Biurze Podawczym Izby -  I  piętro lub przesyłać na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi, 90-431 Łódź,  ul. Zamenhofa 10 - w terminie do dnia
10 czerwca 2019 roku (za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
 w Łodzi).

10) Informacje dodatkowe:
a)dokumenty doręczone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - po upływie terminu o którym mowa      w pkt 9  - nie będą rozpatrywane;
b) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych;
c) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego;
d) pozostali kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów w ciągu 3 miesięcy, począwszy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.;
e) kandydaci spełniający warunki formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu  o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
 
 
 
załączniki:
- wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (29kB) word
- Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (35kB) word
- Oświadczenie kandydata do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi (17kB) word

Wytworzył: Monika Firlit (27 maja 2019)
Opublikował: Martyna Kmita (27 maja 2019, 14:19:21)

Ostatnia zmiana: Sławomir Domagała (5 sierpnia 2019, 09:13:55)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 382

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij